Gäller privatuthyrningslagen eller hyreslagen när jag vill hyra ut ärvd villa?

2019-08-19 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Jag har ärvt en villa av min far som jag vill hyra ut.Jag har inte bott i huset på 25 år och har en egen villa.Kan jag hyra ut enligt privatuthyrningslagen eller måste jag använda hyreslagen?
Paula Reich Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Bestämmelserna enligt lagen om uthyrning av egen bostad " privatuthyrningslagen" gäller när en privatperson hyr ut en egen bostadsrättslägenhet, en eller två familjehus, ägarlägenhet eller annat ägt boende, under förutsättning att det inte sker för fritidsändamål, se 1 § Bestämmelserna i "hyreslagen" 12 kap Jordabalken (JB) gäller om inte annat föreskrivet. Det innebär att ex bestämmelserna om lägenheten skick och hinder JB 12 kap. 9-18 §§ samt hyresgästens användning av lägenheten JB12 kap. 23-27 §§ är tillämpliga på upplåtelser enligt privatuthyrningslagen. Eftersom du skriver att du vill hyra ut en villa du ärvt, tillämpas reglerna i lagen om uthyrning av egen bostad. Fördelen är att prissättningen för hyran är fri enligt privatuthyrningslagen, vilket inte gäller om du hyr ut i andra hand då JB 12 kap tillämpas. Det finns även vissa skillnader vad gäller uppsägningstid beroende på om den är obestämd eller bestämt, samt vissa skillnader avseende möjligheten till förlängning av hyresavtalet, se 3 § lagen om uthyrning av egen bostad och JB 12 kap. 45 a § Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Gäller ett muntligt avtal om att en båt skall ingå i ett fastighetsköp?

2018-10-15 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Gäller ett muntligt avtal om att en båt skall ingå i ett fastighetsköp?
Paula Reich Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Utgångspunkten i svensk rätt är att avtal kan ingå formlöst, det räcker att parterna är överens. Ett avtal kan vara såväl muntligt som skriftligt, båda är således lika giltiga. Från denna huvudregel finns ett viktigt undantag vid köp av fast egendom, där avtalet är bindande först bland annat när båda parter har undertecknat avtalet. Fastighetsköpet är ett så kallat formalavtal som är ogiltigt om formkraven inte uppfylls, se 4 kap. 1 § Jordabalk (JB). Att fastighetsköpet är ett formalavtal hindrar dock inte att parterna ingår muntliga överenskommelser som i sig blir bindande. Det finns dock vissa villkor som måste intas i köpehandlingen för att gälla och dessa framgår av 4 kap. 3 § JB. Uppräkningen av villkoren i paragrafen är uttömmande, vilket innebär att andra avtalsvillkor kan avtalas muntligen eller i annan handling. Jag rekommenderar dock att du eller de parter som ska ingå avtalet upprättar ett skriftligt avtal, även om parterna skulle lita på varandra. Fördelen med ett skriftligt avtal är att det ur ett bevishänseende blir lättare att fastställa vad man har kommit överens om, än vid ett muntligt avtal. Ett skriftligt avtal kommer därför att underlätta om en eventuell tvist skulle uppkomma eller vid osäkerhet kring avtalsförpliktelser.Hoppas du fick fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,