Vad händer med våra skulder i samband med skilsmässa?

2022-01-08 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Blir båda parter skyldiga till en skuld, där ena parten fått skulden uppkommen från brott, vid en skillsmässa?
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB) när jag besvarar din fråga. Lagen innehåller regler om äktenskap och äktenskapsskillnad (skilsmässa). Varje make råder över sina skulderHuvudregeln är att varje make råder över sin egna egendom och svarar för sina egna skulder (ÄktB 1 kap. 3 §). Detta innebär att en make inte kan krävas på en skuld som den andra maken gjort sig skyldig till. Vad händer med skulderna i samband med en bodelning?När ett äktenskap uppläses ska en bodelning förrättas, där makarnas egendom ska fördelas mellan dem (ÄktB 9 kap. 1 §). I bodelningen är det makarnas giftorättsgods som skall ingå (ÄktB 10 kap.1 §). Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom (ÄktB 7 kap. 1 §). Enskild egendom är i sin tur allting som tas upp i ÄktB 7 kap. 2 §, d.v.s. egendom som till följd av ett äktenskapsförord som gjorts enskilt via ett äktenskapsförord, egendom som givits i gåva, arv eller testamente med villkor om att den ska vara mottagarens enskilda, o.s.v.. Detta innebär att all egendom, som inte är enskild, ska räknas som giftorättsgods och sedan delas lika mellan er. Vad gäller skulderna kommer dessa att räknas av från er respektive andel i boet innan andelarna läggs ihop och delas lika (ÄktB 11 kap. 2 §).Förenklat går det till i denna ordning:1. Först räknar respektive make sin andel i boet (ÄktB 11 kap. 1 §)2.Därefter ska skulder dras av från respektive makes andel (ÄktB 11 kap. 2 §)3. I slutändan ska allt läggas samman och delas lika mellan er (ÄktB 11 kap. 3 §)Skulle det vara så att en makes skulder överstiger värdet av makens samtliga tillgångar, så bestäms makens tillgångar till 0 kr eftersom makarna inte svarar för varandras skulder. En make kan alltså inte få "hälften" av den andra makens skuld. SammanfattningSvaret på din fråga är nej - båda parter blir inte skyldiga till en skuld (oavsett om skulden uppkommit p.g.a. brott). Det som sker är att skulderna dras av från dina tillgångar och om du exempelvis har mycket skulder kommer du därmed inte att bidra med lika mycket giftorättsgods i bodelningen vilket i sin tur innebär att din make kan få ut mindre egendom (men hen kommer aldrig få ta över en skuld). Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om jag har missförstått den är du självklart varmt välkommen att återkomma med en ny.Med vänliga hälsningar,

Hur upplöser jag ett äktenskap som ingåtts utomlands?

2021-11-20 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hur upplöser jag mitt äktenskap då min man bor i Buenos Aires och jag bor i Sverige.Äktenskapet utfördes i Buenos Aires, och är även registrerat i Sverige. Mannen är folkbokförd på min adress.
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att hänvisa till lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL) när jag besvarar din fråga om hur du ska upplösa ett äktenskap som ingåtts utomlands. Äktenskap som ingåtts i utlandet är giltiga i Sverige om de är giltiga enligt rättsordningen i det land där de ingicks (1 kap. 7 § IÄL). Du skriver även att äktenskapet är registrerat i Sverige vilket innebär att äktenskapet är rättsligt giltigt. Kan jag upplösa ett utländskt äktenskap i Sverige? Om du vill upplösa äktenskapet är det möjligt enligt 3 kap. 2 § IÄL. Detta förutsätter att någon av er är svensk medborgare eller att någon av er bor i Sverige sedan ett år tillbaka. Jag tolkar det som att du är svensk medborgare och att ni båda är folkbokförda i Sverige men att det enbart är du som har hemvist i Sverige. Detta innebär att svensk domstol får ta upp ert äktenskapsmål (3 kap. 2 § IÄL och 3 kap. 4 § IÄL) och du kan därmed ansöka om äktenskapsskillnad här.Blankett för ansökan om äktenskapsskillnad finns här. Du får välja att ansöka om skilsmässa gemensamt med din make du vill skilja dig från eller att ansöka enskilt. Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning, om jag har missförstått din fråga är du självklart välkommen att återkomma med en ny!Med vänliga hälsningar,

Kan jag avsäga mig vårdnaden om mina barn?

2021-06-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |HejJag undrar ifall jag kan avsäga mig vårdnaden om mina två barn som jag har gemensam vårdnad om? Det är lite komplicerat, då barnens pappa bor i Bangladesh.Barnen är nu 15 och snart 17 år. Den ena har stora problem psykiskt och har BUP kontakt. Den andra har inte heller så bra rutiner i livet.Den första 17-åringen går inte alls i skolan, och 15-åringen har stor frånvaro och dåliga betyg.Jag mår inte heller bra, och nu kan jag inte ta hand om dem längre; jag anser att jag är dålig för dem, med mig kommer det inte att gå bra.Dem har äldre syskon som vill ta över vårdnaden om dem, går det?
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att hänvisa till 6 kap. föräldrabalken (FB) som innehåller regler om vårdnad. Är det möjligt att avsäga sig vårdnaden?Jag tolkar det som att du inte har ensam vårdnad om barnen eftersom du skrev det i din fråga. Beslut om vårdnad ska beslutas gemensamt av båda vårdnadshavarna. En annan förutsättning är att Socialnämnden måste godkänna avtalet mellan dig och den andre vårdnadshavaren för att den ska anses vara giltigt (6 kap. 6 § föräldrabalken). Vid beslut om vårdnad ska barnets bästa alltid vara avgörande (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Detta innebär att Socialnämnden kommer att lägga stor vikt på vad som är dina barns bästa när de avgör om du kan frånsägas din vårdnad. Eftersom att du skriver att din man bor i Bangladesh och att du själv inte kan ta hand om dina barn finns det en del som tyder på att ni brister i omsorgen om barnen. Om så är fallet ska rätten besluta om ändring i vårdnaden enligt 6 kap. 7 § föräldrabalken. Om båda föräldrarna brister i omsorgen om barnen ska rätten flytta över vårdnaden till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare (6 kap. 7 § andra stycket föräldrabalken). För att någon ska utses till vårdnadshavare krävs att personen är lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran. En underårig får inte förordnas till vårdnadshavare (6 kap. 10 a § föräldrabalken). Om de äldre syskonen är myndiga är det därmed möjligt för dem att ta över vårdnaden. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om jag har missförstått den är du självklart varmt välkommen att återkomma med en ny.Med vänliga hälsningar,

Utgör bostadsrätt som förvärvats genom gåva samboegendom?

2021-04-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Vad gäller om min ena förälder köper den bostadsrätt som jag och min sambo gemensamt flyttat in i och lever i och som jag sedan förvärvar som gåva av min förälder? Av gåvoavtalet framgår att bostadsrätten och dess eventuella avkastning ska tillhöra mig såsom enskild egendom. Hur förhåller sig detta till de regler i sambolagen om boende som införskaffats för gemensamt bruk osv? Undrar mest ifall det gåvoavtalet som utformats är "vattentätt" för det fall jag och min sambo går isär.
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om bostadsrätten kommer att ingå i en eventuell bodelning för det fall ditt samboförhållande skulle upphöra. Jag kommer att hänvisa till sambolagen (hädanefter SamboL).När ett samboförhållande upphör ska på begäran av någon av samborna, samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning (8 § SamboL). Det är således endast samboegendom som ingår i en bodelning. Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Av 4 § SamboL framgår dock att egendom som en sambo fått i gåva med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda inte utgör samboegendom. Detta innebär i ditt fall att bostadsrätten inte utgör samboegendom eftersom den givits till dig i gåva med en föreskrift om att den ska vara din enskilda. Detta i sin tur innebär att bostadsrätten inte kommer att ingå i en eventuell bodelning. Svaret på din fråga är därmed att gåvoavtalet är utformat korrekt för att du ska få behålla bostadsrätten om samboförhållandet skulle upphöra. Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning, om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma med dem. Med vänliga hälsningar,

Kan jag överklaga en bodelning?

2021-12-28 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Kan jag överklaga en bodelning efter mina föräldrar? Då jag anser den ej var rätt
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår inte av din fråga om dina föräldrar var sambos eller gifta men jag utgår ifrån att de varit gifta och kommer därmed att hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB). Det finns även motsvarande regler för sambos i sambolagen (SamboL) som jag kommer att hänvisa till för tydlighetens skull. Inledningsvis vill jag bara konstatera att det endast är parterna inblandade i bodelningen som kan klandra bodelningen, dvs. antingen din mamma eller pappa. En bodelning kan klandrasEn bodelning som förrättats av en bodelningsförrättare kan klandras inom fyra veckor efter att parterna delgivits (d.v.s. fått ta del av bodelningsavtalet) (17 kap. 8 § ÄktB). I 26 § SamboL anges att 17 kap. 8 § ÄktB även gäller för sambor vilket innebär att en bodelning mellan sambor också kan klandras inom fyra veckor efter att parterna delgivits bodelningsavtalet. Resning, återställande av försutten tid och klagan över domvilla Om fyra veckor redan har passerat har maken förlorat sin rätt att klandra bodelningen vilket innebär att bodelningen gäller som dom mellan makarna. Det finns dock tre andra begränsade möjligheter att angripa bodelningen på andra sätt än en klandertalan. Detta kan göras med resning, återställande av försutten tid eller klagan över domvilla (NJA 1998 s. 175). Resning kan exempelvis beviljas om det tillkommit nya omständigheter eller bevis efter det att domen vunnit laga kraft eller om bodelningen förrättats i strid mot lag. Återställande av försutten tid beviljas om det finns laga förfall till varför maken inte klandrat bodelningen i tid. Laga förfall föreligger om det finns en giltig ursäkt såsom exempelvis vid sjukdom. Klagan över domvilla beviljas om det i processen i bodelningen har förekommit ett grovt rättegångsfel. Det är således endast dessa tre grunder som du kan angripa bodelningen på om klandertiden har passerat och eftersom jag inte vet omständigheterna i fallet kan jag inte uttala mig om vad som är aktuellt i ert fall. Bodelning som förrättats utan bodelningsförättareOm bodelningen istället skett utan en bodelningsförrättare så gäller inga specialbestämmelser i äktenskapsbalken om hur ett sådant avtal kan klandras. Då får man istället betrakta bodelningsavtalet som ett renodlat avtal som kan ogiltigförklaras enligt avtalslagens regler. Då krävs det exempelvis att ena parten blivit tvingad med våld eller hot, eller att personen blivit svikligt förledd. Ett bodelningsavtal som är ogiltig kan också ogiltighetsförklaras.SammanfattningSammanfattningsvis har din mamma eller pappa fyra veckor på sig att klandra bodelningen. Om denna frist redan har passerat finns det tre andra möjligheter för dem att angripa bodelningen på, vilka förutsätter grovt rättegångsfel, att exempelvis ny bevisning har tillkommit eller att någon av dem haft laga förfall. Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning, om jag har missförstått din fråga är du självklart välkommen att återkomma med en ny!Med vänliga hälsningar,

Hur upprättas ett äktenskapsförord? Hur gör man egendom till enskild egendom?

2021-09-14 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Jag ska gifta mig. Vi hade tänkt skriva äktenskapsförord. Min tjej har 4 utomäktenskapliga barn och äger av speciellt värde en bil och en lägenhet (lägenheten ska säljas). Hon har dock skulder/lån. Jag äger främst musikinstrument och ljudanläggning av värde och har en del sparade pengar. 1. Vart vänder vi oss för att skriva äktenskapsförord? Går det att utforma själva i lugn och ro eller är jurist ett krav? 2. Kan man ange ovan nämnda tillgångar och skulder som enskilda så de ej blir gemensamma? Tack på förhand
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB) när jag besvarar din fråga.Hur upprättar man ett äktenskapsförord?Den första frågan du vill ha svar på är om du kan upprätta ett äktenskapsförord själv eller om det krävs att du upprättar ett tillsammans med en jurist. Jurist är inget krav utan det går att skriva äktenskapsförord själv. Dock råder jag er att alltid låta en jurist se över äktenskapsförordet så att hen kan kontrollera om något behöver fyllas i eller om något behöver klargöras för att ni ska uppnå det resultat ni vill. Vi på Lawline har duktiga jurister som kan hjälpa dig att utforma ett äktenskapsförord på ett juridiskt korrekt sätt som motsvarar sina önskningar. Du kan ta kontakt med dem här. Om det är så att du vill skriva äktenskapsordet själv är det viktigt att du vet att det finns en del formkrav för att äktenskapsförordet ska betraktas som giltigt. Dessa regleras i ÄktB 7 kap. 3 § 2 st. Där anges att ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen, det ska finnas namn och underteckning av båda makarna eller de blivande makarna. Äktenskapsförordet ska sedan registreras hos Skatteverket (ÄktB 7 kap. 3 § 3 st.). Hur gör man egendom till enskild egendom? Den andra frågan du vill ha svar på är om du kan göra er respektive egendom till enskild egendom. Precis som du är inne på kan du genom ett äktenskapsförord göra egendom till enskild egendom, detta framgår av ÄktB 7 kap. 3 § 1 st. När du i äktenskapsförordet skrivit att du vill ha bilen, lägenheten, musikinstrumenten, ljudanläggningen och dina sparade pengar som enskild egendom kommer de att ses som det (ÄktB 7 kap. 2 § 1 p.). Gällande skulderna är huvudregeln att varje make svarar för sina skulder (ÄktB 1 kap. 3 §). Du kan således inte bli ansvarig för hennes skulder. Det som dock sker är att hennes giftorättsgods som ska ingå i bodelningen minskar eftersom avdrag för hennes skulder görs (ÄktB 11 kap. 2 §). Om skulderna hänför sig till enskild egendom kommer detta avdrag att inte göras. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om jag har missförstått den är du självklart varmt välkommen att återkomma med en ny. Med vänliga hälsningar,

Vem ärver min fasters avlidna make?

2021-06-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Vem ärver min faster som är änka och inte har några barn. Hon och hennes avlidna make hade inte något testamente.Ärver hennes makes syskon något efter sin bror? och i så fall hur stor del?Hennes avlidna make hade heller inga barn.
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att din faster blivit änka och du undrar om hennes avlidna makes syskon ärver något efter sin bror samt vem som ärver efter din faster. Jag kommer att hänvisa till ärvdabalken (ÄB) som innehåller regler om arv och testamente.Vem ärver en avliden make?Om det inte finns något testamente (vilket jag nu utgår från) så gäller den legala arvsordningen. Vi tittar därför i ÄB 2 kap. som består av de lagregler som gäller för arv när en avliden person inte har skrivit något testamente. Vi börjar med att utreda vem som ärver efter din faster. Du skriver att din faster och hennes avlidna make inte hade några barn vilket betyder att det är hans föräldrar som ska ärva efter honom (ÄB 2 kap. 2 §). Om föräldrarna också är avlidna är det precis som du skriver, hans syskon som står i tur att ta arv. Det är därmed din din fasters makes syskon som har arvsrätt efter sin bror. Arvet ska delas lika mellan dessa. Men eftersom att din fasters make var gift när han avled är det istället din faster som ärver all egendom först (ÄB 3 kap. 1 §). Syskonen har då istället rätt till ett så kallat efterarv som de kan ta ut efter att din faster avlider (ÄB 3 kap. 2 §). Sammanfattningsvis är det din faster som ärver sin make och därefter makens syskon som har rätt till ett efterarv.Vem ärver din faster? Vi går vidare till att utreda vem som ärver din faster. Eftersom din faster inte har några barn är det, precis som tidigare konstaterat, din fasters föräldrar, eller om de är avlidna, din fasters syskon, som ärver din faster (ÄB 2 kap. 2 §). Är din fasters syskon också avlidna är det istället syskonbarn och syskonbarnbarn som ärver, d.v.s. du m.fl. Arvet ska återigen delas lika mellan arvingarna). Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om jag har missförstått den är du självklart varmt välkommen att återkomma med en ny.Med vänliga hälsningar,

Vem får bo kvar i bostaden under betänketid vid skilsmässa?

2021-01-29 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej Min fru vill skilsmässa sig och jag vill inte, vi har tre son 29,23 och snart 18 år, vi bor i lägenhet som jag stor på kontrakten ,jag ska söka betänketid för att när hon bli nervös säger jag vill skilsmässa ,frågan vem bor kvar i lägenheten under betänketiden om hon vill inte bo till samma under betänketiden,tack
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta vem som får bo kvar i lägenheten under betänketiden. Jag kommer att hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB) som innehåller regler om äktenskap. Om en make inte vill bo tillsammans med den andra maken under betänketiden kan maken vända sig till tingsrätten och ansöka om ett interimistiskt beslut som säger att hen ska ha rätt att bo i lägenheten under betänketiden. Ett interimistiskt beslut är ett tillfälligt beslut (ÄktB 14:7) och kommer därmed att sluta gälla efter betänketidens slut. Det domstolen kommer att göra är att bedöma vem som ska beviljas kvarsittningsrätt, alltså en rätt att bo kvar i lägenheten under betänketiden. Domstolen kommer bland annat att ta hänsyn till vem som har störst behov av att bo kvar i bostaden, vem som kommer att bo med barnen och vem som har bäst förutsättningar att få en annan bostad. Jag kan därmed inte ge dig ett rakt svar på din fråga men jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny eller så kan du ta kontakt med våra duktiga jurister här om du skulle vilja ha mer ingående juridisk hjälp.