Bodelning under betänketid

2020-06-09 i Bodelning
FRÅGA |Hej jag och min exfru är överens om hur vi ska göra våran bodelning. Kan man göra det innan de sex månader utav skiljsmässa träder i kraft. Alltså få färdigt bodelningen och skriva över huset så snart som möjligt?
Linnéa Lind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det framgår av äktenskapsbalken (1987:230) vilka bestämmelser som gäller för bodelning.Bodelning med anledning av skilsmässa ska göras när äktenskapet har upplösts. Den ska dock förrättas genast om någon av makarna begär det under tiden som ett mål om äktenskapsskillnad pågår (9 kap 4 § ÄktB). Vad kan ni göra?Regeln innebär att ni inte behöver invänta betänketidens slut för att förrätta bodelning. Men tillämpning av regeln kan ni alltså få färdigt bodelningen utan att behöva vänta i sex månader. Då ni är överens som ur egendomen ska delas upp kan också upprätta ett bodelningsavtal (9 kap 13 §). Eftersom bodelningsavtalet upprättas med anledning av skilsmässa kan ni välja om ni vill registrera det hos Skatteverket.Vi på Lawline hjälper er gärna med att upprätta bodelningsavtal. Ni kontaktar våra jurister här.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Äktenskapsförord eller gåvobrev?

2020-03-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag och frun äger en fastighet 50/50. Räcker det med ett äktenskapsförord där vi anger att respektive del ska vara varandras enskilda egendom eller måste det finnas gåvovrev med i spelet?
Linnéa Lind |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I ditt fall är äktenskapsbalken (1987:230) tillämplig lag.GåvobrevVid gåva av fastighet mellan makar ska formkraven för fastighetsöverlåtelse vara uppfyllda för att den mottagande maken ska få skydd mot givarmakens gäldenärer. För att formkraven ska vara uppfyllda måste gåvan registeraras (8 kap 1 § 2st ÄktB). Det är registreringen som ligger till grund för lagfarten. Vid annan typ av överlåtelse än gåva krävs det vid att formkraven i 4 kap jordabalken är uppfyllda. Köp av fast egendom fullbordas genom upprättande av köpehandling som underskrives av säljaren och köparen. Handlingen ska innehålla en uppgift om köpeskilling och förklaring om att egendomen överlåtes på köparen (4 kap 1 §).ÄktenskapsförordDet är varken möjligt att påverka eller fördela äganderätten i äktenskapsförord. Det är dock möjligt att i äktenskapsförord förordna om egendomen vid skilsmässa ska vara enskild egendom eller giftorättsgods (7 kap 3 § ÄktB).SammanfattningInledningsvis bör du se över hur överlåtelsen gått till och om formkraven för överlåtelsen är uppfyllda. Om överlåtelsen uppfyller kraven räcker det att förordna om att egendomen ska vara enskild i äktenskapsförord. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Köpa lägenhet som kan bli samboegendom?

2020-02-18 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Om jag köper en bostad i syfte att jag och min sambo ska flytta in i den med min surrogategendom, hur blir bodelningen om vi väljer att separera? Fördelas värdet på bohaget på två?
Linnéa Lind |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förutsätter att det inte råder några tveksamheter om att ni är sambos. Om ni väljer att separera kan en sambobodelning komma att ske för att värdet av viss egendom ska fördelas mellan er. Det är sambolagen (2003:346) som är tillämplig i fråga om sambobodelning. Egendom som är föremål för sambobodelning kallas för samboegendom. Bostad eller bohag kan bli samboegendom om den inköps för gemensam räkning (3§).BostadenDu kommer att köpa bostaden i syfte att ni ska bo där tillsammans. Då bostaden kommer att vara inköpt för er gemensamma räkning kommer den också att utgöra samboegendom. Vid eventuell bodelning fördelas bostadens värde att mellan er. Det finns dock en viss möjlighet att avtala om en annan fördelning genom ett samboavtal.SurrogategendomI fråga om surrogategendomen är det inte helt lätt att förstå vad du syftar på. Jag förstår det som att surrogategendomen är bohag som har trätt i stället för något som utgjort enskild egendom. I samboegendomen ingår inte sådant som trätt i stället för egendom som mottagits med föreskrift om att den ska vara mottagares enskilda (4§ 3p). Om din "surrogategendom" har trätt i stället för enskild egendom ingår den inte i samboegendomen. Således kommer inte värdet att fördelas mellan er vid en eventuell sambobodelning.Sammanfattningsvis kommer bostaden att vara samboegendom men surrogategendomen inte att vara det. Om du skulle behöva vidare hjälp att upprätta ett samboavtal finns möjlighet att ta kontakt med våra jurister.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vem ärver ett barns försäkringsersättning?

2019-12-07 i Barnrätt
FRÅGA |Vår minderåriga son har efter en svår olycka fått ett högt försäkringsbelopp utbetalt på sin barnförsäkring. Då beloppet är stort så får vi föräldrar inte förvalta pengarna utan det gör Överförmyndarenheten.Vår undran är vad som händer med vår sons pengar om han avlider?Fortsätter överförmyndaren att äga rätten till förvaltning av pengarna? Går pengarna tillbaka till försäkringsbolaget?Eller ärver vi i familjen pengarna?
Linnéa Lind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att börja med att förklara varför beloppet förvaltas av Överförmyndarenheten. Reglerna för ett barns tillgångar finns i föräldrabalken (FB). När ett barn har större tillgångar finns det särskilda regler för att skydda barnets intressen. Om barnets tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp (46 500*8=372 000) ska förvaltningen ske med överförmyndarens kontroll (13 kap 2 § FB). Tillgångarna ska då placeras på ett säkert sätt (13 kap 4–7 §§ FB). Om förvaltningen av ert barns tillgångar beror på det höga beloppet är det en förvaltning med särskild överförmyndarkontroll. Det är barnets tillgångar som förvaltas, i ert fall utgörs barnets tillgångar av försäkringsersättningen. Tillgångarna tillhör barnet och inte försäkringsbolaget. Om barnet dör och arvet ska fördelas är ärvdabalken (ÄB) tillämplig lag. Jag förutsätter att ni föräldrar är arvsberättigade (ÄB 1 kap 1 §). Som arvingar är ni också dödsbodelägare (18 kap 1 § ÄB). Efter dödsfall ska barnets tillgångar fördelas mellan de arvsberättigade. Den avlidnas tillgångar ska antecknas vid beloppet de uppgick till vid dödsfallet (20 kap 4 § ÄB). Tillgångarna ska förvaltas av dödsboet under tiden dödsboet utreds (18 kap 1 § ÄB). Detta innebär att Överförmyndarenhetens kontrolluppdrag upphör när dödsbodelägarna kan ta vid. Försäkringsersättningen kommer på så sätt att förvaltas av er som dödsbodelägare när dödsboet utreds. Finns inga bröstarvingar till ert barn kommer ni föräldrar att dela på arvet (2 kap 2 § ÄB).Sammanfattningsvis utgör försäkringsersättningen ert barns tillgångar. Tillgångarna förvaltas i nuläget under särskild överförmyndarkontroll. Om barnet som äger tillgångarna avlider kommer tillgångarna att förvaltas av dödsbodelägarna innan arvet fördelas. Finns inga bröstarvingar kommer ni föräldrar att dela på arvet.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vårdnadshavare efter att föräldrarna separerat

2020-04-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag och barnets pappa har separerat och barnets pappa har en ny sambo nu.vi har delad vårdnad. Blir hans sambo vårdnadshavare till hans barn då?
Linnéa Lind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att besvara din fråga kommer jag í det följande att belysa skillnaden mellan att vara vårdnadshavare och det faktiska omvårdnadsansvaret.VårdnadshavareFrågor som rör vårdnad regleras i föräldrabalken. Ett barn står under gemensam vårdnad om inte rätten anförtrott en av dem vårdnaden (6 kap 2 §). Även i det fall föräldrarna skilt sig står barnet under gemensam vårdnad om inte den gemensamma vårdnaden upplöses (6 kap 3 § 2st). Min utgångspunkt i det följande är att du och barnets pappa har delad vårdnad som inte har upplösts. I det fall ni inte har separerat men inte tidigare varit gifta blir den senare bestämmelsen inte tillämpligt.Juridiskt ansvar och faktisk omvårdnadAv vårdnadsansvaret följer ett, för vårdnadshavaren, juridiskt ansvar för barnets person. Det juridiska ansvaret som vårdnadshavaren har är inte detsamma som ansvaret för barnets faktiska omvårdnad. Efter en separation, eller när barnet lämnas till annan än föräldrarna, kan ansvaret för den faktiska vårdnaden ligga på en av föräldrarna. Den faktiska vårdnaden innebär att ansvara för att barnets behov tillgodoses utan att man är juridiskt ansvarig som vårdnadshavare. I det fall ett barn lämnas till en annan person, t.ex. sambo eller barnomsorg, kan därför ansvaret för den faktiska vårdnaden övergå.SammanfattningEftersom du inte har framfört att den gemensamma vårdnaden mellan dig och barnets far har upplösts är det du och barnets far som är vårdnadshavare. Det är ni, och inte den nya sambon, som har ett juridiskt ansvar för barnets person. Den nya sambon kan däremot ha ett faktiskt omvårdnadsansvar när denne tar hand om barnet.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Dispens från särskild överförmyndarkontroll

2020-03-30 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Vår son som är 15 år har fått ut försäkringspengar som ett engångsbelopp för diagnos cancer på 273 000kr. Han fick diagnosen för ett år sedan och behandling skall pågå i 1,5 år till. Pengar som är utbetalda på försäkring som jag tecknat när han föddes, är insatta på konto med överförmyndarspärr. Vi föräldrar har ansökt om att förvalta pengarna och får endast brevledes avslag på detta. Vår son har en funktionsnedsättning (Downs syndrom) vilket vi anser borde vara skäl för att vi föräldrar borde prövas för att vara lämpliga att förvalta pengarna för vår sons bästa.Behöver vi anlita jurist för detta? Mycket tacksam för svar!
Linnéa Lind |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer inledningsvis att beröra olika anledningar till särskild överförmyndarkontroll för att sedan beskriva möjligheter till dispens.Särskild överförmyndarkontrollReglerna för ett barns tillgångar finns i föräldrabalken (FB). Huvudregeln är att föräldrar som är förmyndare förvaltar sina bards tillgångar (13 kap 1 § FB). Om ett barn har större tillgångar finns det särskilda regler. Om barnets tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp (47 300*8=378 400) ska förvaltningen ske med överförmyndarens kontroll (13 kap 2 § FB). Tillgångarna ska då placeras på ett säkert sätt (13 kap 4–7 §§ FB). Syftet med reglerna är att skydda barnet från att missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.Det är också möjligt att föreskriva om särskild överförmyndarkontroll (13 kap 2 § st. 2 FB). I detta fall krävs det inte att värdet överstiger åtta prisbasbelopp men syftet med tillsynen är densamma.DispensDet framgår inte tydligt av din fråga varför pengarna är satta under överförmyndarkontroll. Om det är värdet som är avgörande kan överförmyndaren besluta om att beslutet ska upphöra i det fall beloppet understiger fyra prisbasbelopp (13 kap 9 § st. 1 FB). Om det föreligger särskilda skäl finns det i båda fallen en möjlighet till att besluta om undantag från restriktionerna i 13 kap 3–7 §§ FB (13 kap 9 § st. 3 FB). Dispens kan ges för 13 kap 3–7 §§ i sin helhet eller begränsas till vissa bestämmelser. Om dispens skulle ges från alla paragrafer skulle detta innebära att ni får förvalta egendomen under mycket begränsad kontroll av överförmyndaren. Bestämmelsen ska tyvärr tillämpas restriktivt och omständigheterna i varje enskilt fall ska noga beaktas innan dispens ges. Överförmyndaren kan också, när som helst, ändra ett beslut om dispens.SammanfattningI vissa fall kan ett beslut om särskild överförmyndarkontroll upphöra. Eftersom jag inte känner till orsaken till kontrollen i ert fall kan jag inte ge något konkret råd i det avseendet. Det finns också möjlighet till att begära dispens från särskild överförmyndarkontroll, oberoende av den bakomliggande orsaken. Dessvärre kan sådan dispens vara svår att få. Mot bakgrund av detta skulle jag råda dig till att ta hjälp av en jurist.Du kan boka tid med en jurist här: https://www.lawline.se/bokaHoppas att du fick svar på din fråga!

Vem är skyldig att vabba?

2019-12-21 i Barnrätt
FRÅGA |Har man någon juridisk skyldighet att vabba för sitt barn utanför umgängestiden om man är umgängesförälder?
Linnéa Lind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I det följande kommer jag först att behandla frågan om vem som har skyldighet att tillgodose barnets behov. Efter detta kommer jag kort beröra rätten till föräldrapenning vid vård av sjukt barnJag antar att ni fråga gäller en situation där den ena personen har ensam vårdnad och den andra har umgängesrätt. För föräldrars skyldighet att tillgodose barns behov är föräldrabalken (FB) tillämplig lag. Det är vårdnadshavaren som har ansvar för barnets personliga förhållanden och behov (6 kap 1 § FB). Detta innebär dock endast en skyldighet att barnet får den tillsyn och omsorg barnet har rätt till. Den faktiska omsorgen kan överlåtas på andra, t.ex. förskolan eller en sambo. I praktiken innebär detta att den person som barnet bor hos har ansvar för den faktiska omsorgen. Vid umgängesrätt innebär detta att personen barnet bor hos har ansvar för den faktiska omsorgen och kan försumma sitt ansvar, t.ex. genom att inte vårda sitt barn när detta är sjukt. En förälder eller de som likställs som förälder har rätt till ledighet och föräldrapenning (1 § föräldraledighetslagen (1995:54) och 11 kap 4–5 § socialförsäkringsbalken (2010:110)). Beroende på er situation kan det finnas olika personer som har rätt till föräldraledighet. Detta innebär dock ingen skillnad rörande det ansvar som gäller barnets faktiska omsorg.Sammanfattningsvis innebär detta att vårdnadshavaren har ansvar för att tillgodose barnets behov och den faktiska omsorgen när barnet bor hos denne. Under dessa förutsättningar har en umgängesförälder inte skyldighet att "vabba" utanför umgängestiden. Rätt till föräldrapenning regleras i föräldraledighetslagen och socialförsäkringsbalken. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Kan en make ändra ett inbördes testamente?

2019-12-07 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Om jag och min fru har skrivit ett testamente, att den som dör först ger alla sina ägodelar (giftorättsgods, skulder och enskild egendom) till partnern. När den andra av oss dör så ska resten då gå till min bror. Om jag är den som dör först, kan min fru då skriva om testamentet och då ge alla pengar till någon förening som röda korset istället?
Linnéa Lind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först kommer jag att kommentera testamentets innehåll för att sedan besvara frågan om din frus och brors rätt som testamentstagare. För frågor som rör testamenten är det ärvdabalken (ÄB) som är tillämplig lag. Då skulder betalas innan arvet skiftas är det inte möjligt att testamentera om skulder (23 kap 2 § ÄB). Din bror har rätt att vara testamentstagare (9 kap 1 § ÄB). Då ni har testamenterat till den andre maken för att din bror sedan ska ärva utgör ert testamente ett förordnande om sekundosuccession (12 kap 1 § ÄB). Om du dör först innebär det att din fru får din del av det belopp brodern är arvsberättigad till med fri förfoganderätt (3 kap 2 § ÄB). Den fria förfoganderätten innebär att testamentstagaren – din fru – inte kan testamentera över den delen (NJA 1937 s 243). Skulle din fru ändra ert inbördes testamente och skriva över hela sin del till t.ex. Röda korset skulle hon förlora sin rätt enligt testamentet (10 kap 7 § ÄB). Till följd av detta förlorar hon rätt till din del och denna tillfaller din bror. Din fru kan dock ändra sin del av testamentet då testamenten inte kan vara utformade som avtal (17 kap 3 § ÄB).Sammanfattningsvis kan din fru inte testamentera över den del hon ärver av dig som sedan kommer att ärvas av din bror. Inte heller kan din fru ändra ert inbördes testamente utan att hon förlorar sin rätt till din del. Din fru kan dock ändra testamentet för sin egen del så att denna går till t.ex. Röda korset.Hoppas att du fick svar på din fråga!