Vad händer med huset, som min man äger, vid skilsmässa?

2020-03-24 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag och min man ansökte om skilsmässa för ca 2 år sedan!Vi hade betänketid på 6 månader då vi har små barn så skilsmässan gick inte igenom. Han köpte ut mig från huset och vi besökte en jurist för att sköta allt annat! Men sedan ångrade vi oss och vi flyttade aldrig isär! Nu efter två år så har vi bestämt oss för att separera. Min fråga är hur blir det med huset? Jag köpte inte in min del igen utan vi renoverade huset med de pengarna som han köpte ut mig med. Innebär det att huset är hans? Mvh
Paula Reich Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Vad händer med egendomen vid äktenskapets upplösande?En bodelning ska ske när ett äktenskap upplöses, 9 kap 1 § Äktenskapsbalk (ÄktB). I en bodelning ingår makarnas giftorättsgods, 10 kap 1 § ÄktB, som är all den egendom som inte gjorts till enskild egendom, exempelvis genom testamente eller äktenskapsförord, se 7 kap 1-2 § ÄktB. Giftorätten omfattar därför även egendom som ägts av ena maken före äktenskapet, eller som förvärvats genom arv testamente eller gåva. Eftersom det inte framgår av din fråga om huset är enskild egendom eller inte, kommer jag vid besvarandet av din fråga utgå från att huset är giftorättsgods och att det därför kommer ingå i bodelningen. Skulle det dock vara så att egendomen är enskild, blir huset inte föremål för delning.Skuldavräkning och lottläggningNär det är klarlagt vilken egendom som är giftorättsgods och enskild egendom sker en skuldavräkning innan giftorättsgodset läggs samman och delas på hälften mellan makarna, 11 kap 3 § ÄktB. Den faktiska hälftendelningen av giftorättsgodset sker genom lottläggning , alltså för att åstadkomma en värdemässig likadelning mellan makarna. Att få något på sin lott innebär att det värde som en make har rätt till enligt bodelningen ska tillfalla maken antingen genom pengar eller egendom. Huvudregel är att vardera make har rätt att i första hand på sin lott få sin egendom eller den del av denna som den maken önskar, se 11 kap 7 § ÄktB. Den make som har mest giftorättsgods och som ska avstå giftorättsgods till den andra, får denna i regel välja om han eller hon ska avstå giftorättsgods eller betala motsvarande belopp i pengar, 11 kap 9 § ÄktB. Detta innebär att din exman, om han skulle ha mer giftorättsgods kan välja att betala motsvarande belopp för att få hela huset på sin lott.Rätt till bostad och bohagDen make som bäst behöver bostaden kan få "hela" egendomen på sin lott i bodelningen, mot avräkning för beloppet, helt oberoende av vem av makarna som tidigare har ägt huset 11 kap 8 § ÄktB. Begreppet gemensam bostad förutsätter inte att makarna äger huset tillsammans, det avgörande är istället om den är avsedd för gemensamt bruk och huvudsakligen används för detta ändamål, se 7 kap 4 § ÄktB. Av din fråga uppfattar jag att huset är ert gemensamma boende. När det gäller lottläggning av makarnas gemensamma bostad görs en behovsprövning. Vid behovsprövningen spelar det ofta en avgörande roll vem av makarna som ska ha den faktiska vårdnaden över barn och vanligtvis anses den som ska bo tillsammans med barn ha störst behov av att få överta den gemensamma bostaden. Om barnen kommer bo växelvis boende efter skilsmässan, anses sällan makarna ha större behov i jämförelse med varandra och i dessa fall gäller huvudregeln att den som äger bostaden får den på sin lott. Andra omständigheter, såsom ålder, hälsa och vem som har lättast att på annat sätt skaffa sig ett ny bostad kan beaktas vid skälighetsbedömningen. Ytterligare en förutsättning för att ha rätt att överta bostad som tillhör den andra maken, är att ett sådant övertagande är skäligt med hänsyn till omständigheterna. Vid bedömningen så kan det exempelvis spela in om bostaden skulle vara den andra makens släktgård eller föräldrahem, vilket skulle kunna tala emot ett övertagande och som får vägas mot behovet för den make som önskar övertagandet.Om det skulle vara så att bostaden ska tilläggas dig, som inte nu är ägare, måste du för att lottläggning en ska bli värdemässigt lika, antingen överlåta annat giftorättsgods eller betala motsvarande belopp i pengar, "lösen" se 11 kap 10 § ÄktB. Om din (ex)man skulle behålla bostaden, ska bostadens värde beaktas som en del av makens lott. Om värdet av bostaden överstiger lotten, måste dock din (ex) man betala motsvarande belopp eller avstå giftorättsgods.SammanfattningOm huset är giftorättsgods kommer det att ingå i bodelningen mellan er. Att huset ingår i bodelningen innebär dock inte automatisk att du har rätt att överta hälften av huset, eftersom det är din man som är ägare till huset och har rätt att i "lösa" ut dig från bostaden genom att betala motsvarande belopp i pengar eller genom annan egendom. Makarna har i första hand rätt att få sin egendom på sin lott, vilket innebär att huset mest troligen kommer falla på exmans lott vid lottläggningen. Den make som bäst behöver bostaden kan dock få "hela" egendomen på sin lott i bodelningen, mot avräkning, helt oberoende av vem av makarna som har ägt bostaden, 11 kap 8 § ÄktB. Bestämmelsen gäller även om bostaden är enskild egendom. Ett övertagande kan dock inte ske för de fall bostaden skulle vara din exmans enskilda egendom enligt 7 kap 2 § första stycket punkt 2- 4 ÄktB. Det är även möjligt att ansöka om bodelningsförättare, för de fall ni inte kan komma överens om bodelningen, 17 kap ÄktB. Bodelningsförättare utses av domstol och är både skyldig och behörig att ta ställning till frågor som är tvistiga mellan makarna, exempelvis frågor om vem som äger vad eller frågor kring lottläggning.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Separera från sambo - hur ska vi dela upp vid bostadsrätten, när ena sambon betalade mer?

2020-01-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag ska separera fran min sambo. Vi har kopt en bostadsratt tillsammans, men min partner la in 5ggr sa mycket kapital som jag vid kopet. Sedan dess har vi delat lika pa amortering, rantor och renovering. Hur ska vi dela vid den kommande forsaljningen?
Paula Reich Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Frågor om sambos rättigheter regleras av bestämmelserna i Sambolagen (SamboL). Vad omfattas av en bodelning mellan sambor? Vid en sambos bortgång, kan det bli aktuellt att göra en bodelning enligt Sambolagen. Det är dock inte obligatoriskt för sambos att bodela, men om någon sambo begär det, ska en bodelning ske, 8 § SamboL. I en eventuell bodelning mellan sambos, ingår endast begränsad egendom, så kallad "samboegendom", 3 § och 8 § SamboL. Sambolagen kan då ge dig rätt att överta egendom till ett värde av hälften av samboegendomen genom bodelning. Samboegendom är endast gemensam bostad och bohag, under förutsättning att egendomen har införskaffats för gemensam användning, alltså i ert fall bostadsrätten. Sambor får även inför en omedelbart förestående upphörande av samboförhållandet, avtala om den kommande bodelningen eller annat som har samband med denna. Avtalet ska upprättas som en handling och då undertecknas av er båda, se 10 § SamboL.Efter att skulder har täcks, läggs samboegendomen samman och delas lika mellan samborna, 14 § SamboL. Skulle en hälftendelning av samboegendomen leda till ett oskäligt resultat med hänsyn till samboförhållandets längd, ekonomiska förhållanden, såsom insatser till den gemensamma ekonomin, samt omständigheter i övrigt kan bodelningen istället göras så att sambon med störst behållning får behålla mer av sin egendom, 15 § SamboL. Sammanfattningsvis, så alltså utgångspunkten att ni ska dela hälften på samboegendomen, alltså även värdet av bostadsrätten. Men skulle en hälftendelning leda till ett oskäligt resultat, finns ett undantag i 15 § SamboL. Ni kan även välja att avtala om hur bodelningen ska gå till, om ni båda är överens. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Bodelning - hur vet jag om min maka har tillgångar hos banken?

2019-10-30 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Undrar hur man gör om kvinnan, vid bodelning, vägrar bevisa vad hon har på sitt konto? Eller rättare sagt, vad hon hade, när skilsmässoansökan kom in till Tingsrätten.Mannen misstänker att hon "gömt undan" pengar i flera års tid. Hur långt tillbaka kan man kolla upp hennes ekonomi?Hur går man tillväga, när kvinnan vägrar visa?Vem tar man hjälp av?Kostnad?Mannen har det väldigt jobbigt med ekonomin just nu.Tack på förhand
Paula Reich Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Bestämmelser om bodelning regleras av bestämmelserna i Äktenskapsbalken (ÄB).Från det att talan om äktenskapsskillnad har väckts, den så kallade kritiska tidpunkten (se 9 kap. 2 § ÄktB), till dess att bodelningen har förrättats så har respektive make en redovisningsplikt samt en upplysningsplikt gentemot den andra maken, se 9 kap. 3 § ÄktB. Av bestämmelsen framgår att; "Varje make är skyldig att tills bodelningen förrättas redovisa för sin egendom och för sådan egendom som maken har haft hand om men som tillhör den andra maken. Makarna är även i övrigt skyldiga att lämna de uppgifter som kan vara av betydelse vid bodelningen."Bestämmelsen innebär alltså en ömsesidig redovisningsskyldighet, i syfte att främja en korrekt bedömning av bodelningsanspråk som kan resas vid bodelningen. Plikten gäller all egendom, alltså även enskild egendom. Enligt förarbete till lagen, framgår det även att redovisningsskyldigheten även omfattar all avkastning av egendom (såsom ränta eller utdelning). Plikten gäller både tillgångar samt skulder.Även om mannen eller hans eventuella advokat inte kan vända sig till kvinnans bank för att närmare få reda på om och i sådana fall vilka typer av tillgångar kvinnan har, finns däremot en plikt för henne att uppge all egendom hon hade vid den kritiska tidpunkten. Detta omfattar då alltså eventuella banktillgodohavanden. Jag skulle först och främst rekommendera mannen att upplysa henne om vad som framgår av lagen, alltså hennes skyldigheter.Mannen kan även ansöka om en bodelningsförättare som har till uppgift att förrätta egendomen om parterna inte kommer överens. Bodelningsförättare samlar då in uppgifter om vad som ska vara med i bodelningen och gör sedan en förteckning över alla tillgångar och skulder, för att sedan skriva ett beslut över hur fördelningen ska se ut utifrån egendomens värde. Kostnaden för bodelningsförättare delas gemensamt mellan parterna. Mer information hittar ni här. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Skolfråga - besvaras ej

2019-08-20 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej, det börjar närma sig gymnasiearbete och jag går i programmet ekonomi med inriktingen juridik. I det fallet skall jag hålla mig till juridik ämnen. Jag har funderat på att skriva om månggifte och om det har skett i Sverige och hur man i det faller har åtgärdat det. Jag är nämligen osäker på om det är ett bra ämne att skriva om i mitt gymnasiearbete, skulle gärna vilja höra er tankar och åsikter om det. Hälsningar
Paula Reich Zackrisson |Hej!VI på Lawline svarar dessvärre inte på skolfrågor. Du är välkommen att återkomma om du har andra juridiska frågor!Lycka till!Med vänliga hälsningar,

Betala underhåll efter att min son fyllt 18?

2020-02-18 i Underhåll
FRÅGA |Jag har en son som snart fyller 18. Han bor idag på HVB-hem men kommer förmodligen flytta till LSS-boende inom kort.När jag läser Föräldrabalken 7 kap 2 paragrafen så verkar det som att jag inte alls är skyldig att betala underhållsbidrag då han varken bor hos mig eller sin mamma.Stämmer verkligen detta?
Paula Reich Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Bestämmelser om föräldrars underhållsskyldighet finns i föräldrabalken (FB).Föräldrars underhållsskyldighet Precis som du skriver, så gäller underhållsskyldigheter fram till dess att barnet fyller arton år eller senast tjugoett om barnet fortfarande går i skolan, se 7 kap. 1 § FB. Föräldrarnas underhållsskyldighet kvarstår även om barnet har eget boende, fram till dess att barnet fyllt arton år. Avgörande för om underhållsskyldigheten kvarstår eller inte efter att din son fyllt arton år, är således om din son går i skolan eller inte. Gör han inte det, upphör din underhållsskyldighet annars vid denna tidpunkt. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vem får hämta på förskola?

2020-01-29 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Vem får hämta på förskola förutom vårdnadshavarna?
Paula Reich Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet, så ska beslut som rör barnet fattas i samförstånd mellan båda vårdnadshavarna se 6 kap. 13 § föräldrabalken. Det finns inget reglerat i lagen avseende hämtning på förskola, så om föräldrarna är överens, kan och får andra personer än vårdnadshavarna hämta på förskolan. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Blir jag ansvarig för min makes skulder vid separation?

2019-09-24 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min man skall skiljas. Han har en enskild firma som startades under vårt äktenskap. Detta företag har idag skulder hos KFM och även obetalda fordringar på över miljonen. Vi äger ingenting, dvs inget hus/lägenhet, bil eller dyligt. Min fråga är, blir även jag skyldig till dessa skulder vid en separation eller är dem enbart hans?
Paula Reich Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Vad händer med egendomen vid äktenskapets upplösande?En bodelning ska ske när ett äktenskap upplöses, 9 kap 1 § Äktenskapsbalk (ÄktB). I en bodelning ingår makarnas giftorättsgods, 10 kap 1 § ÄktB, som är all den egendom som inte gjorts till enskild egendom, exempelvis genom testamente eller äktenskapsförord, se 7 kap 1-2 § ÄktB. Giftorätten omfattar därför även egendom som ägts av ena maken före äktenskapet, eller som förvärvats genom arv testamente eller gåva.Huvudregel är att vardera make ansvarar för sina egna skulder och inte för den andra makens, se 1 kap 3 § ÄktB. Att viss egendom är enskild egendom eller giftorättsgods enligt äktenskapsförordet påverkar inte äganderättsförhållandena, utan egendom som ägs av ena maken är fortfarande dennes liksom ansvaret för skulderna. För gemensamma skulder, är båda makarna dock ansvariga, jämför 2 § Lag om Skuldebrev.Skuldavräkning och lottläggningNär det är klarlagt vilken egendom som är giftorättsgods och enskild egendom sker en skuldavräkning innan giftorättsgodset läggs samman och delas på hälften mellan makarna, 11 kap 3 § ÄktB. Skuldavräkning innebär att vardera make får undanta så mycket egendom som krävs för att täcka sina skulder. Huvudregel är att en skuld ska avräknas från makens giftorättsgods, exempelvis kommer skulden på företaget avräknas från giftorättsgodset OM den enskilda firman är giftorättsgods, 11 kap 2 § ÄktB. Skulder som är hänförliga till enskild egendom ska dock i första första hand ska avräknas mot denna egendomen, det vill säga om den enskilda firman är enskild egendom. Det är först när den enskilda egendomen inte räcker för att täcka skulden, som en skuldavräkning mot hans giftorättsgods i andra hand kan ske, se 11 kap 2 § 2 st ÄktB Överstiger skulderna tillgångarna, innebär det att din make tar med sig "noll" till bodelning istället för ett minusvärde. Detta eftersom ni svarar för era egna skulder, 1 kap 3§ ÄktB. Av uppgifterna i din fråga är det därför sannolikt att din make kommer att "ta med sig noll" till bodelningen, och att det giftorättsgods som eventuellt återstår efter din en skuldavräkning kommer att fördelas lika er emellan, 11 kap 3 § ÄktB. Du kommer därför inte bli ansvarig för hans skulder. SammanfattningHuvudregeln är att vardera make äger sin egendom och svarar för sina egna skulder. Om den enskilda firman är enskild egendom kommer därför skulden som är hänförliga till den avräknas mot sådan egendom. Skulle egendomen inte räcka till, sker en skuldavräkning mot hans giftorättsgods i andra hand. Är den enskilda firman däremot giftorättsgods, kommer avräkning av skulden ske mot sådan egendom. Överstiger skulderna tillgångarna kommer din make ta med sig "noll" till bodelning, istället för ett minusvärde. Din man ansvarar därför själv för sina skulder. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur stor del av huset räknas som gemensamt boende vid separation, när min sambo fått hälften i gåva?

2019-08-19 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |HejSka separera från min sambo. Jag ägde ägde fastigheten vi bor i sen tidigare. När hon flyttade in fick hon halva huset i gåva. Nu undrar jag hur stor del av huset räknas som gemensamt boende? I och med att jag ägde det före vi blev sambos. Fastigheten tog jag över genom bodelning när jag separerade från mitt dåvarande ex. Tacksam för svar
Paula Reich Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Frågor om sambos rättigheter regleras av bestämmelserna i Sambolagen (SamboL)Vad omfattas av en bodelning mellan sambor?När ett samboförhållande upphör kan det bli aktuellt med en bodelning, Sambolagen kan då ge din sambo rätt att överta egendom till ett värde av hälften av samboegendom genom bodelning. I en bodelning ingår dock endast viss begränsad egendom, så kallad "samboegendom", 3 § och 8 § SamboL. Bestämmelsen är dispositiv, 9 § SamboL. Samboegendom är endast gemensam bostad och bohag, under förutsättning att egendomen har införskaffats för gemensam användning. Egendom som förvärvats före samlevnaden antas normalt inte ha införskaffats för gemensam användning. Undantag finns i 4 § och 7 § SamboL.För sambos är det dock inte obligatorisk att bodela, det är möjligt för er att själva komma överens om hur ni vill fördela egendomen er emellan eller att var och en behåller den egendomen ni äger. Är ni dock inte överens är det möjligt fördela samboegendomen genom en bodelning först efter att samboförhållandet har upphört, 8 § och 2 § SamboL. Det krävs även att någon av er framställer en begäran om bodelning senast ett år efter samboförhållandet upphört 8 § 2 stycket SamboL.En sambos rätt att begära bodelning gäller dock inte om ni tidigare avtalat bort delningsrätten av samboegendomen, se 9 § SamboL. Bostad och BohagDet är alltså bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning ska delas lika vid en eventuell bodelning, 3 § SamboL. Med bostad menas exempelvis bostadsrätt som innehas huvudsakligen för att utgöra det gemensamma hemmet, 5 § SamboL. Det avgörande för om bostaden ska ingå i en eventuell bodelning eller inte, är alltså om syftet med förvärvet har varit för för att du och din sambo skulle bo där tillsammans. Men eftersom du skriver att du ägde bostaden innan ni blev sambos har din nuvarande sambo ingen rätt till bostaden (utöver det hon fått i gåva), även om hon exempel skulle ha betalat på lånen, detta eftersom bostaden inte anses som samboegendom.I NJA 1997 s 227 hade en man, som redan ägde en fastighet vid sammanflyttning med en kvinna, givit bort halva fastigheten till kvinnan. Detta menade HD inte innebar att kvinnan förvärvat sin andel för gemensam användning utan att förvärvet enbart var att anse som gåva. Vid bodelningen mellan parterna tillskiftades mannen kvinnans andel av fastigheten. Min bedömning är alltså att gåvan av hälften av fastigheten inte räknas som gemensam bostad enligt sambolagens definition. Bostaden utgör alltså inte samboegendom som kan komma att bli föremål för bodelning enligt sambolagen, Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,