Vad händer med egendomen vid en skilsmässa?

2021-09-26 i Bodelning
FRÅGA |Hej.är gift och är på väg mot skilsmässa, nu undrar jag hur det ser ut för mig och barnen samt min man.fördelningen av huset och alla föremål som finns i huset samt bilen.som gifta skall allt delas upp om inte äktenskapsförord är skrivet, vilket inte är eller finns här i denna situation.vad gäller, vad delas upp?? tomt? hus? bil? inget testamente finns heller, så vad gäller vid skilsmässa?Mvh
Nora Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som händer med egendom vid en skilsmässa och då främst vad som händer med huset, föremål i huset samt bilen.AllmäntRegler om äktenskap finns i Äktenskapsbalken (ÄktB). När ett äktenskap upplöses ska alltid en bodelning göras, 9 kap 1 § ÄktB. Här följer en kort redogörelse över vad som gäller vid en bodelning:BodelningVid bodelningen ser man vilken egendom som finns mellan makarna. Det är endast egendom som är giftorättsgods som ska ingå i bodelningen, 10 kap 1§ ÄktB. En makes egendom är giftorättsgods så länge det inte är enskild egendom, 7 kap 1§ ÄktB. Egendom blir enskild om det går till på något av de sätt som listas i 7 kap 2 § ÄktB, exempelvis att man fått egendom i gåva eller arv med villkoret att egendomen ska vara enskild eller att man skrivit ett äktenskapsförord.Då du skriver att ni inte har något äktenskapsförord, så utgår jag från att all egendom är giftorättsgods. Observera alltså att utfallet kan bli annat om det finns enskild egendom.Huvudregeln är att makarna ska dela lika på giftorättsgodset enligt likadelningsprincipen 11 kap 3 § ÄktB. Det man gör då är att beräkna vad vardera maka har för giftorättsgods (tex att du köpt en kaffemaskin och din parter en soffa) och sedan avräknas respektive makes skulder från "sin sida", innan man slår ihop summan för att sedan dela den på hälften, 11 kap 2 § ÄktB.Nu står ni alltså med två andelar av erat giftorättsgods. Det som sker efter är att en fördelning sker, så att ni får egendom till ett värde av er andel. Man har rätt att i första hand få sin egen egendom enligt 11 kap 7 § ÄktB. Huset, egendomen i huset och bilen.Det som kommer hända i ditt fall är alltså att värdet på huset, husgeråd, bilen mm minus era skulder, kommer läggas ihop och sedan delas lika. Detta kan innebära att en av er får huset, men då ska den andra få så mycket på "sin lott" att det blir jämnt, exempelvis egendomen i huset, bilen och pengar.Du kan alltid boka en tid hos våra jurister på Lawline om du vill undersöka mer exakt vad som kommer ske i ditt fall, då kan du göra det här.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

När kan jag senast skicka in ett äktenskapsord för registrering?

2021-09-22 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min blivande man och jag skrev på ett äktenskapsförord 18/8-2017 gifte oss den 19/8 sedan skickade min man in detta papper nu i början på Juli 2021.Gäller detta från det att vi gifte oss eller från Juli 2021?Jag minns inte ens att vi hade skrivit på detta.Om det inte är giltigt har jag rätt till 50% av lägenhetens värde och gåvor som vi fått från svärföräldrar och saker vi har köpt in till familjen under tiden innan 12 juli 2021 då pappret är registrerat?Jag var i kontakt med Juridiskadokument.nu och dom sa att man måste skicka in ett sådant här papper inom 3 månader annars måste man skriva ett nytt?
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar Äktenskapsbalken (ÄB). Äktenskapsförord regleras i 7 kap. 3 § ÄB. Bestämmelsen förklarar att makar eller blivande makar genom äktenskapsförord kan bestämma om deras egendom ska vara giftorättsgods eller enskild egendom. För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt måste det vara skriftligt, daterat, undertecknat och registrerat hos Skatteverket.Enligt bestämmelsens andra stycke gäller äktenskapsförordet från äktenskapets början om det skickas in inom en månad från det att äktenskapet ingicks, annars gäller det från och med den dag det ges in till Skatteverket. Enligt lagtexten finns det ingen tidsgräns för när man senast ska skicka in ett äktenskapsförord för registrering; registrering får dock inte ske om en av parterna avlidit eller om det pågår ett ärende angående skilsmässa hos tingsrätten. Skatteverket registrerar äktenskapsförord men det betyder inte att Skatteverket avgör om äktenskapsförordets innehåll är skäligt och giltigt. Giltigheten av ett äktenskapsförord prövas i allmän domstol (tingsrätt).Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Om vi skiljer oss och skriver bodelningsavtal, men sedan gifter oss igen, gäller bodelningsavtalet eller blir våra tillgångar giftorättsgods?

2021-09-18 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Vi är gifta men har ansökt om skilsmässa, bodelningen är gjord och registrerad. Vad gäller ifall vi fortsätter vara gifta? Jag blev utköpt från mitt hus. Om jag flyttar tillbaka har jag då någon rätt i det huset? Vad gäller ifall vi skiljer oss och gifter om oss direkt, börjar giftorätten gälla eller går man efter bodelningsavtalet som gjordes i samband med skilsmässan?Rörigt jag vet därav min fråga
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!ÄktenskapsskillnadDet fram går inte av din fråga om ni har barn under 16 år. I sådant fall omfattas ni av en betänketid innan äktenskapet upplöses, se 5 kap 1 § äktenskapsbalken. Betänketiden är 6 månader från det ni gemensamt ansökte om äktenskapsskillnad, se 5 kap 3 § äktenskapsbalken. Det innebär att ni kan häva ansökan om ni vill, då gäller fortfarande det bodelningsavtal ni har skrivit.BodelningsavtalEtt bodelnings avtal är ett avtal mellan er. Avtalet är rättsligt bindande, men om ni båda vill kan ni upphäva avtalet och skriva ett nytt bodelningsavtal om ni vill. Det är fullt möjligt att skriva ett bodelningsavtal under ett pågående äktenskap.Hindersprövning innan äktenskap kan ingåsOm ni har passerat betänketiden och skilsmässan upplöses, delas era tillgångar upp efter gällande bodelningsavtal. I ditt fall äger din före detta make huset. Ni kan inte skilja er och direkt gifta om er, eftersom en hindersprövning måste göras.Giftorättsgods/ äktenskapsförordOm ni nu gifter er igen är grundregeln att om ni inte skriver ett äktenskapsförord räknas alla era tillgångar som era gemensamma (Giftorättsgods), se 7 kap 1 § äktenskapsbalken. Det innebär att det huset som din partner äger räknas som giftorättsgods igen, och är därmed till hälften ditt om ni skiljer er igen. Det är nog högst troligt att din make reglerar huset som enskild egendom genom äktenskapsförord, se 7 kap 3 § äktenskapsbalken, eftersom du har sålt din del i huset till maken, men då skulle har rätt till den igen utan att du betalar för den.Jämkning av bodelningSkulle ni skilja er igen kort efter ni har gift er för andra gången utan att ni skrivit något äktenskapsförord, kan din make jämka huset vid en bodelning, vilket innebär att eftersom ni varit gifta så kort tid, anses var och en av er ha rätt till sin egendom. Detta görs med hjälp av en jämkningstrappa, en modell som bygger på att era tillgångar räknas som era enskilda med 80 % första året, sedan minskar de i egenvärde med 20 % per år, vilket innebär att efter fem år räknas alla era tillgångar som gemensamt giftorättsgods. Se 12 kap 3 § äktenskapsbalken. Denna regel bygger dock på att det anses att den jämkande parten har varit ekonomiskt stark vid äktenskapets ingående, men sedan fått sämre förhållanden. Regeln syftar också till att hindra försök att gifta till sig pengar.SammanfattningEtt bodelningsavtal är bindande mellan er. Era tillgångar delas upp i enighet med avtalet efter äktenskapets upplösande. Huset tillhör då din make. Om ni väljer att avbryta ansökan om äktenskapsskillnad gäller bodelningsavtalet mellan er. Det kan dock upplösa om ni båda vill. Om ni skiljer er men sedan vill gifta er igen, måste ni göra en hindersprövning. Om ni sedan ingår äktenskap räknas era tillgångar som giftorättsgods om ni inte reglerar det med ett äktenskapsförord. Om ni skiljer er kort efter det andra äktenskapets ingående är det troligt att din make jämkar huset vid en bodelning, vilket innebär att det tillfaller maken. Om du behöver hjälp med att skriva äktenskapsförord eller bodelningsavtal, är ni varmt välkomna att kontakta oss på Lawline.Vänligen,

Bodelning vid separat ekonomi?

2021-09-15 i Bodelning
FRÅGA |Är gift sedan 2 år men vi har aldrig bott ihop. Vi äger heller ingenting gemensamt. Vi har inga gemensamma barn. Vi bor i varsin lägenhet. Bohaget som finns fanns innan giftemålet. Vi har separat ekonomi men då maken har skulder samt lägre inkomst har jag stått för mat mm när vi umgåtts. Min fråga är om bodelning ändå ska ske vid en separation.
Anna Manders |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar om en bodelning måste ske vid separation om ni har delad ekonomi i äktenskapet. Din fråga regleras i äktenskapsbalken (ÄktB) Ett äktenskapsförord är ett avtal som skiljer enskild egendom från giftorättsgodsHuvudregeln är att all egendom som vardera maken har i ett äktenskap är giftorättsgods som i sin tur ska ingå i en bodelning vid upplösning av äktenskapet (10 kap. 1 § ÄktB). Egendom som inte utgör giftorättsgods som någon av makarna äger är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makarna i ett äktenskap genom vilket det är möjligt att bestämma att egendom ska vara enskild (7 kap. 2 § och 7 kap. 3 § ÄktB). Enskild egendom omfattas inte av en framtida bodelning. För att ett äktenskapsförord ska vara juridiskt giltigt krävs att båda parter har undertecknat avtalet och att det har registrerats hos Skatteverket (7 kap. 3 § ÄktB).Vad innebär detta för digAv din fråga framgår att du och din make har separat ekonomi. Det framgår emellertid inte om ni har beslutat att all egendom ska vara enskild egendom. I ett äktenskapsförord kan ett gift par bestämma vilken egendom som ska vara enskild. Om ett sådant avtal inte har upprättats är utgångspunkten att all egendom som vardera maken i ett äktenskap äger är giftorättsgods. All egendom som är giftorättsgods ska ingå vid en eventuell bodelning. Om all egendom i äktenskapet är enskild egendom behöver ingen bodelning göras om äktenskapet upplöses. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.Med vänliga hälsningar,

Vem får lägenheten vid en separation?

2021-09-24 i Bodelning
FRÅGA |Vem får lägenheten vid en separation? Jag har 2 barn som inte är hans . Han har inga barn. Lägenheten står i hans namn.
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB) och sambolagen (SamboL).Det framgår inte av din fråga om du och din partner är gifta eller sambor, så jag kommer kort förklara vad som gäller i båda situationerna.Om ni är giftaDå ett äktenskap upplöses, till exempel genom äktenskapsskillnad (skilsmässa), ska en bodelning göras mellan makarna (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom makarna äger är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det spelar ingen roll vem av makarna som äger vad, är det giftorättsgods ska det ingå i bodelningen. Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord eller villkor i testamente (7 kap. 2 § ÄktB).Detta innebär att lägenheten ska ingå i bodelningen, och ni kommer dela lika på värdet. Huvudregeln vid fördelningen av vilken egendom som ska tillfalla vilken make är att den make om äger egendomen får behålla den (11 kap. 7 § ÄktB). Det finns även en regel som innebär att den make som bäst behöver den gemensamma bostaden har rätt att få den (11 kap. 8 § ÄktB). Vid bedömningen av vem som bäst behöver bostaden ska hänsyn tas till om någon av makarna får vårdnaden om gemensamma barn, eller om den ena maken kommer ha det avsevärt mycket svårare att få en ny bostad. En förutsättning för att en make skall få överta en bostad som tillhör den andra maken är dessutom att ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt.Att komma ihåg är dock att det inte är möjligt för en make att ta över en bostad som är den andra makens enskilda egendom.Om ni är samborÄven när sambor separerar kan en bodelning göras, om någon av samborna begär det (8 § SamboL). I en bodelning mellan sambor ingår inte all egendom så som det gör vid bodelning mellan makar. I en bodelning mellan sambor ingår endast samboegendomen, vilket är sambornas gemensamma bostad och bohag om dessa införskaffats för gemensamt bruk (3 § SamboL). Om din sambo hade lägenheten sedan innan och du flyttade in i den innebär det att den inte är samboegendom och inte ska ingå i bodelningen. Om ni däremot skaffade lägenheten med syftet att bo där tillsammans ska den ingå i bodelningen.Om lägenheten är samboegendomOm lägenheten är samboegendom och ingår i bodelningen ska den sambo som bäst behöver den få den (16 § SamboL). En förutsättning för att en sambo skall få överta en bostad som tillhör den andra sambon är dock att ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt.Om lägenheten inte är samboegendomDet finns en möjlighet för en sambo att ta över en bostad som den andra sambon innehar, även om den inte är samboegendom (22 § SamboL). Detta gäller om den sambon bäst behöver den. Om samborna inte har gemensamma barn krävs dock synnerliga skäl för att kunna ta över bostaden, vilket är ett högt ställt krav.SlutsatsVem som har rätt till lägenheten beror alltså på hur hela er situation ser ut, och eftersom jag inte känner till särskilt mycket omständigheter är det omöjligt för mig att svara på exakt vad som gäller i er situation. Kort kan sägas att om ni är sambor och lägenheten inte är samboegendom kommer det med största sannolikhet vara så att din sambo får behålla sin lägenhet. Om ni är gifta eller om lägenheten är samboegendom är möjligheten att du kan få den kanske lite högre, men om den enda skillnaden mellan er är att du har två barn sedan tidigare räcker det sannolikt inte för att du ska anses ha störst behov av lägenheten.Om du vill få mer hjälp och råd som är anpassade efter exakt hur din situation ser ut kan jag rekommendera dig att boka en tid hos någon av våra duktiga jurister. Det kan du göra här.Jag hoppas att detta i alla fall gjorde det lite klarare för dig! Mvh,

Jämkning vid bodelning vid äktenskapsskillnad

2021-09-19 i Bodelning
FRÅGA |Jag har en fråga om skevdelningsprincipen skulle vara tillämpbart i mitt fall. Det gäller en fastighet som jag äger, som enligt ett äktenskapsförord till 75 % utgör giftorättsgods. Detta är det enda giftorättsgods som ingår i vår bodelning, allt annat är enskild egendom. Fastigheten ifråga är en gammal släktgård på min sida, som jag och tre av mina syskon fick som gåva av vår farmor, med förbehållet att det skulle utgöra enskild egendom vid giftermål. Jag köpte sedermera ut mina tre syskon så att jag äger 100% av fastigheten. Huvudregeln vid bodelning är att makarna delar lika på nettot av giftorättsgodset, men enligt ÄB 12 kap §1 kan detta jämkas då det med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är oskäligt att en make vid bodelning skall lämna egendom till den andre maken i den omfattningen. Då skall bodelningen istället göras så att den förstnämnde maken får behålla mer av sitt giftorättsgods. Därutöver har jag stått för lånen, samtliga amorteringar, räkningar och alla rörliga kostnader för fastigheten.I mål T4929/95 fann HD det skäligt att den part som hade bidragit med mest nettogiftorättsgods fick undandra hälften av sitt nettogiftorättsgods från delning och sålunda i bodelningen tilldelas tre fjärdedelar av boets nettobehållning (Rättsfall NJA 1998 s 467).Vad är Er bedömning om detta skulle vara tillämpligt i mitt fall ?Om Ja, kan Ni då företräda mig vid eventuell tvist med utsedd bodelningsförrättare ?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som du redan har uppmärksammat så regleras fördelningen av makars egendom vid skilsmässa av äktenskapsbalken. Jag tolkar dig som att du undrar om en fast egendom, som äktenskapsförord föreskriver till 75% ska utgöra giftorättsgods, ändå kan fördelas annorlunda än hälften var. Jag tolkar det då som att, trots att gården utgjorde enskild egendom med anledning av gåva från din farmor, har ni genom äktenskap gjort 75% av den till giftorättsgods. Fördelningen av makars egendomPrecis som du säger är utgångspunkten att det är giftorättsgods som ska ingå vid bodelningen. Utgångspunkten är dock att vad du fått så som enskild egendom, inte ska ingå i bodelningen, så vida det inte finns uttryckt att egendomen ska kunna omvandlas. Har du fått egendomen i gåva av din farmor, brukar det krävas att hon i gåvohandlingen eller på annat sätt har föreskrivit att ni får omvandla egendomen till giftorättsgods, annars kan detta inte göras genom äktenskapsförord. Men om vi utgår ifrån att detta då har medgivits, så att ert äktenskapsförord gäller, så ska den till 75% ingå i bodelningen (10 kap. 1§ ÄktB). När egendom ska delas ut mellan er, så kan jämkning göras utifrån era ekonomiska förhållanden, äktenskapets längd och omständigheter i övrigt (12 kap. 1§ ÄktB). Jämkning i ert fallJämkning enligt 12 kap. 1§ ÄktB handlar om att du skulle kunna få behålla mer av din egen egendom. Om du vill ta över egendom från partner bör själva äktenskapsförordet jämkas i stället (12 kap. 3§ ÄktB). Så om din partner äger hälften, så kan en jämkning av bodelning inte medför att du får mer av dennes del i fastigheten. Men om du äger hela fastigheten, så kan du med stöd av 12:1 ÄktB ha rätt till att behålla mer än hälften. Jämkningsreglerna ska tillämpas utifrån en helhetsbedömning och ska användas i undantagsfall endast om den vanliga likadelningen skulle leda till ett uppenbart orimligt resultat – vilket gör tillämpningen väldigt restriktiv. Den vanligaste grunden för jämkning handlar om äktenskapets längd, men då du inte skrivit något om detta är det svårt för mig att bedöma möjligheterna på denna grund. Oftast handlar det om att äktenskapet är kortare än fem år. För att få jämka på grund av ekonomiska förhållanden förutsätts att det finns en betydande skillnad mellan era nettoförmögenheter, och då ska beaktas även sådan egendom som inte ingick i bodelningen, exempelvis om din partner har väldigt mycket enskild egendom jämfört med dig, eller om det finns stora skulder på en sida. Det ska även beaktas orsaken till att den ena maken har ett betydligt större nettogiftorättsgods än den andra, om det beror på arv, gåva eller liknande, som kan utgöra grunden för att jämka. Att 25% av fastigheten utgör enskild egendom för dig på grund av gåva, ska alltså inte nödvändigtvis tala emot jämkning till fördel för dig. Rättsfallet NJA 1998 s. 467 grundades dels på att äktenskapet varat en kortare tid, dels då giftorättsgodset huvudsakligen härrör från arv, och då mannen inte bidragit med något giftorättsgods alls, vilket innebär en betydande skillnad i nettoförmögenheten som har en rimlig förklaring (arv). Vad gällde övriga argument kring försörjningsbördan och vad makarna deltagit i ekonomin generellt påverkade inte jämkningsbeslutet. Att bostaden tillföll frun innan äktenskapet ingicks hade också betydelse. Mot bakgrund av ovan och förarbetena till lagen är det inte helt osannolikt att jämkning skulle kunna bli aktuellt i ditt fall. Jämkningen i rättsfallet baserades förvisso delvis på äktenskapets längd, vilket jag inte kan väga in i din situation då jag inte vet så mycket om detta. Men rättsfallet fäster även viss betydelse av att giftorättsgodset som tas in är enbart hennes, och att det baseras på ett arv till henne. Detta talar till din fördel, då även du står för all giftorättsgods som förs in i bodelningen, och då detta delvis härrör från en gåva. Dock får man inte glömma att det inte är hela fastigheten du har fått i gåva, utan endast en del, vilket måste beaktas vid bedömningen.Om att klandra själva äktenskapsförordetOm det är så att du inte äger hela fastigheten, antingen om din partner då står som ägare på fastigheten, eller genom så kallad dold samäganderätt, kan du inte med stöd av 12 kap. 1§ ÄktB få del av dennes del i fastigheten, utan du måste då klandra äktenskapsförordet med stöd av 12 kap. 3§ ÄktB. Du kan begära att äktenskapsförordet är oskäligt på grund av innehållet, omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt (12 kap. 3§ ÄktB). Med stöd av denna regel kan alltså enskild egendom föras in i bodelningen och behandlas som giftorättsgods, för att väga upp för den oskäliga fördelningen. Även här ska det göras en helhetsbedömning mot bakgrund av alla omständigheter, men skäl för jämkning här kan vara att skydda den ekonomiskt svagare parten utifrån utvecklingen av förmögenhetsförhållandet mellan er. Om din partner har väldigt mycket enskild egendom, eller som du säger, du själv bidragit väldigt mycket till försörjningen och liknande, medan din partners enskilda egendom ökats, skulle detta kunna utgöra skäl för att jämka äktenskapsförordet. Det skulle dock beaktas utifrån en helhetsbedömning, att ni uttryckligen förordnat om denna fördelning, och varför ni gjort det. Vem får fastigheten?Jag vill också kort påminna om att reglerna ovan inte reglerar vem som faktiskt får fastigheten vid er skilsmässa. Ovan regler reglerar bara hur mycket av värdet som ska tillgodoräknas vardera part. Det är regler om lottläggning som styr vem som får egendomen på sin lott. Utgångspunkten vid denna fördelning är att man får den egendom som man själv äger (11 kap. 7§ ÄktB). Så äger du fastigheten ensam, så lär du få behålla den. Dock finns det undantag från denna huvudregel vad gäller makarnas gemensamma bostad, om den andra makan behöver den bäst (11 kap. 8§ ÄktB), exempelvis om fastigheten är handikappanpassad för denna make, eller om denna make ska ha barn boende hos sig. Om din partner skulle få ta över den måste hen självklart lösa ut dig (11 kap. 10§ ÄktB). Motsatsvis för din del, talar det för din fördel att du får bo kvar, dels då du äger den, dels då den utgör en släktgård från din familj. Så utan att veta mer om dessa omständigheter, talar det för att du skulle få behålla fastigheten om du äger den, och dessutom då det är en släktgård. Sammanfattning och rådOm du äger hela fastigheten, och den är det enda som ingår i ert giftorättsgods, kan man ju se det som att du har en betydligt mer nettogiftorättsgods än din partner, och då anledningen till detta delvis är en gåva från din farmor, skulle detta kunna utgöra grund för att jämka bodelningen, vilket får stöd av det hänvisade rättfallet. Dessutom bidrar inte din partner med att tillföra något giftorättsgods alls. Har hen dessutom väldigt mycket mer enskild egendom, kan detta också utgöra skäl för jämkning. Men det görs en helhetsbedömning utifrån alla omständigheter i er situation, vilket gör att jag har svårt att ge något säkert svar då även omständigheter som du inte lyft har betydelse. I rättsfallet gjordes också en helhetsbedömning mot längden på äktenskapet, vilket inverkat på utgången av målet. Eftersom det ska göras en helhetsbedömning kan man inte riktigt lyfta ut de aspekter som talar till ens fördel bara, utan man måste även beakta omständigheter som talar till din nackdel, eller till din partners fördel. Omständigheten att egendomen har utgjort din enskilda egendom, och att ni sedan genom äktenskapsförord gjort 75% till giftorättsgods, skulle kunna vara försvårande för dig. Jag har dock inte hittat något rättsfall som behandlar sådana omständigheter, men det utgör ju ett uttryck för ett aktivt val för denna fördelning, vilket ni såklart är fria att göra. Men om äktenskapsförordet skrev för väldigt länge sedan, och det inträffat ytterligare omständigheter efteråt som bidragit till en skev fördelning av er förmögenhet, skulle man eventuellt kunna jämka äktenskapsförordet med stöd av 12 kap. 3§ ÄktB för att omfördela enskild egendom.Min sammantagna bedömning, utifrån omständigheterna du angivit, är att det inte är helt osannolikt att du med stöd av jämkningsreglerna antingen i 12:1 ÄktB eller 12:3 ÄktB skulle kunna jämka bodelningen. Men då man måste ha samtliga omständigheter i beaktning, och bedömningen ska göras restriktiv, rekommenderar jag dig att kontakta en jurist för att få vidare vägledning i er specifika situation. Vår juristbyrå kan hjälpa dig med detta, och önskar du komma i kontakt med dem är du välkommen att återkomma till mig så kan jag slussa dig vidare så de kan göra en bedömning av ditt ärende! De kan också inledningsvis ge dig en kostnadsfri offert på vad detta kan kosta. Jag nås för ändamålet på sara.pedersen@lawline.seHoppas du fått någon vägledning i dina frågor!Vänligen,

Vilken tidpunkt ska användas för värdering av bostad vid en bodelning?

2021-09-16 i Bodelning
FRÅGA |Hej, Jag undrar om regeln nedan gäller även värdering av bostad?"Bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållanden den dag då ansökan om äktenskapsskillnad kom in till tingsrätten:"Tacksam för återkoppling.
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som ingår i en bodelningOm ni inte har något äktenskapsförord ska en bodelning ske enligt likadelningsprincipen, vilket innebär att allt ni äger med avdrag för skulder ska läggas ihop och delas lika mellan er, se 11 kap 3 § äktenskapsbalken. Alla era tillgångar är gemensamma och kallas giftorättsgods, se 7 kap 1 § äktenskapsbalken.BodelningenNär ni gör en bouppteckning, det vill säga en förteckning på alla tillgångar som ni har, ska ni precis som du skriver ta utgångspunkt från det datum då talan om äktenskapsskillnad väcktes, även kallad den kritiska tidpunkten, se 9 kap 2 § äktenskapsbalken.Tidpunkt för värderingDet finns ingen lagstadgad regel för vilken tidpunkt som gäller för värdering. Frågan har i stället lämnats till rättstillämpningen. En bodelning syftar till att ske så snart efter äktenskapets upplösande som möjligt. Många gånger dröjer det lång tid mellan en äktenskapsskillnad och det att en bodelning genomförs. Det kan ge anledning att göra en ny värdering av det som ingår i bodelningsavtalet om det finns en tidigare bouppteckning.Det kan vara komplicerat att värdera exempelvis en fastighets marknadsvärde till den kritiska tidpunkten om det har gått alldeles för lång tid från äktenskapet upplöstes och bodelningen sker. I tidigare rättsfall har det i stället fastställts att utgångspunkten för värderingen ska ske så nära bodelningsdagen som möjligt, det vill säga när det är dags att dela upp egendomen. Det har även fastställts att avdrag för vinstskatten och försäljningskostnader ska göras.SammanfattningEn bodelning ska ske i samband med att äktenskapet upplöses. I det fallet är det precis som du skriver, att utgångspunkten för värderingen av giftorättsgodset ska ske från det datum den kritiska tidpunkten inträffade (Då talan om äktenskapsskillnad väcktes). Om ni redan har upplöst äktenskapet men inte genomfört någon bodelning ska ni i stället värdera bostaden till det marknadsvärde som ligger så nära bodelningsdagen som möjligt. Om ni behöver hjälp med att upprätta ett bodelningsavtal är ni varmt välkomna att kontakta oss på Lawline.Vänligen,

Beräkning av vad man ska betala sin make om man vill bo kvar i bostaden

2021-09-14 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag och min fru köpte en villa för 3 år sedan för 2,2 miljoner. Idag är den värderad till ungefär 3,5 miljoner. Om vi separerar och skiljer oss och jag skulle vilja bo kvar i huset, är det summan på värdet idag (3,5 miljoner) som jag ska köpa ut henne för eller är det summan vi köpte för? (2,2 miljoner)
Alejandra Vasquez |Hej, tack för din frågaJag kommer i mitt svar utgå ifrån att ni inte har ett äktenskapsförord eller liknande.Utgångspunkten är att vid bodelningen ska först makarnas andelar av boet beräknas, då ska skulderna räknas av från gifträttgodset i så stor mån att skulderna som maken hade innan talan om äktenskapsskillnad täcks (11 kap. 1 § Äktenskapsbalken och 11 kap. 2 § Äktenskapsbalken). Med giftorättsgods menas allt som inte är enskild egendom tack vare exempelvis äktenskapsförord ( 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Det som återstår av makarnas giftsrättsgods efter att det har gjorts avdrag för skulderna ska läggas samman och delas lika (11 kap. 3 § Äktenskapsbalken).Det spelar ingen roll hur stort andel av bostaden du eller din fru ägde, det ska fortfarande delas lika om det inte är så att det finns ett skuldebrev eller äktenskapsförord som säger något annat. Det betyder att om det inte är så att det finns ett skuldebrev eller äktenskapsförord så ska beräkningen av hur mycket man ska köpa ut den andre för se ut på följande sätt: Man beräknar först värdet på bostaden. Enligt grunderna i NJA 1975 s 288 ska man först ta marknadsvärdet minus ingångvärdet samt mäklarkostnader. På det beloppet ska man beräkna den latenta skatten. Värdet på bostaden blir marknadsvärdet minus mäklarkostnaderna och den latenta skatten. Därefter ska enligt reglerna i äktenskapsbalken makarnas andelar av bostaden beräknas, och sen drar man av den andelen av lånet vardera ansvarar för. Därefter ska det som ni har kvar läggas samman och delas lika. I ditt fall har din fru rätt till hälften av bostadens marknadsvärde efter att avdrag har gjorts för mäklarkostnader, den latenta skatten och det som är kvar på lånet. Sen är det att anmärka att om ni skiljer er innan ni har varit gifta i fem år kan 12 kap. 1 § Äktenskapsbalken aktualiseras. Av bestämmelsen framgår att i den mån det med hänsyn särskilt till äktenskapets längd men även till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är oskäligt att en make vid bodelning skall lämna egendom till den andra maken i den omfattning som följer av 11 kap., skall bodelningen i stället göras så att den förstnämnda maken får behålla mer av sitt giftorättsgods. Bestämmelsen innebär att om resultatet av en hälftendelning av giftorättsgodset enligt 11 kap. 3 § Äktenskapsbalken anses oskälig kan man avvika från reglerna i 11 kap så att en make får behålla mer av sin egendom. Vid oskälighetsbedömningen tar man hänsyn till om äktenskapet varit kortvarigt. Som kortvarigt räknas äktenskap som inte varat längre än fem år, i den tiden räknas dock samboende före äktenskapet in. Att en make har en betydligt större förmögenhet att dela på är ett annat skäl som talar för jämkning. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till ossVänligen