Bör man ha äktenskapsförord innan giftemål?

2006-09-19 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Ska inom kort gifta mig med en man som har 3 barn i tidigare äktenskap, jag har 2 barn sen tidigare. Jag äger en bost.rätt med med högt marknadsvärde. Hur gör jag med den? Kan min nya man köpa in sig så att vi kan dela allt vid en ev skilsmässa eller vad händer med arv vid dödsfall för våra barn? Bör vi ha äktenskapsförord? Jag vill samtidigt inte sätta min nya man i en otrygg ek situation!
Love Wilén-Örnulf |Hur ni bör göra med äktenskapsförord beror givetvis i första hand på hur ni vill ha det. Jag tycker att det är väldigt smart och modigt av er att ta tag i dessa frågor innan äktenskapet så att ni i lugn och ro kan koncentrera er på de frågor som är viktiga för er i framtiden. Reglerna på området finns i ÄktB och ÄB som du hittar http://www.lagen.nu/1987:230 repektive http://www.lagen.nu/1958:637. Vid skilsmässa eller dödsfall ska bodelning göras (ÄktB 9:1 och ÄB 23:1). Generellt kan man då säga att båda makarnas samlade egendom läggs ihop och delas på hälften efter att varje make har fått dra av sina skulder (ÄktB 11:3). Den av er som eventuellt skulle få bostadsrätten skulle då förmodligen få köpa ut den andra makens andel. Det finns dock undantag från dessa regler. Om någon av makarna äger enskild egendom hålls den utanför bodelningen (ÄktB 10:1). Då delar man istället lika på resterande egendom. Den egendom som inte är enskild kallas för giftorättsgods (ÄktB 7:1). Egendom blir huvudsakligen enskild genom äktenskapsförord eller förbehåll vid arv eller gåva (ÄktB 7:2). Ett äktenskapsförord kan skrivas både innan och under äktenskapet och måste registreras för att vara giltigt (ÄktB 7:3). Vid ett eventuellt dödsfall kommer era barn att ärva sina respektive föräldrar (ÄB 2:1). Detta sker alltså efter bodelningen (ÄB 23:1). Hälften av makens egendom efter bodelning är de egna barnens laglott och måste tillfalla dem men den andra halvan går att testamentera till vem man vill (ÄB 7:1). Minst fyra basbelopp (idag c:a 160.000 kr.) måste dock alltid tillfalla den efterlevande maken, förutsatt att den totala arvsmassan är stor nog att täcka summan. Detta gäller även om den avlidne makens egna barn därmed blir helt arvlösa. Om ni skulle få gemensamma barn gäller andra regler eftersom de inte skulle få ut sitt arv förrän båda föräldrarna har avlidit (ÄB 3 kap.). Självklart kan era barn efter ett eventuellt dödsfall välja att vänta med att ta ut sitt arv till dess att båda makarna har avlidit (ÄB 3:9). Alltså: Om du vill att din bostadsrätt ska delas lika vid bodelning behöver du inte göra någonting. Om du vill att bostadsrätten ska hållas utanför bodelningen så behöver du ett äktenskapsförord. Fördelningen av arvet beror på egendomsförhållandena efter bodelning och ert vägval kommer därför att få konsekvenser för era barns framtida arv. Information om hur man registrerar äktenskapsförord finns på Sveriges Domstolars hemsida som du hittar http://www.dom.se/templates/DV_InfoPage____764.aspx.

Testamente till fördel för fd fru

2006-09-18 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Våran Pappa upprättade ett testamente 92 då han bode med en sambo på en gård i Jämtland, de gifte sig 97 & skildes 99 papa hade då äktenskapsförord och hon fick då inget. Pappa köpte bostadrätt och avled nu Aug 06. I testamentet står det att hon skulle ha gården allt bohag där och 1/3 av lösegendom! Gården såldes när de skildes 99 så det är inget som stämmer i det testamentet. Har hon nu rätt till det som står i tetamentet trots att de hade äktenskapsförord hon vill dessutom ha 1/3 av lägenheten!
Magdalena Åhlberg |Hej! Enligt ärvdabalkens 12 kap 4§ är ett testamente skrivet till fördel för maka/make utan verkan om äktenskapet är upplöst vid testators död. Dvs det din pappa testamenterat till sin fd fru kommer inte att tillfalla henne.

Inbördes testamente & bodelning

2006-08-10 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Min blivande make har ett myndigt barn från tidigare förhållande. Vi överväger nu att skriva ett inbördes testamente. Vad händer vid en eventuell bodelning utan testamente om maken har enskild egendom i form av en bostadsfastighet som är belånad till 30 % och ett fritidshus (blivande giftorättsgods) som är belånat till ca 40 %. Från vilken tillgång/egendom skulle skulderna dras av i samband med eventuell bodelning? Hör skulderna till den egendom som är satt som säkerhet för respektive lån? Eller kan situationen bli sådan att samtliga skulder balanseras mot giftorättsgodset? Tack på förhand!
Cornelia Svensson |Hej För det första vill jag bara klargöra att ett testamente inte kan påverka bodelningen. Ett testamente kan inte heller beröva din makes barn dennes laglott. Laglotten är enligt Ärvdabalken (ÄB) (http://lagen.nu/1958:637 ) 7 kap. hälften av arvslotten. Om din make endast har ett barn utgör hela hans egendom arvslotten och laglotten är därmed hälften av hans egendom. I det fall att din make ändå testamenterar allt till dig kan barnet påkalla jämkning av testamentet för att få ut sin laglott och har då full rätt att få det. Däremot har din make full rätt att testamentera den egendom som inte räknas som barnets laglott till dig. Vad gäller bodelningen så sker denna enligt äktenskapsbalken (ÄktB se http://lagen.nu/1987:230). En bodelning går till så att var och en av makarna skall ta upp sitt giftorättsgods och sina skulder. Därefter räknas ut vad var och en av makarna har, sedan läggs detta ihop och delas med två varpå man har räknat ut värdet på makarnas del i boet. Enskild egendom skall ej delas och skulder som är förenade i säkerhetsrätt i enskild egendom skall i första hand avräknas från den enskilda egendomen, endast till den del den enskilda egendomen ej täcker dessa skulder får man räkna av det från giftorättsgodset se 11:2 ÄktB. Däremot skall lånet på giftorättsgodset dras från detsamma. Observera att egendom automatiskt blir giftorättsgods när man gifter sig om inte annat är föreskrivet t ex i gåvobrev eller äktenskapsförord mm, ÄktB 7:2. Detta gäller som ovan nämnts oavsett om det finns ett testamente eller inte. Således blir det i händelse av din makes bortgång ekonomiskt fördelaktigare för dig om egendomen är giftorättsgods eftersom det ökar boets värde. Det är bra med ett inbördes testamente eftersom om ett sådant ej finns har barnet rätt till all din makes egendom, dvs även den del som tillfaller din make vid en bodelning vilket är halva ert gemensamma ”bo”. Om ni har skrivit ett inbördes testamente har denne endast rätt till en fjärdedel av ”boet”. (Med bo avses din makes del i boet det vill säga värdet på det) Med vänliga hälsningar

Krävs äktenskapsförord?

2006-08-19 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag har köpt en bostadsrätt och lagt in 150 000 i handpenning. Min pojkvän har ingen möjlighet att lägga någon kontantinsats men vi har ändå beslutat att han ska stå som hälftenägare i och med att vi kommer att dela på räntor och amorteringar. Räcker det att jag och min blivande sambo skriver ett skuldbrev mellan oss för att säkerställa att jag får tillbaka min insats vid en ev separation? Undrar även om jag måste skriva äktenskapsförord för att undvika att ta över min pojkväns CSNskulder om vi gifter oss. Han har mer skulder och mindre tillgångar än jag. Tack på förhand!
Elzbieta Kaczorowska |Hej, Det är alltid bra att skriva ett skuldebrev vid en kreditgivning, även mellan sambor. Erat avtal gäller förstås även utan att ett skuldebrev upprättas men ur bevissynpunkt är det aldrig fel att ha alla villkor nedskrivna. Angående din sambos studieskulder så behöver du egentligen inte göra någonting. Enligt äktenskapsbalken 1 kap 3 § (se http://www.lagen.nu/1987:230 ) svarar nämligen varje make för sin egendom och sina skulder. Detta betyder att tillgångarna och skulderna inte slås ihop till en enda massa utan fortsätter att vara separata genom hela äktenskapet. Det är inte förrän vid en bodelning i fall av äktenskapsskillnad (skilsmässa) som parternas egendomar slås ihop och sedan delas. Det går något förenklat till så att varje makes skulder räknas av från dennes tillgångar i giftorättgods och överflödet slås sedan ihop för att därpå delas. En make kan aldrig tvingas överta den andres skulder (utom i undantagsfall om skulden är knuten till en viss egendom som den andre maken tilldelas i bodelningen, t ex en fastighet). Så om din make låt oss säga skulle ha 20 000 i tillgångar och 220 000 i studieskuld så skall 0 kr från hans sida in i bodelningen, inte minus 200 000. Därför krävs inte ett äktenskapsförord i detta fall. Med vänlig hälsning,

Skydda bostad köpt för arvsförskott vid skilsmässa?

2006-08-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Förskott av arv, köp av bostad Vad gäller om följande situation skulle uppstå? Jag är idag gift och jag ska eventuellt få ett förskott på ett arv i form av kontanta medel. Vad händer med detta belopp om pengarna används vid köp av bostadsrätt eller hus och vi sedan skulle komma att skilja oss där den införskaffade bostaden säljs? Går det att undanta arvet från en bodelning? Och vad händer med beloppet/arvet om vi säljer bostaden och den antingen har stigit eller sjunkit i värde?
Daniel Svensson |En möjlighet är att du och din make skriver ett äktenskapsförord där arvsförskottet och eventuellt surrogat från förskottet utpekas som din enskilda egendom. I bodelning delas bara giftorättsgods och alltså inte den enskilda egendom som du använt förskottspengarna till. En annan möjlighet att göra egendomen enskild är om arvlåtaren särskilt anger att egendomen skall vara enskild. Om bostaden som du använt pengarna till stiger i värde spelar detta ingen roll, bostaden som sådan är i sådana fall surrogat för arvet och en god placering gör inte att överskottet blir giftorättsgods. För lagregler kring hur man gör egendom enskild, se äktenskapsbalken 7:2-3§§ http://www.lagen.nu/1987:230.

Jämkning av äktenskapsförord

2006-08-14 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Kan man någonsin jämka ett äktenskapsförord?
Michael Witting |Ja, det kan man. I 12 kap. 3 § äktenskapsbalken, se http://www.lagen.nu/1987:230, finns det nämligen en regel om möjliggör jämkning av äktenskapsförord. För att regeln ska bli tillämplig krävs det att ett villkor i äktenskapsförordet är oskäligt med hänsyn till sitt innehåll, omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Det krävs emellertid en hel del för att regeln ska bli tillämplig. Utgångspunkten ska vara att äktenskapsförord ger uttryck för makarnas gemensamma vilja och att jämkning kommer i fråga endast om det i betydande grad missgynnar den ena maken. Jämkning borde vidare ske endast om egendom i större omfattning har gjorts till enskild och detta leder till en påtaglig snedfördelning av makarnas samlade egendom. Syftet med regeln är enligt förarbeta till lagen att komma till rätta med de fall då den ena maken p.g.a. innehållet i äktenskapsförordet skulle bli helt lottlös medan den andra maken skulle erhålla egendom av betydande värde. Vidare torde det vara möjligt att jämka ett äktenskapsförord genom den avtalsrättsliga lagstiftningen. I 28-38 §§ avtalslagen, se http://www.lagen.nu/1915:218, finns regler som möjliggör jämkning av avtal i fall av tvång, ocker, m.m. Dessa torde också vara tillämpliga på äktenskapsförord.

Vilket äktenskapsförord gäller?

2006-07-31 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Ett gift par skriver ett äktenskapsförord. Två år senare skriver de ett nytt. Gäller då båda eller är det sist skrivna som gäller? Båda äktenskapsförorden är registrerade hos tingsrätten.
Daniel Svensson |Hej och tack för din fråga, Båda äktenskapsförorden är giltiga men för det fall att de på något vis rör samma egendom är det det senaste som gäller. Se ÄktB 7:3§ 3 stycket http://www.lagen.nu/1987:230. Med Vänliga Hälsningar,

Arvsavstående mm.

2006-08-08 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Fråga rörande arvsavstående Hej! Min morfar har avlidit och jag ska göra en bouppteckning. Min morfar och mormor bor (bodde) numera på ett servicehem, men morfar ägde fortfarande sitt gamla hus som han och mormor bott i sedan 1930-talet. Såväl hus som tomt är av ringa värde. Fastigheten köptes, byggdes och ägdes till 100 procent av min morfar (min mormor har aldrig förvärvsarbetat). Fråga 1: Anses denna fastighet vara giftorätt i bouppteckningen, även om min mormor (92 år) inte har något intresse av fastigheten? Inte heller min mamma (enda barnet) vill ha fastigheten, utan vill lämna den till mig (enda barnbarnet). Det finns inget äktenskapsförord för fastigheten, men min morfar står registrerad som 1:1 ägare till fastigheten. Ska den tas upp som giftorätt eller enskild egendom? Fråga 2. Om fastigheten anses vara giftorätt, hur går vi då tillväga? Varken mormor eller mamma vill ha huset. Är det klokast att anmäla arvavstående i bouppteckningen och sedan göra ett arvsskifte där mormor tar fonder och mamma tar fastigheten (som uppgår ungefär till samma värde) som sedan avstås till mig? Eller ska min mamma få fastigheten i skiftet och sedan lämna den till mig efter skiftet som gåva? Och blir det i sådant fall inte fråga om två stämpelskatter etc.? Eller hur gör man detta bäst? Fråga 3: Måste man i den handling som rör arvsavståendet och som bifogas bouppteckningen ange hur stor del av arvet man avstår eller vad det är man avstår? Räcker det med att skriva ett dokument med ungefärlig ordalydelse: "jag avstår delar av mitt arv efter min far till förmån för min dotter" ? Tacksam för svar.
Kristine Erlandsson |Hej! 1. Fastigheten är giftorättsgods. Det spelar ingen roll vem som har lagfart i detta fall. Det finns en bröstarvinge, din mamma, som nu blir efterarvinge. 2. Mormor lämnar in ett arvskifte när bouppteckningen är registrerad. Ett ex: Arvskifte Då jag inte är intresserad av att överta fastigheten Torpet 1:1 vill jag att mitt enda barnbarn NN övertar fastigheten. Med denna överenskommelse förklarar vi oss till alla delar nöjda och bekräftar detta med våra namnteckningar Stockholm 2006-08-08 .................................. ...................................... Mormor Efterarvinge Egenhändiga namnteckningar bevittnas av: ................................ .................................... Arvavstående behövs inte längre efter arvskattens avskaffande 2004-12-17. När det är så här enkla familjeförhållanden så gör man ett arvskifte där bara fastigheten finns med. Hela kostnaden för att föra över detta på dig=825kr Inskrivningsmyndigheten ska ha arvskifte, registrerad bouppteckning samt följande rader: Till IM Härmed begär jag lagfart för NN, personnr XXXXXX-XXXX på fastigheten Torpet 1:1. MVH ---------------- När det gäller pengar och fonder går bara mormor till banken,visar upp den registrerade bouppteckningen och banken för över pengar. Vänligen