Kan jag överlåta min bostadsrätt för att undvika att den utmäts?

2020-06-18 i Utmätning
FRÅGA |Vår bostadsrätt är utmätt av kronofogden då jag har skulder. Kan jag ge min fru min halva av bostadsrätten i ett gåvobrev för att undkomma utmätningen trots att den redan är utmätt och ska säljas?
Ebba Meyer-Lie |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Utmätning av bostadsrätter Utmätningsförfarandet regleras i utsökningsbalken (UB). Utmätningsförfarandet består av tre led, nämligen själva utmätningen, försäljning av utmätt egendom och redovisning av influtna medel. Vi måste titta i 4 kap. UB när det gäller som har samband med själva utmätningen.Grundförutsättningen för att egendom ska kunna utmätas är att egendomen tillhör gäldenären. I din fråga är det du som är gäldenären. En bostadsrätt räknas som lös egendom. Lös egendom får utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären (4 kap. 17 § UB). Vid utmätningen i ditt fall verkar det som att kronofogden bedömde att det framgick att bostadsrätten tillhörde dig och beslutade därför att utmäta den.Gåvobrev För att undvika att makars gemensamma egendom blir utmätta på grund av att den ena maken har skulder, kan den skuldsatta maken överlåta bostadsrätten på den andra maken. Detta kan ske, som du nämner, genom ett gåvobrev. Du som gäldenär behöver dock överlåta hela bostadsrätten på din fru och inte bara halva för att komma undan tvångsförsäljning. Om bostadsrätten samägs av två personer och den ena personen utsätts för ett exekutivt förfarande, ex utmätning, får kronofogden normalt sett sälja hela egendomen. Din fru får då endast sin andel av bostadsrätten i pengar efter utmätningen. Detta följer av indragningsregeln (se NJA 2015 s 72). FörfogandeförbudDin bostadsrätt har dock redan blivit föremål för utmätning och kronofogden har redan påbörjat försäljningsprocessen i ditt fall. Detta ställer till problem för dig. När utmätning har beslutats får gäldenären nämligen inte till skada för sökanden (den som du är skyldig pengar) överlåta den utmätta egendomen om inte kronofogden medger detta enligt 4 kap 29 § UB. Gäldenären ska underrättas skriftligen om utmätningen och förfogandeförbudet (6 kap. 9 § utsökningsförordningen).Sammanfattningsvis: Det verkar alltså utifrån hur jag tolkar din fråga som att ni dessvärre är för långt in i processen för att giltigt kunna överlåta bostadsrätten då utmätning av bostadsrätten då du bör ha fått en underrättelse om förfogandeförbud. Du skulle dock kunna få tillstånd av kronofogden, men jag bedömer den chansen som liten dessvärre. En överträdelse av förfogandeförbudet är brottsligt och kan polisanmälas av kronofogden eller sökanden. Hoppas mitt svar var till hjälp och lycka till!

Vad händer med skulden till min sambo när jag avlider?

2020-06-17 i Fordringar
FRÅGA |Jag lånade en större summa pengar av min sambo för 20 år sedan. Har betalat av endast en mindre del. Behöver jag ta upp skulden i mitt testamente? Är det så att min skuld till min sambo ska regleras av dödsboet, som endast består av mina två söner varav den ena är särkullbarn och den andra är min sambo mor till, och först därefter får mina söner dela på tillgångarna? Att skulden är 20 år gammal saknar väl betydelse? Likaså att det är min sambo som är långivaren?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningDen dag du avlider ska det göras en bouppteckning efter dig. I bouppteckningen ska både dina tillgångar och skulder antecknas (20 kap. 4 § ärvdabalken, ÄB). Innan det kan ske en fördelning av din kvarlåtenskap ska dödsboet betala dina skulder. Det som blir kvar efter att skulderna är betalda fördelas som arv, antingen enligt den legala arvsordningen eller enligt testamente. Arvingarna ärver aldrig en skuld, är tillgångarna i dödsboet mindre än skulderna kommer det att innebära att dödsboet går i konkurs. Går dödsboet i konkurs saknas det tillgångar för att dela ut något arv. Det är således riktigt, precis som du själv anför, att dödsboet ska reglera skulden till din sambo (och även övriga skulder) innan dina söner får dela på kvarvarande tillgångar.Det gör inte någon skillnad i sig att du har lånat pengarna av din sambo; ett lån är lika giltigt i det fallet. Att skulden är tjugo år gammal saknar som utgångspunkt betydelse. En fordran kan dock i vissa fall preskriberas. Att en skuld preskriberas innebär att den inte kan drivas in. Preskriptionstiden för allmänna fordringar är tio år, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (2 § preskriptionslagen). Preskriptionsavbrott sker genom att man betalar något på skulden, betalar ränta på den eller på annat sätt erkänner fordringen, genom att man får ett skriftligt krav om fordringen eller genom att det väcks talan om fordringen (jfr 5 § preskriptionslagen). Sker det ett preskriptionsavbrott börjar en ny preskriptionstid om tio år att löpa. I praktiken kan man därmed hålla en fordran levande hur länge som helst. Att fordringen är tjugo år gammal talar i sig för att den är preskriberad och inte kan drivas in. Däremot antar jag att du betalt en del på den eller att du på annat sätt erkänt skulden och att den inte bara glömts bort. I sådana fall är den inte preskriberad och en skuld som kan drivas in och som ska betalas av ditt dödsbo.Sammanfattningsvis ska det göras en bouppteckning när du avlider. I bouppteckningen ska dina tillgångar och skulder antecknas. Innan det kan ske en uppdelning av arv ska dödsboet betala skulderna. Betalningen gäller såväl skulden till din sambo som andra skulder. Dina barn kan inte ärva dina skulder, skulle det inte finnas tillräckliga tillgångar i dödsboet kommer det att gå i konkurs och resultatet blir att det inte finns något att dela ut som arv. Du behöver däremot inte ta upp skulden i ditt testamente. Skulden till din sambo är en skuld precis som andra skulder (t.ex. hyra, telefon, krediter m.m.).Om du behöver hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

En person är skyldig mig 10000;. vi har inget avtal. Vad göra?

2020-06-16 i Skuld
FRÅGA |En person är skyldig mig 10000;. vi har inget avtal Vad göra?
Binh Tran |Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline.BetalningsföreläggandeNär du skriver att ni inte har ett avtal så förutsätter jag att du menar att ni inte har ett skriftligt avtal. Muntliga avtal gäller lika mycket som skriftliga avtal. Dock är problemet med muntliga avtal att det är svårare att bevisa. Jag rekommenderar dock först att du begär pengarna från person först. Om denne inte vill betala så kan du höra av dig till kronofogden så att de kan tilldela honom ett betalningsföreläggande (läs mer här). Betalningsföreläggande kan dock överklagas vilket leder till att du kommer att behöva bevisa att det finns ett muntligt avtal i domstolen. BevisfrågorOm du gav honom kontanter kan det bli väldigt svårt att bevisa att ett lån finns men man kan ändå försöka bevisa att finns ett sådant förhållande. T.ex kan vittnen finnas. Om du inte gav honom kontanter borde det finns elektroniska spår (swish, banköverföringar på 10 000 kr) som kan bevisa att du har givit honom pengarna. Finns det inga bevis så kommer det tyvärr vara osannolikt att du kommer att vinna i rätten. Vänligen,

Är jag återbetalningsskyldig för felaktigt utbetald lön?

2020-06-13 i Fordringar
FRÅGA |Hej.Min fru har fått utbetald lön 3ggr.Feb-April 2020Under denna tid har har min fru varit hemma sjukskriven. (En svår depression)Men hon har även beviljad föräldrar ledighet fram tom 2020-augusti.Hennes lön har kommit in på vårat huskonto.Vi bytte bank i augusti 19.Vårt barn föddes 24juli 19.Sedan september 19 har min fru varit sjukskriven.På insättningen som kommit till vårat huskonto står det LÖN.Jag som tagit hand om 2barn, hus & hund samt haft koll på min sjukskrivna fru, jag har inte reflekterat på att det kommit in "extra" pengar på huskontot. Då vi sätter in pengar där och betalar alla räkningar därifrån, dras pengar.Min frus chef kontaktade henne 2020-06-02.Om återbetalning.I mitten på maj skulle min fru förlänga föräldrar ledigheten med samordnaren, då såg samordnaren att dom betalt ut lön & stoppa dom kommande.Idag skickade chefen att hon hade ca 70.000kr brutto att betala tillbaka + 6 betalda semester dagar.Vid förra veckans samtal med chefen sa chefen att frun hade 22st semester dagar som kunde dras på skulden och att de då var 2st Lön att betala tillbaka. Är vi återbetalningsskyldiga?
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad är det juridiska problemet?Jag tolkar din fråga som att din fru har mottagit pengar som egentligen inte skulle ha kommit henne tillhanda. Denna typ av situation regleras inte specifikt av någon svensk lag. Däremot finns det en princip som kallas condictio indebiti, som är huvudregeln vid denna typ av frågor, och innebär att en felaktig betalning ska betalas tillbaka. Det finns dock undantag från denna huvudregel.Vad innebär condictio indebiti?Condictio indebiti är en princip som innebär att en felaktig betalning ska återbetalas. Det innebär att om du får en betalning som är felaktig så säger principen att du ska betala tillbaka pengarna till avsändaren, i detta fall din arbetsgivare.Vilka är undantagen från principen?I praxis har det gjorts vissa undantag från den ovannämnda principen. Vid en bedömning av om undantag föreligger ska en helhetsbedömning göras. Följande är exempel på undantag som har tagits fram genom praxis:– God tro. Detta innebär att du som mottagare av den felaktiga utbetalningen måste har varit omedveten om att betalningen varit felaktig.– Mottagaren måste ha inrättat sig efter betalningen. Detta innebär att pengarna i princip ska ha förbrukats.– Partsförhållandet, det vill säga vem som är mottagaren och vem som är avsändaren samt vilken typ av relation som föreligger mellan parterna.– Passivitet från parterna.Föreligger preskription?Preskription regleras av preskriptionslagen (1 § preskiptionslagen). En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (2 § 1 st preskriptionslagen). Således är fordran inte preskriberad.Vad innebär detta?Huvudregeln är att hon är återbetalningsskyldig. Det finns undantag från denna princip men de tillämpas däremot i regel mycket restriktivt. Sammanfattningsvis har arbetsgivaren rätt att kräva henne på denna summa.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Hur länge har man rätt att kräva betalning av ett skadestånd?

2020-06-18 i Preskription
FRÅGA |Hej! Jag funderar på om ett skadestånd går ut? Om någon är dömd att betala 5000kr men personen inte väljer att driva in pengarna och vill ha in pengarna. Vad länge gäller ett skadestånd? Eller läggs de ner efter antal år??
Lucas Rasmusson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga handlar om det så klassade preskriptionstid och det regleras i preskriptionslagen (PreskL). Svaret är ja, då rätten att kräva in ett skadeståndsbelopp kan sluta gälla efter 10 år.När någon får rätt till skadestånd har personen tio år på sig att kräva betalning av den som har vållat till skadan och efter det preskriberas rätten att kräva in betalningen (2 § PreskL). Preskription är när rättsliga följder som exempelvis rätten att kräva in en skuld upphör att gälla efter en viss tid. De tio åren börjar räknas från den dagen skadan skedde, dock kan preskriptionstiden förlängas genom ett så kallat preskriptionsavbrott. Ett preskriptionsavbrott kan vara som exempel att du får ett kravbrev om betalning (5 § PreskL). Då avslutas den dåvarande preskriptionstiden och man börjar att räkna om till tio år från den dagen avbrottet gjordes (6 § PreskL). SammanfattningJa, rätten till att driva in ett skadestånd kan preskriberas och sluta ha rättslig verkan. Person har tio år på sig att driva in skadeståndet från den dagen skadan skedde eller från senaste preskriptionsavbrott. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Hur länge har man rätt till ersättning efter en personskada?

2020-06-16 i Preskription
FRÅGA |Efter hur lång tid har man rätt till ersättning efter en personskada? Jag var med om en skidolycka för 3 år sedan och först nu fått en diagnos på min skada. Har jag rätt till ersättning i efterhand?
Emlika Magnusson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ersättning för personskada omfattas vanligen av den allmänna preskriptionstiden på 10 år (2 § preskriptionslagen). Närmare om preskriptionstider vid tecknade försäkringsavtal finns i försäkringsavtalslagen. Även där är preskriptionstiden 10 år från den tidpunkt som det förhållande som enligt försäkringsavtalet ger rätt till ersättning inträffade (16 kap. 5 § försäkringsavtalslagen). Du bör alltså ha rätt till ersättning nu i efterhand så länge som du har en försäkring som täcker din skada. Vänliga hälsningar,

Hur får man betalt för en faktura när man har en dom som fastställer en rätt till betalning, om den betalningsskyldige inte har några pengar?

2020-06-14 i Utmätning
FRÅGA |Privatperson vägrat betala flera fakturor till företag "för att hen inte har pengar". 5 siffriga belopp. Ärendet vidare inkasso, kronofogden och ev till domstol om det inte betalas. Min fråga är, hur ska pengarna för fakturorna betalas om domstolen då dömer privatpersonen skyldig till obetalda fakturor men hen inte har pengar att betala med?? Vad händer då? Hur går företaget sina pengar hen är skyldig.
Natascha Beck Hansen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att ärendet redan har gått vidare genom både inkasso och kronofogden – samt att det möjligtvis blir aktuellt med prövning av ärendet hos en domstol. Reglerna om verkställande av betalningsskyldighet hittar vi i Utsökningsbalken (UB).BetalningsföreläggandeOm en person inte betalar trots ett inkassokrav kan man gå vidare och fastställa skulden, detta kan göras antingen genom en ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogden eller genom stämning vid tingsrätten.Om din ansökan om betalningsföreläggande går igenom får du ett utslag (ett beslut) av Kronofogden – denna utgör en exekutionstitel som sedan kan ligga till grund för utmätning.Om privatpersonen istället motsätter sig kravet, så måste du väcka talan om fullgörelse i tingsrätten som därefter utreder huruvida personen ska betala eller inte – om domstolen fastställer att privatpersonen är skyldig att betala fakturorna, utgör denna domen en exekutionstitel som därefter kan ligga till grund för utmätning. UtmätningDen som har en dom eller ett utslag som innebär en rätt till betalning, d.v.s. en exekutionstitel, kan vända sig till Kronofogden för verkställighet (3 kap. 1 § UB). För att Kronofogden ska kunna verkställa domen måste företaget ansöka om verkställighet hos Kronofogden (2 kap. 1 § UB) – detta kan göras genom denna blankett.När ansökan har gått igenom kan Kronofogden göra en utmätning på privatpersonen – detta innebär att Kronofogden verkställer tingsrättens dom genom att ta privatpersonens egendom i anspråk och sälja den för att betala skulden (4 kap. 1 § och 4 kap. 2 § UB). Egendom som kan utmätas är banktillgodohavande, lön, aktier, lös egendom, bostad, skepp och flygplan – från detta undantas dock kläder, enklare smycken, möbler samt specialutrustning för en funktionsnedsättning (5 kap. 1 § UB).Vad man utmäter beror på hur stor skulden är och vilket behov den enskilde har samt vilka tillgångar som finns att utmäta.Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.Med vänliga hälsningar,

Vad kan jag göra om långivaren kräver in återbetalning man jag har ej råd att betala tillbaka?

2020-06-13 i Fordringar
FRÅGA |Hej! Det är så att min pojkvän köpte ett företag för tre år sedan. I kontraktet var det skrivet att han och hans kompanjon är skyldig mannen de köpte företaget av 240 000 kronor vardera till ett satt datum. Detta pga dessa pengar fattades i plånboken för personerna i fråga, och ägaren gick med på denna överenskommelse istället så han kunde sälja sitt företag.Företaget har gått med förlust, vilket mannen inte sagt och någonting min pojkvän och hans kollega märkt först efteråt. De har nu kämpat och gått på knäna för att rädda företaget. Det hade nu äntligen hamnat på +-0 i januari 2020, men sedan kom covid-19. Det har nu igen gått nedåt och båda två har inte haft möjlighet att ens betala något till förra ägaren.Den här mannan säger nu att datumen alla kommit överens om har passerat (vilket det har) och kräver nu in pengarna från dessa två. Han hotar även med kronofogden och har gett dem två veckor på sig. Min pojkvän är helt förkrossad och vet inte vad han ska göra. Vad har han för möjligheter för att inte hamna hos kronofogden eller hamna i en personlig konkurs? Finns det banker som kan erbjuda honom lån även då han inte har något högt kreditvärde nu? Snälla hjälp oss med information.
Sabrina Curan |Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Dessvärre är möjligheterna få i detta fall. De bästa alternativet vore en överenskommelse med långivaren om uppskjuten återbetalning, möjligen till en högre ränta. Möjligen kan det även finnas möjligheter att ta ett banklån för att lösa det aktuella lånet. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Allt gott,