Preskribering av fordran, löneutmätning och skuldsanering

2021-04-23 i Preskription
FRÅGA |Hej! Min sambo har en skuld som just nu ligger på ca 115t, kapitalskulden är på ca 30t resten är alltså ränta. Den är 15år gammal. Han har aldrig kunnat betala den och just nu har de skickat halva skulden till kf som är på löneutmätning (1600mån) Borde inte denna skuld blivit preskriberas? Vi har verkligen försökt komma överens med de om en rimlig betalning, 1500/mån i tre år för att den sedan ska strykas så att han någon gång i sitt liv blir skuldfri man de vill knappt svara på våra förslag. Vad kan man göra?
Johannes Ljusteräng |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår din fråga, undrar du när en fordran preskriberas, om din sambos fordran preskriberats samt vad din sambo kan göra i denna situation.Preskription av fordringarRegler om preskription av fordringar finns i preskriptionslagen (PreskrL).En fordrings preskriptionstid börjar i de flesta fall löpa från dagen för avtalets ingående eller från den tidpunkt då fordringen uppstod. Enligt huvudregeln preskriberas en fordran efter tio år, PreskrL 2 § st 1. Innebörden av preskription, är att fordringen inte längre kan göras gällande, PreskrL 8 §. Utgångspunkten är alltså att en fordran preskriberas efter tio år, varefter den längre inte kan göras gällande.Dock kan preskriptionstiden på flera sätt stoppas och "startas om", så kallat preskriptionsavbrott. En preskription kan avbrytas genom betalning, delbetalning, skriftliga krav, väckande av talan vid domstol, åberopande av fordringen i konkurs med mera, se PreskrL 5 §. Från tiden för preskriptionsavbrottet löper en ny preskriptionstid om tio år, PreskrL 6 §.Om fordringsägaren i din sambos fall har skickat skriftliga krav om betalning, startas alltså preskriptionstiden om från det att betalningspåminnelsen skickades. Om detta har skett inom tio år från det att fordringen uppstod, är alltså inte fordringen preskriberad.Vad kan din sambo göra?Din sambo kan återigen försöka komma överens med fordringsägaren, alternativt vänta tills skulden är betald genom löneutmätningen.Ett annat alternativ är att din sambo ansöker om skuldsanering. Regler om skuldsanering finns i skuldsaneringslagen. Skuldsanering kan beviljas för en fysisk person om denne inte kan betala sina skulder och det antas vara så under en överskådlig tid, skuldsaneringslagen 5-10 §§. Ansökan om skuldsanering görs hos Kronofogden. Om en ansökan beviljas, gör Kronofogden en betalningsplan för din sambo. När han har betalt enligt avbetalningsplanen, är han klar med skuldsaneringen och förhoppningsvis skuldfri. Du och din sambo kan läsa mer om skuldsanering och också ansöka om skuldsanering här.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Få tillbaka utlånade pengar

2021-04-21 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hejsan, har en vän som tog en massa skulder för att lösa sin pojkväns ekonomiska kris ( han var hos fogden ) och det har nu tagit slut mellan dem. Han vägrar betala in några pengar till henne.Finns det nått hon kan göra för att få tillbaks sina pengar / få bort sin skuld över på honom?
Linn Gustafsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Situationen som du beskriver om din vän handlar om fordringsrätt och kan vara knepig att befinna sig i.I fall som dessa rör det sig om två avtalsförhållanden, ett mellan din vän och långivaren (banken) och ett mellan din vän och sin f.d. pojkvän. I och med att det är din vän som tagit lånen samt står på dem så är det dessvärre hon som är betalningsskyldig gentemot banken trots att hon i sin tur har lånat pengarna vidare till hennes f.d. pojkvän. Jag förutsätter för frågan att långivaren inte var medveten om att pengarna skulle lånas vidare, vilket innebär att det endast är din vän som står som låntagare och därmed är betalningsskyldig.Vidare får det ingen betydelse att din vän kan visa på att hon inte förbrukat pengarna själv med grund i att det oavsett hur man gjort av med pengarna är densamme som är skyldig att betala tillbaka till långivaren. Skulle din väns f.d. pojkvän stå som medgäldenär kan banken även rikta återbetalningskrav mot honom. Härtill är det även möjligt att göra gäldenärsbyten, d.v.s. att man flyttar över lånet på en annan, men detta kräver pojkvännens och långivarens godkännande, vilket inte tycks kunna bli aktuellt i denna situation.Det andra avtalsförhållandet jag nämnde, det mellan din vän och hennes pojkvän, kan vara såväl muntligt som skriftligt. Denna överenskommelse binder den f.d. pojkvännen att betala din vän för den summan hon lånat ut. Här krävs dock att det rör sig om ett uttalat eller skriftligt lån och att det inte fråga om att din vän givit pengarna i gåva. Förutsatt att detta avtalsförhållande existerar har din vän rätt att begära ut pengarna av hennes f.d. pojkvän.Om den som är skyldig att återbetala en summa inte gör det frivilligt kan din vän vända sig till kronofogdemyndigheten och ansöka om ett s.k. betalningsföreläggande (2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Detta innebär (om kronofogden tar upp ärendet) att de ålägger pojkvännen att betala skulden. Denna ansökan ska innehålla bl.a. ditt ärende, summan, grunden till ditt yrkande m.m. (9-11 §§ lagen om betalningsföreläggande och handräckning).Får din vän trots detta inte betalt kan hon som sista utväg lösa tvisten i domstol där en dom till förmån för henne kan slå fast att lånet ska återbetalas. Efter en sådan dom finns ingen möjlighet att inte betala. Kan han inte betala så kommer han utmätas, vilket betyder att kronofogden gör en utredning för att bedöma om han besitter några tillgångar som kan säljas för att lösa hans skulder (2 kap. 17 § utsökningsbalken).Sammanfattningsvis är alltså din vän betalningsskyldig gentemot långivaren, men kan kräva den f.d. pojkvännen på betalning om det föreligger ett muntligt eller skriftligt avtalsförhållande mellan dem.Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till Lawline!

Hur går jag vidare efter att ha utövat ångerrätt utan respons från företaget?

2021-04-19 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Hej! Jag köpte en jacka online men var inte nöjd när jag fick hem den. Jag gjorde därför en retur 7 dagar senare . Nu 60 dagar senare har jag fortfarande inte mottagit några pengar. Jag har hört av mig till företaget och de har bekräftat att de mottagit paketet. Men jag får inte längre någon respons. Kan jag som privat person ta ut dröjsmålsränta av företaget? Ärendet ligger just nu hos klarna då jag använde de som betalningsmetod. Hur ska jag gå tillväga?
Linn Gustafsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om vad du har rätt till när en säljare inte respekterar att du utövat din ångerrätt. Jag kommer redogöra för vad som gäller enligt svensk lag och sen rekommendera vad du kan göra i din situation.Ett onlineköp omfattas av lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Enligt denna lag har du rätt att återfå köpeskillingen inom 30 dagar från det att du utövar din ångerrätt (3 kap. 10 § distansavtalslagen) förutsatt att du utövat din ångerrätt i enlighet med den lagen, d.v.s. att du utan onödigt dröjsmål skickat tillbaka varan inom 14 dagar (2 kap. 12–13 §§ distansavtalslagen). Att du har rätt till denna typ av återbetalning innebär att du har en s.k. penningfordran gentemot det företag du handlat ifrån.Som du beskriver så har betalningstiden för återbetalning löpt ut i och med att det gått 60 dagar sedan din returnering. Detta innebär att du har rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen för den tid som gått utöver de första 30 dagarna (4 § räntelagen).Eftersom du inte längre får kontakt med företaget så är det svårt att lösa det på egen hand mellan er, därför kan du antingen rikta ett betalningskrav till företaget eller ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten (2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Om kronofogden tar ärendet kommer företaget troligtvis att återbetala dig. De kan bestrida ett betalningsföreläggande, vilket i sådant fall leder till att målet går vidare till tingsrätten.Sammanfattningsvis har du alltså rätt till såväl återbetalning som dröjsmålsränta. Får du inte kontakt med företaget så kan du ansöka om ett betalningsföreläggande hos kronofogden och om de mot förmodan bestrider betalningsföreläggandet så går tvisten vidare till domstol där tingsrätten kan förpliktiga företaget att betala.Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till Lawline!

Vad händer om min före detta sambo inte kan betala huslånet efter en försäljning av vårt samägda hus?

2021-04-17 i Skuld
FRÅGA |Hej jag har separerat från min sambo och han bor kvar i huset men vi står båda som ägare på huset. Han har inte betalt huslånet på ett tag och han funderar på att sälja huset. Om han inte kan betala skulderna som kvarstår efter försäljningen på huset måste jag betala då ? Har inte bott i huset på 3 år
Minna Wall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår det samäger du och din före detta sambo ett hus och du undrar vad som händer om han inte kan betala lånet när huset säljs. Står endast din före detta sambo på lånet kan du inte bli betalningsskyldigVilka betalningsskyldigheter som kan drabba dig beror på vem som står på låneavtalet och inte vem som står som ägare av huset. Står endast din före detta sambo på lånet kan inte banken kräva några pengar av dig utan det är din före detta sambo som får lida konsekvenserna av att inte kunna betala. När ni båda två står på lånet gäller som huvudregel solidariskt betalningsansvarStår ni båda två på lånet, och inget annat har avtalats med banken, har ni ett s.k. solidariskt betalningsansvar (2 § första stycket skuldebrevslagen). Detta innebär att banken kan kräva betalt från vem som helst av er. I detta avseendet kan du alltså hamna i en situation där du måste betala skulderna. Gör du det så har du därefter regressrätt gentemot din före detta sambo, dvs. rätt att få betalt för hans del (2 § andra stycket skuldebrevslagen).Om det finns möjlighet att komma överens med din före detta sambo om han köper ut din del av huset och övertar lånet redan nu kan detta vara en lösning. Värt att nämna är också att eftersom du är delägare av huset krävs i stort sett ditt samtycke för alla åtgärder som rör självaste huset (2 § samägandelagen).Hoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Vad kan man göra när ett byggföretag går i konkurs innan godkänd slutbesiktning?

2021-04-22 i Konkurs
FRÅGA |Hösten 2018 anlitade jag en byggfirma för arbeten på min villa. Vi skrev två avtal:1) ABS 18, för exteriöra arbeten.2) Hantverkarformuläret, för interiöra arbeten.Respektive avtal hade en s k lyftplan, d v s en plan för hur och när arbetena skulle faktureras.Jag tog en färdigställandeförsäkring i Gar-Bo. Samtliga arbeten skulle ha varit klara i maj -19.Det var de inte. Jag reklamerade och ställde krav.Jag höll också inne med delar av betalningen. Arbetena fortsatte under 2019 och in på 2020. Våren -20 ansåg firman att man byggt färdigt enligt avtal. Jag ansåg att mycket återstod och jag upprättade därför en "restlista" som vi, jag och byggfirman, gick igenom gemensamt.Byggfirman hädade att alla utestående frågor skulle tas vid besiktningen.Våren 2020 gjordes en slutbesiktning. Den blev inte godkänd, arbetet ansågs inte var klart enligt avtal. Besiktningsprotokollet hade många anmärkningar. Byggfirman gjorde inget åt dessa.I besiktningen lyftes en fråga ut för att granskas vid en s k särskild besiktning, hösten 2020, avseende putsarbetet. Vid besiktnignsgenomgången HT -20 var alla parter närvarande, Entreprenören nämnde inte att man ansökt om konkurs ett halvår tidigare. Vi var alla ovetande om detta vid besiktningsgenomgången. Parallellt med konkursen startade entreprenören ett nytt byggföretag med ett likalydande namn.Jag står nu med ett icke klart bygge och en icke godkänd slutbesiktning. Vad kan jag göra?
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Tillämplig lag Eftersom din fråga berör ett avtal med en näringsidkare och därtill konkurs så blir konsumenttjänstlagen (KtjL), konkurslagen (KonkL) och förmånsrättslagen (FRL) tillämpliga. Vilka krav kan framställas när ett arbete är bristfälligt? Eftersom byggfirman har gått i konkurs så är det inte möjligt att framställa något krav på att felen ska avhjälpas. Det du kan göra är, precis som du verkar ha gjort, att hålla inne betalningen (26 och 27 § KtjL). Har du redan betalat för hela arbetet så har du istället en fordran mot konkursboet (5 kap. 1 § KonkL). Dock är en fordran av detta slag en så kallad oprioriterad fordran, vilket innebär att alla andra borgenärer vars fordringar är förenade med någon slags förmånsrätt har förtur när konkursboets medel fördelas (1 och 18 § FRL samt 11 kap. 1 § KonkL). I de flesta fall finns det inte medel kvar för att täcka de oprioriterade fordringarna, och risken är därför att man inte får sin oprioriterade fordring betald. Eftersom byggfirman har gått i konkurs finns det tyvärr inte så mycket mer man kan göra och chansen är ganska liten att man utan en prioriterad fordran får ut någonting alls ur konkursen. Konkursförvaltare har som uppgift att tillvarata samtliga borgenärers intresse genom att avveckla konkursboet på ett så förmånligt sätt som möjligt för samtliga borgenärer (7 kap 8 § KonkL). Denne kan därför ta över vissa avtal, om det är förmånligt för konkursboet. Det du kan göra (det vill säga om konkursen ännu inte är avslutad) är därför att vända dig till konkursförvaltaren för att se om denne vill lösa in ditt avtal som du hade med byggfirman. Vem som är konkursförvaltare kan du ta reda på genom att kontakta tingsrätten. Vad kan du i övrigt göra? Om du inte får någon ersättning ur konkursen så finns det inte något mer du kan göra eller kräva från det (före detta) byggbolaget. Det du istället kan göra är att nyttja din försäkring och anlita ett annat företag för att åtgärda bristerna.Sammanfattning Du kan hålla inne betalningen, men om du redan har betalat så har du istället en fordran i konkursen. Eftersom din fordran är oprioriterad är dock sannolikheten stor för att det inte kommer finnas tillräckliga medel för att täcka den. Det du kan göra är att vända dig till konkursförvaltaren för att se om denne vill lösa in avtalet. Om inte så finns det inte mycket mer du kan göra än att nyttja din försäkring och anlita ett annat företag för att åtgärda bristerna. Skulle du behöva mer hjälp kan jag varmt rekommendera dig att ta kontakt med en av våra duktiga jurister på Lawlines juristbyrå. Skulle du vara intresserade av detta, eller om du har några frågor om mitt svar så är du välkommen att kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Kan kronofogden utmäta ett skadestånd som kommer betalas ut, även om man lever på existensminimum?

2021-04-19 i Utmätning
FRÅGA |Hej Lawline.För ca 6 veckor sedan så blev jag brutalt misshandla med basebollträ i mitt hem. förövaren togs sedan av polis och ärendet anmäldes av mig och polisen. Förövaren erkände. och nu väntas det att väcka åtal för synnerligen grov misshandel/mordförsök med tillhygge. Min fråga är om kronofogden får ta mitt skadestånd (som kommer att ges ut)? Min ekonomi i dagsläget är sjukpension på 75% (5400 kronor) plus bostadstillägg 5200 kronor. så min ekonomi när fastighets hyran (5200 kronor) samt elräkning samt interneträkning är betalt så hamnar jag på existens minimum.
Hilma Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Först, beklagar jag den otroligt tråkiga händelse du varit med om, och den situation du befinner dig i.Jag förstår det som att du undrar om kronofogden kan utmäta ett skadestånd som du kan komma att få ut efter den händelse som du beskriver att du blivit utsatt för.Regler om vad kronofogden kan utmäta finns i utsökningsbalken som förkortas UB. Jag kommer förklara dessa regler för att sedan applicera dessa på din fråga.Vad utmäter kronofogden?Kronofogden kommer i första hand tas i anspråk sådana tillgångar som kan användas till fordringens betalning med minsta kostnad, förlust eller annan olägenhet för gäldenären (4 kap. 3 § 2 stycket UB). Detta betyder att kronofogden kommer först och främst göra en utmätning av pengar, om detta finns tillgängligt. Kronofogden kan dock inte ta alla pengar från exempelvis lön eller liknande. Det betyder att du fortfarande har rätt till att behålla det som kallas beneficium, vilket är både pengar och andra tillgångar som du behöver för att klara din försörjning (5 kap. 1 § UB).Kan kronofogden utmäta skadestånd?Skadestånd som tillkommer gäldenären till följd av bland annat personskada får inte utmätas innan det är utbetalt till gäldenären (5 kap. 7 § 1 stycket UB). Det betyder att skadestånd för att någon råkat ut för en personskada får inte utmätas innan personen i fråga har fått detta hos sig. Eftersom du beskriver att du blivit misshandlad, så tolkar jag det som att det skadestånd som du kommer att få är för just personskada. Kronofogden får då inte automatiskt utmäta till skadestånd.När skadeståndet har betalats ut till den skadelidande får medel som inte avskilts från övriga medel utmätas (5 kap. 7 § 2 stycket UB). Det betyder att om skadeståndet har utbetalats till ett konto där den skadelidande också har övriga pengar, kan skadeståndet utmätas av kronofogden. För att undgå att skadestånd till följd av personskada ska kunna utmätas, bör dessa pengar sättas på ett separatkonto för att skilja dem från övriga pengar.Sammanfattning och rekommendationKronofogden kan inte automatiskt utmäta ditt skadestånd. Om skadeståndet är blandat med dina övriga tillgångar, så kan kronofogden utmäta skadeståndet. För att undvika detta, rekommenderar jag att du separerar skadeståndet från dina övriga tillgångar, genom att exempelvis sätta in dem på ett separat konto.Även om kronofogden i första hand kommer att utmäta pengar, kan de inte utmäta hur mycket som helst. Du ska fortfarande ha kvar pengar och tillgångar så du kan klara din försörjning.Jag hoppas att jag har besvarat din fråga. Om du har fler funderingar, är du alltid välkommen att ställa dessa hos oss på Lawline!Vänligen,

Utmätning av sjukersättning

2021-04-18 i Utmätning
FRÅGA |HejFår kronofogden göra utmätning på sjukersättning från försäkringskassa om beloppet är 10036kr/mån?
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Utmätning av lön regleras i 7 kap UB (Utsökningsbalken). Sjukersättning får utmätas enligt 7 kap 1 § och 2 §. Detta får tas i anspråk genom utmätning endast till den del den överstiger vad gäldenären behöver för sitt och familjens underhåll enligt 7 kap 4 § UB. För 2021 är normalbeloppet: 5 016 kronor för en ensamstående vuxen. 8 287 kronor för sammanlevande makar eller sambor. (https://kronofogden.se/Hurmycketfardubehalla.html ) Slutsatsen blir att Kronofogden får utmäta.

Kan betalning av oprioriterad fordran återvinnas?

2021-04-15 i Återvinning
FRÅGA |Hej jag hade ett företag för ett år sedan som gick i konkurs.Ca 4 månader innan konkursen gjorde jag ett sista försök att rädda företaget genom att privat låna ut pengar för att kunna genomföra ett projekt efter detta projektet betalade jag tillbaka pengarna till mig själv utan ränta eller andra kostnader. detta var ett privat lån som jag fick kortfristigt och var tvungen att betala åter.Nu efteråt så har jag fått ett krav av konkursförvaltaren på att betala tillbaka dessa pengar till konkursboet, i min värld är det jätte konstigt då jag endast gjorde vad vilken företagare hade gjort för att försöka kunna rädda sitt bolag. om jag förstår det rätt så har jag gjort en felprioriterad betalning. och har fått ett krav på Begäran om återvinning vad kan jag göra?
My Öhman |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår att det kan kännas jättekonstigt att behöva betala tillbaka pengar till ditt eget bolag. I mitt svar kommer jag att gå igenom vad syftet är med en konkurs, i vilken ordning konkursboets skulder ska betalas och slutligen vad som gäller för återvinning. Vad är en konkurs?Ett företags kan sättas i konkurs när det är insolvent. Att ett företag blir insolvent innebär att det bedöms sakna förmåga att långsiktigt eller kortsiktigt betala sina skulder (1 kap. 2 § 2 stycket konkurslag). Då företaget har skulder kallas det för gäldenär. De som företaget är skyldig pengar kallas för borgenärer. Konkurser finns till för att kvarvarande pengar i företaget ska delas ut på ett rättvist sätt till borgenärerna. Det ska alltså inte finnas möjlighet för gäldenären att på ett oschysst sätt prioritera vissa borgenärers skulder medan andra blir utan betalning när företagets tillgångar tagit slut. Förmånsrättsordning Vad som är en rättvis ordning att betala av bolagets skulder bestäms i lag enligt en så kallas förmånsrättsordning. Generellt ser förmånsordningen ut på följande sätt (1 § Förmånsrättslag): 1.Massafordran 2.Fordringar med särskild förmånsrätt 3.Fordringar med allmän förmånsrätt 4.Oprioriterade fordringar Med massafordringar avses skulder som konkursboet ådragit sig efter konkursen. Fordringar med särskild förmånsrätt avser skulder som har anknytning till viss egendom. Fordringar med allmän förmånsrätt innefattar prioriterade skulder men som saknar anknytning till viss egendom, här innefattas exempelvis anställdas löner och kostnader kring konkursen (2 § Förmånsrättslag). Sist i prioriteringslistan hamnar oprioriterade fordringar vilket ofta är den största gruppen skulder. Skulden ditt företag hade till dig räknas in till den sistnämnda kategorin med oprioriterade fordringar. Oprioriterade fordringar har endast rätt att få betalt ur konkursboet om det finns pengar kvar efter att de tre förstnämnda kategorierna av skulder har betalts. Oprioriterade fordringar är alla lika värda och betalas proportionerligt med skuldens storlek (19 § Förmånsrättslag). Väldigt sällan kan en borgenär med en oprioriterad fordran få betalt fullt ut, hade så varit fallet hade ju företaget inte satts i konkurs från första början. Att skulden betalas proportionerligt kan se ut så här:Exempel: Pengar som finns kvar efter betalning av massafordringar och fordringar med förmånsrätt: 1000 kr. Borgenärerna med oprioriterade fordringar är A, B och C. A har en skuld på 1000 kr, B en skuld på 750 kr och C en skuld på 250 kr. Skulderna uppgår till 2000 kr medan det endast finns 1000 kr kvar i konkursboet. Endast hälften av skulderna kan således betalas och betalningen sker därför proportionerligt. Innebörden blir då att A får 500 kr ur konkursen, B får 375 kr och C får 125 kr. ÅtervinningKonkurser finns som tidigare nämnt till för att gäldenären inte ska kunna favorisera betalningar till vissa borgenärer men inte andra. Därför finns även regler om återvinning som innebär att otillbörliga utbetalningar till vissa borgenärer kort innan konkursen kan få betalas tillbaka (4 kap. 14 § Konkurslag). Det finns ett flertal regler om återvinning som gäller olika typer av transaktioner. Jag misstänker baserat på de omständigheter du beskriver att det är fråga om återvinning enligt 4 kapitlet 5 § Konkurslag. För att återvinning ska kunna ske enligt nyss nämnda regel krävs att borgenären (du) genom betalningen gynnats framför andra borgenärer på ett otillbörligt sätt. Det krävs även att bolaget vid tillfället för betalningen eller genom betalningen blev insolvent. Dessutom krävs att du känt till företagets ekonomiska situation och att du genom betalningen gynnats framför andra borgenärer. Då företagets skuld till dig är en oprioriterad fordran innebär det att du inte skulle få fullt betalt vid en konkurs (se exempel ovan). Av den anledningen har du ju faktiskt gynnats framför andra borgenärer med oprioriterade fordringar. Huruvida bolaget var eller blev insolvent vid tiden för betalning är svårt för mig att veta men då betalning skett så nära inpå konkursen befarar jag att så även var fallet. Det sista kravet om vetskap kan bli svårt för dig som ägare av bolaget att komma runt är jag rädd (4 kap 5 § 2 stycket konkurslag). Enligt min bedömning är det troligen så att konkursförvaltaren har rätt att rikta ett krav om återvinning mot dig. Som du märker beror förutsättningarna för kvittning på ett flertal faktorer varför den hade kunnat bli en annan vid beaktande av fler omständigheter än de som framgår av din fråga. Vad kan du göra?Om du anser att kravet om återvinning är obefogat utifrån vad jag beskrivit kan du bestrida kravet från konkursförvaltaren. Konkursförvaltaren behöver då stämma dig vid domstol och bevisa att förutsättningarna för kvittning är uppfyllda (4 kap. 19 § konkurslag). Talan om återvinning får väckas 1 år från det att konkursbeslutet togs eller annars efter 6 månader från det att betalning av den omtvistade skulden kom till konkursförvaltarens kännedom (4 kap. 20 § konkurslag).Det finns även en möjlighet att jämka eventuell återvinning (4 kap. 17 § Konkurslag). Jämkning innebär att summan för återvinning sätts ned delvis eller helt. Jämkning är däremot endast reserverat till särskilda fall och ska beviljas högst restriktivt. Hoppas att mitt svar hjälpte till att belysa din situation. Du har även beställt uppföljande juridisk rådgivning via telefon. Jag kommer därför att ringa upp dig den 19/4 kl. 09. Passar inte tiden får du gärna höra av sig till my.ohman@lawline.se så hittar vi en mer passande tid. Observera att jag ringer från dolt nummer. Hälsningar,