Kan Kronofogden ta annans egendom vid utmätning?

Kan kronofogden ta tex ett tävlingsvapen man är sponsrad med. Man står ju på själva licensen på vapnet som privatperson men en leverantör eller ett företag äger ju vapnet då dom köpt det och sen innebär det ju en motprestation från den enskilde Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

För att kunna besvara frågan kommer mitt svar inledas med en kort redogörelse för relevanta termer inom sakrättens område. Därefter kommer jag redogöra för situationen i din fråga och vad det är som gäller. 

Allmän fakta och relevant terminologi

Först och främst nämner du att du har en licens att förfoga över vapnet. En licens innebär att ägaren (företaget) har överlåtit nyttjanderätten till dig som licenshavare och alltså inte äganderätten till egendomen. Som du skriver är det alltså fortfarande företaget som äger vapnet. Detta är viktigt eftersom det uppstår en situation som inom ramen för detta rättsområde kallas för bibehållen äganderätt. Detta innebär att företaget har kvar äganderätten till egendomen som är i din (gäldenärens) besittning. 

Att Kronofogdemyndigheten (KFM)  "tar vapnet" kan ske inom ramen för en specialexekution, dvs. att KFM utför en utmätning hos gäldenären (i detta fallet blir gäldenären du). Din fråga aktualiserar alltså den sakrättsliga frågan om huruvida KFM kan ta egendom som tillhör tredje man. Vem har bättre rätt till egendomen?  

Vid utmätning kan Kronofogden ta vapnet

Förfarandet där KFM tar egendom som befinner sig i gäldenärens besittning kallas som sagt för specialexektution. Inom ramen för denna exekution utför KFM en utmätning hos gäldenären. Regler för utmätningar finns i utsökningsbalken (UB) och det är därmed denna lag som aktualiseras i frågan. Huvudregeln är att en utmätning ska vara så snabb och effektiv som möjligt. 

Lös egendom får utmätas, om det framgår att egendomen tillhör gäldenären eller om han  anses vara ägare till egendomen (se 4 kap. 17 § UB). Med tanke på att utmätningen ska utföras så snabbt som möjligt antas all egendom som är i gäldenärens besittning tillhöra honom (se 4 kap. 18 § första stycket UB). Detta innebär i praktiken att allt som gäldenären har hemma (och som därmed är i hans besittning) presumeras i lagen tillhöra honom, och får därmed utmätas av KFM. 

Företaget kan få tillbaka vapnet vid utmätning

Med detta sagt finns det en möjlighet för företaget att få tillbaka vapnet, alltså att separera egendomen från utmätningen. För att kunna göra detta måste det s.k specialitetsprincipen vara uppfyllt. Specialitetsprincipen finns inte i lag utan följer av allmänna principer inom sakrättens område. 

Specialitetsprincipen innehåller tre grundläggande krav som måste vara uppfyllda: 

  • Företaget ska ha bättre rätt till vapnet
  • Vapnet ska kunna identifieras (dvs. pekas ut av företaget)
  • Vapnet ska vara intakt (alltså inte förändrat på något sätt) 

För att första punkten ska anses vara uppfyllt kan företaget behöva kunna visa upp ett kvitto på vapnet, ett äganderättsförbehåll om ett avtal skulle föreligga mellan er eller på annat sätt kunna bevisa att de äger vapnet. Resten av punkterna borde kunna uppfyllas enkelt genom att bara peka ut vapnet (förutsatt att det är intakt). Är kraven för specialitetsprincipen uppfyllda kan alltså företaget/leverantören få tillbaka vapnet! Detta kallas att företaget har separationsrätt till egendomen. 

Sammanfattningsvis

Det är företaget som har äganderätten till vapnet. Trots att Kronofogden har rätt att ta vapnet vid en utmätning, kan företaget få tillbaka detta om specialitetsprincipens krav är uppfyllda. Dock tror jag att företaget redan vet hur de ska gå tillväga om en sådan situation skulle ske. 

Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,   

Erik OteleaRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”