​Måste företag skicka betalningspåminnelse till borgensmannen innan fakturan överlämnas till inkasso?

2021-08-26 i Inkasso
FRÅGA |Jag har skrivit under ett borgensåtagande för ett glasögonabonnemang åt min dotter. En propieborgen.Abonnemanget blev tvångsuppsagt då de saknade betalning för 5 fakturor och de har skapat en slutfaktura för resterande bindningstid i abonnemanget. De obetalda fakturorna samt slutfakturan har nu gått vidare till inkasso. Fakturor och påminnelser har endast skickats till min dotter. Jag som borgenär har inte fått vetskap om att det fanns obetalda fakturor. Ska de inte meddela borgenären när de inte fått betalt för fakturorna? Har de rätt att gå vidare till Inkasso utan att först informera borgenären om de obetalda skulderna? Det blir ju nu en massa extra avgifter som hon hade sluppit om jag som borgenär hade betalat direkt.
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du skrivit under ett borgensåtagande för din dotter och nu fått obetalda fakturor från inkasso, och du undrar om du inte bör blivit informerad om dessa av företaget innan de gått vidare till inkasso.Huvudregeln är att det inte finns någon lagstadgad skyldighet för företag att skicka ut påminnelser om inkasso, även om det hör till god sed att göra det. Det är därför upp till företagen själva att avgöra om de vill skicka påminnelser eller inte. De har alltså möjligheten att lämna över obetalda fakturor direkt. Min rekommendation är därför att du betalar skulden och har detta i åtanke i framtiden.Hoppas du fick svar på din fråga!

Får inkassoföretag skicka inkassokrav till mig i digitala brevlådan Kivra?

2020-11-21 i Inkasso
FRÅGA |Jag har fått ett inkassokrav skickat till mig från Sergel som nu gått till kronofogden. Jag ringde upp sergel för att fråga vart inkassokraven tagit vägen, för jag kan inte minnas att jag fått något inkassokrav från dem. De sa då att de skickat kravbreven till min digitala brevlåda Kivra. Jag svarade då att de inte bara kan anta att jag kollar min kivra och sa att ni måste ju för fan skicka ut ett fysiskt exemplar. Jag sade sedan att jag tänkte bestrida ärendet. Varpå de svarade att det inte var någon mening, eftersom att det är samma sak inför lagen som att skicka ut ett fysiskt exemplar. Är det någon mening att gå vidare med det här? Eller är det bara att betala skulden?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om det kan anses tillräckligt att inkassoföretaget har skickat inkassokrav till din digitala brevlåda och inte skickat fysiskt krav via post.Datainspektionen är den myndighet vars uppgift är att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter, att underlätta det fria flödet av sådana uppgifter inom EU samt att verka för att god sed iakttas i kreditupplysnings- och inkassoverksamhet, (se Datainspektionens hemsida).Frågan var uppe hos Datainspektionen i ärende 2019-5660Genom att ansluta sig till den digitala brevlådan Kivra kan företag och myndigheter, i stället för att skicka brev i pappersform med fysisk post, välja att skicka brev som elektroniska försändelser till privatpersoner som har registrerat ett konto hos Kivra.Datainspektionen konstaterade i ärendet att det inte finns något krav i 5 § inkassolagen på att ett inkassokrav måste sändas till gäldenären i pappersform, och att den digitala brevlådan Kivra är en sådan plats som kan jämställas med gäldenärens adress om gäldenären frivilligt anslutit sig till Kivra och inte meddelat Kivra att den digitala brevlådan inte får användas för utskick av myndighetsbeslut eller inkassokrav.Datainspektionen konstaterade att utskick av ett inkassokrav via den digitala brevlådan Kivra, under de omständigheter som förelåg i ärendet, fick anses överlämnat till gäldenären i enlighet med 6 § inkassolagen.Se även Datainspektionens ärende 2019-11314I detta ärendet kom Datainspektionen fram till att företaget hade brutit mot god inkassosed enligt 4 § inkassolagen genom att rutinmässigt skicka inkassokrav via digital brevlåda även fast gäldenären hade upplyst bolaget om att denne inte önskade ta del av försändelser via den digitala brevlådan.Har en gäldenär vänt sig mot inkassobolaget och meddelat att denne inte vill att framtida inkassokrav ska skickas via digital brevlåda har inkassobolaget nämligen inte fog att förvänta sig att gäldenären kommer att ta del av försändelser som ändå skickas på detta sätt. Inkassobolaget måste efter ett sådant upplysande vidta skäliga åtgärder för att se till så att gäldenären får del av inkassokrav som sänds till den digitala brevlådan. I sådant fall bör inkassobolaget skicka försändelser via fysisk post till gäldenärens folkbokföringsadress eller den adress som gäldenären uppgett att denne kan nås på.SlutsatsHar gäldenären inte på något sätt uppgett att denne inte önskar mottaga försändelser av detta slag via sin digitala brevlåda utgör det inget formellt hinder att sända ett inkassokrav till en gäldenär via en digital brevlåda, så länge utskicket av inkassokravet uppfyller 5 och 6 §§ inkassolagen samt god inkassosed i övrigt enligt 4 § inkassolagen.Vad som gäller i ditt fall och tips till digEftersom du valt att ansluta sig till den digitala brevlådan Kivra har du åtagit dig att bevaka den, på samma sätt som du är ansvarig för att läsa och hantera post som skickas till din folkbokföringsadress, (se Kivras svar på "vilket ansvar har jag som användare att läsa min post i Kivra?").Så länge informationen i inkassokravet är i enlighet med vad som krävs enligt lagstiftningen är det alltså tillåtet för företaget att skicka ut inkassokrav på det sätt som gjorts i ditt fall, förutsatt att du inte har upplyst bolaget om att du inte vill ta emot försändelserna via den digitala brevlådan. Har du inte upplyst Sergel om detta är utskicket att bedöma som i enlighet med lagstiftningen och du bör då betala skulden.Vill du inte längre mottaga krav och annan information genom den digitala brevlådan Kivra kan du avsluta tjänsten via Kivras hemsida, samt upplysa Sergel om detta.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad gör jag om jag fått felaktigt krav från ett lotteriföretag?

2020-06-02 i Inkasso
FRÅGA |2020-03-27. Uppringd av Lotteriföretag. Uppmanas att gå med i lotteri. Skyhöga vinster utlovas. Tackar nej. Får ett mejl 09:30 där man hälsar mig välkommen som deltagare. Tackar nej på nytt.2020-03.31. Nytt mejl: Att "jag ska fylla i bifogade blankett". Får en varning: "Skyddad vy: Akta! Kan innehålla virus". Avstår (har ju redan tackat nej 2 gånger!2020-04-02: Mejl 09:00 Faktura från X-företaget avseende köp hos Lotteriföretaget. "Tack för att du väljer Lotteriföretaget". 09:55. Mitt mejl-svar: "Tack, men jag har valt bort Lotteriföretaget".2020-04-03: Får information om att kreditupplysning hämtats ut X-företaget. Ifrågasätter!! Det här handlar INTE om krediter. X-företaget begär att jag ska rekvirera en ångerblankett för att makulera abonnemanget. Vägrar, då varken abonnemang eller avtal har tecknats.2020-04-22. Påminnelsefaktura. Beloppet har stigit från 428,00 till 489,09.2020-04-22, 22, 29 + 1/5: Påminnelsefakturor .2020-05-07: Inkassokrav, vecka 19 och 20: Beloppet höjt till 672,37. Klara hot: Kronofogde, Stämning hos Tingsrätten. Indrivning, Betalnings-förelägganden samt Betalningsanmärkningar!2020-05-11: Skickat Bestridande av fakturor till samtliga 6 inblandade företag.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår det av din fråga har du blivit kontaktad av ett lotteriföretag (i det följande, 'Lotteriföretaget') med förfrågan om att gå med i Lotteriföretagets lotteri. Du har tackat nej och inte ingått något avtal. Det till trots har du nu fått ett antal betalningspåminnelser och inkassokrav. Utgångspunkten enligt svensk avtalsrätt är att avtal ska hållas. Har du inte ingått något avtal är du därmed inte heller betalningsskyldig. Min rekommendation är att du, precis som du gjort, bestrider eventuella fakturor du erhåller. Bestridande bör alltid ske skriftligen så det är möjligt att bevisa att så skett. Enkom ett krav med begäran om betalning innebär inte att du är betalningsskyldig. Många inkassoföretag undersöker inte kravet för fordran de sänder ut, de utför endast en tjänst för den som anlitat företaget. Om du bestridit fakturan med en saklig invändning (t.ex. att avtal inte ingåtts) ska ett seriöst inkassoföretag, enligt god inkassosed, inte ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Skulle det ändå ansökas om betalningsföreläggande (antingen av inkassoföretaget eller av Lotteriföretaget) måste du bestrida även det. Tycker du ansökan om betalningsföreläggande är felaktig bestrider du det genom att till Kronofogden skriftligen förklara vad som är felaktigt med kravet (att inget avtal finns er emellan), uppge ditt namn, personnummer och det målnummer som står i brevet. Du kan läsa mer på Kronofogdens hemsida om hur du bestrider en ansökan om betalningsföreläggande som du anser att är oriktig. Bestrider du en ansökan om betalningsföreläggande får du ingen anmärkning och Kronofogden går inte vidare med ärendet. Ärendet överlämnas istället till Lotteriföretaget som har att välja om det vill gå till domstol. Då det är Lotteriföretaget som påstår att det finns en fordran utifrån ett avtal er emellan kommer det att vara upp till Lotteriföretaget att bevisa att det föreligger ett sådant. Har du inte tackat ja och ingått något avtal torde det vara svårt att bevisa så.Sammanfattningsvis rekommenderar jag dig att, precis som du gjort, bestrida de krav du får och att i bestridandet uppge att det inte ingåtts något avtal. Att det inte finns något avtal är en saklig invändning innebärande att ett seriöst inkassobolag inte ansöker om betalningsföreläggande. Skulle det ändock ansökas om betalningsföreläggande bör du bestrida även det. I slutändan blir Lotteriföretaget tvunget att gå till domstol för att få fastställt att du är betalningsskyldig. Du har enligt egen uppgift inte ingått något avtal, varför Lotteriföretaget inte heller lär kunna bevisa att så skett. För det fall att Lotteriföretaget är medvetet om att det inte kan styrka att något avtal finns är det sannolikt långsökt att du ens kommer att stämmas till domstol.Om du behöver vidare hjälp av en av våra jurister eller om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Ska tidsfristen i inkassolagen räknas i dagar eller arbetsdagar?

2020-01-25 i Inkasso
FRÅGA |Hej,Jag har en fråga kring Inkassolagen 5 § 3 st. I lagkommentarer framkommer att man ska vänta med "fortsatta åtgärder", utifall betalning ej skett vid tidsfrist, i 4 dagar. Min fråga är ifall detta är 4 arbetsdagar eller 4 dagar generellt? Tänker att ifall man skulle betala 3 dagar sent och sedan helg skulle infalla så skulle det dröja tills tidigast måndag innan betalning flyter in..
David Naud Björklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inkassolagen 5 § 3 st. ger gäldenären en skälig tid att betala eller invända mot kravet på betalning. Skälig tid innebär alltid en flexibilitet utefter omständigheterna i det enskilda fallet. Det kan alltså inte ges en fast tidsfrist som alltid gäller. Rekommendationer som kan gälla som utgångspunkt kan dock ges. De fyra dagarna som du nämner kan alltså bli fem eller sex om omständigheterna skulle vara speciella. Du hittade tidsfristen om fyra dagar i lagkommentaren. Datainspektionen har i sina allmänna råd (s. 26) sagt att den betalningsskyldige bör ha minst fyra dagar. Datainspektionen säger dessutom att det ska röra sig om bankdagar. Datainspektionens allmänna råd är inte bindande utan rekommendationer om hur lagen ska tolkas. Det är dock mycket troligt att råden på den här punkten stämmer. En analogi kan nämligen dras från skuldebrevslagen (en närliggande lag). Den stadgar nämligen uttryckligen att om förfallodag för en fordran inträffar på en söndag så ska blir första vardag därefter istället förfallodag (1 kap. 5 §). Sammanfattningsvis kan sägas att tidsfristen på fyra dagar gäller som minimikrav. Det kan alltså mycket väl vara så att fristen ska vara längre. Oavsett hur lång fristen är så ska den enligt Datainspektionen räknas i bankdagar, dvs. helgfria måndagar till fredagar.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen med en ny!Vänligen,

Hur fungerar den summariska processen och varför väljer vissa inkassobolag att inte använda den?

2021-02-12 i Inkasso
FRÅGA |Varför skickar vissa inkassobolag fordran till Tingsrätten? Om de skickar till KFM istället (som de flesta gör) så får de ju ändå beslut på tex utmätning av lön (eller ta del av pågående utmätning). De får ju sina pengar via KFM ändå o det går väl inte fortare för inkassobolaget att få pengarna via KFM för att de får en stadfäst dom på skulden? Jag förstår inte skillnaden mellan att skicka direkt till KFM kontra att gå via tingsrätt?
Klara Zethraeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det du beskriver om när man skickar en fordran till KFM kallas för den summariska processen, och är ett förenklat sätt att få betalt för fordringar eller liknande. Syftet med processen är att det ska gå snabbt, enkelt och billigt.Hur det ligger till med just varje inkassobolag kan jag tyvärr inte svara på, men generellt kan man säga att det finns tillfällen då det är mer effektivt att välja vägen via tingsrätten istället.I den situation som du nämner i din fråga så handlar det om att man hos KFM ansöker om betalningsföreläggande. När en ansökan kommer in så förelägger KFM svarande (den som blir krävd på pengar) att meddela hur man ställer sig till kravet. Detta sker med en tidsfrist som normalt är 2 veckor. Om man då inte bestrider kravet, eller kanske inte svarar alls, så meddelas ett utslag. Utslaget är en exekutionstitel och verkställs automatiskt av KFM så att en utmätning sker.En anledning till att vissa inkassobolag går direkt via tingsrätten kan vara vad som händer om personen som får kravet bestrider detta. Dvs framför allt om man tror att personen kommer att bestrida kravet kan det vara fördelaktigt att gå via tingsrätten direkt.I de fall att svaranden bestrider ges den som ansökt möjlighet att fortsätta driva frågan och målet överlämnas då direkt till tingsrätten. Dvs om svarande bestrider så hamnar man i tingsrätten i alla fall, därför kan det vara fördelaktigt att gå direkt dit om man tror att personen bestrider.En annan anledning kan vara att en dom i tingsrätten som vunnit laga kraft består, medan en svarande som inte bestridit och därmed fått ett utslag kan ansöka om återvinning efter att utslaget har skett. Detta ska göras inom en månad och om man ansöker om återvinning så överlämnas målet till tingsrätten för att fortsättningsvis handläggas där.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning

Är min skuld avskriven när jag betalar den hos inkasso?

2020-09-20 i Inkasso
FRÅGA |om jag har en skuld till en person och han har skickat till inkasso. Räcker det med detta ärende hos dem på inkasso och detta blir ett kvitto på att han får sina pengar?? Eller behövs det underskrifter från honom och mig också ?Han har också lagt på referensränta vilket verkar vara rätt enligt inkasso?Jag vill få ett avslut på detta nu....Mvh
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är min skuld avskriven när jag betalar den hos inkasso?När en skuld har inkommit till inkasso är det de som tar över ärendet, och det är viktigt att betala inom avsatt tid för att ärendet inte ska gå vidare till Kronofogden. När du har betalat inom avsatt tid och till det angivna kontot så är du fri från skulden då inkasso hanterar ärendet mellan dig och personen som du har en skuld hos. Du ska även betala den angivna referensräntan.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Betalning till inkasso är befriande betalning

2020-01-30 i Inkasso
FRÅGA |HejJag undrar en sak.Bilverkstaden håller inne bilen till betalningen är fullgjord.Problemet är att vi kan inte få in pengar så länge bilen är där.Nu ska dem skicka fakturan till inkasso.Vad gäller då?Har vi rätt till bilen då om vi delbetalar den hos inkassobolaget?
Oscar Rudén |Hejsan och tack för att ni vänder er till lawline med er fråga! Jag vill bara vänligen påminna om att jag endast kommer utgå från de förhållanden som jag har blivit delgiven, i mitt svar. Finns de andra omständigheter som råder för situationen så kan utfallet bli ett annat. Bilverkstaden har en så kallad retentionsrätt, vilket innebär att bilverkstaden har rätt att hålla kvar bilen tills att de har fått betalat för de arbete som de har utfört på bilen. Det som krävs för att retentionsrätten ska kunna utövas, är att det finns konnexitet (ett samband) mellan skulden som finns och det som hålls kvar. Denna skuld som har uppstått, kan i sin tur överlåtas, köpas eller ges bort till ett inkassobolag eller vem som helst som vill köpa denna, enligt skuldebrevslagen. Det som sker när skulden överlåts är att det inte längre finns någon konnexitet (samband) mellan skulden och bilen som hålls kvar. Bilen hålls kvar av bilverkstaden men skulden, den äger inkassobolaget. Detta innebär att ni fortfarande är skyldiga att betala av skulden till inkassobolaget, men att bilverkstaden inte längre har rätt att hålla kvar bilen. Ni ska därför kunna hämta hem bilen, då ni inte längre har en skuld hos bilverkstaden. För vidare hjälp, testa att ring våran telefonväxel för ytterligare hjälp, annars att kontakta våra jurister och boka ett juridiskt möte, alternativt skriv en expressfråga till våra jurister.Hoppas detta var till hjälp!

Vad kan hända om jag bestrider inkassobolagets krav?

2020-01-19 i Inkasso
FRÅGA |Hej ! Har bestridit en kontrollavgift utfärdad av HOJAB/Europark, dels då de utfärdat den på en felaktig adress samt att parkeringsreglerna är mycket otydliga på aktuell plats. Har inlämnat detta ärende till ARN för ställningstagande, och även meddelat HOJAB detta skriftligt. HOJAB har ändå valt att gå vidare med inkassokrav, och hotar med rättsligt tvist. Vad har jag för rättigheter i denna tvist? Om denna inkasso lämnas till kronofogden, vad gäller då ?HOJAB hotar med rättsligt tvist i domstol, vilka rättigheter / rättskydd har jag?kan jag få rättshjälp? eller för jag min egen talan i domstolen? och vad kan kostnaden för mig bli, om jag mot förmodan förlorar tvisten i domstol.
Alice Baum |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag uppfattar din situation så har kontrollavgiften ännu inte inkommit till Kronofogdemyndigheten utan ligger kvar hos ett inkassobolag. Jag uppfattar det även som att du har bestridit kontrollavgiften till parkeringsbolaget, och att parkeringsbolaget trots detta har överlämnat fordran till ett inkassobolag. Då fordran ligger hos inkassobolaget eller KronofogdemyndighetenFörst och främst är det viktigt att du även bestrider betalningsansvaret som du nu har fått, eller kommer få, från inkassobolaget, och detta ska du då göra till inkassobolaget. Skulle inkassobolaget därefter välja att begära Kronofogdens hjälp för att driva in skulden kommer inte Kronofogden göra någon bedömning av om kravet är korrekt eller inte. Det är därför viktigt att du även här bestrider betalningsansvar, vilket du kommer att få möjlighet att göra då Kronofogden begär in ett yttrande från dig över kravet. Bestrider du betalningsansvar och parkeringsbolaget/inkassobolaget står fast vid att du ska betala kontrollavgiften kommer Kronofogden att överlämna ärendet till domstol för avgörande.Om tvisten överlämnas till domstolSkulle tvisten hamna i domstol har du möjlighet att anlita ett ombud om du inte vill föra din egen talan i domstol. En del hemförsäkringar täcker i olika grad sådana kostnader, så ett första tips är att kontakta ditt försäkringsbolag och se om du har möjlighet att få hjälp med ombudskostnader. Skulle du på egen hand bekosta ett juridiskt ombud, är rätten till att få ersättning för denna kostnad från motparten i det fall du vinner rättegången avsevärt begränsad, om tvisten rör ett belopp under 23 650 kr, vilket jag utgår ifrån att tvisten gör. Du har då enbart rätt till ersättning för en timmes rättslig rådgivning samt en del kring-kostnader enligt 18 kap. 8 a § rättegångsbalken. Det kommer troligtvis bli svårt för dig att beviljas statligt bekostad rättshjälp i en tvist som denna, då det enbart i undantagssituationer beviljas rättshjälp för en tvist som rör belopp som understiger 23 650 kr, 11 § rättshjälpslagen. Vad kostnaden kan bli för dig för det fall du inte vinner tvisten i domstol är omöjlig att besvara då det beror på vilka kostnader din motpart har haft, men utgångspunkten är återigen de kostnader som anges i 18 kap. 8 a § rättegångsbalken: en timmes rättslig rådgivning och diverse kring-kostnader. Sammanfattande rådJag råder dig att i första hand försöka nå en lösning på tvisten direkt med inkassobolaget/parkeringsbolaget. Är detta inte möjligt och tvisten överlämnas till domstol bör du överväga möjligheten att företräda dig själv, något som vanligt att göra i mindre tvister. Du kan även kontrollera om din hemförsäkring eventuellt skulle kunna täcka kostnader för ombud. Hoppas du fick svar på dina frågor och lycka till med ditt ärende.Med vänliga hälsningar