God inkassosed?

Jag avser att anmäla inkassobolaget Intrum till IMY.

Jag anser att man bryter mot lagen och det därtill kopplade regelverket, s k god inkassosed.

Grunder:

1. Att Intrum vidtar ytterligare inkassoåtgärder, trots mitt bestridande med motivering.

2. Att Intrum inte utreder sakförhållandena – med anledning av mitt bestridande (§8 inkassolagen)

Jag har just "vunnit" en fyra månader lång tvist mot ett byggföretag. Företaget har skickat en faktura till mig på ett större belopp. Dock, fordran var obefogad. Jag skulle inte ha fakturerats överhuvudtaget. Jag har bestridit fakturan, först gentemot företaget, sedan gentemot inkassobolaget, Intrum.

Bestridandet till byggföretaget besvarades aldrig.

Inte heller Intrum besvarade mitt bestridande i sakfrågan. I stället fortsatte man att återupprepa sitt krav vid tre tillfällen och för varje "varv" skärpte man tonen, d v s man la till något som t ex att kronofogdemyndigheten skulle få ta över, liksom tingsrätten.

Jag fortsatte dock att bestrida.

Igår, efter fyra månader, avskrev Intrum ärendet i alla delar.

Ingen förklaring gavs.

Jag kontaktade Intrum för att få en förklaring. Fick ingen.

Jag har försökt få ut "min" akt, för att kunna se hur ärendet skötts och om Intrum följt lagen med avseende på bl a undersökningsplikt och kontaktkravet gentemot uppdragsgivaren. Intrum möter mig inte här.

Fråga 1: Har jag rätt till s k partsinsyn i "mitt" ärende?

Fråga 2: Är Intrums agerande korrekt i f t lagen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Partsinsyn

Myndigheter är inte jämställda med privata subjekt utan de har en särskild ställning enligt lag och därmed även vissa särskilda skyldigheter gentemot de enskilda. Deras skyldigheter föreskrivs främst i förvaltningslagen (FL). Myndigheter alltid en grundläggande serviceskyldighet gentemot enskilda vilket innebär att de ska svara på enskildas frågor och vara hjälpsamma (6 § FL). Har man dessutom ett ärende hos myndigheten så har man rätt till partsinsyn (10 § FL). Denna möjlighet finns dock inte vad gäller privata bolag, även om det är ett inkassobolag. Någon lagstadgad rätt till partsinsyn finns därför inte.

God inkassosed

Vad gäller inkassobolag så måste de enligt lag förhålla sig till god inkassosed, inbegripet att de inte får utsätta (den påstådda) gäldenären för otillbörlig påtryckning eller annan otillbörlig inkassoåtgärd (4 § inkassolagen).

I förarbetena uttalas, att det är angeläget att inte mer långtgående metoder kommer till användning i inkassoverksamheten än som är nödvändigt i varje särskild situation. Huvudprincipen, sägs det, bör vara att borgenären eller hans ombud inte får använda andra medel än sådana som är allmänt erkända och som normalt leder till resultat, t.ex. påpekande att borgenären vid underlåten betalning kommer att vända sig till domstol eller Kronofogden. De hoten som inkassobolaget har framfört är i sig alltså inte otillbörliga.

I fråga om invändningarna så bör inte ett inkassobolag, om det föreligger sannolika skäl för att fordran ej är lagligen grundad eller om den annars framstår som obefogad, vidta inkassoåtgärd (8 § inkassolagen). Bestämmelsen är utformad som en rekommendation ("bör"). Datainspektionen (IMY) kan således inte med stöd av denna bestämmelse meddela bindande föreskrift enligt 15 §.

Enligt förarbetena kan ett inkassoföretag inte åläggas att inledningsvis ingående pröva grunden för en fordran, men framgår det av gäldenärens invändningar eller ingivna handlingar t.ex. att fordran saknar grund bör inkassoföretaget frånträda uppdraget eller justera anspråket. Vad som menas med att det "framgår att fordran saknar grund" blir dock en bedömningsfråga i varje enskilt fall och varje bestridande innebär inte att det står tydligt att så är fallet. Möjligtvis borde inkassobolaget ha förstått att fordran i ditt fall var obefogad och därför ha avstått från att vidta inkassoåtgärder. Eftersom detta endast är en rekommendation är det dock svårt att på något sätt "komma åt".

Sammanfattning

Inkassobolaget har ingen skyldighet att dela med sig av handlingar eftersom det är ett privat bolag. Det är inte heller i strid mot god inkassosed att "hota" med vidare åtgärder. Min bedömning är således att bolaget i fråga har agerat i enlighet med de bestämmelser som finns, även om man givetvis kan ifrågasätta agerandet utifrån moraliska aspekter. Detta är dessvärre ingenting som inkassobolagen måste ta hänsyn till.

Om du har några frågor om mitt svar så får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!
Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Inkasso? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”