Vad har jag för uppsägningstid om jag skrivit på ett tidsbegränsat vikariat?

2021-09-11 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej . Jobbar inom företag X och ska skriva på ett tidsbegränsat vikariat, går under Y handelsavtalet, Vad har jag för uppsägningstid, kan jag bryta anställningen, eller måste jag jobba vikariatstiden ut?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar frågor kring uppsägningstid och vad som gäller när man vill avbryta sin anställning. Jag kan tyvärr inte hitta kollektivavtalet du anger men tänk på att denna kan innehålla bestämmelser som avviker från lagen och därmed vad jag anger nedan (2 § LAS). Ett vikariat kan som utgångspunkt inte sägas upp i förtidEtt vikariat kan som utgångspunkt inte sägas upp i förtid eftersom det löper mellan två datum och därmed är tänkt att gälla däremellan. Det finns dock möjlighet att avbryta sitt vikariat i förtid om det finns inskrivit i anställningsavtalet att anställningen löper "… dock längst till och med [datum]" alternativt att arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om en ömsesidig uppsägningstid. I sådant fall kan anställningen sägas upp med en uppsägningstid, vanligtvis en månad (5 § och 11 § LAS).Om det inte skrivits in något särskilt i anställningsavtalet gällande rätt till uppsägning så gäller som utgångspunkt att avtalet ska hållas. Görs inte detta av någon av parterna riskerar denna part att behöva betala skadestånd på grund av avtalsbrott.Ett vikariat kan sägas upp i förtid på allmänna avtalsrättsliga grunder eller om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina skyldigheterDet finns ytterligare möjligheter att avsluta sin anställning i förtid. Antingen på allmänna avtalsrättsliga grunder, så som svek eller för att avtalsvillkor är oskäliga med hänsyn till omständigheter i övrigt. Alternativt om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina skyldigheter, exempelvis inte betalat ut den lön du har rätt till i tid (4 § LAS och tredje kapitlet avtalslagen).SammanfattningFörutsatt att rätt till uppsägning inte har skrivits in i anställningsavtalet eller finns angivet i kollektivavtalet, har jag svårt att se att du skulle ha rätt att avbryta din anställning i förtid. Du kan dock försöka komma överens med din arbetsgivare om att avsluta anställningen i förtid om du skulle vilja det.Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,

När ska ett arbetsgivarintyg lämnas ut?

2021-09-08 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |När eller inom hur lång tid skall arbetsgivaren lämna arbetsgivarinntyg?
Anahita Harati |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Arbetsgivaren ska lämna ut ett arbetsgivarintyg:En arbetsgivare ska på begäran lämna ut ett arbetsgivarintyg enligt 47 § andra stycket i lagen om arbetslöshetsförsäkring. Lagen säger dock inget om när intyget måste lämnas ut. En arbetsgivare riskerar inte något straff om han eller hon väljer att strunta i sin skyldighet.Vad man kan göra om man inte får ut ett arbetsgivarintyg:I JO dnr 6892-2009 har Justitieombudsmannen riktat kritik mot när en arbetslöshetskassa drivit kravet på ett arbetsgivarintyg för långt.Om det är svårt att få ut ett arbetsgivarintyg, får arbetsförhållandet styrkas på något annat sätt (t.ex via lönespecifikationer), se 47 § andra stycket i lagen om arbetslöshetsförsäkring.Jag hoppas du fått svar på din fråga.Vid fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Räknas rätten till tio lediga dagar vid barnets födsel in i en av de tre perioderna för föräldraledighet?

2021-09-07 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hej,Om man som icke-gravid förälder varit ledig de första 10 dagarna i samband med förlossning, räknas då den "perioden" som 1 av det 3 perioderna av föräldraledighet som man har rätt till under ett år?
Erika Björnfors |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av föräldraledighetslagen (FLL) och socialförsäkringsbalken (SFB). Huvudregeln är att föräldraledigheten får delas upp i högst tre perioder för varje kalenderår (FLL 10 § första stycket). Däremot omfattas inte pappans rätt till sina tio pappadagar i anslutning till barnets födsel av begränsningen av tre perioder. Detta eftersom du som pappa har du rätt till tillfällig föräldrapenning i tio dagar i samband med sitt barns födsel (FLL 10 § andra stycket jämte 8 § första stycket första punkten och SFB 13 kap. 10 §). En skillnad görs alltså mellan föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning. Sammanfattningsvis, rätten till ersättning för tio dagars ledighet i samband med barnets födsel för den förälder som inte föder barnet kallas för tillfällig föräldrapenning. Dessa tio dagar omfattas inte av begränsningen om att man bara får vara föräldraledig i max tre perioder per kalenderår. Du utnyttjar alltså inte en av de tre perioderna för föräldraledighet när du är är ledig i tio dagar vid barnets födsel.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

Behåller jag SGI vid en kortare anställning?

2021-09-06 i Övrigt
FRÅGA |Hej,om jag har varit anställd i 6 månader varav en månad var avgångslön då jag fick lön men inte jobbade, uppfylls villkoren för SGI då trots att jag inte jobbade en av de sex månaderna?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågor gällande sjukpenninggrundande inkomst (SGI) regleras i socialförsäkringsbalken (SFB). SGI är ett belopp som Försäkringskassan räknar fram och bygger på den årliga inkomst som en person antas få av eget arbete (25 kap. 2 § SFB). Ett antal villkor måste uppfyllas för att man ska kunna få sin SGI fastställd (25 kap. 3 § andra stycket SFB). För det första måste inkomsten komma från ett arbete i Sverige. För det andra måste arbetet antas pågå minst sex månader. För det tredje ska din inkomst antas uppgå till minst 24% av årets prisbasbelopp. År 2021 är prisbasbeloppet 47 600 kr. 24% av 47 600 kr är 11 424 kr vilket avrundas till 11 400 kr. Alltså krävs det att din inkomst under året kan antas uppgå till minst 11 400 kr. Här görs alltså inte en bedömning bakåt i tiden utan man kollar på vad du sannolikt kan tänkas tjäna under resterande del av året. Gällande kravet på att ditt arbete måste pågå i minst sex månader görs även här en framåtsyftande bedömning. Utifrån din fråga är det troligt att du uppfyller villkoren för SGI trots att du inte jobbade en av de sex månaderna eftersom det görs en framåtsyftande bedömning. Eftersom det inte framkommer av din fråga utgår jag från att du arbetar i Sverige och uppfyller lönekravet. Hoppas att du fick svar på din fråga och har du fler frågor är du varm välkommen att återigen höra av dig till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Hur lång uppsägningstid har man?

2021-09-11 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej mitt namn är X Jag driver ett företag Utan något kollektivavtal Där en anställd har misskött sina arbetsdagar/arbetstider så han har nu fått sluta. Han undrar nu hur det blir med sin Uppsägningstid, Vad gäller? Tack
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!När det gäller uppsägningstid blir det aktuellt att titta på lagen om anställningsskydd (LAS). Notera dock att lagen inte omfattar vissa personer så som en vd eller arbetsgivarens familjemedlemmar (se 1 § andra stycket LAS).Förutsatt att arbetstagaren har blivit uppsagd och inte avskedad, gäller att han har rätt till en uppsägningstid. Hur lång uppsägningstid som arbetstagaren har rätt till är beroende av hans anställningstid. Lagen anger att arbetstagare har en uppsägningstid på minst en månad, men om arbetstagarens sammanlagda anställningstid är längre än två år gäller följande:- En anställningstid på minst två år men kortare än fyra år ger rätt till två månaders uppsägningstid.- En anställningstid på minst fyra år men kortare än sex år ger rätt till tre månaders uppsägningstid.- En anställningstid på minst sex år men kortare än åtta år ger rätt till fyra månaders uppsägningstid.- En anställningstid på minst åtta år men kortare än tio är ger rätt till fem månaders uppsägningstid.- En anställningstid på minst tio år ger rätt till sex månaders uppsägningstid.(11 § LAS).Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen

Vilken anställningsform gäller om inget anges på anställningsavtalet?

2021-09-08 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej! Vilken anställningsform gäller om inget anges på anställningsavtalet?
Jasmin Öykü Özdemir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I mitt svar kommer jag att tillämpa lagen om anställningsskydd (LAS), eftersom din fråga handlar om arbetsrätt. Vilken anställningsform gäller om inget anges på anställningsavtalet?Jag vill börja med att poängtera att det inte finns några formkrav när det kommer till ingående av anställningsavtal. Ett anställningsavtal kan ibland även ingås genom konkludent, muntligt och skriftligt handlande. Det finns en presumtion för att det föreligger en tillsvidareanställning (fastanställning) om inget annat har avtalats mellan arbetsgivaren och arbetstagaren (4 § LAS). Om arbetsgivaren inte vill att arbetstagaren ska tilldelas en tillsvidareanställning, blir det viktigt att arbetsgivaren klargör detta i anställningsavtalet genom att skriva vilken anställningsform som gäller. I din fråga nämner du ingenting om en sluttid för anställningen. Om det på kontraktet saknas en sluttid kan jag säga att det rör sig om en tillsvidareanställning. Om det däremot finns en sluttid skriven i kontraktet rör det sig om en tidsbegränsad anställning och presumtionen bryts. Det som arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om muntligen kan också ha en betydelse för anställningsformens bedömning. Ditt anställningsavtal kan även vara en tidsbegränsad provanställning, detta ska framgå av ditt avtal. En provanställning övergår automatiskt till en tillsvidareanställning efter sex månader (6 § LAS). Sammanfattning Eftersom jag inte har tillräcklig information om ditt anställningsavtal kan jag inte säga vilken anställningsform det rör sig om. Däremot kan jag konstatera att om inget annat har avtalats mellan dig och arbetsgivaren så gäller presumtionen om tillsvidareanställning. Detta betyder alltså att, om det i ditt kontrakt saknas en sluttid för din anställning så är det en tillsvidareanställning. Det jag rekommenderar dig är att prata med din arbetsgivare för att vara säker på det som gäller, du kan även kontakta ditt fackförbund för att få mer information. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du såklart välkommen att ställa en ny! Med vänliga hälsningar,

Behöver arbetsgivaren betala uppsägningslön om arbetstagaren inte dyker upp på arbetet under uppsägningsmånaden?

2021-09-06 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hejsan! jag har en fd anställd som ej dök upp under sin uppsägningsmånad och ej sjukanmält sej. Kan man "slippa" betala sista månandens lön då ha ej jobbat och ej sjukanmält sej utan bara inte dykt upp?självklart betalar vi hans semester ersättningmvh
Erika Björnfors |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av lagen om anställningsskydd (LAS).Det framgår inte av din fråga om det är du som arbetsgivare som har sagt upp arbetstagaren, eller om det är arbetstagaren som har sagt upp sig själv. Jag kommer därmed gå igenom båda alternativen, och jag kommer börja med om det är arbetstagaren som har sagt upp sig själv.Uppsägningslön om arbetstagaren har sagt upp sig självDet finns inga särskilda lagbestämmelser om de ekonomiska konsekvenserna av att arbetstagaren säger upp sig själv. Däremot gäller uppsägningstiden på en månad (LAS 11 § första stycket). Arbetstagaren är skyldig att arbeta under denna tid om arbetsgivaren inte går med på en kortare uppsägningstid och arbetstagaren har även rätt till lön. Arbetstagaren är bunden av anställningsavtalet även under uppsägningstiden. Ifall arbetstagaren inte dyker upp till arbetsplatsen efter att den har sagt upp sig själv så utför den inte sina skyldigheter enligt anställningsavtalet. Eftersom den anställde inte arbetar så behöver inte arbetsgivaren betala ut lön för den tid som arbetstagaren är frånvarande. Arbetsgivaren har även rätt att kräva skadestånd om det har uppstått andra skador med anledning av att arbetstagaren inte har beaktat uppsägningstiden (LAS 38 § första stycket). Rätten till uppsägningslön om arbetsgivaren har sagt upp arbetstagarenEn arbetstagare som har blivit uppsagd har rätt att under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner även om arbetstagaren inte får några arbetsuppgifter alls eller får andra arbetsuppgifter än tidigare (LAS 12 §).En förutsättning för att arbetsgivaren skall bli skyldig att betala ut uppsägningslön m.m. är dock att arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande. Arbetstagaren ska alltså vara beredd på att utföra arbetsuppgifterna om arbetsgivaren kräver detta. I och med att det framgår att arbetstagaren inte har dykt upp till arbetsplatsen och att han inte har jobbat trots att du som arbetsgivare har gett honom arbetsuppgifter som jag har uppfattat det, så har du som arbetsgivare ingen skyldighet att betala ut uppsägningslönen.Skadestånd kan även bli aktuellt här. SammanfattningIfall arbetstagaren har sagt upp sig själv och inte dykt upp på arbetsplatsen efter uppsägningen, så har personen brutit mot anställningsavtalet och du behöver inte betala lön för de frånvarande dagarna under uppsägningstiden. Ifall det är du som arbetsgivare som har sagt upp arbetstagaren, så behöver du inte heller betala uppsägningslön eftersom arbetstagaren inte har stått till ditt förfogande.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

Blir 6-månaders regeln för SGI uppfyld om jhag har varit sjukskriven?

2021-09-05 i A-kassan
FRÅGA |Hej,om jag blir sjukskriven på mitt nya jobb innan 6 månader har gått och har 0 i SGI sedan tidigare, blir inte 6 månadrsregeln uppfylld då för att få SGI?
Maia Sadek |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du är sjukskriven från ditt jobb och att du har jobbat där mindre än 6 månader. För att besvara din fråga om SGI ska jag använda mig av Lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF). Uppfyller du arbetsvillkoret?För att ha rätt till ersättning krävs att du under en ramtid av 12 månader ska ha;arbetat under minst 6 månader, 60 h per månad, eller arbetat minst 420 h under en sammanhängande tid av 6 månader, minst 40 h per månad. (12 § ALF) Detta innebär att om du har arbetat mindre än 6 månader har du inte rätt till någon ersättning. Spelar det någon roll att jag är sjukskriven?Förutom att jobba på arbetsplatsen finns det annat som räknas som "tid med förvärvsarbete", exempelvis semester, tjänstledighet med lön, ledig tid med förtroendeuppdrag, m.m. Att vara sjukskriven är däremot inte något som räknas som "tid med förvärvsarbete" och kan därmed inte räknas med i SGI-bedömningen (13 och 13 b § ALF). Om du tidigare hade jobbat så skulle tiden du har varit sjukskriven på inte räknats inom 12-månadersperioden, det hade varit en fråga om överhoppningsbar tid, men det framgår av din fråga att du inte har gjort det. SammanfattningTyvärr har du inte tillräckligt med krediter för att uppfylla arbetsvillkoret enligt ALF och du har därmed inte uppfyllt den så kallade 6-månaders regler. Om du har ytterligare funderingar är du välkommen att skicka en ny fråga! Med vänliga hälsningar,