Hur kommer man ur ett anställningsavtal?

2021-10-01 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag har jobbat timmar vid behov sedan nov 2020 utan att ha fått något anställningsavtal eller fasta tider. Nu vill jag sluta då jag fått annat jobb. Har jag någon uppsägningstid eller kan jag gå på dagen?
Rijad Trubljanin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag tolkar din fråga som att du haft en behovsanställning där du fått hoppa in vid behov och att nu vill sluta varpå du har funderingar kring om det finns någon uppsägningstid att beakta i detta fall. Bryta en anställning genom att säga upp sigEtt sätt att komma ur anställningsförhållandet du har är att säga upp dig (4 § LAS). Vid en uppsägning så är en månads uppsägningstid aktuellt, vilket framgår av (11 § LAS). Detta innebär att om du säger upp ditt anställningsavtal idag, så har du en uppsägningstid som gäller fram till 30 oktober. Därefter är du fri från anställningsavtalet. Att anställningsavtalet inte är upprättat skriftligt har ingen betydelse, även muntliga avtal är giltiga inom arbetsrätten. Diskutera situationen med arbetsgivarenArbetsrätten är till stor del dispositiv, vilket innebär att vissa lagar kan frångås genom antingen kollektivavtal eller genom ett gemensamt beslut mellan arbetstagare och arbetsgivare. Det kan därför vara av vikt att du försöker diskutera situationen med din nuvarande arbetsgivare. Försök förklara varför du vill sluta och att du funnit ett nytt arbete. Vidare kan nämnas att arbetsplatsen missgynnas om de har kvar någon som egentligen inte vill vara där. Genom att diskutera detta med din arbetsgivare kan ni möjligtvis komma fram till ett beslut som gynnar er bägge. Om en lösning inte går att nå - så är mitt tips som ovan nämnt att säga upp sig och beakta den uppsägningstid som därefter kommer att råda. Om du har några ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

arbetsgivarens rätt till omplacering

2021-09-30 i Övrigt
FRÅGA |Hej. Har TV anställning på en arbetsplats sen två är tillbaka. Blivit omplacerad till en avd där min chef vet att jag mår väldigt dåligt (gjorde en lex Sarah anmälan där en kollega var involverad). Omplaceringen har skett helt utan grund och plötsligt och andra vikarier har fått täcka för mig på den andra avd. Min chef har helt enkelt bestämt att jag ska vara där trots att jag påtalat att jag känner mig otrygg i arbetsmiljön där inget hon tar hänsyn till. På mitt anställningsavtal står det klart och tydligt vilken avd jag fått anställning på nu har jag helt plötsligt blivit omplacerad till en annan. Jag påtalade detta och då bakom min rygg ändrade hon min arbetsplats i vårat lönesystem. Det står ju inte den arbetsplatsen på mitt anställningsavtal men får man bara ändra så? Känner mig väldigt diskriminerad och får inte ens förklaringar som är relevanta.
Doorsa Salehy |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag har förstått det kan din fråga delas upp i två delar; Huruvida omplaceringen har skett rätt till samt om det föreligger diskriminering. Har omplaceringen skett rätt till En huvudprincip inom arbetsrätt är att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet. Denna princip ger arbetsgivare en förstärkt makt som ger dem rätten att vidta åtgärder och fatta beslut som de anser är enliga med företagets bästa intresse. Med det sagt, har din arbetsgivare rätt till omplacering av de anställda. Däremot kan omplacering endast bli aktuellt om det sker inom ramen för en arbetstagares arbetsskyldighet. Vad arbetstagares skyldigheter innebär bestäms av anställningsavtal, kollektivavtal samt allmänna rättsliga principer. Arbetsdomstolen har i tidigare mål fastställd den s.k. 29/29 principen. Principen innebär att en omplacering är inom ramen för arbetstagarens skyldighet om (i) det är arbete som utförs för arbetsgivarens räkning, (ii) arbetet har ett naturligt samband med arbetsgivarens verksamhet, (iii) samt att arbetet faller inom arbetstagarens allmänna arbetskvalifikationer. Om omplaceringen har skett i enlighet med dessa punkter är det gällande. Därmed blir det istället fråga om arbetsgivarens skyldighet att åstadkomma en bra arbetsmiljö på arbetsplatsen. Här använder vi oss istället av bestämmelserna i Arbetsmiljölagen (1977:1160) [AML]. Arbetsmiljölagen har till syfte att förebygga ohälsa och olyckor i arbetet samt uppnå en god affärssed (1 kap. 1 § AML). Din arbetsgivare har en skyldighet att vidta alla åtgärder som krävs för att förebygga ohälsa eller olycksfall på arbetsplatsen (3 kap. 2 § 1 st. AML). Med hänsyn till denna skyldighet måste arbetsgivaren därmed systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller de föreskrivna kraven på en god arbetsmiljö (3 kap. 2 a § AML). Detta innebär att arbetsgivaren måste ständigt analysera de olika riskfaktorerna som finns / kan förekomma på arbetsplatsen och därefter vidta skäliga åtgärder. Det som kan aktualiseras i ditt fall är att din arbetsgivare bör ha lagt märke till ditt mående i samband med omplaceringen och därmed undersökt alternativa möjligheter. Genom att avstå från att vidta åtgärder, handlar hen i strid med bestämmelserna i AML. Du kan därför kontakta arbetsmiljöverket som kan i sin tur pröva om de ska ge din arbetsgivare ett föreläggande eller ett förbud (7 kap. 7 § 1 st. 1 p. AML). Ett beslut om föreläggande eller ett förbud kan även förenas med vite (7 kap. 7 § 2 st. AML). Föreligger det diskriminering? Du har angivit att du känner dig diskriminerad mot. Därmed måste vi använda oss av Diskrimineringslagen (2008:567) [DL]. För att det ska vara fråga om en diskriminering krävs det att omständigheterna kan knytas an till en diskrimineringsform, en diskrimineringsgrund och en diskrimineringsförbud.För att kunna avgöra huruvida diskriminering föreligger behöver jag tyvärr mer information. Om du missgynnas genom att du behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, är detta en form av diskriminering (1 kap. 4 § 1p. DL). För att diskriminering ska bli aktuellt måste missgynnandet ha ett samband med någon av de olika diskrimineringsgrunderna. Dessa grunder är: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder (1 kap. 5 § DL). Om du anser att du blir missgynnad i samband med någon av de angivna grunderna, kan det konstateras att du blir diskriminerad mot. Därefter kan fråga om repressalieförbud bli aktuellt. Detta innebär att din arbetsgivare får inte direkt eller indirekt straffa dig för att du har delat med dig om hur du har känt och mått på jobbet (2 kap. 18 § 1 st. 1 p. DL ). I ditt fall blir det att din arbetsgivare får inte ändra lönesystemet för din nackdel pga hur du har uttryckt dig om arbetsmiljön. Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Fråga om uppsägningstid enligt LAS

2021-09-30 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, jag har en arbetsrättslig fråga. Jag har ingått ett anställningsavtal med en statlig myndighet. Enligt anställningsavtalet är det en allmän visstidsanställning enligt LAS 5 § p. 1. Jag undrar hur lång uppsägningstid jag har om jag under anställningstiden vill säga upp avtalet i förtid?
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Lagen om anställningsskyddFör både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en månad. Bestämmelsen är dock semidispositiv vilket innebär att den kan åsidosättas genom kollektivavtal (11 § första stycket lagen om anställningsskydd). Uppsägningstiden brukar knytas samman med den sammanlagda anställningstiden, alltså den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren vid uppsägningstillfället. Om du omfattas av kollektivavtal gäller uppsägningstiderna som står där, såvida du inte har kommit överens med arbetsgivaren om något annat. Vanligtvis är uppsägningen mellan 1-3 månader från det att du säger upp dig. Omfattas du inte av något kollektivavtal och om ni inte kommit överens om en längre uppsägningstid i anställningsavtalet har du själv en månads uppsägningstid. Uppsägningen börjar löpa från det att du bekräftar uppsägningen skriftligt. Jag skulle rekommendera dig att kolla över ditt anställningsavtal. Omfattas du av ett kollektivavtal kan du kontakta fackförbundet och höra med dem. Hoppas du fick svar på din fråga!

Tysk arbetsrätt

2021-09-30 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Har ni kunskap om tysk arbetsrätt och med avseende på vad som gäller när arbetsgivaren vill säga upp en chef?
Ibrahim Halwachi |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!I Sverige har vi en lag om anställningsskydd (LAS). I Tyskland finns motsvarande lagstiftning som kallas ''Kündigungsschutzgesetz''. Dessvärre är min kunskap begränsad till den svenska lagstiftningen och hur motsvarande fråga hade kunnat besvarats inom svensk arbetsrätt. Däremot så finns det lättläst och väldigt bra information om Kündigungsschutzgesetz att läsa här. Mitt tips till dig är att boka en tid med en av våra duktiga jurister genom att klicka här.Du är alltid välkommen att ställa en ny fråga!Med vänliga hälsningar

Får arbetsgivaren anordna hemgångskontroller?

2021-10-01 i Övrigt
FRÅGA |Hej om man är anställd på ett företag och företaget anlitar väktare för att ibland kolla de anställdas ryggsäckar eller annat när de går hem ifrån jobbet så ingen stjäl mm.Är det lagliggt o göra så?Mvh
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det du beskriver är mest troligen en så kallad hemgångskontroll, en oanmäld kontroll av personalens tillgångar i anslutning till företagets personalutgång. Hemgångskontroller är inte reglerat närmare i lag men brukar förhandlas med fackförbund om arbetsplatsen har kollektivavtal.I Polismyndighetens föreskrifter finns det en skrivelse som anger att hemgångskontroll och liknande bevakning inte är att anse som butikskontroll. Denna skrivelse innebär vidare att personal som utför kontrollen ska vara uniformerade. Tänk därför på att det är viktigt att kontrollera att kontrollen utförs av en legitimerad väktare och att arbetsgivaren har informerat om att kontroller kan ske (3 kap. 3 § Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om bevakningsföretag och bevakningspersonal, FAP 573-1).Notera dock att hemgångskontroller är "frivilliga", vilket innebär att väktaren inte med tvång kan kolla i din ryggsäck eller andra tillhörigheter utan måste ha ditt samtycke. Om du säger att du inte vill visa dina tillhörigheter kommer detta mest troligen att informeras till din arbetsgivare. Att under enstaka tillfälle vägra visa upp sin väska anses i normalfallet inte vara saklig grund för uppsägning, men det är inte otänkbart (se AD 1997 nr 29).Svaret på din fråga är därför ja, det är lagligt för väktaren att kontrollera dina tillgångar om du samtyckt till det. Väktaren kan inte tvinga dig men din arbetsgivare kommer mest troligen få reda på en eventuell vägran.Jag hoppas du är nöjd med ditt svar! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,

Vad händer om arbetstagaren inte iakttar uppsägningstiden?

2021-09-30 i Övrigt
FRÅGA |Ifall jag går från mitt nuvarande jobb innan uppsägningstid är slut för att börja ett nytt jobb, vad är den rättsliga makten mitt nuvarande jobb har? Jag läste att jag kan bli skadeståndsskyldig. Vad innebär detta? Kan de kräva mig på hur mycket pengar som helst? Vad kan de kräva?
Roman Szuter |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I ett anställningsförhållande har du som arbetstagare vissa skyldigheter gentemot din arbetsgivare. En av dessa skyldigheter är att du ska stå till arbetsgivarens förfogande under uppsägningstiden. Den lagstadgade uppsägningstiden är en månad men det kan finnas kollektivavtal på din arbetsplats som föreskriver en annan uppsägningstid. I sådana fall går uppsägningstiden som föreskrivs i kollektivavtalet före den lagstadgade uppsägningstiden. (se 11 § LAS) Om du går från ditt nuvarande jobb innan uppsägningstiden har löpt ut och om du därmed slutar att stå till din arbetsgivares förfogande kan du, precis som du skriver, bli skadeståndsskyldig. Arbetsgivarens rätt att i en sådan situation kräva skadestånd följer av lagen. (se 38 § LAS). Hur stort skadeståndet kan bli beror på omständigheterna. Kollektivavtal innehåller ibland schabloner för beräkningen av sådana skadestånd, varför jag skulle rekommendera att du i första hand kollar upp ert kollektivavtal om ni har ett. Skadeståndet ska annars avse den ekonomiska förlust som har uppstått till följd av att arbetstagaren frångick anställningen för tidigt. Det är inte givet att det uppstår någon ekonomisk förlust om du frångår anställningen utan det åligger arbetsgivaren att bevisa. Storleken på skadeståndet kommer i sådana fall att förhållas till hur stor denna förlust är. Det finns ingen lagstadgad övre gräns för hur stort skadeståndet kan bli, däremot kan detta finnas i kollektivavtalet. Skadeståndet kan annars sättas ned eller helt falla bort om det anses vara skäligt. (38 § tredje stycket LAS) SlutsatsOm du frångår din anställning innan uppsägningstiden har löpt ut kan du bli skadeståndsskyldig. Arbetsgivaren kan dock inte kräva hur mycket pengar som helst utan ersättningens storlek ska förhållas till den eventuella förlusten som uppstår till följd av att du frångår anställningen för tidigt. Arbetsgivaren har bevisbördan här. Det kan också finnas bestämmelser i kollektivavtalet som anger hur stort skadeståndet ska bli. Jag hoppas det svarar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

krav på tillräckliga kvalifikationer

2021-09-30 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hejsan,Jag har haft permanent anställning hos Postnord i 19 år. Då jag anställdes fanns det inget krav på körkort.Nu vill Postnord att alla ska nu ha körkort även de som har ett jobb där man inte kör bil.Deras resonemang är att alla oavsett arbetsuppgifter har anställts som brevbärare.De ska ge ett bidrag på 5000:- med uppvisning av ett körkort dock innan 23/12-2021. Om man inte har skaffat ett körkort innan dess får man inget bidrag och dessutom riskerar bli uppsagt enligt LAS. Hur kan det vara lagligt för ett företag att tvinga sina anställda ha en kompetens som de inte ordnar och betalar för själv? Och som inte behövs i mitt arbete?
Doorsa Salehy |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom din fråga berör arbetstagarens rättigheter är lagen (1982:80) om anställningsskydd [LAS] tillämplig. En huvudprincip inom arbetsrätt är att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet. Denna princip ger arbetsgivare en förstärkt makt som ger dem rätten att vidta åtgärder och fatta beslut som de anser är enliga med företagets bästa intresse. Med tanke på det anförda kan vi konstatera att din arbetsgivare har rätt att begära att alla anställda har en rad olika kvalifikationer och kompetenser. Vilken kompetensnivå en arbetsgivare kan kräva bestäms av arbetets utformning. Som brevbärare kan man tänka sig att krav på körkort är inte helt omöjligt att begära då arbetet kräver en hel del transport. En viktig princip som beakta är däremot att arbetsgivaren måste ha ställt denna krav för de nyanställda också. Vidare vad gäller de kostnader som uppstår i samband med de nya ställda kraven, kan vi konstatera att det förekommer ingen skyldighet för arbetsgivare att betala för olika utbildningar. Med det sagt, framgår det av din fråga att din arbetsgivare är villig att ge ett bidrag på 5 000 kr för skaffning av körkort. Slutsatsen som kan dras av situationen är att din arbetsgivare har rätt att kräva att alla arbetstagare har körkort med hänsyn till arbetets karaktär. Detta innebär att om du inte skaffar körkort inom den angivna tidsramen kan du riskera att bli uppsagd från din anställning (7 § LAS). Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Rätt till lön för schemalagda dagar vid uppsägning?

2021-09-30 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej,Jag är timanställd på ett vaccinationscenter och efter en konflikt med min chef blev jag ombedd att gå hem för dagen samt senare ett meddelande om att jag inte skulle komma tillbaka. Nu säger min chef att jag inte ska få betalt för dem timmar jag var schemalagd (men som jag inte fick jobba). Jag vet att jag har rätt till den lönen men behöver hjälp med vad för lagar/reglar/kollektivavtal jag ska referera till. Kan ni hjälpa mig?Tack på förhand!
Felicia Ek |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Utifrån informationen du gett så antar jag att du är anställd på viss tid som timvikarie. Du omfattas därför av lagen om anställningsskydd (LAS). Det låter som att din chef har sagt upp dig eller till och med avskedat dig. UppsägningFör att en uppsägning ska vara giltig krävs att din chef haft saklig grund, din chef måste alltså ha haft godtagbara skäl till att säga upp dig. En konflikt mellan er kan knappast vara sådan saklig grund. (7 § LAS) Uppsägningen ska också göras skriftligt. (8 § LAS) Även om denna uppsägning skulle vara giltig, för att chefen har haft saklig grund, så har du rätt till din uppsägningstid. Uppsägningstiden är olika enligt LAS beroende på hur länge du har jobbat.(11 § LAS) Men har du kollektivavtal bör uppsägningstiden för dig även framgå där. Är du inte med i kollektivavtal kan du utgå ifrån LAS som stöd. Under uppsägningstiden har du rätt till lön och andra förmåner. Som du säger har du därmed rätt till lön för de schemalagda dagarna som hamnar inom din uppsägningstid. Detta har du rätt till även om du inte får något arbete under arbetstiden. (12 § LAS) SkadeståndOm din chef inte beaktar din uppsägningstid har du rätt till skadestånd, utöver den lön du har rätt till. (39 § LAS) AvskedandeFör att chefen ska kunna avskeda dig så krävs det att du har grovt åsidosatt dina arbetsuppgifter. Detta är därmed mycket allvarligare än bara saklig grund. Om man blir avskedad har man ingen uppsägningstid eller rätt till lön. Men din chef har absolut ingen rätt att avskeda dig pga av konflikt mellan er. Är du med i en fackförening?Om du har kollektivavtal kan du alltid vända dig till fackföreningen och få hjälp i din sak. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,