Enskild egendom genom gåvobrev

2017-12-03 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej!Har skrivit gåvobrev till två av mina barn som är gifta. Ska nu skriva ett gåvobrev till en dotter som är sambo. De har skrivit samboavtal. I de andra gåvobreven står:3. Gåvan, liksom avkastningen av den och det som träder i gåvans och avkastningens ställe, ska utgöra gåvotagarens enskilda egendom-Gåvotagaren görs uppmärksam på att hon kan behöva skriva äktenskapsförord tillsammans med sin sambo, om denna gåva skall bibehålla karaktären av enskild egendom.Kan denna skrivning tas bort i gåvobrevet. Finns et något som heter "enskild egendom" när paret är sambosMed vänlig hälsning
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!SambosI ett samboförhållande är det samboegendom som är gemensam egendom och som ska ingå i en eventuell bodelning. Gåvan som din dotter mottar med villkor om att det ska vara hennes enskilda kommer inte att utgöra samboegendom. Detta framgår av 4 § 1 p. Sambolagen. När det gäller sambos finns det inget som är enskild egendom enligt sambolagen, antingen är det samboegendom eller inte. I detta fall är gåvan som sagt inte samboegendom.ÄktenskapI ett äktenskapsförhållande är det giftorättsgods som är makarnas gemensamma egendom och som ska ingå i en eventuell bodelning. Gåvan som din dotter mottar med villkor om att det ska vara hennes enskilda, kommer inte att utgöra giftorättsgods. Gåvan är din dotters enskilda egendom och kommer inte att ingå i en eventuell bodelning, se 7 kap. 2 § 2 p. Äktenskapsbalken.Något äktenskapsförord behövs alltså inte för att gåvan ska bibehålla karaktären av enskild egendom. Det räcker att du skriver ett gåvobrev med de villkoren du angivit i frågan, för att gåvan ska vara dotterns enskilda egendom.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Samboavtal och äktenskapsförord

2017-10-27 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |HejFinns det ett sätt att skriva ett avtal som gäller både när vi är sambor och som även kommer gälla vid äktenskap och ifall man gårbort i förtid uta; att behöva skriva 3 olika avtal?Kan man få in allt i ett avtal att det vi hade innan vi bodde ihop var var o ens egendom och gäller även ifall vi gifter oss och även att jag vill att min ev man ska ärva mig och att mina barn får det de har rätt till, jag har separata livförsäkringar för både min dambo och för mina barn som utfaller dom ifall jag går bort, men v vill ha ett avtal som gäller som sambo, gifta och vid ev bortgång, att den kvarlämnade får bo i gemensamma bostaden och inget ska delas mellan syskon eller barn mer än det de har rätt till på den sida som de har föräldrar, då min pojkvän inga barn har vill inte vi de får del i hans egendom ifall det skulle hända nåt eller hans syskon då han inga barn har ska kunna ta alla hans saker om inte han då skrivit nåt speciellt till domMvh Tina
Malin Brännström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag vill börja med att betona att regler som gäller för sambor och regler som gäller för gifta skiljer sig mycket åt. Enligt sambolag (2003:376) ska samborna dela på samboegendomen när samboförhållandet upphör, 8 §. Ett samboförhållande upphör om samborna gifter sig, om samborna flyttar isär eller om en av samborna avlider, 2 §. Samboegendom är bostad och bohag (exempelvis möbler och köksutrustning) samborna införskaffat för gemensamt bruk, 3 §. Saker som respektive sambo införskaffat innan han eller hon ingick samboförhållandet tillhör honom eller henne och anses inte vara samboegendom. En sak en sambo införskaffat innan han eller hon blev sambo ska alltså inte delas med den andra sambon vid förhållandets upphörande. I lagens nionde paragraf står det att sambor kan upprätta ett avtal (ett s.k. samboavtal) där de bestämmer att viss egendom (utöver den som införskaffats innan förhållandet) inte ska ingå i bodelningen ifall samboförhållandet skulle upphöra. Samborna kan också förklara att en bodelning inte ska ske överhuvudtaget. När två personer gifter sig ska däremot regler i Äktenskapsbalk (1987:230) (ÄktB) tillämpas. När man är gift är huvudregeln att allt, förutom enskild egendom, ska delas vid en separation eller vid den ena makens bortgång, 9:1 ÄktB. Det innebär att saker som makarna införskaffat innan de ingick äktenskap ska ingå i den egendomsmassa som ska delas på hälften. Makarnas möjlighet att undanta viss egendom från bodelning sker genom ett äktenskapsförord. I äktenskapsförordet kan makarna förklara vilken egendom som är enskild och inte ska ingå i bodelningen. Ett äktenskapsförord måste uppfylla vissa formkrav för att vara giltigt. Ett äktenskapsförord ska upprättas i skrift, undertecknas av båda makarna och registreras hos Skatteverket, 7:3 ÄktB. Sammanfattningsvis måste gifta personer upprätta en annan typ av avtal än sambor. Både i ett samboavtal och ett äktenskapsförord kan man reglera hur tillgångar ska fördelas om sambon eller maken skulle avlida. Jag hoppas att du fick svar på din fråga.Vänligen,

Är testamente skrivet utomlands giltigt i Sverige?

2017-10-22 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hallo! Vi är ett holländskt par, gift i äktenskapsförord i Holland 1987, skrev testamente (till den som lever längst) några år därefter och flyttade i 2001 med våra barn till Sverige. Vi äger en villa och en stuga. Nu undrar vi om vårt testamente kommer att gälla även här i Sverige. Vore jätte tacksam för ett svar
Konrad Kabat |Hej och tack för att ni vänder er till oss på Lawline! Eftersom att ni skrev testamentet i Holland så är lagen om arv i internationella situationer relevant att kolla på för er situation. Lagen hittar du här.Krav på testamentets utformningDet brukar finnas krav på hur testamenten utformas för att det ska vara giltigt. Exempelvis finns i Sverige krav på att testamentet är skriftligt och att skrivandet av testamente ska bevittnas av två vittnen, 10 kap 1 § ÄB. Detta gäller återigen för testamenten skrivna i Sverige.Angående ert testamente – skrivet i HollandLagen jag nämnde i början, lagen om arv i internationella situationer, säger att testamenten anses giltiga om de uppfyller de speciella kraven på hur testamenten skrivs i det landet där testamentet blev skrivet eller där ni hade medborgarskap/bodde när någon av er avlider, 2 kap 3 § lagen om arv i internationella situationer. Detta leder till att ni måste kontrollera att testamentet är giltigt mot antingen svensk lag om arv eller mot holländsk lag om arv.Är det så att testamentet omfattar den fasta egendomen ni nämner, villan och stugan, så gäller också reglerna om testamente i det landet där villan och stugan finns. Exempelvis: Ifall ni skrivit testamentet i Holland, bor i Sverige men har en stuga i Spanien så gäller lagstiftning från alla tre länderna, 2 kap 3 § lagen om arv i internationella situationer. Jag förmodar dock att stugan och villan ligger i Sverige eller i Holland, varför vad jag skrev i stycket ovan är mest relevant för er. För att vara helt säkra hade ni kunnat skriva ett nytt testamente enligt svenska former. Ni kan vända er till Lawlines jurister för att få hjälp med detta här. Hoppas ni har fått svar på er fråga!

Vad händer med äktenskapsförord och inbördes testamente vid skilsmässa?

2017-10-02 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej, Har ett registrerat äktenskapsförord samt ett inbördes testamente då det finns särkullsbarn. Vår skilsmässa har nu gått igenom och jag undrar vad som händer med de båda dokumenten. Faller de automatiskt eller behöver de "dödas" på något sätt?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av ÄB 11 kap. 8 § framgår en presumtion om att ett inbördes testamente inte längre ska gälla om äktenskapsskillnad inträffar innan någon av makarna avlider. Eftersom er skilsmässa har gått igenom föreligger alltså en presumtion om att ert testamente nu saknar verkan. Du behöver med andra ord inte vidta några rättsliga åtgärder för att ogiltigförklara testamentet, utan en äktenskapsskillnad medför att testamentet därmed är utan verkan.Äktenskapsförord är en form av avtal som reglerar vilken egendom som ska ingå i en framtida bodelning. En bodelning blir aktuell om makar skiljer sig eller någon av dem avlider. Efter slutförd bodelning så kommer äktenskapsförordet inte längre ha någon funktion eftersom det är ett avtal som enbart rör äktenskapet. Ert registrerade äktenskapsförord har således redan "spelat ut sin rätt" nu i samband med bodelningen till följd av er skilsmässa. Det finns därför ingen anledning att avregistrera ett äktenskapsförord. Då äktenskapsförordet upprättades mellan dig och din tidigare make kan det exempelvis inte gälla i ett eventuellt framtida äktenskap. Hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga.

Vägar runt laglotten

2017-11-21 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Kan en gift man göra sitt utomäktenskapliga barn arvlös om han skriver sedan alla tillgångar på hustrun? Som hennes enskilda egendom?Hur får "oäkta" barn veta att far är död om det finns bara faderskapsbekräftelse som var skriven i barnets kommun?
Therese Yngwe |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som bröstarvinge har man rätt att få ut en laglott ur sin förälders arv. Laglotten är hälften av den arvslott som annars utgår enligt den legala arvsordningen om inget testamente skrivits. Däremot finns det vägar runt detta som kan komma att inskränka en bröstarvinges rätt till arv. Precis som du nämner kan man skriva över sina tillgångar på sin make/maka som enskild egendom för att undvika att ens barn utanför äktenskapet får ärva efter en. Man kan genom bodelning under bestående äktenskap alternativt genom gåva fördela egendomen mellan sig och sin make/maka och sedan registrera egendomen som enskild egendom för den ene genom äktenskapsförord. Dessa åtgärder går ibland att angripa av bröstarvingen, bland annat genom 7 kap 4 § ÄB. Ju tidigare innan dödsfallet makarna justerar sina ekonomiska tillgångar på detta vis, desto svårare är det att göra någonting åt åtgärderna för bröstarvingen.Jag uppfattar som att du med "oäkta" barn menar barn utanför äktenskapet. Dessa är också dödsbodelägare då de ärver enligt den legala arvsordningen och som nämnt har rätt till sin laglott. Alla dödsbodelägare skall underåttas om den avlidnes bortgång av den som har dödsboet i sin vård eller av en bouppteckningsförrättare. Detta kan utläsas i 18 kap. 2 § ÄB.Jag hoppas du fick svar på dina frågor!

Jämkning då laglott blir kränkt

2017-10-25 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Mina föräldrar skiljde sig för många år sedan när jag bara var ett par år gammal. Sedan dess har jag inte haft någon kontakt med min far. Efter skilsmässan gifte min pappa om sig och bildade en ny familj, som han fortfarande lever i. Jag har ett par halvsyskon i den familjen. Det verkar som om min far sedan många år tillbaka skrivit alla sina tillgångar på sin nya fru. Kan min far på det sättet i praktiken göra mig nästintill arvslös?
Therese Yngwe |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt lag har en bröstarvinge alltid rätt till en laglott efter sin förälder. Det innebär att man inte i ett testamente kan förorda att sin bröstarvinge blir helt arvlös. För att få ut sin rätt till laglotten kan man ibland behöva jämka ett testamente som kränker denna rätt, enligt 7 kapitlet 3 § i Ärvdabalken.Det finns andra metoder att begränsa sin bröstarvinges arvsrätt. Exempelvis kan man genom äktenskapsförord skriva över sina tillgångar på den andre maken. När dessa tillgångar då blir den andre makens enskilda egendom ingår dessa inte i bodelningen då äktenskapet upphör vid den ena makens bortgång. Vidare kan man skänka bort sin egendom just för att begränsa sin bröstarvinges rätt till arv. NJA 1985 s 414 är ett rättsfall som belyser just när makar vidtagit dessa typer av åtgärder för att ett särkullbarn ska bli utan sin laglott. Högsta Domstolen kom i målet fram till att vissa av dessa åtgärder var att anse som otillåtna enligt 7 kapitlet 4 § Ärvdabalken. 7 kapitlet 4 § Ärvdabalken finns för att stärka laglottskyddet. Paragrafen begränsar en persons möjlighet att ge bort gåvor kort tid före dödsfallet alternativt ge bort gåvor som inte innebär en större uppoffring, och skänkes bort i syfte att begränsa sin bröstarvinges rätt till arv. En gåva som inte innebär en större uppoffring kan exempelvis vara att givaren faktiskt har nytta av egendomen fortfarande, haft förbehåll att bo kvar i en skänkt fastighet osv. Regeln kan bara tillämpas om arvlåtaren haft ett syfte med handlingen som varit att ordna kring arvet. Om det funnits en annan anledning med ett annat riktat intresse, blir inte paragrafen aktuell. Självklart är detta även en bevisfråga.När man tillämpar 7 kapitlet 4 § Ärvdabalken ska värdet på den egendom som givits bort läggas till i kvarlåtenskapen. Misstänker du att din far och hans maka vidtar vissa åtgärder för att begränsa din rätt till laglott kan du vid din fars död begära att dessa typer av "gåvor" jämkas på samma sätt som vid ett testamente, enligt 7 kapitlet 3 § Ärvdabalken.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Fråga om husdjur ingår i en bodelning

2017-10-09 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga om husdjur vid bodelning. Säg att två personer lever i ett samboende och gemensamt köper en hund (de betalar halva kostnaden var vid inköpet). Om paret sedan separerar, vem får rätten till hunden? Delar man upp vårdnaden om så är möjligt utifrån parets relation eller får den ena parten "köpa ut" den andra till en kostnad av hunden värde? Hade svaret blivit annorlunda om paret var gifta i stället? Tack på förhand!
Emelie Ström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad händer med hunden om ett sambopar flyttar isär?Vid en eventuell bodelning ska all samboegendom delas lika. Till samboegendom räknas den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget (möbler, nyttjoprylar och dylikt), mot förutsättningar att det anskaffats för gemensamt bruk (se här). Husdjur är inte samboegendom enligt sambolagen och därför kommer inte hunden ingå i en eventuell bodelning. Vem av parterna som har rätt till hunden får därför göras upp parterna emellan. Vad gäller vid äktenskap? Vid en bodelning är det makarnas giftorättsgods som ska ingå (se här). Enskild egendom ska alltså inte delas upp. Vad som utgör enskild egendom är bland annat:1. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild,2. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,3. egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda,4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda,(se här).Giftorättsgods är sedan allt det som inte är enskild egendom (se här) En hund räknas som lös egendom, alltså en sak. Om paret som ingår äktenskap skrivit äktenskapsförord där det angivits att hunden ska vara ena partens enskilda egendom, hålls den utanför bodelningen. Görs inte det kommer den att vara giftorättsgods. I sådant fall ska hundens ekonomiska värde ingå i bodelningen. Då kan den ena parten ta över hunden genom och "lösa" ut den andra utifrån hundens ekonomiska värde, alternativt att hunden säljs och summan delas lika parterna emellan.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Rätt att bo kvar i partners hus efter dennes död?

2017-10-01 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hur länge får jag bo kvar i min döda mans hus? Gifta men äktenskapsförord och jag äger inte något av fastigheten.
Yekta Keskin |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline! I och med att mannen avlider uppkommer ett dödsbo som har att ta hand om den dödes tillgångar och se till att bouppteckning sker. Dödsbodelägarna bestämmer sedan hur och när arvskifte ska genomföras. Det är dödsboet som avgör hur länge du får bo kvar i huset. Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster: - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här - Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Vänligen,