FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt28/03/2022

Får min hustru begära skilsmässa utan mitt samtycke? Och kan hon sälja huset utan mitt godkännande?

Hej! Min fru och jag ligger i skilsmässa som hon skickade in utan mitt medgivande och nu ska hon sälja huset utan mitt medgivande. Kan hon det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är äktenskapsbalken (ÄktB). Din ärendebeskrivning är dock mycket kortfattad. Glädjande är därför att du också har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål hanteras dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar. Men inledningsvis, innan din telefonrådgivning äger rum, kan i vart fall följande anföras.

Kan du hustru begära en skilsmässa utan ditt samtycke?

Enligt 5 kap. 1 § ÄktB gäller att om makarna är överens om att äktenskapet ska upplösas har de rätt till äktenskapsskillnad, dvs. skilsmässa. Denna ska dock föregås av en betänketid om båda makarna begär det eller om någon av dem varaktigt bor tillsammans med eget barn under 16 år som står under den makens vårdnad. Vidare anges i 5 kap. 2 § ÄktB att om bara en av makarna vill att äktenskapet ska upplösas har den maken rätt till äktenskapsskillnad endast efter betänketid. Med andra ord krävs inte ditt medgivande för att skilsmässan ska bli verklighet. I Sverige räcker det att ena maken vill skiljas för att äktenskapet ska upplösas, men endast efter betänketid, vilken löper i minst sex månader. Därefter kan dom på äktenskapsskillnad meddelas av tingsrätten under förutsättning att någon av makarna framställer ett sådant yrkande (begäran), vilket följer av 5 kap. 3 § ÄktB. Därutöver gäller också enligt 5 kap. 4 § ÄktB att om makarna har levt åtskilda sedan minst två år har envar rätt till äktenskapsskillnad utan föregående betänketid.

Allmänt om äktenskapsskillnad och bodelning - Vad gäller?

Under äktenskapet gäller den äktenskapsrättsliga principen om särförvaltning, vilken kommer till uttryck i 1 kap. 3 § ÄktB. Där sägs att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder. Till skillnad från vad många tror föreligger det alltså ingen egendomsgemenskap inom ett äktenskap. Men makar kan naturligtvis också, precis som alla andra, äga saker gemensamt.

Vid en äktenskapsskillnad ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning, 9 kap. 1 § ÄktB. Notera begreppet ska. Det handlar således om en obligatorisk regel varför ingen utav er kan vägra den andre ett sådant förfarande. Bodelningen ska vidare göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, 9 kap. 2 § 1 st. ÄktB. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå och med giftorättsgods avses sådan egendom som inte är enskild, 7 kap. 1 § och 10 kap. 1 § ÄktB. Enskild egendom är egendom som exempelvis till följd av äktenskapsförord har gjorts till enskild, 7 kap. 2 § 1 st. 1 p. ÄktB. Under vissa förutsättningar kan i och för sig även enskild egendom adderas till övrig egendom som omfattas av bodelningen, vilket kan bli fallet vid en överenskommelse mellan makarna, 10 kap. 4 § 1 st. ÄktB.

Bodelningen utförs sedan i etapper och först upprättas en bouppteckning där en genomgång av tillgångar och skulder görs. De tillgångar och skulder som tagits upp i bouppteckningen ska sedan värderas eftersom varje make har rätt att först använda så mycket av sin egendom som krävs för att täcka eventuella skulder, 11 kap. 2 § ÄktB. Därefter görs en hälftendelning, 11 kap. 3 § ÄktB. Sedan sker den s.k. lottläggningen i vilken du och din make rent konkret bestämmer hur tillgångarna ska fördelas mellan er så att värdet av era respektive lotter blir lika stort, 11 kap. 7 § ÄktB. Om någon får egendom till ett värde som överstiger andelen, dvs. om lotten blir större än andelen, ska den maken utge en s.k. skifteslikvid till den andra maken, dvs. en slags kompensation motsvarande mellanskillnaden, 11 kap. 9 § ÄktB, se även 11 kap. 11 § ÄktB. Slutligen ska bodelningen och lottläggningen fastslås i ett bodelningsavtal, vilket bör registreras hos Skatteverket. Det sistnämnda är dock inget krav, men brukar ändå vara fördelaktigt i bevishänseende, 13 kap. 6 § ÄktB.

Bostaden, vad gäller? Och kan din hustru sälja den utan ditt godkännande?

Det korta svaret lyder nej, se 7 kap. 5 § 1 st. 1 p. ÄktB. Ovan nämns inget äktenskapsförord eller gåvobrev med föreskrift om att gåvan/gåvorna ska utgöra mottagarens enskilda egendom varför jag utgår ifrån att den typen av handlingar inte heller finns. Det innebär att värdet på alla era tillgångar, egna och gemensamma, ska hälftendelas. Huset, oavsett vem som äger det, är således giftorättsgods och ska därmed in i den kommande bodelningen. Därför kan (får) din hustru av förklarliga skäl inte sälja huset utan ditt samtycke. En sådan rättshandling blir, efter en väckt talan i domstol, ogiltig, vilket också betyder att huset ska gå åter, dvs. att köparen måste lämna tillbaka objektet till er. Överlåtelsen förblir dock giltig om den nya innehavaren skulle ha fått huset i sin besittning och i god tro, 7 kap. 9 § ÄktB. Men då blir din hustru istället ersättningsskyldig motsvarande köpeskillingen eftersom bodelningen, som tidigare påpekats, ska göras med utgångspunkt i hur egendomsförhållandena såg ut den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, alltså när ansökan om äktenskapsskillnad lämnades in till tingsrätten, 9 kap. 2 § 1 st. ÄktB (se ovan). Av samma anledning får sådant som sker efter den här tidpunkten ingen bäring på bodelningen varför saker som du och/eller din hustru införskaffar efter dagen då talan om äktenskapsskillnad väcktes faller utanför bodelningen.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Utan ingående kunskap om alla för ditt ärende relevanta omständigheter är det svårt att göra en adekvat bedömning. Låt oss därför ta allting i lugn och ro under vårt kommande telefonsamtal.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig imorgon tisdag den 29/3 kl 17.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”