Klander av testamente

2019-12-31 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Kan man stoppa ett arvs skifte, när det upptäcks att bouppteckningen är fel. Arvingar har inte blivit kallade till förrättning eller sett testamentet. Testamentstagaren är inte släkt med den avlidne. Den avlidne hade meddelat till fyra helt oberoende personer att testamentet blev fel. Den avlidne har blivit vilseledd. Personerna hade ingen kännedom om innehållet i testamentet.Det är många som kan bli drabbade om arvtagarna får rätt. Man kanske felaktigt har investerat sitt "felaktiga arv". Hur får man tillbaka pengarna. Kan man begära inhibition av bouppteckningen. Testamentet har inte vunnit laga kraft. Man borde kunna stoppa arvs skiftet tills dess att ärendet är avgjort i Förvaltningsrätten, eller domstol.Tack på förhand
Carl Oscarsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det du kan göra är att ansöka om klander av testamente vid en tingsrätt. Förutsättningarna är enligt 14 kap. 5 § ärvdabalken (se här) att testamentet berörs av någon av ogiltighetsgrunderna i 13 kap. (se här) och att du väcker talan om klander inom 6 månader från att du tog del av testamentet.Enligt 13 kap. 3 § (se här) är till exempel ett testamente ogiltigt om det har upprättats på grund av tvång eller genom ett utnyttjande av testatorns särskilt utsatta situation (oförstånd, viljesvaghet eller beroendeställning).Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen

Får jag kontakta mitt barn som är LVU-placerat?

2019-12-25 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej vad får jag göra å inte göra som förälder när mitt barn har lvu ? Får jag ta kontakt själv med fosterhemmet ?
Maya Waldenström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga rör en LVU-placering vilket regleras i lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).Ditt barns behov av umgänge med föräldrar och vårdnadshavare ska så långt som möjligt tillgodoses. Det är socialnämndens ansvar enligt 14 § LVU. Du som förälder ska tillsammans med handläggaren på socialen komma överens om hur umgänget och kontakten ska ske. Eftersom jag inte vet hur beslutet i ditt fall ser ut kan jag tyvärr inte svara på om du själv får ta kontakt med fosterhemmet. Om det inte framgår av det beslut eller avtal ni tagit fram inför ditt barns placering är min rekommendation att du kontaktar handläggaren och frågar hur reglerna ser ut i just ert fall. Det finns ingen generell kontakt- eller umgängestid reglerad i lag utan den bestäms utifrån varje familjs egna förutsättningar främst utifrån vad som är det bästa för barnet. Du har dock alltid rätt till information kring hur det går för ditt barn och att läsa de anteckningar som skrivs.Sammanfattningsvis är min rekommendation att du vänder dig till ditt barns socialhandläggare för att be han eller hon att tydliggöra vad som gäller i ditt fall. Eftersom jag inte vet mer detaljer om utredningen eller vilken kontakt ni har haft tidigare kan jag tyvärr inte svara tydligare än så. Jag hoppas att mitt svar har besvarat din fråga!

Vad gör jag om umgängesavtalet inte följs?

2019-12-15 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |pappan till våra barnbarn håller inte schemat vi fått av familjerätten om umgänge Vår dotter o mamman till barnbarnen avliden Kan man vi gå vidare med det I så fall vart
Maya Waldenström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du undrar vad ni kan göra för att era barnbarns pappa ska följa det umgängesavtal som familjerätten ordnat åt er. Först och främst är ett sådant avtal bindande och ska följas. Vårdnadshavare har enligt lag ett ansvar för att barns behov av umgänge med närstående ska tillgodoses. I lagen har särskilt betonats barnets behov av umgänge med sina mor- och farföräldrar. Vad ni kan göra I första hand kan ni vända er till familjerätten igen och be om deras hjälp. Familjerätten kan erbjuda samarbetssamtal som kanske kan få er att lösa problemet eller arbeta fram ett nytt umgängesschema som följs bättre. Om era barnbarns pappa även fortsättningsvis bryter mot avtalet kan ni vända er till socialnämnden. Det är den myndighetsnämnd som ansvarar för familjeomsorgen och familjerätten bör därför kunna hjälpa er med kontakten. Socialnämnden kan föra er talan i domstolen. I domstolen kan socialnämnden, å era vägnar, ansöka om verkställighet av avtalet. Det innebär att ett vite kan dömas ut om pappan fortsätter att bryta mot umgängesavtalet. Både socialnämnden och domstolen kommer titta på vad som är det bästa för barnens skull. Här tas även hänsyn till barnens egen vilja baserat på deras ålder. Reglerna om detta hittar ni i föräldrabalken, främst 6 kap 15 a § om umgängesrätten och 21 kap 1 § om verkställighet av avtal.Jag hoppas att ni fått svar på er fråga och att det löser sig för er!Vänligen

Blir man ansvarig för sin partners skulder om man gifter sig?

2019-12-11 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej Jag och min sambo vill gifta oss men min sambo har sätt någonstans att om vi gifter oss så kommer våra inkomster att slås ihop och då kommer kronofogden att dra ännu mer pengar från oss till skulderna ställer detta eller har man och betalar man sina egna skulder trotts giftemål ? Tacksam för svar mvh
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om äktenskap finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Jag kommer även hänvisa till utsökningsbalken (UB), vilken bland annat handlar om Kronofogdemyndighetens utmätning. Blir man ansvarig för sin makes skulder om man gifter sig?Även om man är gift är man inte ansvarig för sin makes skulder. Varje make råder själv över sin egen egendom och ansvarar för sina egna skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Detta innebär att även om du och din sambo gifter er kommer du inte bli ansvarig för hens skulder. Hen kommer själv fortsätta vara ansvarig för dem. Vad gäller era inkomster kommer inget förändras där heller, det är inte så att era inkomster kommer bli bådas bara för att ni gifter er. Det finns bestämmelser om att makar ska, var och en efter sin förmåga, bidra till varandras underhåll och det gemensamma hemmet (6 kap. 1 § ÄktB). Detta innebär dock inte att man inte själv fortfarande har sina egna pengar som man väljer hur man vill använda. Det finns inget tvång på så kallad gemensam ekonomi bara för att man är gift. Det är upp till makarna att välja själva. Kan du "drabbas" av din sambos/makes skulder på något annat sätt?Som nämnt ovan kommer din sambos skulder aldrig bli dina skulder, även om ni gifter er. Däremot kan du "drabbas" av din sambos skulder om Kronofogdemyndigheten skulle begära en utmätning för att betala din sambos skulder (4 kap. UB). Om Kronofogden skulle göra utmätning i ert hem kommer de utgå ifrån att den sambo/make som har skulder är ägare till egendomen i hemmet (4 kap. 19 § UB). Detta gäller så länge den andre sambon/maken inte gör det sannolikt att egendomen är samägd, eller att det framgår att denne äger egendomen helt och hållet. För att visa att egendomen är din kan du till exempel visa upp ett kvitto. Det är ganska högt ställda krav för att det över huvud taget ska bli fråga om en utmätning, men det kan ändå vara smart att till exempel spara kvitton för att kunna visa vem som äger egendomen.SlutsatsDet korta svaret på din fråga är alltså nej, du blir inte ansvarig för din sambos skulder bara för att ni gifter er. Däremot kan du "drabbas" av skulderna om Kronofogden skulle göra en utmätning hemma hos er. Detta scenario blir dock inte värre för att ni gifter er, utan det samma gäller om man är sambo. Mitt tips är alltså att se till att till exempel spara kvitton för den egendom som är din för att inte riskera att den utmäts för din sambos skulder. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Måste den andra föräldern godkänna en flytt inom kommunen när man har gemensam vårdnad?

2019-12-29 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej det är så att min kompis och hennes ex man har separerat för snart 2år sedan dom har 2 barn ihop och gemensamvårdnad. Pappan har inte varit en del av barnens liv det senaste 1,5år pga hot så min kompis fått ta hjälp av kvinnojour. Socialen och familjerätten har också varit inblandad. Pappan har även misshandlat min kompis när dom bodde ihop och även gett sig på barnen både psykiskt och fysiskt. Har anmälts men läggs ner. Pappan har fått att han får träffa barnen men enbart med en från socialen närvarande, han vägrar om inte min kompis är med men hon vill inte då han trycker ner henne och hotar henne. (Hon är rädd för han) Min kompis har nu träffat en ny kille som bor i samma kommun men i en by 5mil utanför där hon bor nu. (Även honom skriver pappan hotfulla meddelanden till som han självklart ignorerar) Hon vill flytta till honom men vet inte om hon får det då dom har gemensamvårdnad. Barnens pappa har själv flyttat till en annan kommun nyligen och inte meddelat utan hon har fått veta detta ryktesvägen. Hur ligger det till får man flytta inom samma kommun eller måste den andra föräldern godkänna?! Hoppas få svar här så hon kan gå vidare
Maya Waldenström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Eftersom din kompis och pappan till barnen har gemensam vårdnad har båda två rätt till och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnen. Boendefrågan är en sådan fråga som omfattas och det innebär att en förälder inte ensam kan flytta med barnen utan att den andra har godkänt flytten. Eftersom din kompis vill flytta inom kommunen och pappan har begränsat umgänge kanske det ändå finns en möjlighet att de kan komma överens om flytten? Familjerätten kan hjälpa till med samtal om din kompis inte vill tala med barnens pappa direkt. Reglerna finns i 11 § och 13 § 6 kap föräldrabalken (FB).För att själv kunna bestämma i frågor gällande barnen krävs att man har ensam vårdnad. Ensam vårdnad får man genom att föräldrarna tillsammans bestämmer att endast en av dem ska ha vårdnaden och socialnämnden godkänner avtalet eller genom en domstolsprocess. När domstolen beslutar om vårdnad tar de hänsyn till föräldrarnas förmåga att samarbeta kring frågor som rör barnet. (5 § och 6 § 6 kap FB).Jag hoppas att mitt svar kan vara en hjälp på vägen.Vänligen

Var och en ansvarar för sina skulder

2019-12-22 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Om jag och min fru är skilda och hon betalar inte fritidsavgiften, blir jag då återbetalningsskyldig av hennes skuld?
Amanda Alwall |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Som huvudregel gäller att makarna ansvarar för sina egna skulder enligt 1 kap. 3 § äktenskapsbalken (ÄktB). Det innebär att den som maken är skyldig pengar inte kan kräva den andre maken på pengar. Den som är gift ansvarar alltså fortfarande helt själv för sina skulder. Nu är ni dessutom skilda, vilket absolut innebär att ni svarar för era skulder själva. Om det är din fru som ställt sig på fritidsavgiften och inte betalar den är det hennes ansvar och inte ditt. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Gåva till barn

2019-12-11 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Om det finns finns två barn och föräldrar vill skriva över en sommarstuga på ett barn om det andra barnet motsätter sig detta vad säger lagen då.
Amanda Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inga regler som säger att ni föräldrar inte får ge ett av era barn en gåva om det andra barnet motsätter sig det. Er egendom gör ni vad ni vill med. Ni bör dock ha i åtanke att större gåvor till egna barn ofta betraktas som förskott på arv, vilket innebär att värdet av sommarstugan som ni ger ett av barnen kan komma att avräknas från barnets del av arvet efter er sedan när ni går bort. Om ni inte vill att gåvan ska betraktas som ett förskott på arv bör ni upprätta ett gåvobrev och ange att gåvan inte ska utgöra ett förskott på arv, se 6 kap. 1§ ärvdabalken.Mvh

Hur kan man få ändring i sitt barns boende om det bor hos en av föräldrarna?

2019-12-08 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej!Jag har en snart 15-årig son som sedan 5 år tillbaka bor hos sin pappa i en annan stad. Han fick själv välja var han ville bo då vi separerade. Då valde han pappa. Det har nu kommit fram att han är rädd för sin pappa. Det var därför han valde att följa med honom annars visste han inte vilka konsekvenserna skulle bli. Nu ringer han mig ofta och berättar att pappa är dum. Bara skäller och är hotfull. Jag vet precis hur det är. Jag levde med det i nästan 20 år. Sonen är tydlig med att jag inte får berätta för någon. Men han vill till mig. Han är dock rädd att det ska ta för lång tid att byta skola och att när han väl berättar för andra så måste han bo kvar hos sin pappa under tiden som skolbytet sker. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag förstår att han mår dåligt. Det gör jag med som sitter i en annan stad och inte kan påverka så mycket. Har bett sonen att prata med kurator så kanske hen kan hjälpa till. De har väl tystnadsplikt. Går det att lösa sånt här snabbt och enkelt? Pappan är alltså riktigt hotfull. slår inte men är verbalt riktigt dum. Tack på förhand.
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår din fråga som att du önskar att sonen ska bo hos dig istället för fadern, och hur man således kan gå tillväga för att denna flytt ska ske så fort så möjligt. Din fråga regleras i föräldrabalken (FB). Utgångspunkten i dessa ärenden är att barnet ska hos sin vårdnadsförälder fostras så barnets utveckling gynnas och att den har sina behov tillgodosedda. Man utgår alltså från vilken av föräldrarna som bäst kan tillgodose barnets bästa. Om ett barn riskerar att fara illa hos en av vårdnadshavarna kan man ansöka om att byta vårdnadsförälder och därmed boende (6 kap. 2; 2a och 14a § FB). Det finns även möjlighet att upprätta ett avtal direkt med fadern om att flytta boende, således måste socialnämnden godkänna detta (6 kap. 14a § andra stycket FB). Vad bör du göra nu? Om det är så att du är orolig att ditt barn far illa och att det ligger i sonens bästa att skifta boende bör du kontakta en jurist samt socialnämnden. Vi kan bistå med juridisk hjälp vid denna typen av tvister. Du kontaktar oss via denna länken här. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH