Särkullbarns arvsrätt

2021-01-26 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har ingen kontakt med min biologiska far som numera är omgift och har 2 eller tre barn med den nya kvinnan.Har jag arvsrätt om han skulle gå bort.Anledningen till att jag frågar är att den som jag kallade min pappa gick nyligen bort och där ärvde jag ingenting. Däremot gjorde mina halvsyskon det.
Izel Ilyaz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelserna om arv återfinns i ärvdabalken (framöver kallat ÄB). Bröstarvinge är den som är biologiskt barn till den avlidne (2 kap. 1 § ÄB) och enligt den legala arvsordningen ska bröstarvingar i första hand ärva den avlidne. Undantag till denna princip är om den avlidne däremot var gift, då ska kvarlåtenskapen tillfalla dennes make i stället (3 kap. 1 § ÄB).Då din biologiska far är omgift är du att betrakta som särkullbarn till honom. Särkullbarn, som intar en speciell ställning inom arvsrätten, ärver lika mycket som den avlidnes barn med sin make. Som särkullbarn har man rätt att få ut sitt arv direkt (3 kap. 1 § ÄB).Som bröstarvingar har alltid rätt till laglott. Laglotten är hälften av det arv bröstarvingen skulle ha fått om det inte funnits testamente till förmån för någon annan (7 kap 1 § ÄB). Denna del får inte inskränkas genom testamente. Sammanfattningsvis så har du rätt att ärva din biologiska far och om han skulle ha uteslutit dig från sitt arv genom skriva testamente kvarstår rätten till din laglott.

Finlands arvsrätt

2021-01-24 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej! Jag är 48 år och barn till en svensk kvinna och en finsk man som lever i Finland. Jag har aldrig haft någon kontakt med min biologiska pappa men vet att han är gift och har tre andra barn, alla boendes i Finland. För ca 10 år sen gjordes ett dna-test vilket bekräftade faderskapsutredningen som gjordes när jag var liten. Om min biopappa skulle gå bort, får jag veta det av finska myndigheter? Och blir jag kallad till bouppteckning eller liknande? Hur ser det ut med arvsrätt och liknande? Mvh
Klara Zethraeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vi har tyvärr ingen kunskap om finsk rätt och arvsrätt, däremot skulle jag vilja rekommendera att du tar kontakt med den finska ambassaden i stockholm så kommer de att kunna hjälpa dig vidare med dina frågor. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning

Har man rätt att överta bostaden när maken avlider?

2021-01-21 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Vi har äktenskapsförord och jag äger 40% av huset. Finns särkullbarn, inga gemensamma. Vilka möjligheter har jag att bo kvar i huset om min make avlider?
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga behandlas i Äktenskapsbalken (ÄktB). Nedan kommer jag redogöra vad som gäller.Gemensamma bostadSom makarnas gemensamma bostad avses bl.a. fast egendom som makarna eller någon av dem äger eller innehar med tomträtt, om det finns en byggnad inom egendomen som är avsedd som makarnas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål (7:4 första stycket 1 ÄktB).Övertagande av bostadHuvudregeln är den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad eller bohag har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott eller utan avräkning om värdet är ringa. Man kan dock inte överta bostaden om den är den makes enskilda egendom enligt 7:2 första stycket 2–4 ÄktB – dvs. enskild egendom som:- maken har fått i gåva med villkor att gåvan ska vara makens enskilda- maken har erhållit genom testamente med villkor att egendomen ska vara makens enskilda, eller- maken har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara makens enskilda.Övertagandet måste också kunna anses skäligt med hänsyn till omständigheterna i övrigt (11:8 första stycket ÄktB). När den ena maken är död gäller denna rättighet endast till förmån för den efterlevande maken (11:8 tredje stycket ÄktB).Enskild egendom genom äktenskapsförord nämns inte som sådan som inte får övertas. Det innebär alltså att man kan göra anspråk på att överta den gemensamma bostaden även om den utgör en enskild egendom.Övriga förutsättningar för övertagandeSvarar egendomen för fordran som är förenad med särskild förmånsrätt i egendomen, är en ytterligare förutsättning för ett övertagande att den andra maken befrias från ansvar för fordringen eller att medel till att betala denna har satts under särskild vård (11:8 andra stycket ÄktB). Här är det viktigt att poängtera att byte av gäldenär krävs borgenärens samtycke.Om en make övertar makarnas gemensamma bostad eller bohag mot avräkning och inte tillgodoser den andra maken med egendom ur giftorättsgodset, skall den övertagande maken betala motsvarande belopp i pengar. Om godtagbar säkerhet ställs för betalningen, kan maken få skäligt anstånd med denna (11:10 ÄktB).Svar på din frågaEftersom du nämnde på din frågan att ni har ett äktenskapsförord så utgår jag från att huset är enskild egendom. Du kan överta huset om det är er gemensamma bostad. Vidare gäller rätten att överta bostad endast till förmån för den efterlevande maken om den ena maken är död. Det innebär alltså vid en situation där din make avlider så är det bara du som har rätten att överta den gemensamma bostaden. Det förhållandet att huset är enskild egendom enligt äktenskapsförord inte utgör något hinder mot övertagandet. Detta eftersom enskild egendom enligt äktenskapsförord inte nämns som sådan som inte får övertas. Man måste dock ta hänsyn till huruvida egendomen är belastad med fordran med särskild förmånsrätt eller inte.Utöver det måste den make som vill överta den gemensamma bostaden kunna kompensera den andra maken (eller dödsboet vid dödsfall) antingen genom giftorättsgods eller pengar. Av din fråga framgår att du äger 40 % av huset - vid övertagande måste du i så fall kompensera resterande dvs. 60 %.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänlig hälsning,

Är det brottsligt att ha sex utanför äktenskapet?

2021-01-17 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej. Igår fick jag reda på att min mamma haft sex med en gift man. Detta skedde i oktober och från oktober fram till igår har hon ljugit för mig och sagt att de inte haft sex. Jag är 15år. Är detta brottsligt? Och isåfall hur skulle jag agera utan pengar för att få detta dömt?
Arina Chwich Dumitrascu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår att situationen kan kännas upprörande för dig, men det finns inget i svensk rätt som förbjuder att man har sex utanför äktenskapet. Det finns alltså inga grunder för att föra en talan inom rätten. Har du dock fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Med vänliga hälsningar,

Fråga rörande formulering i framtidsfullmakt

2021-01-24 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag har skrivit en egen framtidsfullmakt enl. De regler som finns men som överskrift skrivitGenerell framtidsfullmaktKan det betyda att den inte gäller?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att börja med att gå igenom vad en framtidsfullmakt är, och vilka krav som ställs på en framtidsfullmakt för att den ska vara giltig. Därefter kommer jag att gå igenom vad generell respektive begränsad framtidsfullmakt innebär, samt ge råd om vad du kan göra nu. Vad är en framtidsfullmakt? En framtidsfullmakt innebär att man i förväg ger en eller flera andra personer rätt att företräda en i ekonomiska och personliga angelägenheter, ifall man i framtiden inte själv kan sköta sina angelägenheter, exempelvis på grund av sjukdom, se 1 § Lag om framtidsfullmakter (här). Vilka krav ställs på en framtidsfullmakt för att den ska vara giltig? En framtidsfullmakt ska vara skriftlig, se 4 § 1 st Lag om framtidsfullmakter (här). Fullmaktsgivaren ska i två vittnens samtidiga närvaro skriva under fullmaktshandlingen eller intyga att han eller hon har skrivit under handlingen. Vittnena ska ha kännedom om att handlingen är en framtidsfullmakt och bekräfta handlingen med sina underskrifter. Fullmaktsinnehavaren får däremot inte vara vittne. Detta framgår av 4 § 2-3 st Lag om framtidsfullmakter (här). 4 § 3 st Lag om framtidsfullmakter hänvisar till 10 kap 2 § 1 st (här) och 4 § 1 st (här) och 3 st Ärvdabalken (här). De hänvisningarna innebär bland annat att vittnena bör anteckna namn och hemvist, samt att vittnena måste vara tillräkneliga (får inte lida av allvarlig psykisk störning) samt vara minst 15 år. Någon som är nära släkt eller närstående till den som upprättar fullmakten får inte heller bevittna den. Av en framtidsfullmakt ska det framgå att det är fråga om en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten omfattar, och vilka övriga villkor som gäller. Detta framgår av 5 § p. 1-4 Lag om framtidsfullmakter (här).Vad är det för skillnad på generell framtidsfullmakt jämfört med begränsad framtidsfullmakt? Det framgår inte av Lag om framtidsfullmakter vad en generell framtidsfullmakt innebär. Lavendla, som är en juristbyrå och begravningsbyrå, uppger på sin hemsida (länk här) att om en framtidsfullmakt är generell omfattar den alla angelägenheter, både personliga och ekonomiska. Om en framtidsfullmakt är begränsad ska det framgå av fullmakten vad den omfattar. Ett exempel som tas upp på hemsidan är att det är möjligt att i framtidsfullmakten särskilt bestämma en rätt för fullmaktshavaren att sälja bostaden. Vad du kan göra nu Om en framtidsfullmakt uppfyller lagens formkrav (se under rubriken "Vilka krav ställs på en framtidsfullmakt för att den ska vara giltig?") är den giltig. Om du ska upprätta en generell eller begränsad framtidsfullmakt beror dock på om du vill att den ska gälla samtliga angelägenheter alternativt vissa begränsade angelägenheter. När man upprättar en framtidsfullmakt kan man göra det själv, men det är att rekommendera att man tar hjälp av en jurist. Du kan boka tid med en av Lawlines jurister (länk till formulär för att boka tid med en jurist finns här). Lawlines juristbyrå debiterar 2 000 kronor per timme. Vänligen,

Är ett testamente rörande vårdnad av barn bindande?

2021-01-23 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Vad innebär det för mig och min man (och min bror med fru) om min kusin vill sätta mitt/våra namn i ett Vårdnadhavnde testamente? Vad blir vårt åtagande om det värsta skulle hända kusinen med tanke på att hon har ensam vårdnad om sin dotter (11 år) med speciella behov.Kusinen bor i en annan del av Sverige. Kan vi säga ja till det nu och om det värsta händer dra oss ur om vi känner att vi inte kan/vill då?
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med hittas reglerna om vårdnad av barn i 6 kap. föräldrabalken (FB). En utgångspunkt är att barnets bästa alltid ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad (6 kap. 2a § första stycket FB).Vad händer om en förälder med ensam vårdnad dör? Om ett barn står under vårdnaden av endast en av föräldrarna och den föräldern dör, ska domstolen anförtro vårdnaden åt den andra föräldern eller, om det är lämpligare, åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare (6 kap. 9 § andra stycket FB). När man bedömer om det är lämpligt att utse den andra föräldern till vårdnadshavare tar man barnets bästa i beaktning och ser bland annat till vad för typ av relation barnet har till denne. Om det anses lämpligare att förordna vårdnadshavare särskilt kommer detta att göras och då utses någon som är lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran (6 kap. 10a § första stycket FB). Förälderns önskan tas i beaktningDet är möjligt för en förälder att upprätta ett testamente där den ger uttryck för vem den önskar ska få vårdnaden. Testamentet är däremot inte bindande. Om en förälder som har ensam vårdnad för ett barn avlider blir det upp till tingsrätten att bestämma vem som ska få vårdnaden. Domstolen tar dock förälderns önskan i beaktning. Domstolen ska utse vårdnadshavaren som föräldern har önskat, om inte personen anses olämplig (6 kap. 10a § fjärde stycket FB). Bestämmelsen tar förvisso sikte på de fall där båda föräldrarna har avlidit men om pappan inte ansetts lämplig och vårdnadshavare ska utses bör mammans önskan kunna beaktas ändå.Ni kan dra er ur om ni ångrar erEn förutsättning för att ni ska kunna väljas till vårdnadshavare är att ni vill åta er ansvaret, ni kommer alltså inte att bli tvingade. Jag råder er att tänka igenom saken noga och ha en öppen dialog med mamman, eftersom mamman kanske önskar skriva in andra personer om ni är tveksamma.Sammanfattningsvis är det alltså upp till domstolen att besluta om vårdnaden men förälderns önskan om vårdnadshavare kommer att respekteras om den önskade vårdnadshavaren inte anses olämplig. Ni har däremot ingen skyldighet att åta er ansvaret. Ni kan säga ja nu och dra er ur senare om ni skulle ångra er. Jag hoppas att detta besvarade din fråga, annars är du välkomna att höra av dig igen!Vänliga hälsningar,

Kan man bevittna en framtidsfullmakt via zoom?

2021-01-20 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej Lawline, Jag har en bekant vars mor hamnat på demensboende. Min bekant behöver få en framtidsfullmakt för att hjälpa sin mor med det ekonomiska och till detta behövs två vittnen som skall skriva på. Jag har blivit tillfrågad att vara det ena vittnet. Enligt dokumentet gäller "Vittnena intygar genom sin namnteckning att fullmaktsgivaren egenhändigt undertecknat fullmakten". Min enda möjligheten för mig att vara vittne (då jag inte kan närvara personligen pga corona) är att bevittna det genom uppkoppling på nätet (t.ex. Zoom) eller genom att få se en inspelad videofilm när mamman skriver på. Är detta tillräckligt för att jag skall kunna fungera som vittne? Ett stort tack på förhand. Bästa hälsningar
Klara Zethraeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den aktuella lagen i din fråga är lag om framtidsfullmakter (LFF). I den kan man läsa att underskriften av en framtidsfullmakt ska göras inför två samtidigt närvarande vittnen (4 § LFF). När lagtexten lyder på detta sätt så pratar man om att vittnena blir så kallade solennitetsvittnen. Det är då av absolut största vikt att dessa vittnen uppfyller kraven på samtidigt närvarande, annars blir fullmakten eller det dokument man skriver under inte giltigt. Som exempel på när man inte anses vara samtidigt närvarande kan vara att de två vittnena befinner sig i två olika rum men i samma bostad, kraven på "samtidigt närvarande" är alltså väldigt höga. I min bedömning uppfyller inte en närvaro på zoom kravet på samtidigt närvarande, utan detta måste göras fysiskt i person på plats för att framtidsfullmakten ska bli giltig. En annan fråga som jag funderar på är om din väns mor är behörig att underteckna en framtidsfullmakt, som du beskriver befinner hon sig på ett demensboende och om det är riktigt att hon redan drabbats av demens är hon inte längre behörig att skriva under en framtidsfullmakt (3 § LFF), man måste nämligen anses kunna ta hand om sin angelägenheter vid tiden för upprättandet av framtidsfullmakten. Det kan därför vara en bra idé att kanske undersöka möjligheterna till god man eller förvaltare istället. Jag hoppas att ni får rätsida på situationen! Om du har några fler frågor är du varmt välkommen tillbaka till oss på Lawline! Med vänlig hälsning

Vilken lands lag gäller vid skilsmässa?

2021-01-17 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |HejVilken lands lag gäller vid skilsmässa?Vi er gifta i Danmark sedan12 år tillbaka,men har bot i sverige i typ 10 årJag är dansk,min mand svensk Tack for svarMed vänlig hälsning, s
Arina Chwich Dumitrascu |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Här nedan har jag delat upp frågan genom att skilja på behörig domstol för skilsmässan och tillämplig lag avseende förmögenhetsförhållandet mellan makar. Med anledningen av att både Danmark och Sverige ingår i EU kommer EU-rätt delvis att bli tillämplig i detta fall. Behörig domstolEnligt Bryssel II – förordningen Artikel 3 ska talan om skilsmässa som utgångspunkt prövas i den stat där ni har hemvist, d.v.s. i Sverige. Svensk domstol är därför behörig att pröva talan om skilsmässan.Tillämplig lagNär det gäller makars förmögenhetsförhållanden i internationella frågor styrs tillämplig lag utav lagen om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden (hädanefter förkortad LIMF).Under förutsättning att ni inte har avtalat om tillämplig lag (se annars 3 § LIMF om avtal om tillämplig lag) gäller enligt 4 § LIMF att den lagen i den stat där ni som makar tog hemvist när ni gifte er blir tillämplig.Enligt paragrafens andra stycket följer dock att om båda makar senare har tagit hemvist i en annan stat och varit bosatta där i minst två år, ska den statens lag tillämpas istället. Detta innebär att svensk lag blir tillämplig (dvs. Äktenskapsbalken) eftersom ni bott här i mer än två år. Hoppas detta svar var till hjälp! Har du fler frågor/funderingar och befinner dig i behov av juridisk rådgivning är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,