FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt31/05/2022

Beslut om att inte få kontakta sina barn - förenligt med barnets bästa?

socialtjänsten inlett utredning rörande om jag är en fara för mina barn, baserat på hot mot modern (psykisk orsak som de vet om) och även att jag skulle ha hotat barnen. Barnen har jag aldrig hotat och det har jag skriftligt intyg från modern om men de lyssnar dem inte på. Jag har all förståelse för att de måste göra en ordentlig utredning för att säkerställa att barnen ej kommer i fara. Däremot så har de förhindrat mig från all kontakt och umgänge med barnen, vilket inte känns rimligt. Vi genomgår en separation där jag har förlorat allt och att då inte ens få facetima med mina barn känns fruktansvärt. Kan de verkligen hindra mig från all typ av kontakt? Oavsett ”risk”? Jag tänker att facetime omöjligen kan innebära en risk för dem. Sedan så har jag bett om övervakat umgänge men det kommer att dröja veckor, vilket gör att barnen är utan mig under en lång period som de aldrig har varit innan. Går det att göra något?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till. 

Utredning

Jag tolkar din fråga som att ditt barn bor med sin mamma och att socialtjänsten har inlett en utredning om din lämplighet som vårdnadshavare och/ eller umgängesförälder. 

Barnets bästa

Vid alla beslut om barn som rör vårdnad, boende och umgänge ska "barnets bästa" vara avgörande. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det fästas avseende särskilt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn ska här även tas till barnets vilja, med beaktande av barnets ålder och mognad (6 kap. 2 a § föräldrabalken).

Umgängesrätt

Umgängesrätt regleras i 6 kap. 15 § föräldrabalken och där sägs det att barnet ska ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses. Att notera är särskilt att det är barnet som alltså har rätt till umgänge med sina föräldrar och inte tvärtom.

Socialtjänstens handläggning

När socialtjänsten får in en orosanmälan eller på annat sätt får del av information som föranleder misstanke ska den inleda en utredning så snabbt som möjligt (11 kap. 1 § socialtjänstlagen). När anmälan/ vetskapen rör ett barn ska socialtjänsten omedelbart göra en bedömning av om barnet behöver omedelbart skydd (11 kap. 1 a § socialtjänstlagen). Utredningen ska bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader. När en åtgärd rör ett barn ska barnet få relevant information. Ett barn ska därvid ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör barnet (11 kap. 10 § socialtjänstlagen). Denna bestämmelse är ett uttryck för barnets rätt att komma till tals, vilket också uttrycks i art. 12 Barnkonventionen.

Vad innebär detta för dig? 

Om socialtjänsten anser att det finns en risk för barnen kan den besluta om att barnen ska få omedelbart skydd. Så långt som möjligt ska dock barnens rätt till umgänge med båda föräldrarna tillgodoses och om du anser att det inte finns någon risk med ett umgänge, exempelvis så som du skriver genom FaceTime, så bör du först vända dig till socialtjänsten för att framföra dina synpunkter. Om du fortsatt är missnöjd med socialtjänstens handläggning finns det möjlighet att göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO har ingen skyldighet att utreda varje ärende utan gör en självständig bedömning av om tillsyn behövs. Du kan även göra en anmälan till Justitieombudsmannen (JO).


Skulle utredningen senare leda till en process i domstol om att förändra vårdnaden, boendet och/ eller umgänget så är mitt råd till dig att du tar hjälp av ett juridiskt ombud som kan hjälpa dig genom processen. Är det även efter utredningen ett kvarstående problem, trots att inga ytterligare åtgärder har vidtagits (exv. placering av barnet eller liknande), så är det även möjligt för dig att väcka en talan i domstol för att få en dom som fastställer när dina barn ska ha umgängesrätt med dig exempelvis. 


Sammanfattning 

Om du anser att socialtjänsten har gjort en felaktig bedömning, särskilt mot bakgrund av barnens rätt till umgänge med sina föräldrar, så bör du först framföra dina klagomål till socialtjänsten. Därefter är det möjligt att anmäla socialtjänsten till både IVO och JO. Socialtjänsten är skyldig att göra utredningen skyndsamt, och om det därefter fortsatt blir problem med umgänget kan du väcka en talan i domstol som fastställer umgängesrätten (och ev. boende- och vårdnadsfrågan beroende på de närmare omständigheterna). Mitt råd till dig då är att ta kontakt med en duktig jurist som kan hjälpa dig genom processen. 


Skulle du önska vidare hjälp redan nu kan jag varmt rekommendera en av våra duktiga jurister hos Lawlines juristbyrå. Är du intresserad av detta eller om du har några frågor om mitt svar får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se. 


Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! 
Med vänlig hälsning

Julia-Saga HerholdRådgivare