Hej hur får man hem sitt barn?

2021-01-17 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej hur får man hem sitt barn? Kan ta hand om barnet. Älskar min son jättemycket
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemetJag tolkar frågan som att du behöver hjälp ett ärende som är relaterad till barnrätten eller familjerätten. Vi hjälpar dig jättegärna med detta men vi behöver mer information. Du kan skicka en ny gratisfråga om du behöver generell information eller kontakta vår juristbyrå för mer individuell rådgivning. Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Vänligen,

Kan syskon flytta pengar från dement förälder?

2021-01-06 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Kan syskon flytta pengar ifrån dement förälder
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Tillämplig lagFöräldrabalkens (FB) 17 kap. reglerar situationer när en person är behörig att i vissa fall rättshandla för en anhörig. Barn räknas enligt lagen som anhöriga till föräldern (17 kap. 2 § FB). Som anhöriga får ni ingå avtal och ta hand om er förälders ekonomi under vissa förutsättningar. I mitt svar kommer jag att utgå från att syskonen avser att flytta pengar för att t.ex betala räkningar för sin förälder etc. Om syskonen istället hade för avsikt att flytta pengar från föräldern till sina egna konton är detta inte lagligt. Enbart för att föräldern är dement betyder detta inte att föräldrarna inte är ägare till pengarna utan de tillhör fortfarande föräldern. I de fall föräldern på grund av sjukdom inte längre kan råda över egendom brukar rätten vanligtvis besluta om förordnande av en god man eller förvaltare (11 kap. FB). Vad krävs för att ta hand om en anhörigs ekonomi?Det måste enligt lagen vara uppenbart att personen i fråga inte kan ta hand om sin ekonomi längre på grund av sin sjukdom och/eller hälsotillstånd (17 kap. 1 § 1 st FB). Det är den anhöriga som bestämmer om föräldern i det här fallet inte kan ta hand om sin ekonomi längre. Alltså får syskonen bedöma huruvida föräldern klarar av att ta hand om sin ekonomi. Vilka rättshandlingar får man göra åt den anhöriga?Om de gör bedömningen att föräldern inte kan ta hand om sin ekonomi på grund av sin demens kan 17 kap. FB tillämpas. Då blir syskonen behöriga att ta hand om den del av förälderns ekonomi som avser det dagliga livet, dvs ordinära rättshandlingar med anknytning till dennes dagliga livsföring (17 kap. 1 § FB). Att ta ut pengar för att köpa nödvändigheter (t.ex kläder och hygienartiklar) samt betala räkningar åt föräldern ses här som acceptabla rättshandlingar. Eftersom syskonens rätt att ta hand om sin förälders ekonomi grundas på att de är anhöriga och på förälderns sjukdom krävs det inte en fullmakt. Det föreligger en lojalitetsplikt mellan syskonen i egenskap av ställföreträdare gentemot föräldern. På så sätt måste syskonen dokumentera det de gör samt hålla förälderns ekonomiska medel avskilda. Dessutom ska syskonen ta hänsyn till förälderns vilja och intressen (17 kap. 4 § FB). Hoppas att du fick svar på din fråga och behöver du vidare hjälp med ditt ärende råder jag dig att kontakta vår juristbyrå för tidsbokning eller att ringa vår telefonrådgivning. Med vänliga hälsningar,

Hur kan jag få mitt myndiga barn att flytta hemifrån?

2020-12-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej. Min son är 20 år gammal och bor hemma hos mig, han vill varken jobba eller plugga, han är dömt till skyddstillsyn för narkotika brott just nu. Problemet är att jag orkar inte med bråk hemma och jag vill att han ska flytta och tar kontakten med socialnämnden för att få stöd men han vill inte. har jag rätt att begära avhysning för att han lämnar bostaden. vad kan jag göra i så fall. Det går inte för oss att bo tillsammans pga bråk , hot och psykisk kränkning .
Marija Stevanovic |Hej!Som förälder har man en underhållsskyldighet gentemot barnet, en del av denna skyldighet omfattar att man som förälder låter sitt barn bo kvar hemma. Underhållsskyldigheten har en förälder fram till dess att barnet fyllt 18 år eller annars tills dess att barnet slutat skolan på grundskole - och/eller gymnasienivå (7 kap. 1 § Föräldrabalken). Eftersom din son är 20 år gammal har du som förälder inte längre en underhållsskyldighet och du har därför ingen skyldighet att låta honom bo kvar hemma hos dig. Det du i första hand ska göra är därför att tala med din son, förklara situationen och be honom flytta ut. Eftersom du säger att det inte funkar för er att bo tillsammans kanske det inte heller är så enkelt som att enbart be honom att flytta ut. Det du istället bör göra är då att vända dig till kronofogden för mer konkreta handlingsalternativ, du kan exempelvis läsa på deras hemsida om hur avhysning går till: https://kronofogden.se/Vrakning.html.Om du och din son har ett hyreskontrakt på vilket du är hyresvärd och han hyresgäst kan du säga upp avtalet och på sådant sätt få honom att flytta (12 kap. 5 § Jordabalk)Hoppas du fick svar på din fråga!

Underhållsbidrag till barn och ojämn fördelning vid bodelning

2020-12-28 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej, Jag behöver hjälp med att veta i vilka fall som en förälder ska betala underhållsbidrag till sitt barn? och sen undrar jag också varför det vid en bodelning mellan makar kan ibland hända att en av makarna får mer än hälften av det så kallade nettovärdet av parets giftorättsgods? Vad kan vara orsakerna till detta?
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ska en förälder betala underhållsbidrag till sitt barn?Reglerna om underhålls finns i föräldrabalken, fortsättningsvis kallad FB.Föräldrar är skyldiga att svara för underhåll åt sina barn efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. (7 kap. 1 § första stycket FB). Detta är vad som kallas underhållsskyldighet, och upphör då barnet fyllt 18 år. Om barnet går i skolan efter denna tidpunkt är dock föräldrarna fortsatt underhållsskyldiga så länge skolgången pågår, men längst tills barnet fyller 21 år (7 kap. 1 § andra stycket FB).Om det är så att båda föräldrarna inte bor tillsammans, ska den förälder som inte varaktigt bor med barnet fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet (7 kap. 2 §). Det som är avgörande för om en förälder ska betala ett sådant underhållsbidrag är vart barnet varaktigt bor. Om föräldrarna har gemensam vårdnad och inte bor tillsammans kan vissa omständigheter ha betydelse för att avgöra vart barnet varaktigt bor. Sådana är bland annat vart barnet är folkbokfört, hur länge barnet faktiskt vistas hos var och en av föräldrarna, eller var barnet förvarar sina tillhörigheter (proposition om underhåll till barn och frånskilda m.m).Varför kan en make få mer än hälften av giftorättsgodset?Reglerna om bodelning hittar vi i äktenskapsbalken, fortsättningsvis kallad ÄktB.Vid en bodelning ska makarna som huvudregel dela lika på giftorättsgodset enligt något som kallas likadelningsprincipen (11 kap. 3 § ÄktB). Det finns dock en regel som kan tillämpas vid äktenskapsskillnad (och alltså inte vid bodelning som sker på grund av dödsfall), som kallas skevdelningsregeln och innebär att man kan jämka en bodelning till förmån för den make som bidrar med mest giftorättsgods rent värdemässigt. För att denna ska kunna tillämpas ska det med hänsyn till äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt vara oskäligt att en make vid bodelning ska lämna egendom till den andra i den utsträckning som följer enligt huvudregeln om likadelning (12 kap. 1 § ÄktB).Denna skevdelningsregel har utformats med framförallt kortvariga äktenskap i åtanke. Med äktenskapets längd åsyftas främst äktenskap som varat under 5 års tid.SammanfattningEn förälder kan bli skyldig att betala underhållsbidrag till sitt barn för att uppfylla sin underhållsskyldighet om föräldrarna inte bor tillsammans. Avgörande för om en förälder ska betala ett sådant underhållsbidrag är var barnet varaktigt bor.En make kan få mer än hälften av det totala giftorättsgodset om den make som bidrar med mest giftorättsgods påkallar jämkning av bodelningen enligt skevdelningsregeln. Detta gäller framförallt vid kortare äktenskap som varat under 5 år.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Får förvaltare neka en att gifta sig?

2021-01-10 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Får en förvaltare neka en att gifta sig?
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Bestämmelser om förvaltarskap finns i Föräldrabalk (1949:381), förkortat FB.Enligt 11 kap 4 § och 7§ FB ska en förvaltare förordnas en person som inte kan vårda sig eller sin egendom på grund av sjukdom, psykisk funktionsvariation, försvagat hälsotillstånd eller annan liknande omständighet. Förvaltare ska enligt 12 kap 2 § 1 st FB i den utsträckning som deras uppdrag stadgar bevaka personens rätt och egendom, men en förvaltare är inte behörig att företräda den enskilde i beslut om att ingå äktenskap och andra liknande frågor av utpräglat personlig karaktär, se 12 kap 2 § 3 st FB. En förvaltare får alltså inte neka eller på annat sätt företräda en person i frågor om äktenskap eftersom det är en fråga med djup anknytning till en individs personliga sfär. Jag hoppas att du fått svar på din fråga, tveka inte på att höra av dig igen om fler frågor skulle dyka upp!

Vad händer om en arvstagare avstår från sin rätt till arv?

2020-12-31 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |https://lagen.nu/1958:637https://lagen.nu/1958:637Min mammas far avled för många år sedan. Han och hans fru hade hus tillsammans. För ca 2-3 år sedan så ringde de min mamma och sa att hennes fars fru gått bort och hon hade rätt att ta emot arv, dvs del av huset. Min morfars fru hade inga barn. Min mamma tackade nej till arvet. Först nu fick jag reda på detta och kan inte förstå varför hon sa nej. När min mor tackade nej, borde inte jag som barnbarn få ta del av det arvet? Min mor hade ingen kontakt med min morfar, troligen därför hon sa nej. Men vad säger lagen och kan jag gå tillbaka och be dem göra om bouppteckningen till min fördel!? Vet att det låter själviskt, men jag vill veta vad som gäller. Mvh Jenny
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att din mamma inte är bröstarvinge till din morfars fru. Din mamma är således särkullbarn till din morfar. Jag uppfattar det som att din mamma, som särkullbarn, har avstått från sin rätt till förmån för efterlevande make, alltså din morfars fru, för att hon ska ha haft rätt att ta emot arv 3:9 Ärvdabalken). I annat fall har inte din mamma rätt till arv från din morfars fru. När din morfars fru har gått bort har hon således haft rätt till efterarv enligt 3:6 Ärvdabalken. Du vill nu veta vad som händer med arvet om din mamma väljer att avstå från sin rätt. Enligt stirpalgrundsatsen ska varje gren inom en arvsklass få lika stora delar av kvarlåtenskapen, om din mamma väljer att avstå sitt arv kommer du och din mammas övriga bröstarvingar istället att ärva kvarlåtenskapen. Hoppas jag har besvarat din fråga! Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.Med vänlig hälsning,

Vad händer när den ena föräldern inte skriver på en adressändring för barnen?

2020-12-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Mina barns pappa vägrar skriva på en adressändring till den nya adressen vi ska flytta till (pappan har barnen varannan helg) jag och barnen bor i en annan stad sedan 3 år tillbaka! Vad kan jag göra ?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Relevanta lagar:Vårdnadsfrågor regleras i föräldrabalken (FB), och folkbokföringsregler regleras i folkbokföringslagen (FOL).Folkbokföring av barn vid gemensam vårdnad:För att ändra folkbokföringsadress vid gemensam vårdnad så krävs båda vårdnadshavarnas underskrift, 6 kap. 13 § FB samt 30 § FOL. Om inte den andra vårdnadshavaren samtycker till flyttanmälan så kommer den att avvisas. Efter att flyttanmälan avvisats så kommer Skatteverket att utreda på vilken adress barnet ska vara folkbokfört och möjligen även folkbokföra barnet utan en anmälan.Avgörande var ett barn ska vara folkbokfört:Det som avgör var ett barn ska vara folkbokfört är var barnet faktiskt bor, det vill säga där barnet har sin dygnsvila. Vid gemensam vårdnad då barnet bor ungefär lika mycket hos föräldrarna gäller i första hand att barnet ska folkbokföras där vårdnadshavarna gemensamt beslutar, FOL 7 a §. I andra hand gäller om det finns en dom eller avtal enligt FB om ett barns boende, förutsatt att:- domen har vunnit laga kraft,- föräldrarna följer det som är beslutat eller överenskommet,- samt att det inte finns uppgifter som motsäger innehållet i domen eller avtalet.Sammanfattning:Jag tolkar din fråga som att barnen är folkbokförda på din adress idag. Att de bor hos dig mestadels, och endast är hos pappan varannan helg, så bör det därmed anses att barnen har sin dygnsvila hos dig. Om Skatteverket inte anser detta efter deras utredning så kan deras beslut överklagas hos förvaltningsrätten. Ni kan även få hjälp av familjerätten i er kommun med samarbetssamtal för att hjälpa er att nå en överenskommelse när det gäller vårdnad, boende och umgänge.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur ska jag fördela mitt arv?

2020-12-24 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hur skall jag fördela mitt arv till 2 söner och sambo?
Marlene Zouzouho |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Du undrar hur ditt arv ska fördelas på dina söner och din sambo. Jag förstår det som att du fundera på att skriva ett testamente. Bestämmelserna om arv och testamente hittas i ärvdabalken (ÄB) och de som gäller för sambos finns i sambolagen. De är olika beroende på om den avlidne var gift eller ej.Utan testamenteOm den avlidne inte var gift är det i första hand den avlidnes bröstarvingar (dvs barn, barnbarn osv) som ärver, se 2 kap ÄB. Om dessa har avlidit tidigare eller valt att avstå från sin rätt att ärva, ärver deras barn. Tanken är att varje gren ska få lika stor lott. Om till exempel den avlidnes kvarlåtenskap är 100 000 kr och denne efterlämnar två söner ska de får 50 000 var. Om ena sonen inte finns/avstå från sin rätt ska hans barn delar på hans 50 000.Det finns emellertid något som heter Laglott och det är en del av en arvinges arvslott (7 kap 1 § ÄB). Det kan inte tas ifrån denne genom testamente. Laglottens är hälften av arvslotten. Dvs 25 000 om vi följer exemplet från ovan. Detta har en bröstarvinge rätt att få ut genom jämkning, även om den avlidne har gett bort det genom ett testamente (7 kap 3 § ÄB).Sambo ärver dock inte sin avlidne sambo om inte det finns ett testamente som ger de denna rätt. Den efterlevande sambon har enligt 8 § sambolagen rätt att begära bodelning av parets gemensamma bostad och bohag, men enbart om egendomen har köpts för att användas gemensamt.TestamenteDen som upprättar ett testamente kan själv bestämma vem som ska ärva och vad som ska ärvas. Undantaget är som nämndes ovan att en bröstarvinge alltid har rätt att kräva sin laglott.Ett testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen, 10 kap 1 § ÄB. Dessa ska vara närvarande samtidigt och ska bestyrka handlingen med sitt namn. Testamente är emellertid mer komplex än så då det finns mer formkrav som ska uppfyllas. Den även ska formuleras så tydligt som möjligt för att undvika oklarheter vid tolkningen. Det är bäst att kontakta en jurist när detta görs!Ditt fallI ditt testamente kan du bestämma själv hur mycket dina barn och din sambo ska få av din kvarlåtenskap. Ha dock i åtanken att dina arvingar kan jämka testamentet om de går miste om sin laglott. Jag kan tyvärr inte ge ett tydligare svar än detta. Jag hoppas att detta hjälper och det är bara att höra av dig om din fråga missuppfattats.Jag tycker som sagt att det är bäst att kontakta en jurist för upprättande av testamentet och Lawline erbjuder även sådana tjänster. Du kan boka tid här: https://lawline.se/boka.Vänligen,