Får en förälder ta barnets mobil?

2020-12-20 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Min x man har tagit min dotters mobil som bestraffning i ca 3 mån nu. Det är hemskt för min dotter som gärna vill ha kontakt med mig o kompisar samt som säkerhet då hon åker buss ensam.Fråga: är det lagligt att göra så här?Jag har köpt mobilen och står för abonnemanget.
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga behandlas i föräldrabalken (FB).OmyndigDen som är under arton år är omyndig och får inte själv råda över sin egendom eller åta sig förbindelser (9 kap. 1 § FB). Barnet får dock själv råda över vad hen genom eget arbete förvärvat efter det han fyllt sexton år (9 kap. 3 § FB). Av din fråga framgår det att du har köpt mobilen. Det innebär alltså att din dotter har inte rätt att själv råda över mobilen utan den rätten tillfaller hennes förmyndare (12 kap. 1 § FB). Förmyndares rollFör barn som står under vårdnad av bägge föräldrarna är dessa förmyndare (10 kap. 2 § FB). Förmyndare, gode män och förvaltare skall omsorgsfullt fullgöra sina skyldigheter och alltid handla på det sätt som bäst gagnar den enskilde (12 kap. 3 § FB). Om en persons egendom skall förvaltas av fler än en förmyndare, god man eller förvaltare, skall ställföreträdarna utöva förvaltningen gemensamt (12 kap. 12 § första stycket FB). Eftersom egendomen ska förvaltas gemensamt har båda föräldrar rätt att bestämma hur egendomen ska förvaltas. Vardera förälder har rätt att säga nej till det beslut som fattas av den andra - en form av "vetorätt". Kan man inte komma överens till hur egendomen ska förvaltas så kan man vända sig till överförmyndare, som sedan ska bestämma hur egendomen ska förvaltas (12 kap. 12 § andra stycket FB).Hoppas du fick svar på din fråga! God jul och gott nytt år!Önskar,

Gemensam köpehandling - enskild egendom?

2020-12-18 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej.Jag har en fråga som jag snabbt behöver svar på.Jag är gift särbo till en man som har en gård han ska sälja nu till ett värde på 13 miljoner kr.Han har innan saft det ej är enskild bostad men nu så har han det tydligen.Vi har inget äktenskapsförord.Han har inte berättat för sin revisor han är gift och varit väldigt snabb att vilja sälja men nu igår sa revisorn till honom,men du är ju gift så din fru måste godkänna detta.Jag har inte fått någon information om gårdsförsäljning mer än att den ska säljas o till vem ingen jag vet vem är mer än till namnet.Nu undrar jag om det är enskild varför ska hag skriva på? Han har lovat mig värdet av halva gården men hur kan jag veta att jag inte blir lurad igen? Och om vi inte har äktenskapsförord vad gäller i detta fall med alla frågor jag tänker?Hoppas ni förstår vad jag menar.Redan nu på måndag ska detta skrivas under.
Liv Stålhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Eftersom du och din man är gifta innebär detta att alla era tillgångar är gemensamma, förutom det som är enskild egendom (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Det kan beskrivas som att ni är berättigade 50% av värdet på allt ni äger gemensamt. Undantagsfallet, då ena maken är 100% ägare innebär att tillgången i fråga är enskild egendom. Att ni är särbo har ingen påverkan på om ni äger saker gemensamt eller ej, huvudregeln kvarstår oavsett. Den juridiska inverkan som detta har är att allt ska delas lika vid en eventuell bodelning (11 kap. 3 § äktenskapsbalken). Är gården enskild egendom?Lagen föreskriver tydligt vad som är enskild egendom inom ett äktenskap.Enskild egendom är enligt 7 kap. 2 § äktenskapsbalken: 1. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild,2. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,3. egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda,4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda,5. egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1--5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.Min rekommendation är därför att du gå igenom den ovanstående lista och kontrollera om någon av dessa situationer kan ha lett till att det är enskild egendom. Det finns förvisso inget äktenskapsord, men eftersom egendom kan bli enskild på olika sätt är det inte någon garanti. Baserat på den information jag har kan jag inte ge ett klart besked på om huruvida gården är enskild egendom eller inte. Men prata med din make. Beakta att det vanligaste är att det är nedskrivet att egendomen är enskild; det är svårt för honom att bevisa att den är det om det inte finns nedskrivet någonstans. I det fall att gården är hans enskilda egendom har du inte rätt till hälften av de 13 miljonerna som gården ska säljas för. Dessa pengar är din makes att använda som han vill och kommer inte ingå i en bodelning vid eventuell skilsmässa (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Varför vill revisorn att du ska skriva på?Vid försäljning av en fastighet såsom gården finns det vissa krav vid försäljningen. För det första måste en köpehandling upprättas skriftligen och denna måste undertecknas av säljaren och köparen (4 kap. 1 § jordabalken). Om huset inte är enskild egendom, är du lika mycket ägare av huset som din make. Detta innebär att du också anses vara säljare av huset och måste också skriva under köpehandlingen (7 kap. 5 § äktenskapsbalken). Detta skulle kunna tyda på att revisorn inte anser gården vara din makes enskilda egendom. Annars skulle det inte finnas något behov för din signatur. Den avgörande frågan i situationen är klart huruvida huset är enskild egendom eller inte. Om huset inte är enskild egendom och du inte skriver på köpehandlingarna får din make inte sälja gården. Om han ändå säljer gården är köpet i juridisk mening ogiltigt (4 kap. 1 § st. 3 jordabalken). Behöver du vara orolig för att bli lurad? Om gården inte är enskild egendom och du skriver under köpekontraktet bör du få hälften av de pengar som gården såldes för. Du nämner att du är oroad för att bli lurad. Som gifta ska ju pengarna gå in automatiskt på era gemensamma konton men du nämner att ni är särbo. Jag vet inte om detta kan påverka situationen eller huruvida ni har delad ekonomi eller inte. Men om han har sagt att du ska få hälften av värdet är detta ett bindande avtal (1 § avtalslagen). Det kan dock vara svårt att bevisa ett muntligt avtal och det kommer vara ditt ansvar att bevisa att avtalet existerat, i det fall du bestämmer dig för att stämma din make på pengarna. En god idé kan därför vara att prata med honom om att göra ett skriftligt avtal. Hoppas du fått svar på din fråga. Med vänliga hälsningar,

Kan modern hindra att ett ofött barn bortförs till faderns hemland?

2020-12-04 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej! Jag är gravid i vecka 7 och är nu orolig inför framtiden. Han som är far till barnet säger nu att han inte vill ha något med mig och barnet att göra. Han kommer från Afrika och är just nu i Sverige på prov. Om han ansöker om ensam vårdnad om han eventuellt ändrar sig och får rätt i domstol, har han då rätt att flytta med sig barnet tillbaka till Afrika trots att barnet riskerar att växa upp i ett fattigt land med helt andra lagar och regler där barnet riskerar att hamna i fara?
Pontus Fridén |Hej och tack för förtroendet att besvara din fråga!Utgångspunkten i alla rättsliga frågor rörande barn är barnets bästa 6 kap. 2 a § föräldrarbalken (FB) och art. 3 barnkonventionen (numera svensk lag).Är du ogift när barnet föds blir du barnets förälder 1 kap. 1 § FB. Faderskap kan dock fastställas genom bekräftelse eller dom 1 kap. 3 § FB. Vill du inte erkänna honom faderskap kan han inget göra förutom att sätta sitt hopp till att antingen barnet eller socialnämnden (har en skyldighet att utreda vem som är fadern) väcker talan 3 kap. 5 § FB. Jag nämner detta därför att vårdnaden är knuten till föräldrarskapet. Men, och detta är eventuellt avgörande för din fråga, även om faderskapet fastställs står barnet under din ensamvårdnad såvitt ni inte är gifta med varandra 6 kap. 3 § första stycket FB.Om ni är gifta anses maken vara fadern till barnet tillika vårdnadshavare. Vad du kan göra då är att väcka talan och yrka på ensamvårdnad enligt 6 kap. 5 § FB, mot bakgrund av att barnet riskerar fara illa 6 kap. 2 a § FB. Vid bedömningen ska det fästas särskild vikt avseende risken för att barnet olovligen förs bort eller annars far illa. I praktiken lär argumentet behöva stödja sig mot underlag i form av bevis, från t.ex. socialnämndens utredning, annars har rätten ett ansvar att tillbörligt utredda alla frågor som inbegriper att inhämta socialnämndens upplysningar 6 kap. 19 § FB. En i rättstillämpningen utvecklad princip är kontinuitetsprincipen med innebörden att domstolen undviker att rycka barnet från sin invanda miljö. Barnet har ett behov att stabilitet. Tanken bygger på att för barnet obekanta miljöer kan vara skadliga. Kontinuitet väger alltid tungt i vad som ska anses vara barnets bästa.AvslutningsvisTilläggas kan att vårdnadstvister statistiskt sett i majoritet utfaller till moderns fördel och du verkar ha goda utsikter att nå framgång med en talan (om det behövs). Därtill vill jag tillägga att jag håller det som uteslutet att fadern skulle tilldelas ensam vårdnad, så länge det inte framkommer att du missbrukar eller i övrigt brister i omsorgen om barnet som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling 6 kap. 7 § FB (högt ställda rekvisit, förekommer i undantagsfall). På så vis kan barnet aldrig utan samtycke från dig lämna landet.Hoppas svaret kan dämpa din oro och att allt löser sig!Behöver du fördjupad analys av situationen eller annars hjälp, rekommenderar jag att ta kontakt med någon av Lawlines jurister Kontakt - LawlineHälsningar,

Vem har rätt att bestämma vart barnet ska bo?

2020-11-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej, min man har en 13 årig dotter som nu valt att bo här på heltid och hos sin mamma varannan helg. Beslutet är tagit pga av modern inte kan garantera att köra dottern till busshållplatsen som sedan går till skolan därför hon lider av migrän och äter mediciner som gör att hon inte kan garantera att köra bil varje dag. Nu när barnet själv verkligen vill bo här och allt blivit bestämt har modern helt plötsligt ändrat sig och skuldbelägger barnet med allt. Får vi göra så här? Det är barnets vilja och bäst för barnet men är det juridiskt rätt. Man grubblar nu när allt blivit bestämma men modern ändrat sig och smutskastar fadern för beslutet. Hur ska man göra i detta nu blir barnen lidande av moderns uppförande.
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om du, din man och dottern mot moderns vilja får bestämma vilka dagar dottern ska bo hos er respektive hos modern. I mitt svar utgår jag ifrån att mamman och pappan har delad vårdnad över dottern och att denna fråga handlar om boendet. Regler om boende hittas i 6 kap föräldrabalken. I mitt svar ska jag först redogöra för reglerna kring bestämmande av boende, för att sedan gå in på vad som gäller i ert fall.Barnets boendeInledningsvis kan sägas att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge (6 kap 2 a § föräldrabalken). Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet är barnets behov av en nära och god kontakt med föräldrar viktigt. Hänsyn ska också tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Det innebär att hänsyn ska tas till vart dottern vill bo. Det är dock vårdnadshavarna som tillsammans bestämmer i frågor om umgänge och boende.Vid gemensam vårdnad måste föräldrarna vara eniga om vem av föräldrarna som barnet ska bo hos. Ingen av dem ges något företräde när det gäller att bestämma över barnets boende. Hur många dagar dottern ska bo hos er respektive hos mamman kan ni bestämmas på tre sätt (6 kap 14 a § föräldrabalken).- Det första alternativet är att ni har en muntlig överenskommelse gällande vilka dagar dottern ska bo hos vem, d.v.s. att dotterns vårdnadshavare kommer överens tillsammans. - Det andra alternativet är att vårdnadshavarna avtalar om barnets boende. Ett sådant avtal blir giltigt om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det.- Det tredje alternativet är att vända sig till domstolen. Domstolen får då bestämma vem av föräldrarna som barnet ska bo tillsammans med. Ett beslut om boende kan bli aktuellt när föräldrarna som har gemensam vårdnad om barnet inte kan enas om var barnet ska bo eller när föräldrarna vill få sin överenskommelse om boende fastställd av domstolen.Det går alltså att bestämma vart dottern ska bo genom en egen överenskommelse, ett skriftligt avtal som godkänns av socialnämnden eller genom ett domstolsbeslut.Vad gäller i ert fall?Frågor om vilka dagar barnet ska bo hos vilken förälder ska bestämmas gemensamt av vårdnadshavarna. Dotterns mamma och pappa måste vara överens. Att dottern ska bo varannan helg hos mamman och heltid hos er är alltså inget som kan bestämmas ensidigt av dottern och pappan. Om det inte går att komma överens så kan ni vända er till domstolen som får fatta ett beslut. Domstolen kommer då att fatta ett beslut utifrån vad som är barnets bästa. Hänsyn tas då både till vart dottern vill bo samt att det är viktigt att ha en nära och god kontakt med båda föräldrarna.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Får en 17-åring ingå anställningsavtal utan vårdnadshavares samtycke?

2020-12-18 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Om en 17årig person signerar ett avtal med ett svenskt företag där avtalets syfte är att personen ska utföra proffisionellt spelande på dator (esport) utan målsmans underskrift, är avtalet då giltigt?I avtalet finns obligationer mot spelaren och även ett arvode som spelaren ska få utbetalt av företaget.Man kan jämföra med att en 17årig fotbollsspelare signerar ett avtal med en svensk fotbollsklubb utan målsmans underskrift.
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Med tanke på att personen som beskrivs har ingått ett avtal med ett företag där hen ska utföra spelande av datorspel i utbyte mot ersättning, tolkar jag det som att personen ingått ett anställningsavtal. Jag kommer därför i mitt svar utgå från att avtalet är ett anställningsavtal.Eftersom personen är under 18 år, är personen underårig. Underårigas rätt att ingå avtal regleras i föräldrabalken.Får en 17-åring ingå anställningsavtal utan vårdnadshavares samtycke?En person som är under 18 år kan som huvudregel inte ingå bindande avtal (9 kap 1 § föräldrabalken). Det finns dock undantag till denna regel. Ett av undantagen är att en person som fyllt 16 år, på egen hand får ingå anställningsavtal, under förutsättning att vårdnadshavaren samtyckt till detta (6 kap. 12 § föräldrabalken). Sist nämnda bestämmelse har dock liten praktisk betydelse. Vårdnadshavaren behöver inte närvara när avtalet skrivs under och vårdnadshavaren behöver inte skriftligen acceptera avtalet. Det räcker med att vårdnadshavaren är medveten om att barnet ska ta ett arbete och på så sätt samtycker till anställningen. Är däremot vårdnadshavaren omedveten om anställningsavtalet kan det inte föreligga samtycke. Om det inte finns ett samtycke från vårdnadshavaren, kan avtalet ogiltigförklaras.SlutsatsEftersom personen du beskriver är över 16 år så har personen rätt att ingå anställningsavtal på egen hand. Detta förutsätter dock att personen har 17-åringen har sin vårdnadshavares samtycke till att ingå avtalet. Vårdnadshavarens samtycke behöver inte vara skriftligt. Det räcker om vårdnadshavaren är medveten om att deras barn tackar ja till en anställning. Om samtycke till anställningen finns, så är avtalet giltigt.Med vänlig hälsning,

Dokument ang. skilsmissdom

2020-12-18 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |HejJag fick ett dokument från domstolen som jag skulle vilja bekräfta om det faktiskt handlar om skilsmissdom eller inte. Jag är tillgänglig för att skicka en PDF. Tack så mycket Mvh
Ranya Eliassi |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om duvVill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist.- Boka tid med en jurist, https://lawline.se/boka.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Hälsningar,

Kan halvsyskon eller kusiner ärva?

2020-11-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har inga föräldrar, barn eller helsyskon. Jag har en kusin och ett halvsyskon. Vem ärver mig då?
Emilia Alfredsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Bestämmelser om arv hittar du i ärvdabalken.Den legala arvsordningenArv fördelas enligt den så kallade legala arvsordningen, vilket är den ordning som följer av ärvdabalken och reglerar vilken familjemedlem eller släkting som ska ärva kvarlåtenskapen efter en avliden. I den legala arvsordningen finns tre arvsklasser som familj och släkt delas in i. Enligt den första arvsklassen ska arvet tilldelas den avlidnes bröstarvingar, vilket är ett annat ord för den avlidnes barn. Om en bröstarvinge är avliden men i sin tur har barn så träder dem i bröstarvingens ställe, och därmed ärver den avlidnes barnbarn istället (2 kap. 1 § ärvdabalken). Den andra arvsklassen består av den avlidnes föräldrar och föräldrarnas barn, dvs. den avlidnes föräldrar och syskon (2 kap. 2 § ärvdabalken). Båda föräldrarna ärver lika stor del av den avlidnes kvarlåtenskap, men om föräldrarna är avlidna så fördelas deras delar av arvet ner till deras barn istället. Alltså ärver den avlidnes helsyskon eller halvsyskon. Det innebär att ditt halvsyskon ärver hälften av din kvarlåtenskap, då arvsrätten förflyttas från din ena förälder till halvsyskonet. Om det såsom i detta fall inte finns någon förälder eller ett helsyskon i livet, så får halvsyskonet dessutom hela arvet. Om halvsyskonet skulle hinna avlida före dig så ärver halvsyskonets barn istället. Kusiner har ingen arvsrätt.Om du skriver ett testamenteOm man inte har barn kan man däremot välja att fritt testamentera. Genom att skriva ett testamente kan du välja vem eller vilka som ska ärva din kvarlåtenskap. Det behöver inte vara en familjemedlem eller släkting. Den legala arvsordningen som jag beskrev ovan gäller i ditt fall endast om det inte finns ett testamente.SammanfattningDitt halvsyskon kommer att ärva dig om du inte skriver ett testamente och därigenom fritt väljer vem som ska ärva din kvarlåtenskap.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss.Med vänliga hälsningar,

Krävs samtycke av make vid borgensåtagande?

2020-11-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej !Min make och jag har äktenskapsförord och inbördes testamente. Hans barn från tidigare äktenskap vill ha min makes borgen för ett hyreskontrakt inkl ev rättegångskostnader vid tvist samt kostnader vid vräkning. Om en eventuell skuld skulle uppstå kommer jag att bli betalningsskyldig om min man inte kan betala eller om han skulle gå bort.Med vänlig hälsningAnn
Carl Hansen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt huvudregeln har en make rätt till att ådra sig skulder och företa rättshandlingar utan att inhämta samtycke från den andra maken. Det finns undantag till dessa rättigheter men att ingå ett borgensåtagande hör inte hit. Alltså får din make ingå ett sådant åtagande.Att gå i borgen för någon innebär att man själv kan bli skuldsatt om den man går i borgen för får betalningssvårigheter, (jfr 10 kap. 8 & 9 § § Handelsbalken (HB).Skulle således din makes barn få sådana svårigheter är det din make som svarar för denna skuld enligt åtagandet, 1 kap. 3 § ÄktB. Däremot finns det en sannolikhet att skulden eventuellt kan ingå i en bodelning vid dödsfall eller äktenskapsskillnad. Som huvudregel ska bodelning göras med utgångspunkt i egendomsförhållandet den dag då talan om äktenskapsskillnad väcks, den så kallade brytdagen / kritiska tidpunkten, 9 kap. 2 § 1 st. ÄktB. Om en eventuell skuld från ett borgensåtagande ska ingå i bodelning beror på omständigheterna från fall till fall. Till exempel om sonens borgenärer kräver att borgensåtagandet ska infrias innan brytdagen ska skulden räknas med i bodelningen. Däremot om han sköter sina åtaganden och det inte finns något som talar för att borgensåtagandet kommer infrias ska skulden därtill inte tas med i en eventuell bodelning.Hoppas du fick svar på din fråga. Har du några fler frågor nu eller i framtiden är du varmt välkommen att höra av dig igen.Med vänliga hälsningar,