Kan man få ersättning för värdeminskning av fastighet om kommunen anlägger väg intill fastigheten?

2021-04-15 i Strikt ansvar
FRÅGA |Jag äger en villa med stor tomt. I dagsläget är den värderad till drygt X milj kr. En detaljplan utanför min villa - som tidigare vunnit laga kraft - skall enligt kommunen och exploatören nu förändras så att en oanvänd mindre smal skafttomt inom detaljplanen belägen 3.5 meter från min villas sovrum och vardagsrum kan användas för en massiv in- och utfartstrafik till detaljplanens parkeringsplatser. Det innebär att minst 200 bilar dagligen kommer att passera in och ut från och till detaljplanen bara några meter från min villas sov- och vardagsrum. Sker det anser min fastighetsmäklare att min villas värde på marknaden då riskerar att minska med hela 25-30% (X till Y milj kr). Skafttomtens förändrade användning har jag överklagat till Mark och miljödomstolen. Ingen dom har meddelats ännu. Min fråga är - kan jag alternativt kräva skadestånd av kommunen/exploatören enligt principen om orubbad förmögenhetsställning i skadeståndsrätten? En mycket stor rubbning av min förmögenhetsställning kommer ju att ske tack vare förändringen av den detaljplan som både kommunen och exploatören är ansvariga för.
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår din fråga som att du undrar om du kan få ersättning för den värdeminskning som den nya vägen har inneburit för din fastighet. För att besvara din fråga tänker jag redogöra för om du kan få ersättning för värdeminskningen. Din fråga regleras i plan och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB). När får en detaljplan ändras? En detaljplan får endast ändras på så sätt att ändringen ryms inom syftet för den befintliga detaljplanen. Jag kan tyvärr inte utreda huruvida byggandet av vägen skulle kunna vara en detaljplansstridig åtgärd. Kan du få ersättning för värdeminskningen på huset? Enligt miljöbalken kan den som utsätts för störningar på sin fastighet med anledning av annan verksamhet på en annan fastighet få ersättning (32 kap. 1 § MB). I NJA 1999 s. 385 har ersättning beviljats för buller och estetiska förändringar vid anläggandet av en väg intill en bostad. I det rättsfallet var bullernivåerna av central betydelse och det var primärt det som låg till grund för ersättningen. Vidare konstaterar HD att om en intilliggande fastighet tappar i marknadsvärde "är det inte rimligt att fastighetsägaren står fär hela den förlusten". Därav kan det finnas utrymme för dig att söka ersättning för värdeminskningen på fastigheten. Exakt vilka belopp eller dina möjligheter att faktiskt få ersättning kan jag utifrån omständigheterna du tar upp i frågan inte avgöra. Slutsats En ändring av detaljplanen måste ligga inom ramen för dess syfte. Troligen har det funnits utrymme för kommunen att anlägga en väg på skafttomten. Av tidigare praxis framkommer det att fastighetsägare kan få ersättning för buller och estetiska förändringar om en kommun anlägger en väg intill en fastighet. Du har beställt tjänsten med telefonuppföljning och jag kommer således ringa dig på fredag (16/04 - 2021) klockan 12:30. Om inte den tiden fungerar får du gärna kontakta mig på andre.blomquist@lawline.se så bestämmer vi en ny tid. Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Skadestånd från gym på grund av bristfälligt underhåll av maskin

2021-04-14 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Jag körde crunches i en kabelmaskin på gymmet då något helt plötsligt går av och konsolen som man kan höja/sänka åker ner i mitt huvud. Detta skapar ett jack på 2-3cm och jag fick åka till akuten och sy med fem stygn. Olyckan berodde troligen på att gymmets underhåll av maskinerna inte skötts som det ska. Kan man begära skadestånd från gymmet eller hur funkar det?
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rätt till skadestånd för personskadaRätten till skadestånd regleras i skadeståndslagen (SkL). För att ha rätt till skadestånd måste självklart en skada ha skett. Vid personskador kan skadan vara både fysisk och psykisk. Ditt jack i huvudet klassas som en fysisk personskada (2 kap 1 § SkL).För att gymmet ska bli ersättningsskyldiga krävs att de har agerat vårdslöst (2 kap 1 § SkL). Min bedömning är att ett gym har en plikt att underhålla sina maskiner och byta ut utrustning som inte längre är säker att använda. Normalt sätt krävs att någon aktivt utför en vårdslös handling för att bli skadeståndsskyldig, men i vissa fall, likt detta, när det föreligger en plikt att handla, kan även passivitet innebära skadeståndsskyldighet. Det kan visserligen finnas omständigheter som gör att bedömningen blir en annan, till exempel om felet på maskinen har varit svårt för gymmet att upptäcka. Vilka skador du kan få ersättning förSkulle gymmet anses vara vårdslösa har du möjlighet att få ersättning för dina eventuella sjukvårdskostnader, inkomstförlust pga eventuell sjukskrivning, en ersättning för den akuta läkningstiden (sveda och värk-ersättning) samt för eventuella bestående men, exempelvis ärr (5 kap 1 § SkL).Möjlighet till ersättning genom försäkringDet är svårt att förutse hur utfallet i en eventuell rättegång blir. En domstolsprocess tar dessutom ofta lång tid samt innebär en ekonomisk risk. Bevisbördan för att gymmet varit oaktsam ligger på dig, varför jag rekommenderar dig att i första hand välja en annan väg än att kräva skadestånd genom stämning. Min rekommendation är att du i första hand kontaktar gymmet för att höra om de går med på att frivilligt kompensera dig för dina skador. Du bör även undersöka om gymmet har någon försäkring som täcker skador på dess medlemmar. Om du själv har en olycksfallsförsäkring råder jag dig även att anmäla skadan till ditt eget försäkringsbolag. Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar och att du kryar på dig! Vänliga hälsningar

Kan man kräva skadestånd/upprättelse för umgängessabotage som skett för mer än 10 år sedan?

2021-04-07 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |I samband med separation från vårt gemsammabarms far 1997 har i stort sett ingen information kommit till min kännedom om dotterns dagliga liv, mående, utveckling. Vi hade tillgång till familjerätt vid ett antal ggr där han sällan närvarande. BUP visade visst intresse men även dör var hans stol tom. Detta tärde oerhört på mig och det tog ett par år innan jag gick till domstol de dömde utifrån att barnet varit boende ett par år hos honom, pga att han nekade mig möten o ej infunnit sig på bup el fam rätt. Domstolen fastslog att han skulle underlätta för vår dotter att få återknyta komtakten med mig. Så har inte skett och det ör ca 22 år sen. Han har undanhållit all information betr hälsa, utveckling,skola, vänner utbildning etc etc. under alla år, trots försök till att få info per mejl. Han har undanhållit vår dotters tele, mejl, arbete, adress mm. Har jag o ffa vår dotter någon möjlighet att göra anspråk på skadestånd/ upprättelse hon var 7år när hans patologiska symbiotiska o isolerande tillstånd blev uppenbart. Konsekvensen av hans handlande blev ca 1 år sjukskrivning för mig. Idag är vår dotter trettio år och hon har troligen levt under mkt kontrollerande, hämmande o begränsande vilkor under större delen av sin uppväxt. Vad finns juridiskt att göra?Med vänlig hälsning,
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår din fråga som att du vill ha upprättelse alternativt skadestånd för de eventuella skador din dotter lidit med anledning av ert bristande umgänge. För att besvara din fråga tänker jag redogöra för när man får väcka en skadeståndstalan. Din fråga regleras i preskriptionslagen (preskl). När får man väcka en talan om skadestånd? Den allmänna preskriptionstiden för skadestånd är 10 år (2 § preskl). Preskriptionstiden räknas från det att den skadegörande händelse inträffade alternativt upphörde. I ditt fall har det tyvärr gått mer än 10 år från det att den skadegörande händelsen eventuellt skulle ha inträffat eller upphört. Således går tyvärr din rätt att väcka talan förlorad (8 § preskl). SlutsatsTyvärr finns det inget etablerat system för en sådan talan som du efterfrågar. I och med att din dotter nu är vuxen sedan 12 år tillbaka faller eventuell rätt till skadestånd eller möjlighet att etablera ett krav på umgänge. Du har beställt tjänsten med telefonuppföljning och jag kommer således ringa dig på torsdag (08/04 - 2021) klockan 14:15. Om inte den tiden fungerar får du gärna kontakta mig på andre.blomquist@lawline.se så bestämmer vi en ny tid. Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Jag råkade backa in i en bil, vad behöver jag göra?

2021-04-03 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej, jag råkade backa in i en bil idag på parkeringen. Han satt i bilen så snackade med honom direkt efteråt. Han fick mitt reg nummer och sa att han skulle anmäla om han upptäckte en skada. Behöver jag göra något mer?
Gabriella Zako |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad tråkigt att du blivit påbackad. Det första du ska göra är att polisanmäla det inträffade. När du gjort det anmäler du skadan till ditt försäkringsbolag.Den som backar på någon annans bil är som huvudregeln skyldig att enligt skadeståndsrättsliga principer ersätta skadan. När det handlar om bilar regleras det via den trafikförsäkring som man är skyldig att ha.Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!Vänligen,Gabriella

Kan man väcka talan enligt försäkringsavtalslagen efter preskriptionstiden?

2021-04-14 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |HejJag blev skadad och fick ut en ersättning från AFA men nu har AFA glömt att ge mig en annan ersättning som jag har rätt till enligt en dom i HD Mål nr T 3075.När jag fick beslutet för några år sedan, stod det, om jag inte var nöjd skulle jag överklaga inom 6 månader.Handläggaren skickade inte med vad denna HD dom innebar. Jag var nöjd med det jag fick.Men nu senare har jag förstått vad jag gick miste om. AFA skickar ut ett beslut till en som har fått en allvarlig hjärnskada utan en förklaring på HD domen. Detta tycker jag är fel.Nu har det gått så lång tid så det har inträtt en preskription. Nu på min överklagan, i beslut från AFA stod det att jag skull överklaga inom 6 mån på första beslutet.Jag har hört det om i patientskadelagen, har det införts en ny paragraf just om särskilda skäl för att undanröja preskriptionen. Rätta mej om jag har fel.Nu till min frågaSkulle vilja veta om det finns en motsvarande regel i försäkringsavtalslagen.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga har du blivit skadad och fått ut ersättning från AFA. Däremot har AFA glömt att ge dig en annan ersättning som du har rätt till enligt en dom från Högsta domstolen. Jag är dock osäker på om du är part i den domen eller om du gjort bedömningen att du har rätt till ersättning utifrån vad som uttalades i den domen. Det är tyvärr ingen bedömning jag kan göra inom ramen för expresstjänsten; för en närmre granskning rekommenderar jag att du bokar tid med en av våra jurister på Lawline juristbyrå.När du fick beslutet från AFA framkom det att du skulle överklaga beslutet inom sex månader om du inte var nöjd (min tolkning utifrån genomgång av AFA:s villkor är att det i praktiken rör sig om en omprövning). Du begärde inte omprövning inom den föreskrivna tiden. Som jag förstår det tycker du det är fel att AFA inte skickade med vad en HD dom innebär. Inledningsvis bör sägas att sådan skyldighet i princip inte finns. Oaktat det så har det nu gått så lång tid att det inträtt preskription. Du har hört om att det i patientskadelagen införts en ny paragraf om särskilda skäl för att undanröja preskriptionen. Du undrar därmed om det finns motsvarande regel i försäkringsavtalslagen.Det jag kan finna i patientskadelagen som eventuellt är det du åsyftar är 24 §. Enligt 23 § patientskadelagen ska den som vill ha ersättning enligt lagen väcka talan inom tio år från den tidpunkt då skadan orsakades. Enligt 24 § får talan väckas senare (dvs. efter preskriptionstiden) om det finns synnerliga skäl. Vid bedömningen ska det särskilt beaktas om den skadelidande har varit förhindrad att framställa anspråket i tid.När det gäller försäkringsavtalslagen gäller att den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste väcka talan inom tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde. Om den som vill ha försäkringsskydd har framställt anspråket till försäkringsbolaget i tid är fristen att väcka talan alltid minst sex månader från det att bolaget har förklarat att det tagit slutlig ställning till anspråket. Väcks talan inte inom denna tid går rätten till försäkringsskydd förlorad (5 § försäkringsavtalslagen). Som synes saknas det någon bestämmelse i försäkringsavtalslagen som ger rätt att vid synnerliga skäl väcka talan utanför preskriptionstiden.Sammanfattningsvis och som svar på din fråga finns det ingen bestämmelse i försäkringsavtalslagen som motsvarar det du efterlyser. Någon närmre bedömning av ärendet kan jag tyvärr i övrigt inte göra, dels utifrån att jag har väldigt lite information, dels utifrån att för det ändamålet krävs mer hjälp än vad som kan erbjudas inom expresstjänsten. Om du behöver vidare hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Hur mycket ska betalas i ersättning för förstörda stolar?

2021-04-11 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej, vi har hyrt en lägenhet i andra hand. Hyresvärden lämnade två stolar som vi ställde på balkongen och de blev förstörda av regnet. Det finns ingen inventering av möblerna som hade lämnats före uthyrning och vi har inte kommit överens av vad skulle återbetalas om något blev skadat. Nu säger hyresvärden att vi ska ersätta honom 2000kr för skadan av stolarna, vilket jag tycker är fel, då stolarna är väldigt simpel och kostar inte mer än 400kr som ny. Hyresvärden säger att stolarna var "vantage" och att han fick dem av en vän som gåva, då går det inte bevisa vad var priset av dem när han fick dem och jag vet inte heller hur man bevisar vad priset var när vi flyttade in. Jag vill inte betala mer än det är faktiskt värt. Hur gör man i det fall man kommer inte överens om värde av skadade saker? Med vänliga hälsningar
Nadja Nordlund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår din fråga som att ni har ni haft stolar ute som har förstörts i regnet, och nu undrar du hur man kan komma överens om ett faktiskt värde för stolarna. Detta kommer jag utgå ifrån i mitt svar. Eftersom ni inte hade avtalat om vad som händer om något skadas är skadeståndslagen (SKL) tillämplig (SKL 1 kap. 1 §). Skadestånd för de förstörda stolarna Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan (SKL 2 kap. 1 §). De förstörda stolarna innebär en sakskada. Lagen ger ingen definition av vad som är vårdslöshet utan det krävs att en bedömning görs i varje enskilt fall. Men eftersom stolarna ställdes ut på balkongen, och detta alltså inte rör sig om en ren olyckshändelse, så ska de skadade stolarna ersättas. Värdet av stolarna ska betalasSkadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning (SKL 5 kap. 7 §). Ni ska alltså bara ersätta stolarnas värde eller reparationskostnader. En reparationskostnad får dock inte heller vara högre än sakens värde. Det är alltså återanskaffningskostnaden med avdrag för ålder och bruk som ersätts. Om stolarna inte är värda mer än 400 kr ska ni inte betala mer än det. Tex ersätts inte eventuellt affektionsvärde som stolarna har för hyresvärden. SammanfattningsvisSammanfattningsvis är detta alltså en sakskada som ska ersättas, men inte till något högre belopp än stolarnas värde. Om ni inte kommer överens om vad detta värde är kan du ta ärendet till domstol. Ifall du inte vill gå så långt så kan du också visa hyresvärden lagen och vad anskaffningspriset för stolarna är idag, för att på detta sätt försöka komma till en lösning av problematiken. Vill du ha mer juridisk hjälp så kan du boka en tid med en av våra jurister här på Lawline (https://lawline.se/boka). Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Är det lagligt att avliva en katt som inte är ens egen?

2021-04-07 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |ÄR DET TILLÅTET/LAGLIGT ATT AVLIVA EN KATT SOM INTE ÄR ENS EGEN?Hittade följande på Facebook igår:"AKUT-Robin (Robin är katten) avlivas ikväll om han inte hittar ett hem (Skåne) Försiktige Robin är hemlös. Idag såg han chansen till sin räddning och smet in i ett hus där han gömt sig under en säng. Robin är väldigt försiktig och vill inte komma fram. Robin vill stanna inne i tryggheten och bli en älskad familjemedlem. Familjen kan inte erbjuda Robin det hemmet han behöver och kommer lämna in Robin för avlivning om ett hem inte hittas idag. Situationen för Robin är AKUT, hans liv är i stor fara."Den här familjen äger alltså inte katten - då har dom väl ingen laglig rätt att avliva den?
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om någon annan än kattens ägare får avliva denne. Regler om katter finns bland annat i Lag om tillsyn över hundar och katter. Det är vanligt med bortsprungna katter. Om man hittar en katt bör man först kolla om den har en märkning så att man förhoppningsvis kan kontakta ägaren. Om det är omöjligt att kontakta ägaren så bör man vända sig till Polisen alternativt Länsstyrelsen. Polisen kan således kontrollera om katten ifråga matchar en anmälan om en saknad katt. En person som har hittat en katt har i regel ingen rätt att avliva den. En katt får enbart avlivas om den kan antas vara övergiven eller förvildad, då kan en jakträttshavaren ha rätt att avliva katten. Men inom tätbebyggt område så krävs det tillstånd från polisen om man känner behov att avliva en katt (21 § i Lagen om tillsyn över hundar och katter). Om en bortsprungen katt avlivas i strid mot denna regel så kan brottet djurplågeri aktualiseras (Brottsbalken 16 kap. 13 §)Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Säga upp vårdnaden om mitt barn för att undvika principalansvaret

2021-03-31 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Min son är ohanterlig och jag är rädd att han ska elda upp en byggnad el liknande, då han ofta har tändare och tändstickor på sig. Jag är rädd att det kommer hända något som gör att han blir skadeståndsskyldig och jag vill inte betala. Om jag säger upp vårdnaden om honom och låter fadern ta allt ansvar, slipper jag så stå till svars om så skulle hända? /Britta
Vilhelm Oxhammar |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Jag förstår din fråga som att du undrar huruvida du som förälder kan bli skadeståndsskyldig för sitt barns agerande. Vidare undrar du om du genom att inte längre vara vårdnadshavare kan undgå skadeståndsansvar. Lagen som är aktuell för att besvara din fråga är skadeståndslagen (SkL).Principalansvar för vårdnadshavareSom vårdnadshavare till ett barn som har begår ett brott, eller orsakar person eller sakskada, föreligger ett så kallat principalansvar. Detta innebär att föräldern har ett skadeståndsansvar även om det inte har förekommit någon vårdslöshet från förälderns sida 3 kap. 5 § SkL. Du kan därmed bli skadeståndsskyldig för de skador ditt barn orsaka genom att råka elda upp en byggnad e.d. Ett exempel på ett ett brott är skadegörelse alternativt ringa skadegörelse (en mildare grad av skadegörelse) 12 kap. 1 § brottsbalken och 12 kap. 2 § brottsbalken, och personsskada skulle kunna vara att någon blir brännskadad.Det viktiga rekvisitet här är vårdnadshavare. Föräldrar som inte har någon vårdnad över barnet har inte något ansvar enl. denna paragraf. Rent skadeståndsrättsligt och rent principellt, skulle du alltså inte vara skadeståndsskyldig om du sa upp vårdnaden om barnet. Dock är det så att en vårdnadshavare inte ensidigt kan säga upp vårdnaden om sitt barn. Båda föräldrarna måste dels vara överens och kan då skriftligt avtala kring vårdnad, boende och umgänge, en förutsättning är dock att det godkänns av socialnämnden, se 6 kap. 6 § föräldrabalken. Vidare är det alltid barnets bästa som ligger till grund för alla beslut gällande vårdnad, boende och umgänge. Barnets bästa anses bl.a. vara en nära och god kontakt med båda föräldrarna. se 6 kap. 2a §.Om båda föräldrarna eller någon av dessa väcker talan vid tingsrätt om ensam eller gemensam vårdnad av ett barn så ska tingsrätten besluta om vårdnaden. Tingsrätten tar hänsyn till om föräldrarna har stora svårigheter med att samarbete i frågor som rör barnet och även barnets bästa, om barnet utsätts för övergrepp eller liknande. Om båda föräldrarna motsätter sig gemensam vårdnad får rätten inte besluta om gemensam vårdnad, 6 kap. 5 §.SammanfattningRent principellt kan du alltså slippa skadeståndsansvar genom att inte vara vårdnadshavare. Du kan däremot inte säga upp vårdnaden om ditt barn hursomhelst, utan detta kommer i slutändan vara upp till domstolen eller socialnämnden.