Fel pris på abonnemang

2013-07-30 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |HEj Jag har skrivit kontrakt med företag X på ett surfabonnemang med surfplatta där i kontraktet står det att det kostar endast 100kr/mån. Nu fick jag en räkning av dem, vi ringde och sa att på kontraktet står det 100kr, men de vill fortfarande ha betalt. Vad kan jag göra? Vart kan jag vända mig?
Mattias Karlsson J |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om priset på tjänsten inte stämmer överens med vad ni avtalat (vad som står i kontraktet) råder jag er att bestrida fakturan. Detta kan ni göra hos kronofogden (KFM).Först och främst råder jag dock er att till exempel ta kontakt med den kommunala konsumentrådgivningen, för att få klarhet i exakt vad kontraktet säger och vad ni skall ta upp med kronofogden.

Ytterkläder borttappade i garderob hos studentnation

2013-04-27 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Jag var ute på studentnation för några veckor sedan och de lyckades då med att tappa bort min jacka (med halsduk, handskar, hörlurar och lite annat) i garderoben. När jag hörde av mig angående ersättning för jackan (för jag antar att det inte går att få ersättning för vad som fanns i fickorna) fick jag höra att de inte ger ut ersättning eftersom de inte ansvarar för kläder som hängs in i garderoben. Att de inte har ansvar förklarade de med att de har en skylt uppsatt samt att de inte tar betalt för garderoben i sig utan att det är en service man får använda vid entrén (man betalar dock entréavgift). Undrar om detta är förenligt med konsumenttjänstlagen och hur jag ska gå vidare med detta?
|Hej och tack för din fråga!Det du talar om, deponering av ytterkläder är en förvaringstjänst och konsumenttjänstlagen är tillämplig. Enligt 32 § konsumenttjänstlagen är en näringsidkare skyldig att betala ersättning för borttappade föremål i näringsidkarens besittning om han inte kan visa att han inte varit försumlig. Eftersom att konsumenttjänstlagen är tvingande lagstiftning som inte går avtala bort, se 3 § konsumenttjänstlagen, är även denna lagregel tvingande. Du har rätt till ersättning för din jacka.Här är ett fall som är mycket likt ditt: http://www.arn.se/Amnen/Allmanna/Vanliga-fall/Vanliga-fall-Allmanna/Fall-111/Lättast för dig är att vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) om studentnationen vägrar att ersätta dig. Hur du går till väga hittar du här: http://www.arn.se/Konsument/Läs informationen ovan innan du anmäler till ARN.Lycka till!

otillfredställande utförande av tjänst

2013-04-10 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej, Jag och min pojkvän ska flytta ihop snart och på inrådan av vår bankman träffade vi en jurist via banken för att diskutera samboavtal och testamente. Efter 30 minuters stressande genom oförståbara termer får vi frågan med andemeningen "nå, ska ni ha samboavtal och testamente eller inte". I brist på bättre vetande sa vi ja. När vi ett par dagar senare fick hem papperna blev det en mindre chock. Både samboavtalet och testamentet är standardiserat till tusen. Vi ägnade ett par minuter åt att googla och fick fram snarlika mallar, gratis. X vill för detta ha 5000 kr. Jag undrar nu om vi har några möjligheter att häva "köpet" eller avtalet eller vad man ska kalla det. Att behöva betala 5000 för något jag kan få gratis utan ansträngning känns helt bisarrt. Jag har läst om ocker i 31§ i avtalslagen, skulle det kunna gå in under det? Och även 36§ i avtalslagen att man kan häva om avtalet (att betala 5000) är oskäligt i förhållande till innehållet (standarmallar). Tack på förhand.
Cecilia Lindström |Hej! tack för din fråga!Vad tråkigt att ni inte blivit nöjda med tjänsten, det stämmer som du säger att man lätt kan hitta samboavtal och liknande på nätet. Viktigt är dock att tänka på exakt vad man vill ha och att inte skriva saker som inte är juridiskt bindande, t.ex. kan man inte avtala om att samma regler ska gälla som för gifta personer. Den lag som är aktuell för er är konsumenttjänstlagen. Enligt den lagen är tjänsten felaktig om t.ex. tjänsten avviker från det du har rätt att kräva. Det är i det här fallet enligt min åsikt svårt att avgöra, förvisso verkar det som om byrån inte har ansträngt sig att lyssna på era behov och utforma ett avtal som passar er, när man vänder sig till en byrå är det enligt min åsikt rimligt att kräva att man för ett avtal utformat efter era personliga förutsättningar. Å andra sidan kanske avtalet (det är svårt att avgöra när jag inte sett avtalet och inte vet vilka avsikter ni hade med avtalet) är helt riktigt och det enda ni behöver avtala om, i så fall kan man ju inte säga att tjänsten avviker från det man kan kräva, ni har ju fått det ni ville ha. Mitt råd är att ni vänder er till byrån och berättar att ni inte är nöjda med tjänsten, alltså att ni gör en reklamation, berätta då att ni inte fått framföra vad ni hade för avsikter med avtalet och att ni inte hade väntat er ett standardiserat utförande. Det är som jag skrivit ovan svårt att avgöra om byrån gjort direkt fel men om ni gör en reklamation till byrån kanske de självmant är beredda att rätta till det som är fel eller kan gå med på att efterge sitt betalningskrav. Lycka till och hoppas detta varit till hjälp!

Pristillägg på veterinärbesök

2013-01-30 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Jag ringde ett djursjukhus för chipmärkning och vaccination, samt besiktning av en valp och begärde prisuppgift på detta, fick klart och entydligt svar, 650kr. Vid besöket som bokades fick vi betala 865kr till vår stora förvåning. Hunden har inte genomgått fler behandlingar än som avtalats. Är det lagligt av djursjukhus att göra såhär? Är det inte avtalsbrott?
Emily Töyrä | Hej!Trots att 1 § 1 st 1 p Konsumenttjänstlagen (https://lagen.nu/1985:716) uttryckligen undantar arbete på levande djur så finns det skäl till att göra analogiska tolkningar av lagen enligt dess förarbeten (SOU 1979:36 s. 109, 121).  Då just detta scenario inte är prövat i praxis är det svårt att säga exakt vad som ska gälla men min tolkning av förarbeten och rättspraxis är att den är tillämplig även på detta fall. Jag gör därför en genomgång av vad som gäller enligt Konsumenttjänstlagen.Om ett fast pris har lämnats så har näringsidkaren rätt till pristillägg enligt 38 § Konsumenttjänstlagen om tjänsten har fördyrats på grund av omständigheter som är att hänföra till konsumenten och som näringsidkaren inte bort förutse när avtalet träffades. Detta kan till exempel vara om konsumenten lämnat oriktiga uppgifter eller dylikt. Om ett ungefärligt pris har lämnats får det uppgivna priset inte överskridas med mer än 15 % enligt 36 § 2 st Konsumenttjänstlagen. Djursjukhuset bör med andra ord inte ha fått göra pristillägg på detta sätt. Hoppas detta besvarar dina frågor!Med vänlig hälsning,

Avbeställning av konsumenttjänst, ersättningsskyldighet

2013-07-09 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Gällande avtalsbrott, har tagit in offert för ombyggnad av badrum, gjort en signatur, på pris offert, jobb har blivit sagt att påbörjas viss tid. Inredning har blivit beställd. Fråga, hur kan jag dra mig ur detta? Har fått reda på, att jobbet är mycket dyrare, än vad andra skulle göra det för. Om jag betalar för den beställda inredningen, ifall den inte går att avbeställa, vad är då skäligt att jag ska betala för nedlagd tid, offert m m? Med vänlig hälsning
Hampus Stålholm Holmqvist |Hej, och tack för din fråga!Förutsatt att du har ingått i avtalet som en konsument och att konsumenttjänstlagen därmed är tillämplig, så behöver du inga skäl för att avbeställa en tjänst som omfattas av konsumenttjänstlagen (vilket renovering av badrum enligt KtjL 1 § 2 p görs). Detta kommer av att konsumenttjänstlagen ska vara skyddande till konsumentens förmån.Dock så är man som konsument skyldig att betala för det arbete som redan har utförts, samt att ersätta näringsidkaren för de förluster som denne lider av att ha tackat ja till uppdraget men inte fått fullfölja det: t.ex. förlust för att ha tackat nej till andra uppdrag. Detta ges av 42 § Konsumenttjänstlagen. Näringsidkaren får enligt 41 § förbehålla sig en på förhand bestämd ersättning om avbeställning görs, men den ska vara skälig i förhållande till vad ersättningen skulle bli enligt 42 §.Att utforma en offert är i regel inte att påbörja arbetet, och därför ska man inte begära ersättning för en offert, KtjL 37 §. Ett exempel på undantaget är att offerten innehåller avancerade beräkningar på t.ex. hållfasthet, och därmed kan användas av andra näringsidkare även om det första uppdraget blir avbeställt.Jag kan inte svara dig vad som i sig är skäligt att betala. Ifall avtal om pris har träffats så är det priset gällande, och då även vid beräkning av ersättning för avbeställande. Har avtal om priset inte träffats skall konsumenten betala vad som är skäligt för tjänsten, och avgörande för vad som är skäligt är "tjänstens art, omfattning och utförande, gängse pris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänster vid avtalstillfället, samt omständigheter i övrigt", enligt 36 § 1 st. KtjL.Vad som är avtalat pris i ditt fall kan jag inte uttala mig om, men en signerad offert kan vara både en ungefärlig prisuppgift, som enligt 36 § 2 st. KtjL inte får överskridas med mer än 15 %, eller som ett avtalat fast pris.Det är inte ett avtalsbrott från näringsidkarens sida att ha ett högre pris än sina konkurrenter. Som jag tidigare skrev så är konsumenten fri att frånträda avtal utan att behöva förklara sig, exempelvis för att ge jobbet till någon som gör det för en lägre kostnad. Oskäliga priser och avtal också jämkas eller förklaras ogiltiga med allmänna avtalsrättsliga bestämmelser (Avtalslagen §§ 33 och 36). Bestämmelserna används dock restriktivt och ska främst ses som sista utvägar, när andra lösningar inte förslår.Avslutningsvis vill jag påminna att Konsumentverket är en god källa för information till dig som är konsument.Hoppas du är nöjd med svaret,vänligen

Fel i tjänst

2013-04-25 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |HEJ. Vi har renoverat våra 2 badrum. Enteprören fick nycklarna eftersom vi inte är på plats men kontrakt önskades innan start och utlovades.. De satte igång utan kontrakt och inget har kommit trots upprep önskan. Badrum ochd 4 dörrar revs ner utan att vi viste men hade bett om offert ovh precisering på denna.. Toalett och tvättställ står sammanklistrat. Rör syns hemskt, sitter bra mycket övanför golv. ibland 4 tillsammans och krokiga. Småflisar för dusch stämmer inte med dushens storlek. En av 4 dörrarna byttes ut på fel ställe. Mest händer utan att vi blir frågade. ETC. Vår rätt ? Behöver vi betala direkt för de kräver det utan att vilja komma tillmötes.
Emelie Piironen |Hej, och tack för din fråga.Jag utgår i mitt svar ifrån att du är en konsument, vilket gör att konsumenttjänstlagen blir tillämplig https://lagen.nu/1985:716. Denna lag gäller om tjänster som näringsidkare utför åt konsumenter, 1 § https://lagen.nu/1985:716#P1S1. Enligt lagens 4 § https://lagen.nu/1985:716#P4S1 sägs att en näringsidkare ska utföra en tjänst fackmannamässigt och att han vidare med tillbörlig omsorg ska ta tillvara konsumentens intressen och samråda med denne i den utsträckning detta behövs och är möjligt.4 § anger de grundläggande krav som en konsument har rätt att ställa på näringsidkaren när det gäller utförandet av en tjänst och näringsidkarens handlande i övrigt i förhållande till konsumenten. Huruvida en tjänst är att anse som fackmannamässigt utförd eller inte bestäms ofta utifrån branschanvisningar, dvs. som riktmärke ska ett arbete utföras på sådant sätt som kan krävas av en normalt skicklig och kunnig arbetande fackman inom det område som den ifrågavarande tjänsten gäller. Vidare ska näringsidkaren samråda med konsumenten i den utsträckning detta behövs och är möjligt. Genom detta klargörs att skyldigheten att försöka undanröja missförstånd och andra oklarheter i arbetet i princip ligger på näringsidkaren.Om en tjänst avviker från vad konsumenten med hänsyn till 4 § har rätt att kräva ska tjänsten anses felaktig, detta enligt 9 § https://lagen.nu/1985:716#P9S1. Enligt 16 § https://lagen.nu/1985:716#P16S1 får en konsument om tjänsten är felaktig, utan att detta beror på något förhållande på konsumentens sida, hålla inne med betalningen enligt 19 §, kräva att felet avhjälps enligt 20 § eller också göra avdrag på priset eller häva avtalet enligt 21 §. Enligt 17 § https://lagen.nu/1985:716#P17S1 ska en konsument som vill åberopa att en tjänst är felaktig, underrätta näringsidkaren om detta inom skälig tid efter det att felet märkts eller borde ha märkts, dvs. reklamera felet till näringsidkaren. En reklamation som görs inom två månader efter det att konsumenten märkt felet ska alltid anses ha skett i rätt tid. Reklamationen får dock inte ske senare än 3 år, såvida inte annat följer av en garanti eller annat avtal.Enligt 19 § https://lagen.nu/1985:716#P19S1 har konsumenten rätt att hålla inne så mycket av betalningen som krävs för att ge säkerhet för konsumentens krav på grund av ett fel i tjänsten. Denna bestämmelse syftar till att utöva press på näringsidkaren, i första hand för att få denne att avhjälpa felet. Enligt 20 § https://lagen.nu/1985:716#P20S1 har som sagt konsumenten rätt att kräva att näringsidkaren avhjälper felet om inte detta medför oskäligt höga kostnader för näringsidkaren i förhållande till felets betydelse för konsumenten. Även om konsumenten inte krävt att näringsidkaren ska avhjälpa felet så får näringsidkaren ändå välja att i första hand avhjälpa felet om konsumenten inte har ett särskilt skäl till att avvisa erbjudandet. Väljer näringsidkaren att avhjälpa felet så ska detta ske inom skälig tid från det att konsumenten gett näringsidkaren tillfälle till detta. Vid bedömande av vads som är "skälig tid" bör i första hand konsumentens intressen beaktas. Längre tid än normalt kan accepteras om näringsidkaren lånar ut ersättningsföremål till konsumenten. Hänsyn kan också tas till yttre omständigheter såsom dåliga väderförhållanden. Konsumenten bör inte behöva tåla mer än två försök att avhjälpa ett och samma fel. Är det flera fel kan man ibland få godta flera avhjälpanden. Avhjälps inte felet enligt vad som sägs i 20 § får konsumenten göra avdrag på priset. Om syftet med tjänsten huvudsakligen är förfelat och näringsidkaren insett eller bort inse detta, får konsumenten istället häva avtalet, 21 § https://lagen.nu/1985:716#P21S1.Skulle det uppstå ännu mer problem kan ni vända er till allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se) för att få ärendet prövat.Hoppas att detta var till någon hjälp och lycka till!Vänligen,

Avbeställning av konsumenttjänst

2013-03-01 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej Lawline, hjälp!Jag har renoverat ett hus och nu accepterat ett prisförslag på 40.000 kr för att utföra ytterligare en renovering av en vind till gästrum under 5 arbetsveckor i samma hus. Prisförslaget och avtalad start/sluttid för jobbet är i en mailkonversation/chatt på facebook och finns dokumenterad. Där är kundens förslag till mig är 10.000 vid påbörjan av jobbet, 20.000 vid halva tiden och resterande 10.000 när det är slutfört. Det blev bestämt för ca 1 månad sedan att jag skulle börja nu den 27: februari. Måndagen den 25:e februari bröt kunden avtalet och jag har därför utebliven inkomst. Kunden är en nära släkting och anledningen till avtalsbrottet är för att jag vänligt bad kunden att inte blanda sig i mitt privatliv då kunden uttryckt sig illa om min fästmö , både till henne och till mig. Kunden är väldigt nöjd med mitt tidigare utförda arbete och därav gett mig vidare förtroende till vindsrenoveringen. Borde inte vårat avtal gälla även om hon har personliga uppfattningar om mig och min fästmö?
Hampus Stålholm Holmqvist |Hej, och tack för din fråga.Jag förutsätter att avtalet slöts mellan en konsument (kunden) och en näringsidkare (du), vilket medför att Konsumenttjänstlagen blir tillämplig,  https://lagen.nu/1985:716. Jag måste tyvärr meddela att kunden kan avbeställa en konsumenttjänst utan att behöva ange några skäl varför.Konsumenttjänstlagen är på det här området tämligen förmånlig för konsumenten eftersom att den stadgar en vittgående rätt att avbeställa en avtalad tjänst, vilket framgår av 42 § KTjL. Konsumenten behöver inte anföra några som helst skäl för att avbeställa tjänsten, och kan göra så t.ex. om en annan näringsidkare kan utföra tjänsten till ett billigare pris. Därtill kan denna rätt att avbeställa göras gällande när som helst, alltså oavsett om arbetet är långt framskridet eller inte ens påbörjat.42 § KTjL stadgar vidare att om konsumenten avbeställer så har näringsidkaren rätt till ersättning för den del av tjänsten som redan har utförts samt för arbete som måste utföras trots avbeställningen. I paragrafens andra stycket framgår att "ersättning [utgår] för förluster i övrigt på grund av att [näringsidkaren] har underlåtit att ta på sig annat arbete eller på grund av att han på annat sätt har inrättat sig efter uppdraget. För att näringsidkaren ska få ersättning för avbeställningen utöver det arbete som redan utförts, behöver näringsidkaren alltså visa att han avböjt att åta sig andra uppdrag som skulle gett vinst. Det är inte vinsten som du skulle ha gjort på renoveringen som behöver ersättas, utan den vinst som uteblivit för att du inte har utfört andra arbeten under den tid som du satt undan för det avbeställda arbetet.För framtiden skulle jag vilja upplysa dig om att du enligt lagen har rätt att förbehålla dig en på förhand bestämd ersättning vid avbeställning, om den är skälig i förhållande med den olägenhet som uppstår för dig med avbeställningar. Se till 43:e § KTjL för detta. Kom ihåg då att det måste framgå för konsumenten när avtalet sluts att du har förbehållt dig en sådan avgift.Konsumenten har enligt svensk rätt en skyddad position och det finns många lagregler till konsumentens förmån, varav den här rätten till avbeställning är en av dem. Jag hoppas att svaret är dig till hjälp, även om det går dig emot. Givetvis kan du ställa fler frågor till Lawline om det är mer som du vill veta.vänligen

Säljarens rätt till avhjälpande/omleverans

2013-01-29 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Jag har en webshop och har sålt en unik specialbeställd produkt till en kund. Produkten har levererats inom den tid som kunden önskat men en månad efter leverans hör kunden av sej och meddelar att produkten har levererats i fel färg. Eftersom produkten tillverkas efter beställning då den är unik till varje kund, är det en viss leveranstid som också meddelas och godkänns vid köp. Jag svarar att en reklamation är godkänd och att en ny med rätt färg kommer att levereras i stället. Jag frågar när kunden behöver sin vara för att kontrollera att jag kan leverera en ny inom skälig tid men får inget svar av kunden så jag tänker att dom kanske behåller den i alla fall. Flera veckor senare svarar kunden och då får jag meddelandet att produkten ska användas inom så kort tid att jag inte har möjlighet att leverera inom denna tid och därför vill kunden häva köpet. I köpvillkoren står att vi i vid reklamationer i första hand ersätter felaktig vara vid ny men pga kundens passivitet i detta fallet finns inte möjlighet till det. Fråga: Har jag ändå rätt att leverera en ny eller måste jag ge pengarna tillbaka?
Maria Granat-Hamnerg |Hej och tack för din fråga!Enligt Konsumentköpslagen är en näringsidkare en juridisk eller fysisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten. Då du bedriver en webshop antar jag att du är att klassificera som en näringsidkare. Därför är Konsementköplagen (KKöpL) tillämplig och inte Köplagen.Enligt KKöpL § 27 har säljaren rätt att avhjälpa felet eller göra en omleverans trots att köparen kräver annan påföljd. Detta får säljaren göra om han/hon efter att ha mottagit reklamationen utan uppskov erbjuder sig att göra detta. Denna åtgärd får dock göras endast om det sker utan oskälig tid och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen.Därför har du rätt till omleverans så länge de sker under de villkor som KKöpL § 27 anger.