Kan jag få pengarna tillbaka för återstående tid av kurs om jag hoppar av kursen i förtid?

FRÅGA
Hej! Jag har köpt en tjänst (kost samt träningsschema) av en person/coach, jag har under halva tiden börjat må psykiskt dåligt och inte viljat eller orkat fortsätta med detta och jag vill därför avbryta och få pengar tillbaka för de veckor som återstår men det säger coachen att jag inte får? Vad är det som gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att coachen som du köpt kost- och träningschemat av är anställd hos ett företag, eller själv driver någon form av näringsverksamhet. Om så är fallet finns det inte finns någon direkt tillämplig lag, Högsta domstolen (HD) har dock i ett avgörande ansett att konsumenttjänstlagen (KtjL) borde kunna tillämpas analogt på detta område, se NJA 2002 s. 644.

Enligt KtjL är det tillåtet för en konsument att göra en avbeställning av en tjänst som inte har slutförts, men konsumenten kan vid nyttjande av denna möjlighet bli ersättningsskyldig, se 42 § KtjL. Grundprincipen är att näringsidkaren har rätt till ersättning för den del av tjänsten som redan utförts samt för arbete som måste utföras trots avbeställningen, se 42 § första stycket KtjL.

Om konsumenten inte har ett godtagbart skäl för sin avbeställning öppnas möjligheten för näringsidkaren att erhålla ytterligare ersättning dels för förluster i form av kostnader för den återstående delen av tjänsten, dels för förluster i övrigt på grund av att han har underlåtit att ta på sig annat arbete eller på grund av att han på annat sätt har inrättat sig efter uppdraget, se 42 § andra stycket KtjL. Som godtagbart skäl anges oförutsedda omständigheter eller andra omständigheten utanför konsumentens kontroll, som exempel kan nämnas att huset på vilket arbetet ska utföras brinner ner. Huruvida sjukdom är ett godtagbart skäl enligt 42 § andra stycket KtjL är inte helt klart, sjukdom nämns däremot inte som ett godtagbart skäl för att undgå ytterligare ersättningsskyldighet i förarbetena till lagen, se prop. 1984/85:110 s. 316. I NJA 2002 s. 644 ansågs det inte vara ett godtagbart skäl när en kursdeltagare valde att hoppa av en kurs p.g.a. att denne blivit erbjuden anställning.

Om det inte föreligger något godtagbart skäl för avbeställningen kan konsumenten alltså trots sin avbeställning i vissa fall bli skyldig att betala lika mycket som om tjänsten hade utförts i sin helhet. I ditt fall skulle det innebära att du måste betala även för de veckor som återstår av tränings- och kostschemat, trots att du inte ska nyttja det.

Om det är så att din coach har lidit skada p.g.a. ditt avhopp, t.ex. genom att denne har svårt hitta någon som kan fylla din plats, finns risk att du inte kan få tillbaka några pengar för det veckor som återstår. Om det däremot är så att coachen lätt kan hitta en ersättare, föreligger ingen skada, vilket inenbär att du kan få tillbaka pengarna för det pass som återstår. Jag kan tyvärr inte ge dig något mer exakt svar på din fråga utifrån den information jag har, men jag hoppas att svaret var till någon hjälp.

Mvh

Amanda Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (370)
2020-07-31 Fel hos tjänsten
2020-07-31 Kan jag få ersättning av näringsidkare för skador på min egendom?
2020-07-28 Icke-registrerad hantverkares ansvar vid olyckor
2020-07-28 17§ konsumenttjänstlagen för städföretag?

Alla besvarade frågor (82647)