Konsumentköp - ersättningsvara under reparationstid

2019-11-12 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hejsan, jag har köpt ett par hörlurar som var defekta vilket ledde till att jag skickade tillbaka dem till försäljaren. Nu antyder försäljaren att de inte kan skicka mig en ny produkt förens tillverkaren har uträtt ärendet och konstaterat ett beslut. Stämmer detta eller är det deras skyldighet att skicka mig en ny produkt direkt? Jag har liksom inte betalt för en defekt vara utan förväntade mig att få en fungerande produkt direkt. Mvh
Ida Hellsten |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag utgår från att du är en konsument och att säljaren är en näringsidkare när jag formulerar svaret. Nedan hänvisas därför till Konsumentköplag (1990:932) (KKL). Likaså hänvisas till förarbetet prop. 1989/90:89. När en köpare i egenskap av konsument har reklamerat en vara till säljaren, som du har gjort, har konsumenten rätt att kräva att säljaren avhjälper felet eller företar omleverans. Detta gäller om detta kan ske utan oskälig kostnad för säljaren, 26 § 1 st. KKL. I detta fall har säljaren valt att avhjälpa felet. Frågan uppstår då hur lång tid säljaren har på sig att avhjälpa felet. Av lagrummet framkommer endast att avhjälpande ska ske "inom skälig tid" efter det att köparen framställde sitt krav och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för denne, 26 § 3 st. KKL. I förarbetena till lagen anges att säljaren ibland kan han behöva någon tid för att undersöka varan för att fastställa om något fel föreligger och i så fall vilket. I ett sådant fall bör säljaren kunna dröja med sitt besked en kortare tid i avvaktan på undersökningen. Det framgår också att om köparen måste vara utan varan i mer än en vecka, bör det i regel kunna krävas att säljaren ställer en ersättningsvara till köparens förfogande under reparationstiden, prop. 1989/90:89 s. 122. För att sammanfatta det hela har säljaren rätt att avhjälpa felet "inom skälig tid" efter det att köparen framställde sitt krav. Säljaren kan behöva någon tid för att undersöka varan, men om köparen får vara utan varan i mer än en vecka bör det i regel kunna krävas att säljaren ställer en ersättningsvara till köparens förfogande under den tid då varan repareras. Mitt råd är således att, om längre tid än en vecka har gått, upplysa säljaren att du har rätt till ett par hörlurar att förfoga över under reparationstiden. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Måste man lämna tillbaks en reklamerad produkt?

2019-11-10 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hejsan. Jag köpte en intimprodukt på en internetsida förra året. Alltså en sexleksak. Har nu varit i kontakt med kundtjänst som säger att jag kan få en likadan eller ett presentkort. Har jag inte rätt till pengar tillbaka? Men min egentliga fråga är om jag måste skicka in varan ? Tycker det känns väldigt olustigt då det är en intimprodukt. Mvh
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att en vara du köpt på internet gått sönder eller på något sätt är felaktig, och att du därför vill ha pengarna tillbaks. Du undrar också om du måste skicka tillbaks varan till leverantören för att detta ska vara möjligt. Vad säger lagen? För köp som sker över internet tillämpas i första hand distansavtalslagen (DAL). Utöver det gäller också konsumentköplagen (KKöpL). Eftersom det framgår av din fråga att du köpte produkten förra året går jag inte närmare in på ångerfristen enligt DAL eftersom att den säkerligen löpt ut vid det här laget. Jag kommer istället lägga fokus på felpåföljderna i KKöpL. Enligt 16 § KKöpL ska varan stämma överens med vad som följer av avtalet, om inget avtalats specifikt på den punkten man kan förenklat säga att den ska kunna användas på så sätt som vara av samma slag normalt kan användas. Produkten ska även stämma överens med den beskrivning som köparen lämnat av den. Varan anses alltså felaktig om den avviker från vad säljaren berättat om den, eller säljaren medvetet utelämnar information som kan tänkas inverka på köparens vilja att köpa produkten. Felen bedöms utifrån hur varan var när den avlämnades till köparen (20 § KKöpL), dock ska fel som visar sig inom sex månader generellt anses ha funnits redan vid avlämnandet (20a § KKöpL). Det är även möjligt för säljaren att garantera vissa av varans egenskaper (21 § KKöpL). En sådan garanti innebär att fel som visar sig under garantitiden och omfattas av garantin alltid är säljarens ansvar. Om varan är felaktig kan ett antal påföljder göras gällande mot säljaren. Dessa räknas upp i 22 § KKöpL och är följande; avhjälpande, omleverans, prisavdrag, ersättning för att avhjälpa felet eller hävning. Av din fråga framgår att du i första hand vill ha dina pengar tillbaks. Jag kommer därför fokusera på påföljden hävning. Först måste dock erinras om att man för att överhuvudtaget ska få göra påföljder gällande måste reklamera felet till säljaren (23 § KKöpL) det verkar dock utifrån din fråga som att det redan skett eftersom de erbjudit dig en likadan vara alternativt ett presentkort. Enligt 28 § KKöpL får köparen kräva prisavdrag (dvs att få tillbaks en del av det man betalade för varan om påföljderna avhjälpande eller omleverans inte kommer påfråga. Om felet är av väsentlig betydelse för köparen får köpet hävas vilket innebär att båda parters prestationer ska gå åter. En begränsning i rätten att göra gällande påföljderna prisavdrag och hävning är att säljaren trots att köparen begär någon av dessa påföljder ändå har rätt att istället avhjälpa felet eller företa omleverans om de erbjuder detta i anslutning till reklamationen. Även dessa påföljder ska ske inom skälig tid och utan olägenhet för köparen. Bedömningen i ditt fall Av din fråga har jag dragit slutsatsen att varan du köpt är felaktig och att du därför kan göra någon av de ovan behandlade felpåföljderna gällande. Vad avser dina utsikter att få tillbaks pengar kan sägas att detta, eftersom säljaren erbjudit sig att företa omleverans endast kan bli möjligt om omleverans inte kan ske inom skälig tid från din reklamation eller på grund av att det inte kan ske utan väsentlig olägenhet för dig. Detta är en bedömning man får göra i varje enskilt fall, men det finns ingen omständighet som uttrycks i din fråga som enligt mig faller in under den kategorin. Utan att ha närmare kunskap om vad det rör sig om för typ av fel m.m blir det svårt för mig att säga något exakt om detta. Antagligen har säljaren alltså rätt att leverera en ny produkt om det inte finns någon ytterligare omständighet som ej tagits upp här som kan förändra den bedömningen. Vad gäller frågan om huruvida du måste skicka tillbaks varan till säljaren för att få göra påföljden gällande kan sägas att så antagligen är fallet. En omleverans är som huvudregel ett utbyte av den trasiga varan mot en fungerande vara. Det jag rekommenderar att du gör är att ta kontakt med säljaren och fråga om det är möjligt att få häva köpet alternativt få ett prisavdrag istället för att få varan omlevererad, men det förutsätter tyvärr att säljaren går med på det. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Reklamation av vara som gått sönder efter två månader

2019-11-04 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag har köpt en gräsklippare på ett stort trädgårdsvaruhus. Under två månader fungeradeklipparen fint men plötsligt vägrar den att ens starta. Jag tog med mig klipparen tillförsäljningsstället och bad att få felet åtgärdat. Butiksbiträdet frågar om jag har garantiför gräsklipparen. Efter att ha noggrant läst igenom köpedokumenten tvingades jag svaraatt dokumenten inte säger någonting om garanti. "Synd för dig då!" sa biträdet. "Gräsklipparen fungerade ju när du fick den, så då finns det inget jag kan göra för dig." "Dessutom är det väl du själv som använt klipparen på fel sätt. En ny går inte sönder av sig själv sådär snabbt", tillägger han innan han snabbt skyndar vidare till nästa kund som väntar. Jag vill allra helst lämna tillbaka den trasiga gräsklipparen och få pengarna tillbaka,så att jag slipper ha mer att göra med företaget som sålde den. I annat fall vill jag få en nygräsklippare eller åtminstone få den trasiga reparerad på säljarens bekostnad.Vad har jag för möjligheter med mitt fall?
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om konsumentköp finns i Konsumentköplagen (KKöpL), eftersom du köpt en gräsklippare som privatperson av ett företag (1 § KKöpL).Jag tolkar din fråga att din gräsklippare har slutat fungera efter två månader och nu vill få felet åtgärdat.Fel i varaTill att börja med kan vi konstatera att det föreligger fel i gräsklipparen, då den inte längre startar (16 § KKöpL). Vidare måste man måste ta hänsyn till tidpunkten gräsklipparen slutade fungera. Trädgårsvaruhuset är ansvariga för fel som funnits när dom lämnade gräsklipparen till dig, även om det upptäcks senare (20 § KKöpL). För fel som uppkommer inom sex månader från avlämnandet, får det antas ha funnits vid avlämnandet (20 a § KKöpL). Det vill säga i ditt fall visade sig felet på gräsklipparen efter två månader, vilket innebär att vi får anta att felet fanns när du köpte den. Det är därmed butiken som måste bevisa att felet inte fanns vid köpet, för att inte bli ansvariga.Hur du ska gå tillvägaDet jag rekommenderar dig att göra nu är att reklamera felet till butiken, vilket du måste göra inom två månader från att du upptäckt felet (23 § KKöpL). Innan hävning av ett köp kommer på tal, det vill säga att få pengarna tillbaka, har säljaren rätt att försöka avhjälpa felet eller omleverera (27 § KKöpL). I första hand har alltså butiken rätt att till exempel reparera skadan på gräsklipparen eller ge dig en ny. Om de inte skulle göra det kan du häva köpet för att få pengarna tillbaka (29 § KKöpL).Jag rekommenderar dig att så fort som möjligt reklamera detta till butiken. Vid eventuell tvist kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller lämna in en stämningsansökan mot företaget.Hoppas du fick svar på din fråga!

Fel på mopedbil köpt på firma - kan jag häva köpet?

2019-11-02 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hejsan.Köpte en Mopedbil via ett företag i Småland. Vi leverans saknades servicebok samt protokoll på utförd service. Efter 1 1/2 månad började bilen dra vatten och den gick in i säkert läge, firman hävdar att jag är ansvarig för att bilen dricker klar vatten och det är helt normalt. Verkstäder vi talat med säger att det är rent nonsens. Det jag vill göra är och häva detta köp pga att det saknas historik och fel som att en motor tar vatten hör inte till det normala. Hur gör jag för att få största möjliga makt mot denna handlare.
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemet?Jag utgår från att du som privatperson har köpt en mopedbil av ett företag. När ett företag säljer en bil till en privatperson är konsumentköplagen (KKL) tillämplig (1 § KKL). När en vara som en konsument har köpt av en näringsidkare på något sett är felaktig rör det sig om ett så kallat fel i varan. Jag kommer först att utreda huruvida mopedbilen är att anses som felaktig och sedan vilka påföljder som kan göras gällande.Är bilen felaktig?Huruvida bilen är felaktig ska bedömas med hänsyn till bilens skick när du köpte bilen. Bilfirman ansvarar för fel som som funnits vid köptillfället, även om felen visar sig först senare (20 § KKL). Fel som visar sig inom sex månader anses funnits vid köpet om det inte finns indikationer som visar på det motsatta (20a § KKL).Av det du beskriver i din fråga verkar det som att bilen i fråga om kvalitet och andra egenskaper inte stämmer överens med vad som följer av avtalet (16 § 1 st KKL). Vidare bör bilen anses som felaktig eftersom den avviker från vad du med fog kunnat förutsätta (16 § 3 st KKL). Fel föreligger även om en bilen inte överensstämmer med sådana uppgifter om dennes egenskaper som säljaren har lämnat före köpet (19 § KKL). I det fall bilen har sålts i befintligt skick eller med ett liknande allmänt förbehåll är den felaktig om den är i sämre skick än vad du som konsument med hänsyn till bilens pris och övriga omständigheter med fog hade kunnat förutsätta (17 § KKL). Sammantaget tyder mycket på att bilen är att anses som felaktig.Kan du häva köpet?Om en vara, mopedbilen, är felaktig finns ett antal påföljder som konsumenten kan göra gällande (se 22 § KKL), bland annat att häva köpet. Du får häva köpet om felen är av väsentlig betydelse (29 § KKL). Det finns även möjligheter till skadestånd på grund av att bilen har varit felaktig (30 § KKL). Notera dock att säljaren under vissa omständigheter har rätt till att först försöka åtgärda felen, på egen bekostnad, innan en hävning blir aktuell (27 § KKL).Vad innebär detta för dig?Mycket tyder på att mopedbilen har omfattande fel vilket innebär att du kan häva köpet. Förutsättningarna för hävning som i detta fall måste uppfyllas är att felen är av väsentlig betydelse och att bilen är i mycket sämre skick, baserat på de givna omständigheterna vid köpet, än vad du hade kunnat förväntat dig. Värt att notera är att bilfirman har rätt att reparerar felen på sin egna bekostnad innan en hävning kan bli aktuell.Hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning,

Vad anses egentligen som ett fel i konsumentköplagens mening?

2019-11-11 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag arbetar i en butik som bedriver försäljning av mobiltelefoner och mobilabonnemang. Vi hade för ett tag sedan en kund som besökte oss och ville köpa en smartphone av märket Apple. Då vi inte hade telefonen i fysiskt lager i butiken så beställde vi den åt kunden. Kunden mottog telefonen ca en vecka senare. efter att kunden haft telefonen ca två veckor besökte hon oss igen och krävde reklamation då telefonens strömknapp var lite vass i överkant. Vi hade en livlig diskussion med kunden om vad som gällde men till slut så kom vi överens om att vi fick skicka in telefonen till vår auktoriserade verkstad. Verkstaden fastställde att den enda skada/defekt som var på telefonen var av kosmetiskt art och därför ej täcktes av apples begränsade garanti. Då det är vi och inte är verkstad som är inköpare av varan så ska eventuell reklamation gå genom oss. Det om däremot är min fråga är om kunden i dethär fallet kan kräva en reklamation då enligt mig och vår verkstad det inte är några "egentliga fel på varan". Telefonen gör precis det som en smartphone ska kunna, det går att ringa, smsa, surfa, ladda ner appar och fotta. Av vad jag kan tyda i konsumentköplagen i § 16 under Fel på Varan så verkar det som att kunden inte i dethär fallet ska kunna kräva en reklamation? Kan detta stämma?
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad är rättsfrågan? När en näringsidkare säljer en vara till en privatperson är, precis som du själv har funnit, konsumentköplagen (KKL) tillämplig (1 § KKL). När en vara som en konsument har köpt av en näringsidkare på något sett är felaktig rör det sig om ett så kallat fel i varan. Frågan i detta fall är vad som egentligen är att anses som ett fel.När föreligger fel i varan?Huruvida varan är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess skick när varan köptes. Näringsidkaren ansvarar för fel som som funnits vid köptillfället, även om felen visar sig först senare (20 § KKL). Fel som visar sig inom sex månader anses funnits vid köpet om det inte finns indikationer som visar på det motsatta (20a § KKL).Varan skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet (16 § 1 st KKL). Vidare bör varan anses som felaktig om den avviker från vad konsumenten med fog kunnat förutsätta (16 § 3 st KKL). Fel föreligger även om en vara inte överensstämmer med sådana uppgifter om dennes egenskaper som säljaren har lämnat före köpet (19 § KKL). Kan telefonen anses vara felaktig? Konsumentköplagen ger en konsument omfattande möjligheter att hävda fel i vara vilket i sin tur kan aktualisera ett antal påföljder, till exempel prisavdrag, omleverans eller hävning av köpet. Detta innebär att det är möjligt att felet som kunden har åberopat kan vara ett fel som omfattas av lagens mening, trots att det inte påverkar telefonens funktion. Ett kosmetiskt fel kan fortfarande vara ett fel, även i lagens mening, som kunden har rätt att reklamera. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Hävning enligt konsumentköplagen med anledning av sen leverans

2019-11-08 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!I somras beställde jag en dubbel altandörr via ett företag på nätet. På deras sida står det att leveransen tar mellan 4-6 veckor. Efter 9 veckor hör jag av mig till företaget o undrar var dörren blir av o får då till svar att den är försenad, men de säger inte hur länge till det ska ta. Efter ytterligare 3 veckor har inte dörren kommit och jag kontaktar återigen företaget o säger att jag vill häva köpet. Det får jag inte enligt företaget då det är en "tillverkningsvara". Jag menar att förseningen har ställt till det för mig och jag har dessutom inte blivit informerad av dom att det skulle ta extra lång tid att få dörren. Måste jag verkligen köpa den här dörren? Allt som allt är dörren försenad 12 veckor och jag har i skrivande stund ff inte fått den. Det står också på deras hemsida att jag som kund har rätt att häva köpet vid leveransförsening.
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningJag tolkar din fråga som att du köpt dörren ifråga i egenskap av privatperson för ändamål utanför näringsverksamhet. Din fråga aktualiserar huvudsakligen konsumentköplagen (KKöpL).Utredning Enligt 1 § KKöpL är lagen tillämplig då en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet köper lös egendom av en näringsidkare. Det framgår av 2 § KKöpL att lagen tillämpas även på varor som beställs för tillverkning. Som huvudregel ska leverans ske inom 30 dagar från att avtal ingåtts, men detta kan ändras genom avtalet, något som följer av 5 § KKöpL. Säljaren anses enligt 9 § KKöpL vara i dröjsmål om köpeobjektet inte levereras inom den avtalade tiden och detta inte beror på köparen. Av 10 § KKöpL följer att köparen i detta läge får innehålla betalningen i enlighet med 11 § KKöpL, kräva att säljaren fullgör köpet eller häva köpet enligt 12 och 13 §§ KKöpL och eventuellt kräva skadestånd enligt 14 § KKöpL. Köparen får häva köpet om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för vederbörande eller om det angetts i avtalet att ett tidsenligt avlämnande är en förutsättning för att ingå avtalet. I 13 § 3 st. KKöpL anges att avtalet även kan hävas köparen begärt att säljaren som är i dröjsmål ska fullgöra avtalet och varan inte avlämnats inom skälig tid efter att kravet framställts. Bedömningen av vad som är skäligt ska i detta fall göras utifrån omständigheterna i fallet.I ditt fall bestäms förseningen relativt den leveranstid som avtalats, det vill säga 4-6 veckor. Enligt min uppfattning kan inte en hävning från din sida anses oskälig i ditt fall. Detta grundar jag på att säljaren vid tillfället då du begärde fullgörelse redan var tre veckor försenad, vilket i sammanhanget är mycket sett till den ursprungliga leveranstiden. Efter denna begäran har ytterligare tre veckor gått, vilket med hänsyn till den ursprungliga förseningen får anses mer än skäligt. Argumentationen förstärks enligt min uppfattning ytterligare av det faktum att det inte verkar finnas någon särskild omständighet som motiverat fördröjningen, åtminstone utifrån vad säljaren kommunicerat. Enligt min uppfattning framstår det som mycket osannolikt att en hävning inte skulle kunna motiveras juridiskt i ditt läge.HandlingsplanMin rekommendation till dig är att stå fast vid din ursprungliga hävning eftersom denna framstår som mycket välgrundad och måste accepteras av säljaren, förutsatt att detta är det du bedömer som lämpligast utifrån din situation i övrigt. Jag bedömer det som mycket osannolikt att du lidit skada på ett sätt som skulle motivera en skadeståndstalan mot säljaren.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp! Med vänlig hälsning

Köpt en begagnad traktor som har fel, vad kan jag kräva?

2019-11-04 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej ! Köpte en beg traktor 1 år gått 430 tim vid leverans. Skulle varit servad då men inte.Fattades massa olja i växellådan . O vatten i motorn. Efter jag kört ca 30 tim börjar växellådan tappa tryck o motorn dra vatten.Nu har traktorn stått på firman 8 veckor fortfarande trasig . Nu säger dom att dom hittat felen o den ska vara klar om en vecka.Känns inget bra. Jag fick köpa in tjänster o missat höstbruksanvändning.Kan jag kräva ersättning? Kan jag kräva en annan traktor? Hur mycket prisavdrag går att kräva ?Kostade ca 600 tusen
Natasha Fathifard |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Vad tråkigt att köpet inte blev som du tänkt dig. Jag ska försöka hjälpa dig genom att redogöra för vilka möjligheter du har för att ta dig vidare.Hur jag uppfattat din fråga och situationenJag förstår det som att du har köpt en begagnad traktor, som skulle varit servad. Dessutom fattades massa olja i växellådan och det fanns vatten i motorn. När du börjar köra med din traktor tappar växellådan tryck och motorn samlar på sig vatten. Du har nu tagit kontakt med företaget och reklamerat traktorn (d.v.s. du har klagat på att traktorn har fel). Den här traktorn har då stått trasig på firman i 8 veckor och nu har de sagt att de hittat felet på traktorn, men att det kommer ta 1 vecka att åtgärda felet. På grund av det här felet har du fått förluster (inköp av tjänster) och missat höstbruksanvänding. Du undrar nu vad du har rätt till. Det framgår inte om du köpt traktorn i egenskap av privatperson eller som näringsidkare, därför kommer båda alternativen att redogöras för här nedan.Konsumenttjänstlagen- ReklamationOm du är en privatperson som köpt traktorn av ett företag är Konsumentköplagen (KköpL) tillämplig.Självklart kan du åberopa KköpL och reklamera d.v.s. klaga på felet, se 16 §, 19 §, 20 a § och 23 § i konsumentköplagen. KköpL ger dig en reklamationsrätt på 3 år för så kallade ursprungliga fel, alltså fel som anses varit där från början innan köp.Utgångspunkten är att felet är ursprungligt under dem första sex månaderna och det betyder i detta fall att traktorförsäljaren ansvarar för fel som visar sig under just dessa sex månader.När felet är ursprungligt kan du i första hand kräva avhjälpande av företaget, vilket betyder att denne står för åtgärdandet av felen d.v.s. i detta fall växellådan och motorn samt att den ska bli servad. Du ska alltså inte betala något extra för detta.Med tanke på att du har drabbats av kostnader för att det är fel på traktorn kan du begära skadestånd, se 30 § KköpL. Skadeståndet måste vara rimligt i jämförelse med traktorns pris och du måste kunna bevisa dina kostnader med exempelvis kvitton. Du har rätt att kräva ersättning för utgifter och inkomstförlust (om du haft någon).Hur reklamerar jag?För att reklamera på korrekt sätt rekommenderar jag dig att klaga på felet skriftligen och så snart som möjligt till företaget. Detta kan du exempelvis göra genom att maila dem om omständigheterna, alltså att du köpt denna traktor med fel i motorn och växellådan samt att den dessutom inte varit servad. Skriv även hur du vill ha felet åtgärdat (avhjälpande, omleverans, prisavdrag, hävning) och begär även skadestånd för de kostnader du har drabbats av. Hävning innebär att prestationerna som skett ska återgå, alltså att du lämnar tillbaka traktorn och får pengarna tillbaka. Hävning förutsätter ett fel som inte är ringa och ofta även av väsentlig betydelse för köparen.Väsentlig betydelse innebär att felen haft stor betydelse för dig. ARN- Allmänna reklamationsnämndenSkulle det vara så att företaget inte är villig att åtgärda felen eller ge dig skadestånd, rekommenderar jag dig att anmäla företaget till ARN (allmänna reklamationsnämnden) så kan de ta detta vidare med företaget. I din anmälan till ARN ska du då skriva att du kontaktat företaget gällande felet, men att de inte hjälpt dig.Köplagen- ReklamationOm du är företagare som har köpt traktorn av ett företag eller en privatperson som köpt traktorn av privatperson gäller Köplagen (KöpL).I första hand är det avtalet som avgör om en vara är felaktig. Säljaren kan exempelvis friskriva sig från ansvar för fel. Detta är vanligt om det är en begagnad vara.Vad anses som fel?Varan kan ändå anses felaktig om: Varan inte är som säljaren har sagt. Den är i mycket sämre skick än du kunde ana, till exempel utifrån priset. Säljaren har låtit bli att upplysa dig om allvarliga fel som hen kände till. I ditt fall är traktorn behäftat med fel på det sättet att den är i sämre skick än du trodde och att varan inte är som säljaren sagt. Även i detta fall behöver du reklamera felet inom skälig tid (så fort som möjligt efter att du upptäckt felet) till företaget på samma sätt som blivit anfört ovan. Köplagen ger dig endast 2 år att reklamera en vara 32 § KöpL. När du reklamerar kan du begära avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning 34-37 §§ KöpL. Även här är det avhjälpande som gäller i första hand och omleverans i andra hands, prisavdrag i tredje hand.Vad gäller skadeståndet kan det krävas även här, enligt 40 § KöpL. Fel i vara ersätter bara direkt förlust, inte indirekt, se 40 § 2 st och 67 § KöpL. Indirekt förlust är exempelvis minskad produktion, utebliven vinst och annan svår förutsägbar förlust.ARN gäller endast privatpersonerAvslutningsvis har ARN inte möjlighet att hjälpa företagare, utan endast privatpersoner. Om nu KöpL skulle gälla i ditt fall kan du inte vända dig till ARN för vidare hjälp, utan du får då kontakta en jurist som får ta det vidare till tingsrätten om du och företaget inte skulle komma överens. Sammanfattning och slutsatsAlltså är det avgörande för din reklamation om KköpL eller KöpL är tillämplig. Sammanfattningsvis verkar det som att du har meddelat företaget om felet och att de varit villiga att hjälpa dig. Avhjälpande är som sagt det som företaget är skyldig att erbjuda i första hand. Att ge in en skriftlig reklamation är ett tips, där du förklarar traktorns fel, vilken påföljd du föredrar samt att du vill begära skadestånd avseende dina förluster. Om du hellre vill ha en annan traktor istället för att få din egna traktor reparerad, kan du försöka argumentera dig till en annan traktor genom att t.ex. förklara för de ''Med tanke på att jag inte kunnat använda traktorn som jag tänkt mig och dessutom har drabbats av kostnader samt att eran avsökning av felet tagit lång tid, vill jag be om en annan traktor''. Om företaget inte kan/vill åtgärda felen på traktorn kan du begära omleverans (ny/annan traktor) eller prisavdrag. Avhjälpande, omleverans och prisavdrag är alternativa, du kan alltså inte kräva alla tre utan bara en av dem. Om du verkligen tycker om traktorn är begäran om prisavdrag att rekommendera. Känner du att den här traktorn varit alldeles för jobbig att handskas med borde du begära om en annan traktor istället. Skulle du och företaget inte lyckas komma överens är som sagt rekommendationen att kontakta ARN.Jag hoppas du har fått svaret på dina frågor! Självklart är du välkommen att vända dig till natasha.fathifard@lawline.se om du undrar något ytterligare kring köpet av traktorn.Jag önskar dig lycka till och en fortsatt trevlig dag!Med vänlig hälsning,

Har jag rätt att få leveranstid på beställningsvara?

2019-10-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Beställt en vara som var beställningsvara. Får ingen leveranstid, bara att den levereras så snart den är i lager. Har ja rätt att få en leveranstid eller kan jag häva köpet om de inte ger mig någon?
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du som privatperson har beställt en vara av ett företag, om detta inte skulle stämma kan svaret på din fråga bli annorlunda. Eftersom du köpt en vara av ett företag blir konsumentköplagen (KKL) tillämplig. KKL är tvingande till konsumentens förmån vilket innebär att om ni avtalat om sämre villkor för dig än vad som står i lagen så gäller inte dessa. Har du rätt att få en leveranstid?Du har ingen generell rätt att få en leveranstid av säljaren. Däremot har du rätt att få varan levererad utan onödigt dröjsmål och senast 30 dagar efter köpet, se 5 § KKL. Kan du häva köpet?Ifall det är så att du köpt varan på distans, exempelvis via internet, har du rätt att ångra köpet inom 14 dagar, se 2 kap. 10 § lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. I sådana fall har du rätt att skicka tillbaka varan och få pengarna tillbaka.Om du inte köpt varan på distans, eller om det har gått mer än 30 dagar sedan du beställde den, så har du i första hand rätt att kräva att säljaren fullgör köpet, se 12 § KKL. Om säljaren inte fullgör köpet har du rätt att häva köpet inom skälig tid efter att du framställde kravet på säljaren. Ifall du skulle ha ytterligare frågor eller skulle behöva mer omfattande juridisk hjälp är detta något som Lawlines juristbyrå kan hjälpa dig med. I sådana fall är det bara att höra av sig till mig på axel.bellander@lawline.se så återkommer jag. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar