Konsumentköplagen - föreligger fel när en vara avviker från en annons?

Hej Jag har köpt en bil av en bilhandlare där bilen varit ute på annonsering på flera försäljningssidor samtidigt varav på en av dessa sidorna står det att bilen är utrustad med dragkrok, denna info finns inte på övriga försäljningskanaler men jag som kund har utgått ifrån den sidan där det står att bilen har dragkrok så enligt mig så är det så klart att bilen har dragkrok monterat på bilen. Detta har jag upptäckt efter leverans och påtalat till bilhandlaren som hänvisar till köpeavtalet samt bilens varudeklaration där det inte står något om att bilen är utrustad med dragkrok. När jag läser igenom hela köpeavtalet och bilens varudeklaration så står det inte att bilen är utrustad med dragkrok men det står "förberedd för dragkrok" vilket bilhandlaren hävdar står på alla bilar av denna modell och det är just en förberedning för dragkrok och inte att det faktiskt sitter en dragkrok på bilen. Kan jag hänvisa till den annonsen där det står "dragkrok" i utrustningen och kräva att bilhandlaren ska montera dragkrok till mig kostnadsfritt eller gäller det som står i köpekontraktet och i varudeklarationen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Din fråga är alltså om det finns rättsligt stöd för att ålägga bilhandlaren att montera dragkroken utan extra kostnad. I mitt svar kommer jag utgå från att du i samband med bilköpet agerat i egenskap av konsument samt att säljaren agerat som näringsidkare vilket skulle innebära att konsumentköplagen (2022:260) blir tillämplig.


För att kunna ålägga bilhandlaren att montera dragkrocken krävs att det föreligger ett fel i varan

Avgörande för din fråga blir om vi kan klassificera frånvaron av bilkrocken som ett fel i konsumentköplagens mening. Förutsatt att det föreligger fel framgår det nämligen av 5 kap 4 § konsumentlagen att du som köpare har rätt att begära avhjälpande vilket i ditt fall skulle innebära att säljaren blir skyldig att montera dragkrocken på bilen utan extra kostnad.


Dragkrocken kan inte anses utgöra en avtalad egenskap 

Frågan blir då om det föreligger ett fel i konsumentköplagens mening. Av 4 kap 1 § konsumentköplagen framgår det att varan ska stämma överens med vad som följer av avtalet och vidare stadgas i 4 kap 5 § konsumentköplagen att om varan inte gör det föreligger ett fel. Den fråga som således blir aktuell är vad som ska anses följa av avtalet; alltså om vi kan se dragkrocken som en avtalad egenskap. Vad som ska anses följa av avtalet är i grund och botten en tolkningsfråga där omständigheterna i det enskilda fallet blir avgörande. Att dragkrocken inte nämns i köpeavtalet eller varudeklarationen är något som visserligen talar emot att vi ska kunna se den som en avtalad egenskap samtidigt som det inte heller ger oss något definitivt svar på frågan. Förutsatt att en uppgift lämnats på ett sådant sätt att det för dig som konsument är befogat att du fäster tillit till den vid köpbeslutet kan även uppgifter utan direkt samband med det individuella köpeavtalet ligga till grund för vad som ska anses följa av avtalet. På det sättet skulle visserligen uppgifter som lämnats vid en marknadsföringen i vissa fall kunna få betydelse för vad som ska anses följa av avtalet. I och med att det fanns flera säljannonser som sa olika saker samt att köpeavtalet eller varudeklarationen inte specifikt hänvisar tillbaka till annonsen i fråga anser jag dock att det blir svårt för dig att hävda att dragkrocken är att betrakta som en avtalad egenskap.


Näringsidkarens uppgiftansvar

Även om man inte ser dragkrocken som en avtalad egenskap framgår det ett särskilt uppgiftsansvar för näringsidkaren i 4 kap 2 § p 4 konsumentköplagen som innebär att näringsikdaren kan hållas ansvarig för sådana uppgifter som lämnats vid marknadsföringen även om uppgiften inte är att ses som en avtalad egenskap. Näringsidkaren kan dock genom 4 kap 7 § konsumentköplagen på olika sätt freda sig från detta ansvar. Exempelvis nämns i punkt 1 att det inte ska anses föreligga ett fel om de tidigare uppgifterna rättats på ett sätt som är likvärdigt med det sätt som uppgifterna först lämnades på. Här skulle näringsidkaren visserligen kunna hävda att uppgifterna korrigerats genom vad som framgick i köpeavtalet och varudeklarationen men troligen skulle detta inte räcka. Det har nämligen i doktrinen framhävts att det tydligt ska framgå av meddelandet att det är fråga om en rättelse av en tidigare uppgift. Eftersom det inte framgått i köpeavtalet eller varudeklarationen att det som tidigare framgått i annonsen inte längre gäller anser jag att näringsidkaren inte kan freda sig på denna grund. Därefter framgår det i punkt 3 att fel inte heller föreligger om näringsidkaren kan visa att uppgifterna härrör från någon annan än näringsidkaren själv samt att han/hon varken kände till eller borde ha känt till uppgifterna. Eftersom jag inte vet närmare om omständigheterna kring de tidigare annonserna blir det svårt att ge ett generellt uttalande om vad näringsidkaren borde ha känt till men det du kan ta med dig är att det är näringsidkaren som har bevisbördan gällande detta.


Sammanfattning

Jag har alltså gjort bedömningen att dragkrocken inte är att betrakta som en avtalad egenskap men att näringsidkaren ändå kan hållas ansvarig för marknadsföring som lämnats vid köpet förutsatt att de inte kan visa att de varken känt till eller borde ha känt till dessa uppgifter. 

Hoppas mitt svar har varit till hjälp!

Hugo ClemedtsonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”