Vad gäller om näringsidkaren hävdar att garantin inte täcker felet?

2019-10-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej.Har köpt en mjukstängande toasits med barndoms, som efter sju månader började knarra vid stängning samt att barnsitsen lossnade vid stängning och smällde ner med full fart och högljutt slog ned före locket. Vid reklamation hävdar butiken att det endast är mellan tre till max sex månader garanti på toasits beroende på fel. Kan inte hitta detta någonstans i kkl.Med vänlig hälsning
Zana Mohammed |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!I och med att du i egenskap av privatperson köpt produkten från en näringsidkare är konsumentköplagen aktuell.Vad gäller vid garantier?Du nämner att butiken har 3-6 månaders garanti vad gäller toasitsen. Att en näringsidkare erbjuder garanti är ett frivilligt åtagande och är därmed inte en lagstadgad rättighet. Däremot följer juridiskt ansvar om en näringsidkare har erbjudit garanti. Enligt 21 § konsumentköplagen ska säljaren ansvara för fel i en vara som skett under den tid som säljaren åtagit sig att ansvara för, om felet faller inom det säljarens garanti omfattar. I ditt fall är dock detta inte aktuellt med hänsyn till att felen med din toasits framkom sju månader efter köpet, alltså efter garantitiden.Vad gäller vid fel i vara?Enligt 20 § konsumentköplagen svarar säljaren för fel som har funnits vid tidpunkt för varans avlämnande, även om felet visar sig först senare. Vidare presumeras (antas) ett fel vara säljarens ansvar om det skett inom sex månader från säljarens avlämnande av varan (20a § konsumentköplagen). Denna presumtion är inte heller aktuellt i ditt fall då jag som sagt tolkar felen i din vara som att de framkom sju månader från varans avlämnande.I ditt fall måste du därmed kunna härleda felen i toasitsen till avlämnandet av varan för att säljaren ska kunna ansvara för felen och för att en reklamation ska kunna ske.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Fel i vara - varans särskilda ändamål

2019-10-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Köpte en säng från en butik i Augusti 19', säljaren garanterade mig att hårdheten på resårmadrassen (på denna modell) skulle vara mycket mjukare än alla andra modeller. Jag blev rekommenderad att ta hård på fast-skalan. (Enligt säljare skulle denna upplevas som medel) Har nu efter några månader fått stora problem med rygg och axlar. Hörde av mig till företaget i fråga om en reklamation på sängen/resårmadrass vilket dom tvär stoppade. Rekommendationer säger att en hård säng rekommenderas för personer över 90kg. (Jag ligger på 60kg) Borde jag kunna reklamera den?
Ida Hellsten |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag utgår från att du är en konsument och att säljaren är en näringsidkare när jag formulerar svaret. Nedan hänvisas till Konsumentköplag (1990:932) (KKL) och dess bestämmelser om fel i vara. Hänvisning görs även till prop. 1989/90:89. Fel i vara - köpeavtalet och särskilda ändamål 16 § KKL innehåller de grundläggande reglerna om varans egenskaper och utgör utgångspunkten för bedömningen om en vara ska anse felaktig eller inte. I lagrummets första stycke stadgas att varan skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet. I förarbetena till bestämmelsen anges att "utgångspunkten för felbedömningen är i första hand vad parterna i köpeavtalet har kommit överens om beträffande en varas egenskaper och skick. En vara skall således anses felaktig när den avviker från vad parterna har avtalat, även om den objektivt sett i alla avseenden är av god kvalitet." Se prop. 1989/90:89 s. 95. I första hand bör du med andra ord se vad som ni har kommit överens om i köpeavtalet. I 16 § 2 st. 2 p. KKL stadgas att om inte annat följer av avtalet ska varan vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket köparen avsåg att varan skulle användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål. Enligt förarbetena ska situationen ha varit sådan att det inte kan finnas någon rimlig anledning att anta att säljaren har kunnat undgå att inse köparens avsikt med varan. Se prop. 1989/90:89 s. 99. Sängen kan med andra ord anses utgöra fel i vara om du vid köpetillfället uttryckte att du ville ha en viss typ av madrass och säljaren vid köpet insåg detta, något som jag upplever du kan argumentera för i detta fall. Reklamation och vad händer sedan?När fel i vara föreligger måste du reklamera varan, 23 § KKL. Köparen har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet eller företar omleverans, om detta kan ske utan oskälig kostnad för säljaren, 26 § 1 st. KKL. Det ska ske inom skälig tid från det att du framställer kravet, 26 § 3 st. KKL. Det kan också bli aktuellt med prisavdrag eller hävning av köpet om säljaren inte avhjälper felet eller ny omleverans sker, 28-29 §§ KKL. SammanfattningFör att sammanfatta det hela anser jag att du kan argumentera för att det föreligger fel i vara eftersom sängen inte är ägnad för det särskilda ändamål för vilket du avsåg att varan skulle användas, och säljaren insåg detta ändamål vid köpet. Du måste då reklamera felet och närmast till hands måste säljaren leverera en mjukare madrass. Om säljaren inte avhjälper felet eller levererar en ny madrass kan prisavdrag eller hävning krävas. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till! Med vänlig hälsning,

Vad gäller vid fel i vara på auktionsvaror?

2019-10-27 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag har köpt en vara på tradera där relevant information saknades i annonsen och kom till min kännedom först efter jag vunnit aktionen. Informationen som saknades var att plagget var ett sk "sample sale" som innebär att den kan avvika i kvalitet och material från ordinarie kollektion samt att storleksangivelse saknas utan var enbart var uppskattad till small. Jag har meddelat säljaren att jag vill häva köpet men detta godtar hon inte. Hur ser rättsläget ut?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vid köp av etablerade auktionsfirmor som tradera gäller Konsumetköplagen (kkL). Om det är så att tradera i detta fall har förmedlat ett köp åt den egentliga säljaren rör det sig om ett s.k förmedlingsköp. Således kan du välja att vända dig direkt till tradera eller den egentlige säljaren om denna är känd. I båda fallen gäller konsumentköplagen. Jag bedömer det som att varan är felaktig genom att säljaren har underlåtit att upplysa om sådan information rörande varans egenskaper eller användning som han kände till eller borde ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om. Som du själv uppmärksammar så har underlåtenheten att inte upplysa om att det var ett "sample sale" inverkat på din vilja att ingå köpeavtalet (16 § tredje stycket andra punkten kkL). Det kan även vara tänkbart att varan avviker från vad du med fog kunnat förvänta dig (16 § tredje stycket tredje punkten kkL). Isåfall får det tas hänsyn till produktbeskrivningen och priset du betalat. Du kan således häva köpet enl. 22 § kkL, under förutsättningen att säljaren inte har tillgång till ett plagg som inte är ett "sample sale" och att en sådan omleverans inte innebär en väsentlig olägenhet för dig som köpare (28 § första stycket kkL). Om inte omleverans är möjligt kan du begära att köpet hävs, isåfall ska felet vara väsentligt för dig (29 § kkL). Du nämner i frågan att du redan har reklamerat, vilket är helt i linje med vad du ska göra (23 § kkL). Du kan även kräva ersättning för eventuella förluster du gjort med anledning av att tröjan är felaktig (exempelvis porto om den är skickad med post) förutsatt att säljaren inte visar att underlåtenheten att avlämna en felfri vara beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit det s.k kontrollansvaret (30 § kkL). Säljaren borde i detta fallet känt till att tröjan var en sample sale och dessutom informerat om detta i sin annons således är min bedömning att säljaren kan bli ersättningsskyldig för eventuella förluster du ådrar dig. Slutsatsen i detta fall blir att det troligtvis finns fog att häva detta avtalet på grund av att säljaren, medvetet eller omedvetet, utelämnat sådan väsentlig information som sannolikt inverkat på en potentiellt köpares beslut eller förväntingar. Om säljaren vägrar ge tillbaka pengarna kan det vara aktuellt att gå vidare med ditt ärende. Isåfall är du varmt välkommen att kontakta någon av våra verksamma jurister och boka en tid genom att trycka här. Hoppas du fick svar din fråga,MVH

Påföljder vid fel på vara

2019-10-14 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej. Jag köper en drönare som efter ca 2 timmars användande tappar kontakten med kameran. Jag lämnar in den för reparation hos säljaren. Efter ca två månader och ett antal försök att få svar på varför jag inte får tillbaka den, får jag bara till svar att dom ska undersöka det.Nu undrar jag, måste jag acceptera detta? Har jag rätt att kräva en ny eller likvärdig? Jag har ingen lust att få en reparerad när jag betalat för en ny och felfri.Tacksam för svar.
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån din fråga förutsätter jag att du köpt din drönare i en fysisk butik och du har handlat som en konsument och inte en näringsidkare (företagare).Regler gällande köp mellan konsumenter och näringsidkare tillämpas konsumentköplagen (KKöpL)Vad gäller vid fel på varan?För att bedöma om det föreligger ett fel på varan kollar man om varan stämmer överens med vad som följer av avtalet. Detta innebär att den köpta varan i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper ska stämma överens med vad som följer av avtalet. Skulle varan avvika från någon av dessa egenskaper anses det föreligga ett fel i varan, (16 § KKöpL).Det anses även föreligga ett fel i varan om varan avviker från ändamålet med varan och för vilka varor av samma slag brukar användas för det avsedda ändamålet. Det vill säga att en drönare är avsedd för att flyga och filma men om kameran inte fungerar anses det inte uppfylla ändamålet med varan. Det föreligger även fel om köparen avsåg att använda varan för särskilda ändamål och varan avviker från dessa särskilda ändamål, om säljaren vid köpet förstod att varan skulle användas till det särskilda ändamålet. För att ge ett exempel skulle det exempelvis kunna vara fallet att konsumenten berättar för säljaren att drönaren ska filma i krävande miljöer men som visar sig att drönaren inte klarar av, (16 § andra stycket KKöpL). Slutligen föreligger även fel om varan i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. I huvudregel ska varan motsvara vad köparen och säljaren har kommit överens om muntligt eller skriftligt, annars anses fel föreligga. Det som är avgörande för vad köparen kan förutsätta kan exempelvis vara priset på varan, vidare kan köparen inte hävda att det föreligger fel i varan om denne känt till detta vid köpet, (16 § tredje stycket KKöpL).Frågan om varan ska anses felaktig bedöms utifrån varans beskaffenhet när den avlämnas. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt, även om felet visar sig först senare, och köparen ansvarar för fel som uppkommer efter den tidpunkten, (20 § KKöpL). Fel som visar sig inom 6 månader från avlämnade ska anses vara ursprungligt om inte motsatsen bevisas. Detta innebär att om ett fel uppkommer efter den tid som säljaren ansvarar för har köparen skyldighet att bevisa att felet förelåg redan vid köpet, (20 a § KKöpL).Vad kan köparen kräva om det föreligger fel i varan?Om varan anses vara felaktig har köparen rätt att kräva avhjälpande (reparation), omleverans (få en ny vara), prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet, (22 § KKöpL). Förutsättningen för att köparen ska få åberopa att ett fel föreligger är köparens skyldighet att reklamera felet, vilket innebär att köparen meddelar säljaren om att det finns ett fel i varan. Köparen ska meddela säljaren inom två månader från att felet upptäcktes för att inte gå miste om sin reklamationsrätt. I övrigt löper reklamationsrätten i tre år från att varan mottogs, (23 § KKöpL).Om köparen har uppfyllt sin reklamationsplikt har denne därefter rätt att kräva avhjälpande och omleverans, om detta kan ske utan oskälig kostnad. Detta innebär att säljaren reparerar varan eller ersätter den med en ny likadan vara, utan kostnad för köparen. Vid bestämmande av om varan ska utbytas eller repareras är det köparen som bestämmer om påföljden ska godkännas eller avvisas. Huvudregeln är att säljaren inte kan neka omleverans om han inte kan visa att det skulle vara oproportionellt eller omöjligt. Detsamma gäller om köparen kräver avhjälpande, det vill säga att säljaren måste visa att avhjälpande måste vara oproportionellt eller omöjligt. Vidare ska alla åtgärder ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för köparen. Skulle säljaren dröja oskäligt länge med omleverans eller avhjälpande har köparen rätt att göra ett prisavdrag som svarar mot felet eller häva köpet, (26 § KKöpL). Vad som anses vara oskälig tid beror på olika omständigheter, men i huvudregel ska säljaren lämna besked om hur länge reparationen kan tänkas att dröja. Om säljaren inte lämnar något besked är det då köparens behov som sätter grund för tidsramen. De omständigheter som spelar roll är bland annat köparens behov av varan i felfritt skick, det vill säga att om det är en vara som ändå inte kan användas på grund av säsong kan säljaren få en längre tid på sig. I huvudregel ska säljaren reparera varan så fort som möjligt, och en längre tidsram kan vara acceptabel om köparen får en ersättningsvara till sitt förfogande. (prop. 1989/90:89 s. 120)Vad gäller i ditt fall?Av de omständigheter som framgår i frågan utgår jag från att du köpt en drönare i en fysisk butik och du har handlat som en konsument och inte en näringsidkare (företagare). Drönaren har därefter tappat kontakten med kameran efter två timmars användande. Efter att felet har upptäckts har du reklamerat felet till säljaren i tid och krävt att säljaren reparerar felet. Efter att du lämnat tillbaka varan för avhjälpande har nu säljaren dröjt två månader. Eftersom säljaren har dröjt 2 månader och dessutom inte lämnat någon tidsram för hur länge det kommer dröja kan det anses att säljaren har dröjt oskäligt länge. Detta medför att du kan ha rätt att häva köpet och därpå få tillbaka dina pengar.Utifrån de omständigheter jag nämnt ovan är mitt korta svar att du inte behöver acceptera detta utan att du kan kräva omleverans av varan, och säljaren kan inte neka omleverans om han inte kan visa att det skulle vara oproportionellt eller omöjligt. Det vill säga att du har rätt att kräva en ny vara om det inte skulle medföra oskäliga kostnader för säljaren. I ditt fall rekommenderar jag att du kontaktar säljaren och förklarar att du har väntat oskäligt länge och att du vill få omleverans av varan eller häva köpet, eller att ni på något annat sätt kommer överens där ni båda blir nöjda med utfallet! Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Har jag rätt till påföljder vid fel i vara?

2019-10-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej. Köpte av en bilhandlare en begagnad bil. Jag visste att det fanns problem gällande bromssystem och abs vid köp. Hastighetsmätaren ur funktion men det ska enligt bilhandlare bero abs-problemen. Bilen köptes efter prut i befintligt skick. Då jag lämnar den till min mekaniker upptäcker denne att instrumentpanel avlägsnats tidigare och dioder till varningslampor borrats bort. Ny instrumentpanel behövs för att få bilen fungerande.Har jag någon slags rätt till ersättning för dessa dolda fel och märkliga ingrepp?
Emil Bengtsson |Vad är problemet?Eftersom det rör sig om ett köp av lös sak mellan dig som privatperson och en näringsidkare är konsumentköplagen (kkl) tillämplig (1 § kkl). Frågan huruvida du är berättigad ersättning för felen på bilen regleras alltså här. Vad säger lagen? Riskövergången Om du som köpare bär risken för varan är du skyldig att betala för bilen även om den förstörts eller försämrats genom en händelse som inte beror på säljaren (8 § första stycket kkl). Risken går över på dig som köpare när bilen avlämnas (8 § andra stycket kkl). Varan anses avlämnad när den har kommit i köparens besittning (6 § kkl). Felbedömningen Frågan om bilen är felaktig bedöms efter dess beskaffenhet när den avlämnas. Säljaren svarar för fel som funnits vid den tidpunkten men som visar sig senare (20 § första stycket kkl). Ett fel som visar sig inom sex månader efter det att bilen avlämnades ska anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat visas (20a § kkl). Befintligt skickÄven om en vara sålts i befintligt skick ska den anses felaktig om den är i sämre skick än du som köpare med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta (17 § första stycket kkl). Du var medveten att det fanns problem kring bromssystemet vid köpet vilket förmodligen underlättade din möjlighet att pruta på köpet. Detta gör att man kan argumentera för att bilen är sämre än vad du har fog att förutsätta. Eftersom omständigheter som till exempel pris och årsmodell inte framgår av din fråga kan jag inte göra en komplett bedömning. Upplysningsplikt Säljaren har en upplysningsplikt om förhållande kring bilens egenskaper som hen känner eller borde känt till och som du som köparen med fog kunnat räkna med att bli upplyst om (16 § tredje stycket andra punkten kkl). Det krävs dock att detta inverkat på köpet vilket min bedömning är att det har då du kanske avstått från att köpa bilen om du var medveten om även detta fel, alternativt kunnat köpa den till ett ännu lägre pris. Påföljder vid fel i varanOm varan är felaktig har du rätt att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet (22 § kkl). För att kunna åberopa felet måste du reklamera i tid, reklamerar du inom två månader från det att du märkt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid (23 § kkl). Du har rätt till ersättning för vad det kostar att avhjälpa felet, så länge inte kostnaden är oskäligt hög eller täcks genom att du erhåller ett prisavdrag (28 § andra stycket kkl). Kräver du en annan påföljd än avhjälpande eller omleverans, har säljaren först en rättighet att på egen bekostnad vidta en sådan åtgärd (27 § första stycket kkl).Sammanfattning Min bedömning är att bilen kan anses felaktig och att du därför har rätt att göra påföljder gällande, däribland prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet. Jag rekommenderar att du vänder dig till säljaren med dina krav så snart som möjligt. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vid fel på en vara, utöver omleverans, får jag även ersättning för kostnader för montering och andra följdkostnader?

2019-10-29 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej Lawline-team,Jag köpte för två år och 2 månader en stor terrasspool (glasfeber-pool, el och veduppvärmt med belysning och mekanik för bubblor m.m.)Man köper den som en byggsats och installerar den enligt tillverkarens anvisningar.(som är tids- och kostnadskrävande)Nu upptäckte jag att plasten på insidan poolen fick "bubblor" som efter lite research, kallas osmos eller "böldpest".Jag upptäckte detta för ca. 2månader sen, men då va det väldigt lite och jag visste inte vad det var.Jag reklamerade nu, och säljaren sa, att tillverkaren skicka en ny pool på "goodwill".Säljaren försäkra på deras hemsidan, att de har bästa kvalitet mot "böldpest" + 3 års garanti på poolen,vad jag anses att jag ha rätt för reklamation inte bara på "goodwill"Min fråga:Har jag rätt till åtgärdar eller ersättning utöver omleverans, som ersätter själva installationsprocess? En ny installation medför en hög kostnad av förbruknings-, isoleringsmaterial, virke och byggtid.Mvh,Daniel
Binh Tran |Hejsan! Vad kul att du vänder dig till Lawline och jag ska besvara din fråga så bra jag kan. Aktuell lag Då du köper den från en näringsidkare så är konsumentköplagen tillämplig. Rätt till ersättning Eftersom du har garanti i tre år så har du rätt till omleverans vilket denna näringsidkare har gjort. Din fråga var om du hade rätt till ersättning utöver detta då finns följdkostnaderna med att montera upp poolen igen. Det stadgas i 30§ att köparen kan kräva skadestånd för skada, t.ex. utgifter för telefon, porto, bärgning av bil eller taxiresor. Det kan vara inkomstförlust eller ersättning för prisskillnad vid köp av en kompensationsvara. Det kan även vara för förvaring av matvaror vid fel i frys, ej utnyttjade biljetter o.s.v. Det innebär att det är fullt rimligt enligt konsumentköplagens 30§, att näringsidkaren ska stå för följdkostnader för den felaktiga poolen, inkluderat monteringstid, virke, material och liknande. Det är upp till dig att kunna visa dina kostnader. Rekommendationer Då vi redan har stadgat att du har rätten till ersättning för följdkostnader så är det viktigt att vad du bör göra näst. Du har bördan att bevisa att dessa kostnader har tillkommit, jag rekommenderar därför att du sparar alla kvitton som du får när du köper virke och material eller liknande. Det finns en princip inom skadeståndsrätten som belägger dig med en skyldighet att begränsa skadan för din motpart. Du bör därför försöka hålla kostnaderna till ett minimum för motparten och använda samma prisklass-material och virke som du gjorde förra gången. Ytterligare så ska du göra ditt anspråk om dessa följdkostnader så snabbt du kan och hänvisa till lagrummen som jag gjort ovan. Om de inte håller med så rekommenderar jag att du anställer en jurist då de kan bli mer tillmötesgående på detta vis, det visar att situationen är mer allvarlig, du kan även kontakta konsumentverket. Till sist så kan du ta detta till rätten, vinner du (vilket du bör göra) så står dem för kostnaderna för hela processen. Jag hoppas jag har kunnat hjälpa till! Med vänliga hälsningar.

Fel i varan och övergång av risk

2019-10-17 i Konsumentköplagen
FRÅGA |om man köpt en stol i en affär och placerar den på ett sätt i bilen att foten på den går sönder, kan jag då häva köpet?Om situationen vart annorlunda, där jag satte mig på stolen, och foten gick av, skulle svaret vara detsamma som i första frågan?Jag vill gärna veta, så att jag vet vad utfallet blir när jag återvänder med stolen till affären. tacksam för svar.
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av konsumentköplagen (KköpL).Frågan rör när risken för varan går över från säljare till köpare. Risken går över på köparen i samband med att vara avlämnas (8 § 2 st KköpL).Vid tidpunkten då risken går över på köparen ska varan vara helt felfri (16 § KköpL). Fel som uppstår uppstår denna tidpunkt kan däremot inte klandras säljaren (20 § KköpL). Notera att det faktum att felet upptäcks först när risken gått över på köparen inte innebär att det inte kan ha uppstått innan risken gick över. Som huvudregel gäller i konsumentförhållanden att fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades skall anses ha funnits redan vid avlämnandet. Undantaget är om säljaren kan visa att felet beror på köparen, och således osannolikt fanns vid överlämnandet (20 a § KköpL).Svaret är egentligen samma på båda dina scenarior, nämligen att felet ska ha funnits redan vid försäljningen om stolen behandlats på ett sådant sätt som stolen bör kunna förväntas klara av. Det är utan tvivel så att en stol som går sönder första gången man efter köpet sätter sig på den ska anses ha varit trasig redan vid köpet, givet att man inte använt stort våld när man satte sig på den. Om den går sönder när den placeras i en bil gäller samma sak, nämligen att stolen typiskt sett bör kunna förväntas att klara av att placeras i en bil, typiskt sett även utan större varsamhet. Om däremot stort våld använts, får säljaren sägas ha fog för att påstå att felet uppstått av detta. Anledningen till att jag skriver "typiskt sett" är att svaren beror på stolens beskaffenhet: En antik och hundra år gammal stol får förväntas kräva större varsamhet än en robust och nybyggd kvalitetsstol, som kanske till och med bör kunna förväntas klara av att personer står och hoppar på den.För att summera: Om stolen gått sönder kort tid efter köpet av mindre våld än man kan förvänta sig att stolen ska gå sönder av, har man rätt att gå tillbaka med stolen. Bedömningen av "vad man kan förvänta sig" och vad som är större våld än detta får sägas vara tämligen common sense-baserad.Vänligen

Reklamation av sjuk katt

2019-10-12 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag köpte en katt ifrån ett katthem, den var 4mån vid köpet och efter 4mån hos mig blir den akut sjuk och enbart sämre så den fick somna in. De misstänks blödarsjuka. Har jag rätt att få ersättning ifrån dem för kostnaden för katten och veterinär kostnaderna eller vad gäller efter så kort tid?Mvh Caroline
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vilken lag gäller?Eftersom en katt anses vara en sak i lagens mening, samt att du handlar som privatperson (konsument) av ett katthem som är ett företag (näringsidkare), finns reglerna för din fråga i Konsumentköplagen (KKöpL). Rätt till ersättningI och med att katten var så pass sjuk att den var tvungen att somna in kan jag konstatera att det förelåg fel i katten (16 § KKöpL). Vidare måste man måste ta hänsyn till tidpunkten katten blev sjuk. Katthemmet är ansvariga för fel som funnits när dom lämnade katten till dig, även om det upptäcks senare (20 § KKöpL). För fel som uppkommer inom sex månader från avlämnandet, får det antas ha funnits vid avlämnandet (20 a § KKöpL). Det vill säga i ditt fall visade sig felet på katten efter fyra månader, vilket innebär att vi får anta att blödarsjukan fanns när du köpte katten. Det är därmed katthemmet som måste bevisa att sjukdomen inte fanns vid köpet, för att inte bli ansvariga. Hur du ska gå tillväga - påföljdernaDet jag rekommenderar dig att göra nu är att reklamera felet till katthemmet, vilket du måste göra inom två månader från att du upptäckt felet (23 § KKöpL). Innan hävning av ett köp kommer på tal, det vill säga att få pengarna tillbaka, har säljaren rätt att försöka avhjälpa felet eller omleverera (27 § KKöpL). I ditt fall kan inte katthemmet avhjälpa felet, då din katt redan somnat in och sedan ser jag att det kan bli svårt att leverera en ny katt, då en katter skiljer sig åt och inte kan ersättas av en ny katt hur som helst. Det du kan göra är att häva köpet (29 § KKöpL), för att få pengarna tillbaka för katten. Sedan kan du kräva skadestånd för att få ersättning för veterinärkostnaderna. Men det krävs att felet på katten låg inom köparens kontroll, det vill säga att katthemmet visste om eller borde vetat om sjukdomen eller kunde förhindra den på något sätt (30 § och 32 § KKöpL). Det är katthemmet som har måste bevisa att detta för att slippa skadeståndsansvar. Dina möjligheterDu ska alltså se till att reklamera så fort du kan för att sedan rikta dina krav (hävning och skadestånd) mot katthemmet. Vid eventuell tvist kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller lämna in en stämningsansökan mot företaget. Hoppas du fick svar på din fråga!