Kategori
Underkategori
FASTIGHETSRÄTTServitut12/06/2022

Vilka möjligheter finns för att få tillträde till annans mark för att göra underhåll på byggnad nära tomtgränsen?

Hej! Jag har en redskapsbod på min tomt som fanns där jag förvärvade fastigheten. Den är byggd mycket nära granntomten, där är max 0.5 m mellan boden och tomgränsen. Min fastighet är byggd 1982, och grannens några år senare (osäker när). Jag vet att det idag inte skulle varit lätt - kanske omöjligt - att få bygglov att resa en bod på detta sätt. Underhållet av den del av min bod som vetter mot grannens tomt är besvärligt att utföra på den halvmeter av min tomt som står till buds. Att t.ex. resa en stege är inte möjligt. Nu undrar jag vilken legal rätt att få tillträde till grannens tomt för att utföra underhållsarbete på min bod. Där finns utrymme att på grannens tomt resa en stege och att i övrigt komma åt t.ex. växtlighet som vuxit sig för stor. Den del av grannens tomt som jag behöver tillträde till är ett smalt utrymme mellan tomtgränsen och grannens bod, som är byggd ca 1.5 m från gränsen. Vad kan jag göra om jag på förfrågan nekas tillträde?

FASTIGHETSRÄTTServitut08/06/2022

Kan tjänande fastighet hävda parkeringsförbud för härskande fastighet framför servitutet som gäller garage?

Vår fastighet, härskande, har en servitutsupplåtelse för två garage. Nu hävdar ägaren av den tjänande fastigheten att vi inte får parkera framför de två garageportarna för att vi då blockerar deras in/utfart till deras uppställningsplats/parkering, belägen vänster om de två garagen, som de använder för släpkärror. Så som det ser ut idag så finns det ingen in/utfart rakt framifrån deras uppställningsplats/parkering så därav vill de ta väg framför de två garagen. Kan nämna att de två garagen som avses i servitutet ligger belägna i nordöstra hörnet av den tjänande fastigheten och framför var sin port får en bil precis plats innan den allmänna vägen börjar/fastighetsgränsen. Den tjänande fastigheten har redan två parkeringsplatser på andra områden på sin fastighet som de kan nyttja ostört från vårt servitut samt att där inte finns några andra blockeringar. Kan tjänande fastighet hävda parkeringsförbud för härskande framför garageportarna? Servitutets lydelse är enligt: "Undertecknad, xxx xxx, pers.nr, adress, upplåter härmed i egenskap av ägare till fastigheten xxx, xx kommun - tjänande fastighet - rätt för ägaren till fastigheten xx, xx kommun - härskande fastighet - att för all framtid - dels utan ersättning nyttja två på den tjänande fastigheten befintliga garage; - dels äga tillträde till den tjänande fastigheten för begagnande av garagen samt för erforderligt underhåll av dessa. Denna upplåtelse må utan undertecknads vidare hörande inskrivas i den tjänande fastigheten.
FASTIGHETSRÄTTServitut07/06/2022

Vad gör man om en samfällighet inskränks?

Hej, hur skall jag agera mot en granne som har tagit en bit av samfälld vägområde. Vi är fem st och jag har då 20% av samf väg och samf vägområde. Problemet är att vägområdet nu blivit så trångt att jag inte kommer in till min fastighet med en lastbil eller lite bredare fordon för t ex leveras eller byggnation. Knappt med bil. Hur ska jag få problemet löst. Grannen är tyvärr oresonlig. Problemet är mkt stort nu när jag ska in med grävare för nytt avlopp. Lantmäteriet är ingen hjälp då det inte är deras uppdrag att tillrättavisa. Vänligen hjälp! mvh Annbritt
FASTIGHETSRÄTTServitut07/06/2022

Vilka hinder ska tålas vid utövande av servitut?

Hej! Vad innebär ett båt och bad avtalsservitut? Vi har det men hindras att ta oss dit pga ägarens hästhage. Kan vi kräva att de flyttar lite på staketet så vi lätt kan ta oss dit? Måste gå i en å för att kunna få ut båten till sjön pga staketet är placerat så nära å kanten. Hade lätt gått att flytta staketet lite grann. Då hade det varit smidigt att nyttja båten. Strand remsan har de satt för med hönsnät så inte deras hund ska smita. Detta hindrar oss från att ta oss smidigt ner till vattnet? Har vi rätt att uppehålla oss på stranden, sitta en stund i en medtagen solstol? De vill inte vara medgörliga på någon av våra önskemål. De säger att staketet alltid varit där. Vi är nya här så det kanske stämmer. Men de har ju sålt en fastighet med servitut till oss. De säger att vi får bada där men inte uppehålla oss där. Men inte lätt att ta sig dit smidigt. Vad gäller? Vad kan vi kräva? Mycket svårt enligt mig att smidigt kunna bada. Jag vill inte hoppa över hönsnät. Var överens vid köpet men nu har de ångrat sig. Vi har betalat dyrt för detta servitut/ hus som vi upplever att vi inte kan nytta på ett värdigt sätt.

FASTIGHETSRÄTTServitut06/06/2022

Vem ansvarar för underhåll i ett servitut?

Hej, Vi hal en sommarstuga med servitut till båtplats nedan tomten. På 60-talet byggde dåvarande sommarstugeägare en brygga vid ”servitut-stranden” med muntligt godkännande av dåvarande markägare av strandremsor. Det är endast vi som nyttjar stranden och bryggan, Nu är bryggan i behov av renovering. Vem är ansvarig för detta? Måste vi be markägaren om lov? Hälsningar Maria
FASTIGHETSRÄTTServitut17/05/2022

Vad händer med servitut när äganderätten går över till annan genom bodelning?

Fastighet S-B i 4:29 är jag ägare till genom bodelningsavtal. Detta genom ett bodelningsavtalet som avser fastigheterna S-B 4:6 och 4:7 . Min avsikt är att bygga bostadshus på S-B 4:29. Processen för byggnadstillstånd finns hos X kommun. Och jag väntar på lagfart för S-B 4:29. Det enda vägen till fastigheten S-B 4:29 är via väg med / servitut , vägförening eller liknande , men det är ingen jag vet säkert / servitutsavtal ? Med benämning S-B S:1 och G:2 Den besvärligaste är att S-B S1 har 12 fastighetsägare och kommer då att vara tjänande. Eller kan man bara skriva avtal med de två tjänande fastighetsägare ? Som är direkt berörda av mitt inträde i servitutet. Min avsikt är att bygga väg och ansluta från S:1 på lämpligast ställe till min tomt S:B 4:29. Mina frågor är : DEN VIKTIGA FRÅGAN ! fråga 1: måste jag skriva servitutsavtal med alla 12 fastighetsägare ? Eller räcker det med de fastighetsägare som berörs då det är 2 tjänande fastigheter. fråga 2: bodelning från S-B 4:6 och S-B 4:7 har servitutsavtal för S-B S:1 . Följer rätt till S-B S:1 med vid bodelningen eftersom ingen formell försäljning skett av S-B 4:29, utan bara som en del av den ekonomiska lösningen inom bodelningen . OM ? Ni har andra frågeställningar eller så är jag öppen för Er synpunkt. 

FASTIGHETSRÄTTServitut15/05/2022

Ändring av servitut m.m.

Jag har köpt en tomt som ligger utanför detaljplanerat område, Tomt 1. Bredvid vår tomt 1 ligger en annan avstyckad tomt 2. Båda tomterna har ett official servitut på en gammal skogsväg på 400meter. Tomterna har inte använts på 10-15år och båda står betecknade som att de har fritidshus på tomterna. Ägaren av tomt 2 är också ägaren (tjänaren) av skogsvägen där servitutet går. Nu önskar vi att renovera vägen då den är ca 2,5meter bred och servitutet säger 5meter bred. Det finns flera träd och stenar som behövs flyttas/huggas ner, kan vi ta bort dessa utan markägarens godkännande? Kan jag kräva något från markägaren att de ska stå för halva kostnaden för renovering av vägen då de är ägare av Tomt 2. Tomten används inte idag och de har sagt att de har inte för avsikt att använda vägen. Vilket inte betyder så mycket eftersom de kan ändra sig imorgon och ha för avsikt att använda vägen. Om de inte vill stå för någon kostnad kan man göra något avtal att de måste betala in sig på vägen för att de ska använda den? Eller hur kan man lösa detta så de inte får en väg gratis. Jag kan heller inte se några koordinater på servitutet för vägen men det finns en bild på en streckad väg vid senare års uppdaterade informationer gällande avstyckning av en annan tomt. Vad gäller angående och flytta vägen? Behövs ett nytt servitut eller kan man använda befintligt servitut. På befintligt servitut så finns endast bild på tomt och hur serviutet går från tomten ca 30meter.
FASTIGHETSRÄTTServitut12/05/2022

Vad gäller om min granne har byggt på min fastighet?

Hej Ägaren av grannfastigheten har anlaggt en infiltrationsbädd på min fastighet utan lov. Kan jag begära ersättning för det?

FASTIGHETSRÄTTServitut08/05/2022

Vad krävs för att kunna häva ett servitut?

Min granne har servitut på brunnen enligt servitutet skall han med mig underhålla och betala mig 200 kronor per år. Inget av detta händer får göra allt underhåll själv, detta har på gått i 6 år, börjar bli less på han. Kan jag av ovanstående uppgifter säga upp servitutet på något sätt. Tacksam för svar

FASTIGHETSRÄTTServitut15/04/2022

Hur tolkas innebörden av utövandet av servitutsrätten?

Grannfastigheten har rätt att anlägga och underhålla väg med 3 meters vägbana och erforderliga vägdiken i sträckning a. Grannen använder del av denna sträckning till upplagsplats då han åker ut till utfartsvägen tidigare och vägdiken på den övriga sträckan läggs igen och marken ovanpå dikena används som upplagsplats. Detta p.g.a. att han får inte plats med sina tillhörigheter inne på sin tomt. Har man rätt att nyttja servitut som man vill?
Hittade du inte det du sökte?