Överlåtelse av arrende genom arv.

2018-04-17 i Arrende
FRÅGA |Hej!Mina föräldrar äger en stuga på en mark som ägs av en bonde. Det finns inget skrivet, alltså inget arrende. Vad händer med stugan när de dör?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns fyra sorters arrenden; jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende. Alla förutom lägenhetsarrendet kräver skriftligt avtal (8 Kap 3 § Jordabalken). I ert fall kan det alltså vara fråga om lägenhetsarrende. Typiskt för lägenhetsarrende är att det är fråga om en kolonilott med en liten byggnad, kajplats eller något liknande.Det finns en möjlighet att överta ett arrende genom arv under förutsättning att det är någon med vilken arrendatorn skäligen bör nöjas. Detta gäller de tre övriga arrendeformerna men inget föreskrivs vad gäller lägenhetsarrende (9 Kap 31 §, 10 Kap 7 §, 11 Kap 7 § Jordabalken).Beroende på hurudan stugan är och vad den används till kan detta eventuellt ses som ett bostadsarrende (10 Kap 1 § Jordabalken). Det skulle naturligtvis även förutsätta att det finns ett skriftligt avtal. Jag rekommenderar därför att det upprättas ett avtal. I sådant fall skulle du kunna ärva arrendet.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Är byggnad på ofri grund fortfarande lös egendom om man köper ut tomträtten?

2018-04-11 i Arrende
FRÅGA |Hej! Jag och min bror ärvde efter min mor en fastighet på "ofri grund", så kallad tomträtt. Hon testamenterade arvet och avkastningen av arvet till oss som enskild egendom. Efter hennes död friköpte jag och min bror tomträtten. Nu står alltså huset på en friköpt tomt. Är den friköpta fastigheten fortfarande enskild egendom?
Azra Delkic |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Först vill jag försöka skilja på fastighet och byggnad. Fast egendom är jord och denna indelas i fastigheter 1 Kap 1 § Jordabalk När man i rättslig mening säger fastighet menar man en markyta. Byggnad är ett fastighetstillbehör som tillhör fastigheten 2 Kap 1 § Jordabalk. Jag antar att du med fastighet i din fråga egentligen menar en byggnad just för att sommarstugor är vanliga att ha på ofri grund. Om jag har tolkat din fråga fel får du gärna höra av dig igen. Jag utgår nedanför att du och din bror ärvt en byggnad på ofri grund. Byggnad som upprättas på annans fastighet kallas för byggnad på ofri grund och är lös egendom. Om byggnaden ska bli fastighetstillbehör är beroende på om kravet i 2 Kap 4 § 2 st Jordabalk är uppfyllt. Enligt bestämmelsen måste byggnaden komma i samme ägares hand som fastigheten för att utgöra ett tillbehör 2 Kap 4 § 2 st Jordabalk. I ert fall då ni har köpt tomträtten och samma ägare nu äger både tomträtten/fastigheten och byggnaden är byggnaden ett fastighetstillbehör och har blivit en del av den fasta egendom enligt 2 Kap 1 § Jordabalk. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och återkom gärna om du har fler funderingar. Med vänliga hälsningar,

Hur länge får jag dröja med hyran för arrende?

2018-03-21 i Arrende
FRÅGA |Vad händer om jag inte kan betala hela arrendekostnaden i tid utan bara betalar ca 1/3 och resten så snart som möjligt. Kan jag bli av med arrendet omedelbart eller finns det möjlighet att förlänga betaltiden?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 8 kap. 23 § jordabalken är arrenderätten förverkad om arrendatorn dröjer med betalning av arrende mer än en månad efter förfallodagen. I sådana fall är jordägaren berättigad att säga upp avtalet. Arrendatorn får dock ej skiljas från arrendestället, om arrendeavgiften betalas senast 12 vardagar efter uppsägningen. I avvaktan på detta, får beslut om vräkning inte meddelas förrän 14 vardagar efter uppsägningsbeslutet (8 kap. 25 § jordabalken). Enligt 8 kap. 24 § jordabalken, får arrendator ej heller skiljas från arrendestället, om betalning har erlagts innan jordägaren har gjort bruk av sin rätt att säga upp avtalet. Det finns alltså goda möjligheter att betala senare. Jag rekommenderar emellertid att du kontaktar jordägaren först och diskuterar situationen.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma! Vänligen

Uppsägning av parkeringsplats

2018-03-06 i Arrende
FRÅGA |Hej. Hsb vill säga upp en av mina parkeringar, har en p-plats ute och en i ett garage. Pga av att man bara skall få ha en p-plats om man bara är en skriven på bostaden (platsbrist). Får dom göra så? Äger ju två bilar och måste då sälja min samlarbil till ev en stor förlust.
Emilia Hallberg |Hejsan! Tack för att du vänder dig till Lawline!Det finns lite olika regler gällande parkering utomhus och inomhus. För utomhusparkering gäller den uppsägningstid som du och fastighetsägaren avtalat om. Enligt 8:1 Jordabalken så klassificeras parkeringsplatser utomhus som ett s.k lägenhetsarrende. Detta för att jord upplåtits på arrende för annat ändamål än jordbruk och inte är att anse som bostadsarrende eller anläggningsarrende. Vidare enligt 8:5 JB gäller att om arrendetiden för lägenhetsarrende, det vill säga parkeringsplatsen, inte är bestämd så upphör avtalet att gälla på den fardag som inträffar närmast efter sex månader från det uppsägning skedde. Alltså kan fastighetsägaren säga upp avtalet enligt den uppsägningstid som avtalats, i annat fall är uppsägningstiden som standard sex månader från fardag, vilket infaller den 14:e mars.För parkeringsplats i garage gäller annorlunda regler, i och med att parkeringsplatsen då inte faller under lägenhetsarrende, utan istället är en del av en byggnad, där garageplatsen upplåts till nyttjande mot ersättning, enligt 12:1 1 st. JB. Vidare enligt 12:4 2 st. JB gäller att hyresavtal som gäller för obestämd tid kan, om inte längre uppsägningstid har avtalats, sägas upp för att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter nio månader från uppsägningen, när avtalet avser en lokal (vilket även gäller för garageplatser inomhus, enligt 12:1 3 st. JB).Alltså, fastighetsägaren kan säga upp garageplatsen vid platsbrist. Uppsägningstiden för din parkeringsplats utomhus är den avtalade uppsägningstiden som du och fastighetsägaren kommit överens om, i annat fall upphör avtalet att gälla på den fardag som inträffar närmast efter sex månader från det att uppsägning skedde.Angående din garageplats gäller att, om inte längre uppsägningstid avtalats, att avtalet upphör att gälla vid det månadsskifte som närmast inträffar nio månader från uppsägningen, om hyrestiden varit längre än nio månader. Hoppas att detta svar kunde vara till hjälp för dig! Med vänlig hälsning,

Vad gäller om jaktarrendator vill bryta avtalet under hyrestiden?

2018-04-13 i Arrende
FRÅGA |Hej,Vi har en skriftlig överenskommelse på ett jaktarrende:Hyrestiden är 5 år 1/5 2017 - 30/4 2021uppsägningstid under hyrestiden är 3 månader före jaktårets inledning ( 1 juli )Frågan: Vad gäller för arrendator om denne vill bryta avtalet under hyrestid?
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Upplåtelse av jakt är en nyttjanderätt och är sällan ett renodlat arrendeavtal men brukar dock i dagligt tal kallas för jaktarrende. Detta brukar motiveras med att jakträtten inte är en total nyttjanderätt till mark så som man har vid exempelvis ett jordbruksarrende så faller jakträttsupplåtelser inte under arrendelagstiftningen. Beorende på avtalets syfte och utformning kan olika regler angående uppsägning gälla. Först vill jag nämna att en upplåtelse av jakt inte är ett arrende i fastighetsrättslig mening utan ett nyttjanderättsavtal vilket framgår av 7 kap 3 § Jordabalken.Detta kallas för partiell nyttjanderätt och ger nyttjanderättshavaren rätt att använda fastigheten i ett visst avseende, till exempel för jakt. Fastighetsägaren har då kvar rätten att disponera fastigheten i övrigt, till exempel för jord- eller skogsbruk. Upplåtelse av jakt regleras istället i en lag som kallas för jaktlagen (JL) samt några allmänna nyttjanderättsliga regler i jordabalken (JB) är tillämpliga.Vid sidan av JB:s bestämmelser om nyttjanderätt gäller för vissa jakträttsupplåtelser särskilda uppsägningsregler. Dessa regler gäller dock inte vid s.k. kombinerade upplåtelser, dvs. upplåtelser där jakträtten är kombinerad med besittningsrätt till marken. För sådana upplåtelser gäller i stället de allmänna reglerna om arrende och hyra i i 8 till 12 kap Jordabalken. Jaktlagens särskilda uppsägningsregler, som syftar till att främja varaktiga upplåtelser, kan inte avtalas bort utan är tvingande för båda parter. Vad gäller allmänt om uppsägning under hyrestid vid jaktarrende? Enligt 16 § JL vid upplåtelse av jakträtt på viss tid, minst ett år, förlängs avtalet automatiskt om det inte sägs upp senast sex månader före avtalstidens utgång. Även avtal på obestämd tid måste sägas upp. En uppsägning skall vara skriftlig och delges mottagaren eller skall mottagaren skriftligen erkänna uppsägningen (8 kap 8 § JB). Är jakträttsupplåtelsen avtalad på obestämd tid, ett år eller kortare tid eller utan avgift gäller inte jaktlagens bestämmelser. Det innebär då att parterna måste avtala om uppsägningstid, eventuell förlängningsrätt m.m. Gör inte parterna det finns alltså inga regler i lagen utan avtalet upphöra normalt när avtalstiden går ut.Vad gäller för arrendator om denne vill bryta avtalet under hyrestid?Dock tolkar jag erat avtal som att nyttjanderätten för jakt inte är kombinerad med någon annan upplåtelse, samt att avtalet gäller för en bestämd tid om fem år.Ni har ett avtal på bestämd tid, då gäller uppsägningsskyldigheterna och ett jaktarrende ska sägas upp senast sex månader före avtalstidens utgång. Ni har avtalat om en tre månaders uppsägning, detta är inte en giltig uppsägningstid utan det är sex månader som gäller. Lagbestämmelserna är tvingande mot båda parter. Parterna kan avtala om längre uppsägningstid men inte kortare. Det är det enda skydd som numera finns enligt lagen. Det finns alltså inte längre något besittningsskydd, utan detta gäller bara för avtal som ingåtts före 2001 och som ännu inte förnyats. Om inte en riktigt uppsägning sker är avtalet förlängt på ytterligare en avtalsperiod, dock längst 5 år. Alltså inträffar en s.k automatisk förlängning om uppsägning inte sker. Vad gäller för arrendator om denne vill bryta avtalet under hyrestid? Eftersom lagen är tvingande så gäller en sex månaders uppsägningstid och inte tre månader. Ert avtal borde vara giltigt i dess helhet förutom villkoret med uppsägningen. Det kommer oavsett vara 6 månader som gäller. Det ni bör göra är att skriva om avtalet så att ni har en sex månaders uppsägningstid så att avtalet överensstämmer med lagen. Vill ni avtala om en längre uppsägningstid så är det också möjligt. Arrendatorn kan enligt min tolkning inte säga upp avtalet just nu eftersom att 6 månader från 1 juli är 1 januari. Det innebär att arrendatorn måste sitta kvar under hyrestiden. Hoppas det var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Ändring i arrendeavtal

2018-03-31 i Arrende
FRÅGA |Hej!Kan man på ett enkelt sätt ändra ett jordbruksarrende så det "nya arrendet" innehåller en mindre areal än tidigare? Dvs, en liten del av arrendet måste sägas upp. Både jordägaren och arrendatorn vill detta.
Sofia Nygren |Hej och tack för att du valt att kontakta Lawline!Alla ändringar i jordbruksarrenden måste vara skriftliga, annars är de inte giltiga. Mer om detta kan du läsa här.Om arrendatorn och/eller jordägaren önskar ändra arrendeavtalet måste någon av parterna sända ett skriftligt meddelande till den andra parten härom, mer kan läsas här. Sedan kan parterna skriva ett tilläggsavtal, alternativt ett nytt arrendeavtal som ersätter det gamla. Kom dock ihåg att det bara är skriftliga avtal som är giltiga.Väl mött!

Har arrendator förköpsrätt vid försäljning av hus på arrenderad mark och vilket pris gäller?

2018-03-16 i Arrende
FRÅGA |Har ett fritidshus på arrendetomt. Fyra år kvar på arrendeavtalet. Avser sälja. Måste jag erbjuda markägaren att köpa? Om ja, är det det marknadsmässiga priset som gäller.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår inte av din fråga vilken sorts av arrende det är fråga om, varför jag i det följande utgår från att det är fråga om ett så kallat bostadsarrende (10 kap. 1 § jordabalken). NDui som arrenderar mark kallas i detta fall för arrendator och den som äger marken för jordägaren.När man äger en sommarstuga på en arrendetomt kallas den ofta för "byggnad på ofri grund". En sådan byggnad anses rättsligt sett vara lös egendom och därför tillämpas inte de speciella formkraven som gäller vid överlåtelse av fast egendom. Du har såsom ägare för sommarstugan rätt att råda över den. Detta innebär att du får sälja byggnaden till vem ni vill. Detta förutsätter emellertid att det inte finns någon förköpsklausul i arrendeavtalet.I praktiken säljer man dock även arrenderätten när man ska överlåta en byggnad på ofri grund, eftersom det är en förutsättning för att den nya ägaren ska ha rätt att låta byggnaden stå kvar marken. Du som bostadsarrendator får däremot inte utan vidare överlåta arrenderätten till någon annan. Är arrendeavtalet slutet för viss tid måste du först erbjuda jordägaren att återta arrendestället mot ersättning för arrenderättens värde, samt byggnaden (om du vill att jordägaren även ska överta denna) (10 kap. 7 § andra stycket jordabalken). Om jordägaren inte lämnar svar inom en månad eller inte vill köpa det är det däremot i princip fritt för er att överlåta arrendet till vem ni vill. Om arrendetiden inte upphört, kan du alltså överlåta huset till vem du vill.Det är upp till dig och köparen att bestämma priset. En billig fastighetsförsäljning för dock med sig skattemässiga konsekvenser för säljaren om försäljningspriset understiger dess taxeringsvärde. Understiger priset taxeringsvärdet så blir transaktionen ur skattesynpunkt att se som en gåva, vilket medför att säljaren slipper erlägga någon kapitalvinstskatt och han förlorar därmed även rätten till eventuella avdrag på grund av olika renoveringar som denne kan ha gjort. Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Benefikt Bostadsarrende och förverkande

2018-02-17 i Arrende
FRÅGA |Hej! Jag tog den 1 augusti 2014 som gåva över en sommarstuga från min mor. Gåvobrev är upprättat och registrerat hos lantmäteriet. Även ett avtal om nyttjanderätt för min mor och min syster upprättades. Nyttjanderätten är inte inskriven hos i fastighetsregistret. Bredvid sommarstugan står en "lillstuga". Enligt skriftliga överenskommelser (brev) med min mor, ställer jag ut saker/mindre möbler som tillhör min mor (hon är väldigt tydlig med att jag bara fått fastigheten, ej inventarier/lösöre = hennes egendom) i lillstugan. Sedan hösten 2014 har hon via brev ständigt lovat att hon ska rensa/tömma lillstugan. Det har dock inte skett. För ca 2 år sedan skedde en överenskommelse via brev, att hon har tid på sig till juni 2019 att tömma lillstugan. Den är i stort behov av översyn eftersom golvet/grunden inte är stabil. Förra sommaren lyckades vi gjuta ett nytt fundament utan att tömma stugan. Det är dock inte möjligt att göra något åt golvet så länge stugan är full med saker/möbler. Min fråga är om min mors nyttjanderätt ger henne rätt att "blockera" mina möjligheter att använda stugan/underhålla den? Ett utdrag ur avtalet finns nedan (HE är min mor)."NyttjanderättME upplåter härmed till min mor HE samt min syster KEL en rätt för dem att för all framtid, nyttja byggnader på fastigheten med därtill hörande tomt. [...] Med nyttjanderätten följer att HE behåller sina nycklar till fastigheten. [...] Om möjligt ska maj~juni hållas fritt för HE att nyttja fastigheten."
Jessica Konduk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga är fastighetsrättslig och handlar om nyttjanderätt. Jag förutsätter i mitt svar att "lillstugan" inte utgör hus på ofri grund utan att den är någon slags tillbyggnad till fastigheten som du har tagit över.Beroende hur ni har avtalat om nyttjanderätten kan det vara möjligt för din mor att blockera din nyttjanderätt men hon kan eventuellt förverka sin nyttjanderätt om hon orsakar skada på din egendom genom försumlighet. Det finns flera olika nyttjanderättsformer i svensk lag, det som är troligen är fallet för dig är nyttjanderättsformen bostadsarrende. Ett annat tänkbart alternativ är att det rör sig om någon slags hyresrätt om du får mottar betalning för hyra i så fall regleras frågan i jordabalkens (JB) 12 kapitel. Om det är så att din mor inte betalar något i gengäld för nyttjanderätten så rör det sig troligen om ett så kallat benefikt bostadsarrende. Jag kommer fortsättningsvis utgå från att det rör sig om ett benefikt bostadsarrende. Om vederlag inte utgår för nyttjanderätten är det en benefik upplåtelse då föreligger en nyttjanderätt beträffande vilken reglerna om arrende, hyra och tomträtt inte är direkt tillämpliga. I vissa fall kan dock dessa regler vara analogiskt tillämpliga vid domstol/ prövning vid arrendenämndenOm bostadsarrendeDin fråga har två olika aspekter äganderätten och nyttjanderätten. Du har genom gåvobrev övertagit äganderätten till fastigheten men din mor och syster har en avtalad nyttjanderätt att bruka fastigheten det framstår som att det är en partiell nyttjanderätt. Om ni inte har avtalat särskilt om vem som ska ansvara för underhåll av sommarstugan och lillstugan får man se till lagens regler om arrende, dessa finns i jordabalkens 7 – 10 kapitel. Eftersom du nämner att det rör sig om en sommarstuga tolkar jag det som att det är ett bostadsarrende. Med bostadsarrende avses arrendeupplåtelse som sker för annat ändamål än jordbruk och som berättigar arrendatorn att uppföra eller bibehålla bostadshus på marken. Avtal om bostadsarrende ska träffas för viss tid, minst fem år, eller för arrendatorns livstid. Uppsägning skall alltid ske för att avtalet ska upphöra att gälla vid arrendetidens utgång. Bostadsarrende är förenat med besittningsskydd i form av en rätt till förlängning av arrendeavtalet vid arrendetidens utgång men det finns situationer då bestittningsskyddet upphör t.ex. vid förverkande.Reglerna om bostadsarrende återfinns främst i 10 kap JB men även de allmänna bestämmelserna om arrende i 8 kap JB och reglerna om nyttjanderätt i 7 kap JB blir tillämpliga. För bostadsarrende saknas lagstadgade regler för arrendeställets skick, vård och underhåll och parterna får fritt avtala om detta. Om ni inte har reglerat underhållsskyldighet eller andra frågor avseende fastighetens skick i avtalet mellan er och jordägaren är utgångspunkten att arrendestället hyrs ut i befintligt skick och att det också är så arrendestället ska lämnas tillbaka när arrendetiden gått ut. Enligt allmänna rättsprinciper anses att arrendatorer är skyldig att vårda arrendestället men frågor om vem som är skyldig att stå för underhållskostnader brukar normalt regleras i de enskilda arrendeavtalen. Arrendator är alltså den som arrenderar mark eller annat från jordägaren.Förverkande och uppsägning av arrendeOm arrendatorer vanvårdar arrendestället och inte vidtar rättelse efter tillsägelse kan arrenderätten bli förverkad och jordägaren blir då berättigad att säga upp avtalet 8 kap 23 § andra punkten JB och enligt 10 kap 5 § första punkten . Enligt praxis, NJA 2004 s 288 ska uppsägningstiden vid benefika nyttjanderätter vara skälig. Vad som är skälig uppsägningstid kan växla från fall till fall beroende på omständigheterna, t.ex. om nyttjanderättshavaren lagt ned kostnader för att utnyttja den upplåtna egendomen och hur lång tid upplåtelsen bestått när uppsägning kommer i fråga. Skälig uppsägningstid bör i vart fall inte understiga 6 månader. Arrenderätten är inte förverkad när det handlar om bagatellartade förseelser eller klart ursäktliga misstag från arrendatorns sida. Är arrenderätten förverkad på grund av att arrendatorn inte har betalat arrendeavgiften i tid, vanvårdat arrendestället eller använt det för annat ändamål än det som har avtalats, kan arrendatorn inte skiljas från arrendestället om han eller hon slutar att missköta sig innan jordägaren har sagt upp avtalet. Uppsägningen ska enligt huvudregeln vara skriftlig. Alternativt kan den vara muntlig, men den gäller då bara om mottagaren erkänner den skriftligen. Uppsägningen ska delges enligt JB 8 kap 8 §. En ansökan hos domstol där jordägaren yrkar att avtalet ska upphöra eller att arrendatorn ska avhysas, gäller som uppsägning när domstolen har delgivit arrendatorn den. På samma sätt gäller en ansökan om avhysning hos kronofogdemyndigheten som uppsägning när myndigheten har delgivit arrendatorn den. Tvist om nyttjanderättsavtal mellan jordägare och arrendatorer medlas av arrendenämnden genom skriftlig ansökan enligt JB 8 kap 30 §. http://www.arrendenamnden.se/Sa-gar-det-till/Svar:Avtalstolkning ingår inte i denna tjänst och man kan inte heller tolka endast en del av avtalet korrekt, därför kommer jag inte tolka ditt utdrag av avtalet här.Din mor kan i viss mån blockera dina möjligheter till underhåll/användande av lillstugan beroende på vad ni har avtalat om underhåll. Är frågan om underhåll inte behandlad i avtalet anses din mor som arrendatorer normalt skyldig att vårda arrendestället och se till att det åtminstone vid arrendetidens slut lämnas tillbaka i samma skick som det var när arrendetiden påbörjades. Om hon är grovt försumliga avseende vården av arrendestället riskerar hon att få arrenderätten förverkad och kan då bli uppsagd från arrendet. Det går inte med säkerhet att ge dig bra vägledning utan att granska nyttjanderättsavtalet. Jag rekommenderar därför att du anlitar en jurist eller advokat inom fastighetsrätt som granskar ditt avtal. Är arrenderätten förverkad är du berättigad att säga upp avtalet inom 6 månader från det att du fått kännedom om kontraktsbrottet och avtalet upphör då att gälla den fardag som närmast inträffar enligt JB 8 kap 4 § 1st och 3st och 8 kap 24 §. Jag tolkar det som att arrenderätten förverkas om din mor inte tömmer lillstugan innan juni 2019 eftersom ni har kommit överens om att hon har tills dess på sig att tömma lillstugan. Du bör då inom 6 månader från detta säga upp arrendet.Rekommendation: Om din mor inte tömmer lillstugan enligt överenskommen tid kan du ta ärendet vidare till arrendenämnden men tänk över att detta kan leda till att er relation blir lidande. Du kan då ansöka direkt till arrendenämnden via blankett på deras hemsida eller anlita en jurist som hjälper till med detta. Man kan även ansöka om villkorsändring av arrendeavtal hos arrendenämnden. Då kan ni i avtal reglera vem som ska ansvara för underhåll för olika byggnader på fastigheten.Om du vill anlita en av våra jurister kan du mejla mig jessica.konduk@lawline.seVänligen,