Vad gäller vid jordbruksarrende om marken får ny ägare?

2020-02-13 i Arrende
FRÅGA
Hej!Vi är en förening som arrendera en jordbruksfastighet på 5 år därefter ett år i taget till 2028, nu har kommunen på gång att sälja det.Hur går det för oss då?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad är problemet?

Det framgår av din fråga att ni arrenderar en jordbruksfastighet på 5 år men att kommunen planerar att sälja det. Jag tolkar därmed din fråga som att du undrar vad som händer med ert arrendekontrakt som löper tills 2028. Reglerna kring vad som gäller kring ert arrende reglerad i jordabalken (JB).

Vad säger jordabalken?

Arrendeavtalet

Det finns olika typer av arrenden beroende på vad jorden som upplåts ska användas till. Det finns jordbruksarrende, bostadsarrende, lägenhetsarrende eller anläggningsarrende (8 kap. 1 § JB). För att det ska röra sig om ett jordbruksarrende ska jordägaren ha ingått ett avtal med dig som arrendator om att marken ska användas för jordbruksändamål (9 kap. 1 § JB). Avtalet om jordbruksarrende ska vara skriftligt (8 kap. 3 § JB). Eftersom det rör sig om en jordbruksfastighet så utgår jag från att det rör sig om ett jordbruksarrende.

För att ett jordbruksarrende ska upphöra vid arrendetidens utgång måste avtalet sägas upp. Om arrendetiden är minst fem år ska arrendet sägas upp minst ett år innan arrendetidens utgång (9 kap. 3 § JB). Uppsägning av jordbruksarrende ska ske skriftligen (8 kap. 8 § JB). Arrendekontraktet har inte sagts upp eller löpt ut när försäljningen sker (troligt då avtalet löpte till 2028). Försäljningen i sig medför inte att arrendekontraktet automatiskt sägs upp utan ägaren måste säga upp avtalet. Uppsägningen måste som nämnt innan ske minst ett år innan arrendetiden enligt ert kontrakt löper ut.

Arrendets giltighet mot en ny ägare

Upplåtelse som avser arrende gäller mot ny ägare av fastigheten, om upplåtelsen skett genom ett skriftligt avtal och tillträde ägt rum före överlåtelsen (7 kap. 13 § JB). Då du just nu arrenderar marken har du fått tillträde till den, och under förutsättning att ert avtal är skriftligt så är alltså avtalet giltigt även mot en ny ägare. Är ett arrendeavtal inte skriftligt krävs det att säljaren gjort ett förbehåll om upplåtelsen av arrende (7 kap. 11 § JB). Alternativt krävs att köparen är i ond tro eller inte inom tre månader från överlåtelsen säger upp arrendet, för att det ska vara giltigt mot ny ägare (7 kap. 14 § JB).

Sammanfattning

Försäljningen i sig medför inte att arrendekontraktet sägs upp, utan den nya ägaren måste i så fall säga upp kontraktet. Om den nya ägaren inte säger upp arrendekontraktet är det fortsatt giltigt under förutsättning att arrendekontraktet är av skriftlig karaktär. Har du några följdfrågor eller funderingar kring mitt svar kan du kontakta mig på emil.bengtsson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar

Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (213)
2021-05-14 Formkraven för ett arrendeavtal
2021-05-01 Ersättning för förbättring på arrende?
2021-04-21 Kan man kräva ett längre avtal för arrende?
2021-04-20 Förlängs ett bostadsarrende automatiskt om ingen uppsägning sker?

Alla besvarade frågor (92281)