Uppsägning av lägenhetsarrende

2019-10-20 i Arrende
FRÅGA |Hej !Jag har ett avtal på en båtplats som är livslångt. Sommarstället ärt en BRF och avtalet är skrivet så att jag har rätt till båtplats så länge jag äger lägenheten. Båtplatsen följer inte givet med lägenheten vid en försäljning.Vår BRF ingår i en samfällighet där även ägaren till båtplatserna ingår. Båtplatserna ingår inte i samfälligheten.Ägaren är ett AB. Pga av konflikt i samfälligheten med detta AB så hotar AB:t att säga upp båtplatsen om vi inte gör som han säger. Jag är tyvärr ordförande i samfälligheten.Är det möjligt att han kan säga upp kontraktet ?
Evelina Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänt om avtalets karaktär – lägenhetsarrendeMark kan upplåtas som jordbruks-, bostads-, anläggnings- eller lägenhetsarrende beroende på hur marken ska användas. Du har i din fråga förklarat att du har ett avtal avseende en båtplats. Hyra av båtplats är att betrakta som lägenhetsarrende och reglerna om detta finns i huvudsak i 8 kap. Jordabalken (JB). Med lägenhetsarrende menas jord som upplåts med syften som inte innefattar att bedriva jordbruk, uppföra bostadshus eller uppföra/använda byggnad för förvärvsverksamhet, 8 kap. 1 § JB.Ett lägenhetsarrende kan ingås på bestämd tid, tills vidare eller på livstid. Tiden för vilken arrendeavtalet ingåtts är avgörande för hur och när ett lägenhetsarrende kan sägas upp eller anses förverkat. I det följande kommer en beskrivning av reglerna för a) avtal, om det gäller tills vidare, sägs upp eller b) avtal som förverkas. Avtalet sägs uppOm avtalet gäller tills vidare, det vill säga inte har något på förhand bestämt slutdatum, kan avtalet sägas upp med en uppsägningstid tills den 14:e mars som inträffar minst 6 månader efter uppsägningen, 8 kap. 5 § JB.Uppsägningen ska vara som huvudregel vara skriftlig och delges arrendatorn, om inte denne skriftligen bekräftar att uppsägnings skett, 8 kap. 8 § JB. Uppsägningen ska vara tydligt utformad så att man förstår vilket arrendeavtal det är fråga om. Sättet för delgivning kan antingen vara vanlig delgivning (16 § delgivningslagen), stämningsmannadelgivning (31 § delgivningslagen) samt de delgivningsformer som nämns i 8 kap. 8 § 3 st. JB.Avtalet förverkas I det fall avtalet gäller på bestämd tid, till ett visst bestämt slutdatum, är huvudregeln att avtalet inte går att säga upp innan detta angivna slutdatum. Avtalet kan dock förverkas och sägas upp i förtid om någon av förverkandegrunderna som finns angivna i 8 kap. 23 § JB är uppfyllda. Det kan exempelvis vara fall då arrendatorn vanvårdar arrendestället och inte rättar sig efter tillsägelse, 8 kap. 23 § 2 p. JB. Med vanvård menas normalt att platsen inte är i samma skick som när man tillträdde. Avtalet blir däremot inte förverkat om vanvården i fråga är av ringa betydelse, 8 kap. 23 § 2 st. JB.Vid förverkande gäller som huvudregel samma uppsägningstid som vid vanlig uppsägning, med skillnaden att rätten kan komma fram till att arrendatorn bör avflytta tidigare om det av olika skäl vore mer rimligt, 8 kap. 4 § JB. Uppsägningen sker i övrigt på samma sätt som vid vanlig uppsägning, 8 kap. 8 § JB.Vad gäller i ditt fall? Du beskriver i din fråga att avtalet är utformat så att du har rätt till båtplatsen så länge du äger bostadsrätten. Det går utifrån denna information att argumentera för att du har ett avtal som gäller för bestämd tid, det vill säga att slutdatumet indirekt avtalats på så vis att det upphör att gälla den dag du avhänder dig sommarstugan/bostadsrätten. Detta skulle innebära att jordägaren enbart kan frånträda avtalet om du begått en grov försummelse vad gäller båtplatsen, dess brukande eller skick. Jordägaren kan i detta fall alltså inte grunda förverkandet på att det föreligger en konflikt med den samfällighet där du sitter som ordförande.Det bör dock framhållas att avsaknaden av uttryckligt slutdatum även skulle kunna innebära att avtalet gäller tills vidare. Eftersom det vid lägenhetsarrende inte finns något besittningsskydd kan ett avtal som gäller tills vidare sägas upp när som helst under förutsättning att uppsägningstiden beaktas. Jordägaren kan då säga upp avtalet utan att behöva ange någon anledning till detta. Möjligheten för jordägaren i ditt fall frånträda avtalet är alltså beroende av vilken tid avtalet gäller. Vid en eventuell tvist om detta torde en helhetsbedömning föras utifrån samtliga omständigheter. Dels vad som uttryckligen står i avtalet, men också vilken partsavsikt ni haft när detta avtal ingicks: var tanken att det skulle gälla tills vidare, tills den dag du avhände dig stugan eller under resten av din livstid, under förutsättning att sommarstugan inte såldes el. dyl. Om jordägaren säger upp ditt avtal rekommenderar jag dig att anlita Lawlines jurister som kan tillvarata dina intressen i tvisten och hjälpa dig att ta frågan vidare. I annat fall kan du även kontakta arrendenämnden som kan medla i frågan. Hoppas du fick svar på din fråga. Du är annars välkommen att kontakta mig på evelina.lovgren@lawline.se för vidare vägledning.Med vänliga hälsningar,

Rätt att nyttja parkering i bostadsrättsförening?

2019-09-19 i Arrende
FRÅGA |Hej!Bor i en bostadsrättsförening med 2 parkeringsplatser i anslutning till vår enplanslägenhet, som vi av mäklaren fick veta att vi kunde nyttja. Dock står det inte något om detta i vårt upplåtelseavtal. Nu har styrelsen efter att vi bott här i 2 år, plötsligt beslutat att vi endast får nyttja den ena platsen och att den andra ska vara gästparkering. Vi betalar inte någon hyra för parkeringsplatsen. Vi har anmält till hyresnämnden och begärt medling, vilket vi inte fått svar på ännu. Under tiden har det satts upp skylt om gästparkering. Borde vi fått meddelande om detta? Vad gäller i en sådan här situation? Kan styrelsen bötfälla oss om vi parkerar på gästparkeringen?
Evelina Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Föreligger ett avtal? Fråga om ni har rätt att nyttja båda parkeringsplatserna är beroende av om ni har ett nyttjanderättsavtal med bostadsrättsföreningen. Detta avtal kan uppkomma genom föreningens stadgar eller föreningsstämma, ett upplåtelseavtal eller i sista hand genom konkludent handlande. Avtal genom stadgar Stadgarna är bostadsrättsföreningens grundläggande regler som beslutas av föreningsstämman, det högsta beslutande organet inom en bostadsrättsförening. Av 9 kap. 5 § bostadsrättslagen framgår vad som måste finnas med i bostadsrättsföreningens stadgar, men utöver dessa obligatoriska bestämmelser kan stämman besluta om att införa ytterligare punkter som ska reglera bostadsrättsföreningen. Hur föreningen ska fördela sina parkeringsplatser kan med andra ord finnas reglerat i stadgarna. Om det således står att varje lägenhet har rätt att nyttja två parkeringsplatser är styrelsen skyldig att rätta sig efter detta. Nyttjanderättsavtal Om det inte finns reglerat i stadgarna är det upp till styrelsen i varje bostadsrättsförening att skapa egna regler och rutiner för uthyrning av garage- och parkeringsplatser. Det bör då upprättas en tydlig policy för nyttjande så att såväl styrelse som medlemmar vet vad som gäller. Under dessa omständigheter gäller även likabehandlingsprincipen, vilken innebär att alla medlemmar ska behandlas lika vid uthyrning. Styrelsen kan således välja att upplåta parkeringsplatser till de boende mot betalning. I detta fall upprättas ett nyttjanderättsavtal där reglerna i 8 kap. Jordabalken (JB) gäller i tillämpliga delar (en upplåtelse av parkering utomhus är i juridisk mening ett s.k. lägenhetsarrende, se 8 kap. 1 § JB). Det kan i detta hänseende nämnas att avtalsfriheten mellan parterna är stor vid ett lägenhetsarrende samt att nyttjanderättshavaren saknar besittningsskydd till parkeringen: med andra ord kan en parkeringsplats sägas upp utan några särskilt angivna skäl. I frågan nämner du att det inte står något i ert upplåtelseavtal om parkering. Om det inte finns reglerat i stadgarna och ni inte heller har ett skriftligt nyttjanderättsavtal föreligger ingen skyldighet för styrelsen att upplåta två parkeringsplatser till er. Däremot är fråga om ett avtal ändå kommit tillstånd på grund av konkludent handlande. Avtal genom konkludent handlande För att ett avtal ska uppstå genom konkludent handlande ska en part aktivt handla på ett sådant sätt som bekräftar att denne anser sig bunden av ett avtal. Ett sådant avtal ingås utan någon uttrycklig viljeförklaring från någon av parterna. Ett konkludent handlande är dock inte detsamma som en passivitet eller underlåtenhet att agera (de senare leder inte till ett bindande avtal). Skillnaden mellan konkludent handlande och passivitet är emellertid hårfin och gränsdragningen mellan desamma kan därför vara svår att dra. I ert fall skulle omständigheter som tyder på att ett avtal föreligger vara att ni exempelvis har erlagt betalning för två parkeringsplatser som styrelsen godkänt (i frågan skriver du dock att parkeringen nyttjas utan betalning) samt att styrelsen inte vidtagit åtgärder på två år. Ytterligare en omständighet som kan vara av betydelse är hur många parkeringsplatser övriga lägenheter har – detta kan vid en samlad bedömning visa på någon typ av partsavsikt från styrelsens sida. Närmare svar än så kan jag inte ge på huruvida ett avtal avseende parkering föreligger eller ej. Jag kan emellertid rekommendera er att anlita ett juridiskt ombud för det fall ni vill ha hjälp med att bevaka era intressen i en eventuell tvist i hyresnämnden. Konsekvens av olovlig parkering Enligt 1 § lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering får en markägare ta ut en avgift om ett fordon parkerats i strid mot ett förbud som tydligt har skyltats med vägmärken inom området. Avgiften får inte överstiga de kontrollavgifter som gäller inom kommunen. Om ni inte har ett nyttjanderättsavtal avseende parkeringen och styrelsen därmed väljer att använda parkeringen som gästparkering har styrelsen rätt att ta ut en avgift om ni ändå skulle parkera där. Hoppas du fick svar på din fråga. Du är annars välkommen att kontakta mig på evelina.lovgren@lawline.se för vidare vägledning eller för att anlita en jurist. Med vänliga hälsningar,

Vad händer om arealen på en felmätt kolonilott korrigeras på bekostnad av en annans kolonilott?

2019-09-05 i Arrende
FRÅGA |Detta gäller en gränstvist i en koloniförening med kolonistugor på Södermalm. I korthet: Personen A fick sin kolonilott för 18 år sedan och har styrkt att den yta hon använder också är den hon fick genom arrendeavtalet (bostadsarrende). Två år efter det att hon fått ytan inkom grannen, personen B, med klagomål till styrelsen. Hon ansåg att gången mellan de två lotterna tillhörde henne. Till och från har det sedan tvistats om detta utan resultat. I våras anlitade B, som har föreningens största lott, en advokat, som i sin tur kontaktade en byggfirma, vilken gjorde en uppmätning. Styrelsen godkände mätningen och konstaterar att lotten är felmätt. Det innebär att B ska ha ännu större lott (inte bara gången) och att personen A måste flytta på odlingsbäddar/pallkragar, troligtvis även ett gammalt träd för att personen B ska få sin yta. A hävdar: Att hennes arrendeavtal omfattar den yta hon har i dag, vilket inte styrelsen motsäger. Att hon har ett avtal som ger henne rätt att bruka den yta hon fick när hon skrev på avtalet. Att det är orimligt att styrelsen efter 18 år tvingar henne att göra om trädgården. När det t ex gäller byggen på lotten måste styrelsen agera inom ett år, annars blir de per automatik godkända.. Att inga gränser är korrekta i förhållande till kartan, dels för att utstakningen inte gjordes med någon precision , dels för att gränserna under årens lopp flyttats en decimeter hit eller dit. Frågan är nu: Vad händer om A vägrar ändra gränserna.
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom jag inte har tillgång till avtalen som A och B ingått med styrelsen är det svårt för mig att ge ett exakt svar rörande konsekvenserna. Svaret kommer därför vara generellt utformat, men redogöra för de risker som föreligger. Jag kommer också utgå från att även B:s avtal utgör ett arrendeavtal. Vad händer om A vägrar ändra gränserna?Om A inte går med på att ändra gränserna begår ni avtalsbrott mot B, som ju har ingått avtal och betalat för den yta som uppmätts. B har i sådana fall rätt till ersättning för skada samt även nedsättning av arrendavgiften enligt 8 kap. 9 § jordabalken. Paragrafen ger också arrendatorn en rätt att säga upp arrendeavtalet, men det förutsätter att arealen som saknas inte är av ringa betydelse samt att det inte gått ett år sedan tillträdet än, vilket du uppger att det har gjort eftersom det var först efter två år som B påtalade felaktigheten. B har alltså bara rätt att säga upp avtalet i det fallet styrelsen kan anses ha förfarit svikligt, dvs medvetet gett felaktiga uppgifter om arrendets vidd, vilket inte har skett.B har således rätt till nedsättning av arrendeavgiften samt ersättning. Ersättning för skada kan vara det faktum att hen betalat en högre arrendeavgift än den som egentligen är skälig med hänsyn till att denne egentligen fått bruka en mindre areal än det som framgår av avtalet. Vad händer om A går med på att ändra gränserna? I det fall A går med på att ändra gränserna och flytta på de växter samt föremål som tillhör henne, har styrelsen ändock begått avtalsbrott men denna gången mot A. På samma sätt som med arrendeavtalet gällande B, så har A ingått avtal med den yta som hon har haft i 18 års tid, vilken sen har kommit att visa sig vara mindre. I likhet med B har hon då rätt till dels ersättning för skada men också nedsättning av arrendeavgiften, däremot inte uppsägning av arrendeavtalet.Ersättning för skada i A:s fall kan bli det faktum att hon behöver arrangera om sin trädgård utefter de nya gränserna, vilket antagligen lär kosta. Men i likhet med B får hon också i fortsättningen nedsättning av arrendeavgiften.Avvikelse på runt fem procentArrendearealer uppges sällan i några exakta siffror i arrendeavtalen, utan det är brukligt att det rör sig om en ungefärlig uppskattning. Om så är fallet (vilket det verkar vara med anledning av vad A har uppgett för argument), så kan det bli så att 8 kap. 9 § jordabalken endast tillämpas om det rör sig om större avvikelser. En avvikelse på runt fem procent kan därmed komma att godtas av domstol.Det skulle innebära att en nedsättning av arrendeavgiften samt ersättning inte skulle bli aktuellt i B:s fall. I A:s fall skulle nedsättning av arrendeavgiften i likhet med för B inte heller bli aktuellt, men däremot kommer de kostnader som omarrangerandet av gränserna medför vara något som hon kan få ersättning för i enlighet allmänna avtalsrättsliga regler. Vad bör man göra?För det första måste man fråga sig om det rör sig om en avvikelse på runt fem procent. Om så är fallet, kan det vara så att en domstol bedömer att 8 kap. 9 § jordabalken inte är tillämplig. I sådana fall är det mer fördelaktigt att låta gränserna vara som de för nuvarande är, och undvika att försöka övertala A att ändra gränserna, just för att man då slipper en eventuell skadeståndstalan från A:s sida rörande de kostnader som omarrangeringen av kolonilottgränserna medfört för henne.I annat fall, får man göra en bedömning av huruvida kostnaderna för ersättning till B för den delen av arrendeavgiften som han betalat för mycket av under flera års tid överstiger eller understiger de kostnader som uppgår för ersättning till A för gränsförflyttningen. Dvs, man får göra en avvägning mellan de två alternativen, då de båda i egentlig mening kommer resultera i kostnader. Har du några följdfrågor eller funderingar, alternativt vill komma i kontakt med vår juristbyrå, får du gärna höra av dig till pegah.fazli@lawline.se! Vänligen

Bostads- och anläggningsarrende, förverkande av arrenderätt och byggnad på ofri grund

2019-08-06 i Arrende
FRÅGA |Hei! Jeg kommer fra Norge. Jeg tar resten på engelsk for å unngå misfortåelser: My family owns a "sommerstuga" in Värmland, called "Stugan". We bought the buildings that make up "Stugan" for SEK 210k in 2001, but signed the "arrende-avtale" for licensing the land from the landowner first in 2009. We haven't gotten a contract to sign since then (he has been very unprofessional about the formal contracts). We have been renting out "Stugan" on Airbnb for the first time this summer to 8 different guest-groups. This activity has resulted in a very threatening letter from the landowner, where he claims that he has the right to cancel the very old "arrende-avtale" if we don't shut down our Airbnb venture right away. Our contract doesn't mention anything about renting out to third parties, but the landowner argues as follows: "Er uthyrningsverksamhet i andre hand strider mot intentionerna i arrendeavtalet avseende tomtupplåtelse för fritidshuset. [...]. Om ni vidhåller att ni har rätt att bedriva sådan uthyrningsvirksamhet, anser vi, att vi har grund för uppsägning av arrendeavtalet. Vi kommer då att begära prövning hos Arrendenämnden och då begära att er arrenderätt är förverkad och att arrendeavtalet skall brytas". What is our rights? What happens if the "arrende-avtale" is broken? How should we proceed? The landowner has given us 7 days to respond, or actions will be taken. It's okay if you answer in swedish :)
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningSom jag tolkar din fråga ingicks ett arrendeavtal 2009 som gäller än idag. Din fråga aktualiserar huvudsakligen jordabalken (JB).Utredning Det finns flera former av arrendeavtal. Bostadsarrende föreligger enligt 10 kap. 1 § JB när "jord upplåtes på arrende för annat ändamål än jordbruk samt arrendatorn enligt arrendeupplåtelsen har rätt att på arrendestället uppföra eller bibehålla bostadshus och det ej är uppenbart att upplåtelsens huvudsakliga syfte är att tillgodose annat ändamål än att bereda bostad åt arrendatorn och honom närstående." Med bostadshus menas inte nödvändigtvis att huset utgör ägarens huvudsakliga bostad eller att det är ett vinterbonat hus, men det kan heller inte anses tillräckligt med bodar eller mindre stugor. Anläggningsarrende föreligger enligt 11 kap. 1 § JB när "jord upplåtes på arrende för annat ändamål än jordbruk samt arrendatorn enligt arrendeupplåtelsen har rätt att för förvärvsverksamhet på arrendestället uppföra eller bibehålla byggnad, som ej är av endast ringa betydelse för verksamhetens bedrivande." Definitionen av förvärvsverksamhet torde utifrån förarbetena vara vid och avse all verksamhet som bedrivs i vinstsyfte och omfattar exempelvis "servicenäringar, handel, industri, hotell och restaurangverksamhet eller liknande". Gränsdragning mellan dessa två arrendeformer är inte helt tydlig då ett arrendeavtal kan ge arrendatorn rätt att ha både bostadshus och byggnader för näringsverksamhet på en fastighet. Enligt rättsfallet NJA 1968 s. 183 är utgångspunkten i sådana fall att avtalet ska ses som ett bostadsarrende och undantag görs endast om det är uppenbart att upplåtelsens huvudsakliga ändamål är annat än bostadsändamålet. Arrenderätten kan enligt 8 kap. 23 § 1 st. 3 p. JB förverkas bland annat om arrendatorn nyttjar arrendestället för annat ändamål än som förutsatts vid upplåtelsen och arrendatorn inte efter tillsägelse vidtar rättelse. Parterna är fria att i arrendeavtalet bestämma ändamålet med upplåtelsen efter vad man finner lämpligt, vilket innebär att en snävare angivelse av ändamålen ger arrendatorn mindre frihet i sitt nyttjande och vice versa. En byggnad som arrendatorn tillfört arrendestället ska vid frånträde av arrendet erbjudas markägaren till inlösen enligt 8:21 JB. Syftet med bestämmelsen är enligt NJA II 1908 nr 5 s. 71 att hindra meningslös värdeförstöring. Om jordägaren inte inom en månad från erbjudandet antagit det kan arrendatorn föra bort byggnaden. Med detta följer en skyldighet för arrendatorn att återställa arrendestället till tjänligt skick; i NJA 1956 s. 640 sägs att arrendestället ska försättas i sådant skicka att det kan av markägaren utnyttjas för arrende, motsvarande det arrendatorn innehaft. Har arrendatorn tagit material från fastigheten till en byggnad eller annan anläggning har jordägaren rätt till ersättning för materialet. Skulle arrendatorn underlåta att föra bort byggnaden inom två månader från att denne enligt ovan fått rätt att göra detta tillfaller byggnaden markägaren utan lösen. Vissa undantag från denna regel finns (se NJA 1948 s. 621, NJA 1945 s. 170 och NJA 1956 s. 640). Det är även värt att notera att markägaren inte måste ta emot egendomen efter att tre månader från frånträdet gått, utan denne kan istället kräva att arrendatorn för bort egendomen och återställer arrendestället. Ett sådant krav måste dock framställas innan egendomen tillfaller markägaren. Bestämmelsen 8:21 JB är dispositiv.Din fråga har enligt min mening främst tre delfrågor: dels måste det fastställas vad för typ av arrendeavtal det rör sig om, dels om ert nyttjande i något fall kan leda till att arrenderätten förverkas och dels vad som händer om arrenderätten förverkas. Den första frågans svar är enligt min uppfattning helt beroende av detaljerna i det avtal ni ingått. Arrendatorn benämner det som "tomtupplåtelse för fritidshuset", vilket enligt min uppfattning inte kan anses säga något om ändamålet med arrendet. Sannolikt skulle det vara till din fördel om avtalet uttryckligen avser både bostads- och anläggningsarrende då detta skulle innebära att ni med största sannolikhet kan hyra ut huset utan att gå utanför avtalets ändamål. Om avtalet uttryckligen är ett bostadsarrende får ni det enligt min uppfattning desto svårare eftersom er uthyrning sannolikt faller inom den vida definitionen av förvärvsverksamhet i arrendesammanhang och därmed inte omfattas av arrendeavtalets ändamål. Svaret på fråga två blir alltså avhängigt svaret på fråga ett eftersom arrendets ändamål styr vad ni kan göra utan att riskera att arrenderätten förverkas. Skulle arrendeavtalet vara ett bostadsarrende kan uthyrningsverksamheten enligt min uppfattning antagligen grunda förverkande. Fråga tre blir enligt min uppfattning närmast teoretisk eftersom ni har möjlighet att förhindra ett förverkande genom att upphöra med uthyrningsverksamheten. Skulle ni trots detta förlora arrenderätten kommer det innebära att arrendatorn får rätt att köpa ert hus i första hand, i andra hand få ni föra bort byggnaden och i tredje hand kan jordägaren föra bort den. Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att er position är helt beroende av arrendeavtalets utformning, men enligt min uppfattning ter det sig sannolikt att arrendatorn kan kräva att ni ska upphöra med uthyrningen.HandlingsplanMin rekommendation till er är att försöka ta reda på om ert arrendeavtal kan anses vara ett bostadsarrende eller anläggningsarrende innan telefonuppföljningen. Om det inte framgår uttryckligen blir det en tolkningsfråga som jag kan hjälpa till med. Jag kommer att ringa dig på torsdag 8/8 17:00 för uppföljning av ärendet. Fungerar inte den här tiden får du gärna maila mig på magnus.gustafsson@lawline.se.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp! Med vänlig hälsning

Vad gäller när ett arrendeavtal löper ut?

2019-09-28 i Arrende
FRÅGA |Hej! Jag köpte mark och byggde mitt hus på den marken. Efter något år arrenderade jag en bit mark i anslutning till min tomt. Jag skrev ett arrendekontrakt på 49 år, och betalade arrendet kontant. Nu är det en annan markägare som inte alls är lika smidig som den förra och min fråga är nu vad som händer när arrendet går ut? Kan markägaren bara ta tillbaka marken eller ska det förhandlas om ev förlängning? Vissa säger att vid ett så långt arrende så tillfaller marken arrendatorn. Vad gäller?
Tilde Skånvik |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att använda mig av Jordabalkens bestämmelser vid besvarande av din fråga.Vad händer när arrendeavtalet upphör?Det finns olika typer av arrende och kommer beskriva allmänt hur det går till vid arrendeavtalets upphörande. När avtalet upphör så kan ni välja att förlänga det genom en förhandling. Förlängningen kommer att ersätta det tidigare avtalet och ses som en ny upplåtelse (7 kap. 7 § 1 st JB). En förlängning kan ske genom en så kallad tyst förlängning. För att arrendeavtalet ska förlängas så ska nyttjandet fortsätta utan att du blivit ombedd att sluta nyttjandet. En automatisk förlängning kan ske då avtalet inte sägs upp. För att arrendeavtalet ska upphöra krävs i regel en uppsägning från markägaren. Uteblir denna uppsägning så kan avtalet löpa vidare (7 kap. 7 § 2 st JB)Ytterligare en möjlighet till förlängning är tvångsförlängning. Denna typ av förlängning blir tillämplig vid tex bostadshyresrätter och lokalhyresrätter. Det direkta besittningsskyddetbehandlar bostadshyresgästens rätt till förlängning av hyresavtalet (12 kap. 46 § JB). Kan en arrende övergå till arrendatorn får äganderätt?Det finns inget i lag som reglerar en övergång av äganderätten efter nyttjande av arrenderad mark. Eftersom det inte finns något uttryckt i lag så är det således inte möjligt att få äganderätt efter ett långt nyttjande.SammanfattningJag skulle råda dig att fortsätta nyttja marken som tidigare och tar markägaren kontakt så får ni förhandla om en eventuell förlängning. Meddelar markägaren inget finns möjlighet till förlängning genom alternativen ovan. Det finns ingen reglerad möjlighet att få äganderätten trots att nyttjande av marken pågått under lång tid. Hoppas du fått din fråga besvarad och att svaret varit till hjälp. Du får gärna skriva till oss på Lawline igenom du har fler frågor. Allt gott,

Villkorsändring av arrendeavtal för kolonilottsförening

2019-09-12 i Arrende
FRÅGA |HejJag representerar en koloniförening i Helsingborg som arrenderar mark av kommunen. Enligt kontraktet ett bostadsarrende.Jordägaren har nu aviserat villkorsändring och i brevet om viollkorsändring skriver man."Härmed begär Helsingborgs stad ändring av villkoren i vårt arrendeavtal kontraktsnr. NNN undertecknat den 13 oktober 2014 och tillhörande tilläggsavtal avseende arrendestället på del av fastigheten Örby NN.Vi återkommer med förslag till nya villkor för den arrendeperiod som börjar från och med 2020-01-01, Helsingborgs stad vill få tillstånd en ändring av villkoren främst vad gäller arrendeavgiften."Vi har också från arrendenämnden fått veta att nämnden bara tar upp den ändring som nämns i brevet om avtalsändring.Om vi läser de nya avtalsvillkoren finns det många paragrafer som är helt annorlunda i de nya avtalen. Bl.a. måste grindar hållas öppna i April och oktober då området är öde och ofta utsätts för vandalism och inbrott.Och då till frågan.Kan kommunen i detta fall ändra flera paragrafer och sen bara ta upp kostnaden i ändringsbrevet och på så vis smyga in ändringar som inte kan tas upp av arrendenämnden. Jag vill tro att det ska vara så att man i ändringsbrevet tar upp alla de ändringar man vill göra annars blir det ett STORT kryphål för markägaren.Tacksam för svar
Evelina Lövgren |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Villkorsändring av arrendeavtal Mark kan upplåtas som jordbruks-, bostads-, anläggnings- eller lägenhetsarrende beroende på hur marken ska användas. Kolonilotter räknas som bostadsarrende eftersom det är tillåtet att bo i kolonistugan under en del av året. Regler om bostadsarrende finns i 10 kap. Jordabalken (JB).Både jordägaren och arrendatorn kan begära villkorsändring av ett bostadsarrende. Den jordägare eller arrendator som vill ha villkorsändring ska delge sin motpart ett skriftligt meddelande där han eller hon begär att arrendevillkoren ska ändras, se 10 kap. 3 § JB. Meddelandet ska lämnas till motparten inom samma tidsfrist som gäller när någon av parterna vill säga upp avtalet, d.v.s. vanligtvis ett år före avtalstidens utgång. Det finns inget krav på att villkorsmeddelandet ska innehålla något om på vilket sätt jordägaren eller arrendatorn vill ändra villkoren. Detta meddelande är i första hand till för att parterna ska börja förhandla med varandra om de nya arrendevillkoren. Villkorsändring hos arrendenämnden Det är alltså fritt för parterna att förhandla om det framtida arrendeavtalets utformning. För det fall parterna inte kommer överens kan arrendenämnden bestämma villkoren. Den part som begärt villkorsändring kan då hänskjuta tvisten till arrendenämnden senast två månader innan den löpande arrendetiden gått ut. Om ansökan kommer in för sent tar arrendenämnden inte upp tvisten och arrendeavtalet löper då vidare på oförändrade villkor under ytterligare en arrendeperiod, se 9 kap. 10 § JB. Det är enbart den part som begärt villkorsändring som kan hänskjuta tvisten till nämnden. Sökanden riskerar därmed inte att få sämre villkor än vad som gällt under pågående arrendeperiod. Enligt Högsta domstolen kan motparten inte heller anslutningsvis begära andra ändringar av villkoren när målet redan är uppe till arrendenämndens prövning, se NJA 2013 s. 82. Det finns dock inga hinder mot att både jordägare och arrendator begär villkorsändring vid samma tidpunkt. De båda har då möjlighet att hänföra tvisten vidare till arrendenämnden. När en villkorstvist hänskjuts till nämnden är sökanden skyldig att ange de nya villkoren i ansökningen, se 8 § nämndlagen. Under handläggningen kan sökanden åberopa nya omständigheter eller begära annan ändring av villkoren än vad som framgår av ansökningen. Sammanfattning och svar Inför en ny arrendeperiod kan jordägaren eller arrendatorn begära villkorsändring. Motparten ska då skriftligen underrättas om en begäran om att villkoren ska ändras. I detta villkorsmeddelande behöver inte de nya villkoren anges och detta meddelande ligger inte heller till grund för vilka frågor som kan tas upp av arrendenämnden. Det är först när den part som begärt villkorsändring hänskjuter tvisten till arrendenämnden som han eller hon blir skyldig att ange de nya villkoren. De villkor som anges i ansökan bestämmer inom vilken ram nämnden kan bestämma de nya villkoren.I ditt fall har du fått ett meddelande om villkorsändring, varpå en förhandling har påbörjats. Om ni och kommunen inte kommer överens om vilka villkor som ska gälla kan jordägaren (kommunen) hänskjuta tvisten till arrendenämnden. Arrendenämnden kan enbart fatta beslut vad gäller de villkor som antingen angetts i ansökan eller som senare begärts av sökanden (kommunen) under handläggningen. Om detta inte görs, exempelvis vad gäller grindarna, och ni inte är överens om vad som ska gälla kan jordägaren (kommunen) inte ensidigt bestämma vilka villkor som ska gälla. Med andra ord, för att ett villkor ska bli gällande er emellan måste ni antingen vara överens eller få ett beslut från arrendenämnden. I annat fall gäller det tidigare avtalet ni har i aktuella delar. Hoppas du fick svar på din fråga. Du är annars välkommen att kontakta mig på evelina.lovgren@lawline.se för vidare vägledning. Med vänliga hälsningar,

Arrende eller hyra? Hyresvärdens ändring av villkor utan överenskommelse

2019-08-27 i Arrende
FRÅGA |Hej. Jag hyr en p-plats med en årlig höjning av hyran på några procent stipulerad i kontraktet. För några månader sedan ville värden höja hyran kraftigt utöver denna årliga höjning och skickade ett rekommenderat brev om detta som jag inte hämtade ut. Istället fortsatte jag att betala hyra enligt avtalet. Nu har jag fått en omedelbar uppsägning (kontraktet stipulerar några månaders uppsägningstid) samt ett krav där värden hävdar att jag har en hyresskuld på några tusenlappar.1. Kan en hyresvärd ändra ett avtal unilateralt på det här sättet?2. Räknas jag som delgiven om jag hävdar att jag aldrig sett något meddelande om en hyreshöjning (jag har ju de facto inte gjort det, jag har bara fått andrahandsuppgifter om innehållet i det här rek:et)?3. Var ska jag vända mig om jag vill tvista om saken?Jag kan acceptera att de säger upp mig enligt uppsägningstiden i avtalet men har svårt att se att jag skulle ha en skuld för en hyreshöjning jag inte sett.
Lovisa Stenbacka |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du hyr en parkeringsplats. Beroende på om parkeringen är utomhus eller i ett garage gäller olika regler. Regler för parkeringsplats utomhusRegler om detta finns i 8 kapitlet Jordabalken om arrende. Om parkeringen är utomhus klassas den som ett lägenhetsarrende (8 kapitlet 1 § Jordabalken). Anledningen till detta är att det varken anses som bostadsarrende eller anläggningsarrende, utan här handlar om att jord upplåtits på arrende för annat ändamål än jordbruk.Avtal om lägenhetsarrende ska upprättas skriftligen om inte annat överenskommits (8 kapitlet 3 § Jordabalken). Om ni inte har avtalat bort skriftlighetskravet är formkravet vid lägenhetsarrende mindre långtgående än vid övriga slags arrenden. Det finns ingen bestämmelse som säger att samtliga avtalsvillkor ska anges eller att ändring eller tillägg som inte upprättas skriftligen är utan verkan (8 kapitlet 3 § Jordabalken). Så länge ett skriftligt avtal har upprättats är alltså även muntliga avtalsvillkor, liksom ändringar och tillägg bindande (Flodin, Jordabalk (1970:994) 8 kap. 3 §, Lexino 2014-06-23). För att tvista om sakenVid arrende kan arrendenämnden kan medla och vara skiljenämnd i arrendetvister, men de prövar inga ärenden. Regler för parkeringsplats i garageRegler om detta finns i 12 kapitlet Jordabalken om hyra. Parkeringsplatser i garage är inte att anse som lägenhetsarrende, utan är istället en del av en byggnad. Gränsdragningen mellan arrende och hyra kan beskrivas på så sätt att en upplåtelse av en nyttjanderätt till del av hus är hyra, medan upplåtelse av enbart jord är arrende. Garageplatsen upplåts till nyttjande mot ersättning och eftersom det här inte handlar om någon bostad räknas det som en lokal (12 kapitlet 1 § 1 st Jordabalken). För att hyresvärden ska få till stånd en ändring i ett avtal om lokalhyra måste denne säga upp avtalet och i uppsägningen ange villkoren för att hyresförhållandet ska fortsätta (12 kapitlet 58 § Jordabalken). Som lokalhyresgäst har du inte en lagenlig rätt att stanna kvar i lokalen. Enligt huvudregeln gäller dock att du har rätt till ersättning motsvarande en årshyra om hyresvärden säger upp avtalet. Ett aktuellt undantag till dena regel är om de hyresvillkor som hyresvärden kräver för förlängning är skäliga och överensstämmer med god sed i hyresförhållanden (12 kapitlet 57 § 5 p Jordabalken). Med skälig hyra avses marknadshyra, dvs hyran får inte överstiga den hyra som lokalen vid hyrestidens utgång kan antas betinga på öppna marknaden. Marknadshyran skall i första hand bestämmas med utgångspunkt i en jämförelse med hyran för andra liknande lokaler på orten. Endast om det finns särskilda skäl får hänsyn tas till ökning av lokalens värde, som en hyresgäst har åstadkommit (12 kapitlet 57 a § Jordabalken). I ditt fall har hyresvärden frångått den avtalade klausulen där ni angivit en procentsats som hyran årligen ökar med. Så till vida marknadshyran inte ökat med motsvarande det som hyresvärden gått utöver det avtalade, kan hyreshöjningen anses vara godtycklig. För att tvista om sakenNär det gäller lokalhyra kan du vända dig till hyresnämnden för att tvista om saken (12 kapitlet 57 § Jordabalken).Vänliga hälsningar,

Skillnad på olika arrenden

2019-07-17 i Arrende
FRÅGA |Hej! Min fråga är: Vad är skillnaden på arrendetomt och ett vanligt arrende? Vi har en stuga på mark som vi arrenderar. På samma ö finns en stuga där kallet man det för arrendetomt. Jag förstår inte vad skillnaden är. Vi arrenderar av samma markägare?
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänt om arrende: Arrende är en nyttjanderätt och innebär att man har rätt att aktivt använda en eller flera fastigheter, eller en del av en fastighet. En nyttjanderätt uppkommer när en fastighetsägare upplåter en eller flera fastigheter eller viss del av fastighet till någon annan. Således krävs det ett avtal mellan en fastighetsägare och en fysisk eller juridisk person, för att en upplåtelse ska räknas som en nyttjanderätt. Vidare ska nyttjanderätten vara knuten till en viss fastighet och en viss person för att nyttjanderätten ska anses giltig.Exempel på nyttjanderätter är: Arrende, hyra, tomträtt eller bostadsrätt, till exempel.Utmärkelser av ett arrende: En upplåtelse räknas som ett arrende om dessa förutsättningar är uppfyllda:- Parterna har ingått ett avtal om upplåtelse av jord.- Arrendatorn (den som hyr jorden) har rätt att aktivt använda jorden. - Arrendatorn ska ersätt jordägaren (den som äger jorden och som hyr ut den) för arrendet. - Arrendatorn har egen besittning till det upplåtna området.- Om arrendet gäller jordbruk, bostad eller anläggning ska det vara skriftligt, enligt 8 kap. 3 § jordabalken (JB).Vilken arrendetyp? Det som är avgörande för vilket arrendeslag som upplåtelsen ska räknas som, är hur jorden ska användas. Jord kan upplåtas som jordbruks-, bostads-, lägenhets-, eller anläggningsarrende.Jordbruksarrende: en jordägare och en arrendator har ingått ett skriftligt avtal om upplåtelse av jord för jordbruksändamål. Arrendatorn ska ersätta jordägaren för upplåtelsen, enligt 9 kap. 1 § JB.Bostadsarrende: arrendator har rätt att bygga eller ha ett bostadshus på arrendetomten. Arrendatorn ska ersätta jordägaren för arrendet, enligt 10 kap. 1 § JB.Anläggningsarrende: arrendatorn har rätt att för förvärvsändamål bygga eller ha kvar en eller flera byggnader på arrendetomten. Arrendatorn ska ersätta jordbruksägaren, enligt 11 kap. 1 § JB. Lägenhetsarrende: en upplåtelse av jord räknas som lägenhetsarrende när den inte uppfyller förutsättningarna för att vara jordbruksarrende, bostadsarrende eller anläggningsarrende, enligt 8 kap. 1 § 2 stycket JB.Sammanfattande svar: Utifrån informationen i din fråga och ovanstående fakta, antar jag att det finns två arrenden, det vill säga två nyttjanderätter. Till att börja med har du som ställer frågan ett bostadsarrende, enligt 10 kap. 1 § JB, eftersom ni har en stuga på en mark som ni hyr. Den andra stugan du nämner i din fråga och som andra kallar "arrendetomt", är också ett bostadsarrende, enligt 10 kap. 1 § JB, eftersom de också har en stuga på en mark som de hyr.Jag förstår om det låter krångligt, men hoppas att jag kunde göra det något enklare för dig med mitt svar. Det nödvändigaste här är att arrende är en nyttjanderätt och kan bestå av olika arrendetyper, beroende på hur marken används. Och på grund av informationen i din fråga, tolkar jag det som att ni båda hyr mark, som ni sedan har en stuga på, vilket gör att de båda arrendena i din fråga är bostadsarrenden, enligt 10 kap. 1 § JB. Detta innebär då att "arrendetomten" är den mark ni hyr och har en stuga/hus på. Ett "allmänt arrende" är en nyttjanderätt och kan delas in i olika arrendetyper, beroende på hur marken används. Om du vill läsa mer om arrenden kan du göra det på arrendenämndens hemsida. Allt gott,