FrågaFASTIGHETSRÄTTArrende30/06/2022

Kan man ärva arrende?

Arrendeavtal Min gamle far har en sommarstuga på ofri grund sedan 50-talet. Det finns ingen avstyckning just för marken där stugan ligger men det finns ett skriftligt arrendeavtal (bostadsarrende) mellan honom och förre jordägare, "änkan", som visar var den uthyrda marken befinner sig. Änkan gick bort för ca 8 år sedan och dödsboet sålde marken till ett yngre par som inte vill skriva ett nytt avtal men arrendet har fakturerats och betalts i vanligt ordning sedan marken såldes. Nu verkar det som om det yngre paret håller på att skilja sig och min far fyller 100 år nästa år. Min fråga gäller vad som händer om min far går bort, gäller arrendeavtalet då och går det i arv till oss barn? Om inte, vad bör jag göra? Påverkar en ev. skilsmässa mellan de yngre paret?

Lawline svarar

Hej, 

Tack för din fråga! 

Jag förstår att du undrar om ni har rätt att ärva arrendet och huruvida en skilsmässa av jordägarna påverkar er situation. Svaret på din fråga finns i Jordabalken (JB). 

Kan man ärva arrende?

Huvudregeln är att för att ett arrende ska överlåtas krävs samtycke från jordägaren (10 kap 7§ 1 st JB). Vid arv gäller däremot att arrendet får överlåtas utan samtycke om följande förutsättningar är uppfyllda:

  • rätten inte är begränsad eller bortskriven i avtalet
  • avtalet löper på en bestämd tid
  • den som ska ta över är skötsam och har ordnad ekonomi

Det handlar alltså till stor del om att den som ärver ska vara en person som har ekonomisk möjlighet att arrendera marken, så att jordägaren inte hamnar i ett sämre läge än tidigare. Förutsatt att detta är uppfyllt har ni rätt att ta över arrendet genom arv utan jordägarens godkännande (10 kap 7§ 3 st JB).

Vad händer om jordägarna skiljer sig?

Som jag förstår situationen äger det unga paret jorden gemensamt. Eftersom marken är att betrakta som en tillgång kommer denna sannolikt att ingå vid en eventuell bodelning mellan parterna, förutsatt att ingendera äger den som enskild egendom. Om vi däremot utgår från att marken inte utgör enskild egendom för någon av makarna så kommer en av dem få denna på sin “lott” efter bodelningen, en överlåtelse kommer alltså att ske sinsemellan om de inte väljer att fortsätta äga den gemensamt. Ett eventuellt byte av jordägare påverkar däremot inte arrendatorns (din far) rätt att nyttja marken på det vis som följer av arrendeavtalet. Arrendet upphör alltså inte trots skilsmässa, under förutsättning att det finns ett skriftligt upprättat avtal om arrende (7 kap 13§ 1 st JB). Sedan bör poängteras att jordägare liksom arrendatorn har möjlighet att säga upp arrendeavtalet, men detta är då förenat med en viss uppsägningstid. Uppsägningstidens längd beror på om avtalet är tidsbegränsat eller inte samt under hur lång tid avtalet i så fall löper.

Slutsats

Sammanfattningsvis kan konstateras att 1. Ja, ni kan ärva arrendet om förutsättningarna är uppfyllda, annars krävs tillåtelse från jordägaren. 2. En eventuell skilsmässa mellan jordägarna påverkar inte ert arrende. 

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Frida KällhageRådgivare