FrågaFASTIGHETSRÄTTArrende03/08/2022

Kan en jordägare hugga ned träd på arrendemarken utan att kontakta arrendatorn?

Om jag arrenderar en sommarstugetomt kan markägaren hugga ned träd på tomten utan att kontakta mig först

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att du arrenderar en tomt med en sommarstuga på och undrar vilken skyldighet markägaren har att informera dig om vad denne gör på tomten som du arrenderar. I mitt svar kommer jag hänvisa till Jordabalken (JB) som reglerar arrende. 

Först kan konstateras att det finns olika typer av arrenden, jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende eller lägenhetsarrende (8 kap. 1 § JB). Av din fråga framgår inte vilken typ av arrende som gäller för dig. Eftersom du nämner att det är en sommarstugetomt kan det eventuellt vara ett bostadsarrende om marken du arrenderar upplåtits i syfte att bygga sommarstugan (10 kap. 1 § JB). Om du endast hyr sommarstugan och inte har byggt den är det inte ett bostadsarrende. Ett arrende innebär att du i egenskap av arrendator fått en rätt att använda markägarens mark mot ersättning. Detta innebär att du har rätt att nyttja marken. Eftersom det inte tydligt framgår vilken typ av arrende det gäller i ditt fall kan det vara svårt att göra en bedömning av vad som gäller, eftersom det kan gälla olika villkor för olika arrendetyper. 

Vilka rättigheter och skyldigheter har man som markägare och arrendator?

Både arrendator och markägare ansvarar gemensamt för marken som arrenderas. Markägaren som inom juridiken vanligen kallas “jordägaren” har en byggnadsskyldighet. Denna skyldighet innebär att markägaren är skyldig att bygga om eller bygga nytt om en byggnad, anläggning, brunn mm. är skadad och inte går att underhålla. Arrendatorn har en vårdnadsplikt och underhållsskyldighet. Detta innebär att arrendatorn ska förhindra skador på marken som arrenderas och försöka minimera skador som är oundvikliga. Arrendatorn ska även ansvara för löpande underhåll av marken, vilket innebär att arrendatorn ansvarar för det kontinuerliga underhållet, exempelvis underhåll av vägar, broar eller att laga trasiga fönsterrutor på byggnader. Rättigheterna och skyldigheterna kan i viss mån vara olika beroende på vilken typ av arrende det gäller.

Kan en markägare hugga ned träd på en tomt utan att informera arrendatorn?

Det finns ingen specifik lagbestämmelse som säger om markägaren har haft rätt att hugga ned träden utan att informera dig. Markägaren har en byggnadsskyldighet och om träden skulle huggas ned för att markägaren skulle bygga om eller bygga nytt på arrendemarken kan denne haft rätt att hugga ned träden utan din tillåtelse. Markägaren kan även ha haft rätt att hugga ned träden om ni avtalat om detta, vid jordbruksarrende, bostadsarrende eller anläggningsarrende ska ett avtal upprättas skriftligen och i avtalet ska samtliga avtalsvillkor anges (8 kap. 3 § JB). Om det rör sig om ett annat typ av arrende krävs inte ett skriftligt avtal utan ett muntligt är också okej. Jag vet inte vilka villkor som finns i ditt avtal och kan därför inte bedöma om markägaren enligt avtal har rätt att hugga ned träden på tomten utan ditt godkännande. Markägaren har viss möjlighet att rätteligen hugga ned träden på tomten om detta regleras i arrendeavtalet. Som arrendator ansvarar du för det kontinuerliga underhållet. Det blir en bedömningsfråga om nedhuggandet av träd utgör kontinuerligt underhåll eller utgör en del av markägarens byggnadsskyldighet. Enligt mig kan det eventuellt utgöra kontinuerligt underhåll att hugga ned träd och inte en byggnadsskyldighet men jag kan inte uttala mig om hur man rättsligt skulle bedöma nedhuggandet av träd i ditt fall. Om det utgör en del av underhållsskyldigheten är det arrendatorn som ansvarar för nedhuggandet av träden och markägaren skulle därmed inte ha rätt till att hugga ned träden utan tillåtelse. 

Vad gäller sammanfattningsvis i ditt fall?

Det är svårt att göra en fullgod bedömning av vad som rättslig gäller i ditt fall. Av din fråga framgår inte tydligt vilken typ av arrende det rör sig om, vilket kan vara avgörande för frågan och det framgår inte om det finns villkor i arrendeavtalet som ger markägaren rätt att hugga ned träden. Som arrendator har du en nyttjanderätt till den tomt du arrenderar och eventuellt kan nedhuggandet av träden utgöra en del av din vårdnadsplikt och underhållsskyldighet vilket innebär att markägaren inte har haft rätt att hugga ned träden utan din tillåtelse. Om det däremot finns avtalsvillkor som innebär att markägaren har rätt att hugga ned träden eller det utgör en del av markägarens byggnadsskyldighet så har markägaren eventuellt haft rätt att hugga ned träden utan att kontakta dig. Utan mer information går det inte att tydligt avgöra vad som gäller i ditt fall.

Vad kan du göra nu?

Jag skulle rekommendera dig att undersöka vilken typ av arrende du har. I följande länk kan du läsa mer om de olika typerna av arrende och vad som kännetecknar dem: https://www.boupplysningen.se/boende/arrende

Jag skulle även rekommendera att du undersöker ditt arrendeavtal för att se om markägaren enligt avtalet har rätt att hugga ned träden på tomten utan att kontakta dig. Om denna typ av konflikt fortsätter att uppstå skulle jag slutligen rekommendera dig att ta kontakt med arrendenämnden som medlar i tvister gällande arrende eller en jurist som är specialiserad i fastighetsrätt. 

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänligen,

Erika StålhammarRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”