FrågaFASTIGHETSRÄTTArrende28/07/2022

Kan en markägare kräva att man ska riva sin stuga när arrendeavtalet löpt ut?

Hej! Kan markägare kräva att man ska riva sin stuga när arrendet gått ut?

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Av din fråga tolkar jag det som att du undrar om en markägare kan kräva att man ska riva sin stuga när arrendeavtalet löpt ut. Till en början kommer jag att redogöra allmänt om arrende, uppsägning av arrende och sedan vad som gäller i ditt fall. 

Allmänt om arrende

Arrende är ett avtalsförhållande som innebär att en markägare ger en fysisk eller juridisk person rätten att använda markägarens jord eller mark mot vederlag (en viss avgift). Det innebär att en markägare hyr ut en del av sin mark till arrendatorn (den som får tillgång till marken) som får nyttja marken enligt avtal. Det finns fyra olika sorters av arrende, vilket är jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende. Bestämmelser om arrende finns främst reglerat i 7-11 kap. jordabalken (JB). 

Uppsägning av arrende

Om en markägare eller arrendator vill att ett arrende ska upphöra krävs det att arrendeavtalet sägs upp. Det gäller oavsett om avtalet är slutet för en begränsad tid eller löper på tillsvidare. Om ingen uppsägning har skett så förlängs arrendeavtalet automatiskt och gäller tills vidare på samma villkor. En uppsägning måste ske i enlighet med uppställda krav och inom en viss tidpunkt för att gälla. Uppsägningen måste vara skriftligt, 8 kap. 8§ JB, och om det gäller bostadsarrende ska begäran om uppsägning ske senast ett år före arrendetidens utgång, 10 kap. 3§ 1 stycket JB. Om avtalet inte sägs upp inom rätt tid anses det förlängt med fem år, 10 kap. 3§ 2 stycket JB. Mer information om olika uppsägningstider och förlängning av avtalet för olika sorters arrende, se här. Om uppsägningen har skett på ett korrekt sätt ska arrendatorn återställa marken vilket kan innebära att arrendatorn måste riva huset (undantag finns).  

Slutsats

Arrendatorn har en total nyttjanderätt till det som upplåts i enlighet med arrendeavtalet. Markägaren har i och med avtalet avstått från att använda marken och har därför endast en begränsad rätt till tillträde och att disponera marken under arrendetiden. Om ingen uppsägning av arrendeavtalet har skett (skriftligt och ett år innan avtalet tog slut) så bör avtalet fortsätta automatiskt i minst 5 år till. Det bör därför innebära att du fortfarande har total nyttjanderätt över marken och äganderätten av stugan, såvida det inte finns några andra omständigheter som tyder på annat. Det innebär isåfall att markägaren inte kan kräva att ni ska riva stugan om en uppsägning inte har skett eller om det inte har skett på ett korrekt sätt (skriftligt + inom viss tid). Om uppsägningen har skett korrekt kan du fundera kring om du har besittningsskydd. Först och främst bör du prata med markägaren om förlängning av avtalet. Om det inte fungerar kan du vända dig till hyresnämnden som kan pröva din förlängningsfråga kostnadsfritt, se här. 


Jag hoppas att mitt svar har gett dig viss vägledning. Du får gärna höra av dig om du har fler frågor!

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”