Har särkullbarn att ta del av styvförälders egendom när föräldern avlider?

2019-04-26 i Särkullbarn
FRÅGA |Hej, Min pappas fru har dött och dom har inte skrivit testamentet, dom har inge gemensamma barn. Det jag undrar över är om hennes barn har rätt till hans personliga konton?
Natalie Accord |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om din pappas frus barn har någon rätt att ta del av hans egendom efter deras mammas bortgång. De regler som jag kommer att hänvisa till i mitt svar nedan hittar du i Ärvdabalken (ÄB) och Äktenskapsbalken (ÄktB). Makars arvsrättNär två personer är gifta så får de en så kallad giftorätt i varandras egendom. Det innebär att när en make avlider så har den andra en viss rätt till deras egendom. Makar ärver nämligen efter varandra (ÄB 3:1). Däremot så är inte makars arvsrätt absolut när det finns särkullbarn med i bilden, vilket det finns i din fars fall. Ett särkullbarn är nämligen alla barn som makarna inte har tillsammans. Dessa barn har en rätt att ärva all egendom efter sin mamma (ÄB 2:1), eftersom din pappa och hans fru inte hade något testamente. Särkullbarn kan dock välja att avstå från sitt arv till dess att den andre maken, det vill säga din pappa, också avlider (ÄB 3:9). De får då en rätt till efterarv i hans kvarlåtenskap. Först ska en bodelning göras Innan arvet efter deras mamma fördelas ska en bodelning göras mellan hennes dödsbo och din pappa (ÄktB 9:1). Väldigt förenklat så går en bodelning ut på att värdet på respektive makes egendom först värderas, från vilket eventuella skulder avräknas, och sedan slås de båda delarna samman och summan delas lika mellan makarna (ÄktB 10:1 och 11:2-3). Genom exempelvis äktenskapsförord kan egendom undantas från delningen genom att göras till enskild egendom (ÄktB 7:1-2 och 10:1). Under förutsättning att din pappa inte har någon enskild egendom så ska all hans egendom värderas. Hans frus egendom värderas också och sedan delas summan lika mellan din pappa och hans frus dödsbo. Om din pappa exempelvis har mycket egendom, och hans fru väldigt lite, kan viss del av hans egendom gå till hans frus dödsbo, vilket hennes barn sedan får ärva. Baserat på informationen i din fråga så är detta dock den enda möjligheten hennes barn kan kräva att få ta del av din pappas egendom. Någon ren direkt åtkomst ser jag nämligen inte att de skulle ha någon rätt till bara för att deras mamma varit gift med honom. Jag hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Arv särkullbarn

2019-04-25 i Särkullbarn
FRÅGA |Hej min pappa dog i en trafik olika i tjänst 62 år gammal ,eftersom vi är särkullbarn undrar vilka rättigheter vi har eftersom han hade skaffat sig en livförsäkring plus försäkringar som han hade via jobbet och pension som vårt styvmamma har ansökt om.Undra har vill rätt till hans livförsäkring pension och försäkringar som han hade ???
Lars Bergström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag förstår det som att dina föräldrar var gifta och att du frågar efter din arvsrätt som särkullbarn nu när din pappa gått bort. Sådana frågor regleras i Ärvdabalken (ÄB).Jag utgår från att det inte finns någon förmånstagare skriven på din pappas livförsäkring.Hur mycket har ett särkullbarn rätt tillVid den ena makens död får den andre maken allt. Ett undantag från detta är arvlåtarens eventuella särkullbarn som har rätt att få ut sin arvslott direkt (3 kap 1 § första stycket ÄB). Du kan också avstå från denna rätt och ta ut arvet när din styvmamma dör men detta ska då vara frivilligt från din sida så det är helt upp till dig (3 kap 9 § ÄB).Angående livförsäkringen så ska det utfallande beloppet helt enkelt anses ingå bland din pappas tillgångar som ett kontantbelopp om det inte satts in någon förmånstagare (14 kap 7 § första stycket motsatsvis Försäkringsavtalslagen).SammanfattningDetta betyder alltså att beloppet på livförsäkringen ska anses ingå bland din pappas tillgångar som du ärver av och att du som särkullbarn har rätt att få ut din del av arvet direkt.Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny fråga.Vänligen,

Kommer styvsyskonen att få ta del av ens pappas arv?

2019-04-18 i Särkullbarn
FRÅGA |Min sambos pappa gifte sig -15 när han var 75 år och kvinnan 78 år. Nu ligger han för döden. Kvinnan hade innan de gifte sig delat ut fastigheter och alla tillgångar till sina 3 barn. Sambons pappa har mycket tillgångar och 2 barn som är helsyskon. Känsligt att fråga sin pappa såklart. Men går deras arv upp i rök? Dvs. Skall hans tillgångar nu delas med kvinnans barn?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad tråkigt att din sambos pappa är dålig. Vidare till frågan så kommer jag att förhålla mig till ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB) i mitt svar - det vill säga de lagar som reglerar hur en bodelning går till och hur arv fördelas efter en persons bortgång.Vad ska ingå i bodelningen?När pappan och kvinnan gifte sig så blev deras tillgångar enligt huvudregeln giftorättsgods, ÄktB 7 kap 1 §. De ägodelar som inte tillhör giftorättsgodset kallas för enskild egendom och dessa ska inte ingå i bodelningen, ÄktB 10 kap 1 §. Det är av vikt att veta vilken egendom som är vad eftersom att den enskilda egendomen inte kommer att delas upp i bodelningen utan istället bli en del av dödsboet direkt. I praktiken innebär det att din sambo och hens syskon kommer att ärva egendomen "orörd" så att säga. Egendom kan bli enskild egendom genom att en avtalar om detta i ett äktenskapsförord, om pappan har ärvt egendom eller fått en gåva med villkor om att det ska vara hans enskilda egendom, ÄktB 7 kap 2 §. Om det inte finns enskild egendom kommer all pappans egendom ingå i bodelningen. Även om hundra procent av den totala egendomen egentligen är hans så kommer femtio procent av det totala efter bodelningen att tilldelas frun, just på grund av giftorätten. Andra saker som kan var bra att tänka på- Huvudregeln vid arv är att makes arvsrätt går först, ÄB 3 kap 1 §. Men eftersom att kvinnan inte är din sambos mamma så trumfar inte makes arvsrätt din sambos arvsrätt, utan blodsbandet går före makes arvsrätt här. För att det ska bli så kan din sambo inte avstå sin arvsrätt utan måste ta ut sitt arv med en gång. Ett avstående skulle få konsekvensen att pappans fru får både sin del av bodelningen och arvet efter pappan och att din sambo istället skulle få arvet från pappan först när frun går bort, ÄB 3 kap 2 §.- Det finns en regel som kan göras gällande vid mindre arv, den så kallade basbeloppsregeln. Den innebär att den efterlevande maken efter bodelningen ska erhålla åtminstone fyra prisbasbelopp totalt (vilket motsvarar knappt 200 000 kr), ÄB 3 kap 1 §. Eftersom du nämner att pappan har mycket tillgångar så anar jag dock att det inte lär bli aktuellt i ert fall.- Innan du tar mig på orden måste ni undersöka att det inte finns något inbördes testamente upprättat mellan pappan och hans fru. Ett testamente kan sätta hela arvsordningen som den ser ut enligt ärvdabalken ur spel och därmed göra allt jag i mitt svar nästintill helt irrelevant. SammanfattningDen del av din sambos pappas egendom som utgör giftorättsgods kommer att ingå i en bodelning. Bodelningen kommer, efter vissa avdrag av skulder med mera, att delas in i två delar varav frun kommer att få den ena och den andra delen kommer att utgöra det så kallade dödsboet. Om det finns enskild egendom kommer även denna att ingå i dödsboet. Din sambo och hens syskon är först i arvsordningen och kommer att ärva lika stora delar av dödsboet. Pappans frus barn kommer däremot inte att få ta del av dödsboet över huvud taget.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Vad händer för särkullbarnen om efterlevande ger bort egendom som innehas med fri förfoganderätt?

2019-04-17 i Särkullbarn
FRÅGA |HejMin pappa har gått bort och i testamentet står det att hans sambo har fri förfoganderätt men får således inte ge bort i gåva eller testamentera bort vårt arv som särkullsbarn.vad händer om hon skänker vars en stor summa pengar till sina barn efter vårt registrerat arv bryter inte hon mot testamentet då.eller räknas hennes barns arv bort med dom pengar dom fått innan hennes bortgång.vad gör vi särkullsbarn om hon ger bort pengar vi har ingen koll på kontot
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arv regleras i ärvdabalken (ÄB), vilket är den lag som jag kommer hålla mig i. Sambor är utanför ärvdabalken och ärver därför normalt inte, men ett testamente går före den legala arvsordningen.Först, som särkullbarn har ni alltid rätt att få ut er laglott. Laglotten utgör hälften av sin arvslott (3 kap. 1§ + 7 kap. 1§ ÄB). Bröstarvingar tar lika del av kvarlåtenskapen, detta är arvslotten (2 kap. 1§ ÄB). Alltså er pappas kvarlåtenskap delas på hur många barn den avlidne har, det är barnens enskilda arvslott. Laglotten har ni rätt att få ut av kvarlåtenskapen direkt, detta görs genom att påkalla jämkning av testamentet enligt 7 kap. 3§ ÄB. Resterande av kvarlåtenskapen får er pappas sambo inneha till dess att hon går bort. Fri förfoganderättEn person som innehar egendom med fri förfoganderätt är i stort sett fri att använda egendomen som den vill. Självklar begränsning är att man ej får testamentera bort sådan egendom då ingen äganderätt föreligger. En annan begränsning är regeln i 3 kap. 3§ ÄB där ersättning kan utgå till efterarvingarna, i fall där den efterlevande väsentligen har minskat egendomen genom gåva eller annan liknande handling. Förutsättningarna är att det har gjorts utan otillbörlig hänsyn till efterarvingarna, exempelvis syftet var att lämna så lite arv som möjligt till dem, samt att värdeminskningen var på minst en fjärdedel (NJA 2013 s.736). Sammanfattningsvis, som bröstarvingar har ni rätt att få ut er del som laglott direkt. Resterande ska innehas av er pappas sambo så länge i enlighet med testamentet. I fall att hon utan hänsyn till er, gör av med en stor del (minst en fjärdedel) av egendomen exempelvis skänker bort den, kan ni få ersättning för den värdeminskningen. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga! Om inte får du gärna återkomma.Med vänliga hälsningar!

Vad gäller när efterlevande make ärver kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt?

2019-04-26 i Särkullbarn
FRÅGA |Min mamma ärvde sina föräldrar, både saker,pengar & obligationer. Hon gifte om sig några år senare.Mannen bor kvar i huset efter min mors bortgång med vår släkts ärvda saker. Ärver han dom också om ingenting är skrivet ?
Anna Rydin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Efterlevande make ärver kvarlåtenskapen efter sin avlidne make enligt 3 kap 1 § ärvdabalken. Den efterlevande maken ärver dock endast egendomen med fri förfoganderätt om det finns gemensamma barn. De gemensamma barnen ärver sedan allt från båda sina föräldrar vid den efterlevande makens död som efterarv. Dock har särkullbarn till den avlidne maken enligt 3 kap 1 § ärvdabalken rätt att få ut sitt arv direkt. Har särkullbarnen avsagt sin rätt till arv enligt 3 kap 9 § ärvdabalken, gäller däremot att särkullbarnen får sin arvslott som efterarv efter den efterlevande makens död. Ni kommer alltså som efterarvingar att få ärva all er mors kvarlåtenskap från hennes efterlevande make. Men ja, det stämmer att den efterlevande mannen kommer ärva även arvegods från din mammas föräldrar. Hoppas mitt svar hjälpt er!

Särkullbarns arvsrätt

2019-04-22 i Särkullbarn
FRÅGA |Hej ! Min far är gift med en kvinna som inte är min mamma ? Ar jag rätt att ärva honom ändå ? Min far har 2 barn som är hans biologiska barn jag och min storebror ! Vad har vi rätt till efter våran far ?
Patrik Olsson |Hej!Tack för din fråga.Både du och din bror är så kallade särkullsbarn, barn som inte är ens makes barn. När er far går bort så görs en bodelning mellan honom och hans fru, vanligtvis får de vars hälften om inga äktenskapsförord eller enskild egendom finns.Vad som hamnar på er fars lott efter bodelningen har hans barn rätt till. Eftersom ni är två stycken så är er arvslott vars 50 % av kvarlåtenskapen, denna har ni rätt att få ut omedelbart, 3:1 1 st ärvdabalken. Hoppas du fått svar på din fråga!

Finns det arvsskatt i Sverige?

2019-04-18 i Särkullbarn
FRÅGA |Jag är min fars enda arvinge förutom hans fru. Nu funderar jag på om det är smartare att dela min del med mina 3 barn, att skatten ska bli lägre så att vi får behålla mer av arvet.
Isabella Vasiliou |Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!Reglerna kring arv återfinns i Ärvdabalken (ÄB).Enligt 3 kap. 1 § ÄB ska efterlevande make ärva efter sin make i de fall det inte finns något särkullbarn. Utifrån din fråga antar jag att din fars fru inte är din mor och att du därmed räknas som ett särkullbarn. Enligt samma paragraf har du då rätt till din arvslott. Om du är enda barnet till din far så har du då rätt till hela din fars arv (arvet räknas efter bodelning) men om ni är flera barn så räknas din arvslott beroende på hur många barn ni är som ska dela på arvet. Nu till din fråga: det finns ingen arvsskatt i Sverige. Det betyder att det inte spelar någon roll om du får ut hela ditt arv eller om ni delar upp det mellan dig och dina barn. Vänligen,

Arvslösa särkullbarn?

2019-04-15 i Särkullbarn
FRÅGA |Jag är särkullbarn. Min pappa har två barn med sin nya fru. Jag har även en äldre halvbror som jag aldrig träffat, även han är särkullbarn. För att förhindra att min äldre bror ska kunna kräva ut arv har min pappa skrivit över alla sina egendomar på sin fru. Det är bland annat 2 fastigheter. Betyder det här att jag kommer att bli arvslös när pappa dör? Han är nu sjuk i lungcancer.
Amanda Alwall |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Eftersom din far är gift är huvudregeln, enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB), att hans kvarlåtenskap tillfaller hans fru. Särkullbarn ska dock få ut sina arvslotter direkt om de inte väljer att avstå den rätten till förmån för efterlevande make, enligt 3 kap. 9 § ÄB.Enligt 7 kap. 3 § ÄB har bröstarvingar alltid rätt att få ut sin laglott (hälften av arvslotten). Om din far skrivit över alla sina tillgångar på sin fru, så att allt är hennes enskilda egendom nu, spelar det tyvärr ingen roll att ni syskon har rätt till er laglott, eftersom det i så fall inte finns någon kvarlåtenskap att fördela. Om egendomen inte har gjorts till din fars frus enskilda egendom genom ett äktenskapsförord, ska den fördelas mellan din fars dödsbo och din fars fru, enligt 9 kap. 1 § äktenskapsbalken, eftersom egendomen i så fall utgör giftorättsgods. Troligtvis har din far och hans fru sett till att egendomen blev hennes enskilda, eftersom det annars inte blir någon skillnad i arvshänseende.Bodelning förrättas innan ett arvskifte kan ske enligt 9 kap. 1 § ÄktB och 23 kap. 1 § ÄB. Avgörande för vilken egendom som ingår i bodelningen är makarnas egendomsförhållanden dagen för makens död enligt 9 kap. 2 § ÄktB. Som svar på din fråga så kan man göra särkullbarn arvlösa genom att skriva över allt man äger på sin maka/make samt upprätta äktenskapsförord där man anger att all egendom ska vara enskild. Om ingen egendom finns kvar att ärva/fördela på grund av att egendomen har skrivits över på frun så är det dessvärre inte så mycket att göra åt. Däremot skulle du kunna prata med din pappa innan han dör och ifrågasätta hans handling om du vill påtala för honom att även du kommer bli arvlös på grund av att han skrivit över alla sina tillgångar på sin fru. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,