Får särkullbarn ut sitt arv direkt?

2019-06-11 i Särkullbarn
FRÅGA |Hej. Har jag rätt att få ut mitt arv dock ej pengar men saker efter min pappa då jag är särkullebarn. Det finns inga pengar men andra saker efter pappa.Har ingen kontakt med hans fru efter hans bortgång i februari.
Linn Lindelöf |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Din fråga är av arvsrättslig karaktär och regleras i ärvdabalken (ÄB). Mitt svar kommer utgå från att det inte finns något testamente eftersom det inte framgår av frågan om det finns ett testamente eller inte. Vem ärver?Särkullbarn har rätt att få ut sin arvslott direkt (3 kap. 1 § ÄB). Finns gemensamma barn ärver den efterlevande maken deras arvslott och barnen får sedan efterarvsrätt till denna del (3 kap. 1 § och 3 kap. 2 § ÄB). Din situationOm du är din pappas enda barn och det inte finns något testamente så ärver du alla hans tillgångar med undantag för egendom till ett värde av fyra prisbasbelopp (186 000 kr) som hans efterlevande maka kommer att få (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Om ni är flera särkullbarn kommer ni få dela upp er fars egendom mellan er och ta lika stor del var (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Om du är särkullbarn och det också finns gemensamma barn mellan din far och hans nya fru kommer alla barn få lika stor del av egendomen (2 kap. 1 § andra stycket ÄB), du kommer få ut din arvslott direkt eftersom du är särkullbarn (3 kap. 1 § ÄB) medan de gemensamma barnens arvslott tillfaller din fars nya fru och barnen får efterarvsrätt till denne (3 kap. 1 § och 2 § ÄB). Hoppas detta var till hjälp för dig!

Föräldrar delar på arv efter barnlösa särkullbarn

2019-06-10 i Särkullbarn
FRÅGA |Jag och min fru har varsitt särkullsbarn. Vad händer om något av våra barn skulle avlida före oss? Har ett särkullsbarn, utan egna barn, eller syskon, rätt till arvslotten så att dennes andra förälder ärver?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ifall en person avlider inte har några barn går arvet till personens föräldrar. Ifall något av era särkullbarn skulle avlida skulle därför arvet gå till den av er som är förälder till barnet. Arvet kommer även delas med den andra föräldern så att varje förälder får 50 % av arvet. Förutsatt att det inte finns något testamente kommer du inte få någon arvsrätt efter din frus särkullbarn och vice versa.Jag förstår inte riktigt vad du menar när du frågar om särkullbarnet har rätt till arvslotten. Arvet efter det barnlösa särkullbarnet delas mellan föräldrarna och ifall ena föräldern är död och det inte finns några syskon går hela arvet till den levande föräldern.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Har särkullbarnen rätt att få ut sin del ur kvarlåtenskapen?

2019-05-26 i Särkullbarn
FRÅGA |Min biologiska far har gått bort. Han har ytterligare 2 barn, men är omgift. Med andra ord är vi alla 3 särkullbarn.Nu har han och hans nya fru lägenhet och ev andra tillgångar i Spanien. Där ska bouppteckning göras. Vad gäller i dessa situationer? Kan den nya frun sitta i orubbat bo? Har vi rätt att få ut vår del och hur?
Adela Rujovic |Hej! Tack för din fråga till oss på Lawline och jag beklagar att din far har gått bort. Din fråga handlar om hur din fars kvarlåtenskap ska fördelas mellan dem personer som har rätt att ta del av den. Äktenskapsbalken och ärvdabalken är dem aktuella lagarna. Vem har rätt till den avlidnes kvarlåtenskap?Till att börja med är det bra att känna till vad som gäller när ena maken avlider i ett äktenskap. När ena maken dör i ett äktenskap så upplöses äktenskapet, (1 kap. 5 § äktenskapsbalken). Vad som händer vid en upplösning är att en bodelning mellan makarna görs och då ska all egendom som är din fars och hans frus gemensamma egendom s.k. giftorättsgods, delas lika mellan dem. Om lägenheten och tillgångarna i Spanien varit deras gemensamma egendom, det vill säga giftorättsgods, ska värdet av godset då delas lika mellan dem. Denna regel gäller ju också för all annan gemensam egendom, alltså tillgångar som också finns i Sverige. Efter bodelningen kommer den hälften som tillfaller din far att utgör hans kvarlåtenskap. Det är sedan denna kvarlåtenskap som ska fördelas mellan dem arvsberättigade. Vilka är då arvsberättigade?Huvudregeln är att efterlevande maka, alltså din fars fru, ska ha rätt till hela kvarlåtenskapen, (3 kap. 1 § 1 m. ärvdabalken). Ett undantag från detta är dock om den avlidne maken lämnat efter sig särkullbarn. Istället så har särkullbarnen företräde framför den efterlevande maken och ärver då den avlidnes kvarlåtenskap, (3 kap. 1 § 2 m. ärvdabalken). Endast ifall något av er särkullbarn skulle avstå från er del av kvarlåtenskapen, så har efterlevande makan en möjlighet att direkt ta del av kvarlåtenskapen i samma omfattning som den del särkullbarnet avstått ifrån, (3 kap. 9 § ärvdabalken).Hur ska den avlidnes kvarlåtenskap fördelas?Eftersom huvudregeln är att den efterlevande makan inte kommer få ta del den avlidnes kvarlåtenskap så ska kvarlåtenskapen fördelas lika mellan särkullbarnen. Eftersom att ni är tre särkullbarn ska vardera en ha rätt till 1/3 ur kvarlåtenskapen. Dock vill jag bara uppmärksamma att vad den efterlevande makan fått efter bodelningen samt vad hon äger för enskild egendom måste tillsammans motsvara ett värde av fyra gånger prisbasbeloppet (1 x prisbasbelopp år 2019 = 46 500 kronor). Eftersom jag varken vet värdet av tillgångarna som de hade gemensamt eller ifall frun har någon enskild egendom och i så fall värdet av den egendomen, kan jag inte berätta ifall frun ändå kan ta del av din fars kvarlåtenskap. Om så hade varit fallet, ska hon ha rätt att få ut så mycket ur kvarlåtenskapen att värdet då motsvarar fyra x prisbasbeloppet. Avslutningsvis: vad gäller?Kvarlåtenskapen som din far har lämnat efter sig ska fördelas lika mellan er särkullbarn, det vill säga 1/3 vardera. Eventuellt kan den efterlevande makan, det vill säga din fars fru också behöva ta del ur kvarlåtenskapen. Dock endast under förutsättning att värdet av all egendom hon har kvar efter att din far gått bort inte skulle motsvara fyra gånger prisbasbeloppet.Hoppas du fått svar på din fråga, Hälsningar

Särkullbarns arvsrätt

2019-05-24 i Särkullbarn
FRÅGA |Hej här kommer en fundering. Min mor har avlidit och efterlämnat sin make, mig som är hennes dotter från ett tidigare äktenskap samt min son. Dessutom efterlämnar hon sin egen mor och två bröder. Hennes make är mycket förmögen har en hel del värdefulla tavlor om ca 200 000 kr som han ärvt av släktingar. Han har dessutom ytterligare tillgångar om ca 400 000 kr. Min mor däremot ägde inte så mycket, men efterlämnar omkring 100 000 kr i tillgångar. Paret saknar skulder. Kan ni förklara för mig vem som kommer att ärva efter min mamma och om hennes make har någon möjlighet att påverka arvets storlek?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När en make avlider upprättas en bodelning. Den del som då tillfaller den avlidne maken kommer som huvudregel den efterlevande maken ärva enligt 3 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB). Den efterlevande maken ärver i första hand före gemensamma bröstarvingar (barn), som sedermera istället kommer ha rätt till efterarv när den efterlevande maken dör enligt 3 kap. 2 § ÄB. Märk dock att du är ett så kallat särkullbarn, eftersom du är din mors dotter från ett tidigare förhållande. Detta är av stor vikt på grund av att makes arvsrätt i 3 kap. 1 § ÄB bara omfattar gemensamma barns arvslotter, med andra ord inte särkullbarns. Du kommer alltså ha rätt att ärva efter din mor nu direkt. Du kan välja att avstå ditt arv till fördel för den efterlevande maken enligt 3 kap 9 § ÄB, och därigenom istället ha rätt till efterarv när denne dör. Detta är inget du måste göra, och det framgår inte av frågan att du gjort så heller. Vidare verkar du vara din mammas enda barn och är således den enda arvingen i den första arvsklassen (2 kap. 1 § ÄB).Slutsats: Du har rätt att ärva efter din mor. Din mamma verkar heller inte ha några andra barn så du borde dessutom ha rätt till hela hennes kvarlåtenskap. För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Sparade pengar som inte är enskild egendom räknas med i bodelning och kan därför ärvas av särkullbarn

2019-06-10 i Särkullbarn
FRÅGA |Är gift o har 2gemensamma barn , maken 1barn sedan tidigare , har en del sparade pengar hur blir det om maken går bort , räknas det in i laglotten till hans barn ?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag förstår det som att du har sparade pengar och undrar ifall din makes tidigare barn kan få rätt att ärva det.Viktigt för dig att minnas är att ifall någon av du och din make går bort kommer det göras en bodelning där era tillgångar delas mellan er (den levande maken och den avlidne makens dödsbo). I en sådan bodelning tas alla era tillgångar med förutom sådant som är så kallad enskild egendom. Egendom blir enskild t.ex. genom ett villkor i ett arv eller att du och din make har skrivit ett äktenskapsförord om att viss egendom ska vara enskild. Så länge det inte finns något som säger att dina sparade pengar är enskild egendom kommer värdet av dem tas med i bodelningen. Ifall pengarna är enskild egendom kommer särkullbarn inte att kunna ärva dem.Jag utgår här ifrån att dina sparade pengar inte är enskild egendom eftersom de då tas med i bodelningen. I bodelningen ska all egendom delas lika mellan er så att dödsboet får 50 % och den levande maken får 50 %. T.ex. kan vi tänka att du har 200 kr och din make har 100 kr. Då har ni sammanlagt 300 kr och du kommer få 150 av dessa. På så sätt kan du gå "förlorande" ur bodelningen. Efter att bodelningen har skett ska dessutom arvet delas ut. Särkullbarnet har rätt att få ut sitt arv direkt ifall det inte väljer att avstå för att sedan få arv tillsammans med sina halvsyskon (era gemensamma barn) efter att även du har avlidit. Troligtvis kommer du själv att behålla dina sparade pengar men värdet av dem har ju tagits med i bodelningen på så sätt att du har fått mindre än vad du hade fått ifall de sparade pengarna inte fanns. Tänk på exemplet ovan igen: ifall du hade 100 kr (istället för 200) och din make också hade 100 kr kommer ni gå ur bodelningen med 100 kr var, d.v.s. ingen förlust.Eftersom en viss del av värdet av dina sparade pengar tillfaller dödsboet kommer särkullbarnet ha rätt att ärva det.Ifall du inte vill att dina sparade pengar ska komma med i bodelningen bör du och din make skriva ett äktenskapsförord där pengar görs till enskild egendom. Ni kan även försöka få särkullbarnet att avvakta att ta ut sitt arv till när ni båda har avlidit, då får särkullbarnet arv samtidigt som era gemensamma barn.SammanfattningAll egendom som du och din make har (som inte är enskild egendom) kommer att delas lika mellan er ifall någon av er dör. När arvet sedan ska delas ut har särkullbarnet rätt att få ut arv efter sin förälder direkt ifall barnet vill det. Trots att särkullbarnet kanske inte får exakt de pengarna du har sparat undan kommer barnets arv att öka på grund av att pengarna tagits med i bodelningen.För att bli av med problemet kan äktenskapsförord upprättas eller så kan särkullbarnet övertygas om att vänta med att ta ut sitt arv till att även du har avlidit. På så sätt får du sitta kvar i ett orubbat bo under hela ditt liv.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Hur fördelas arvet när det finns två särkullbarn till den avlidna?

2019-06-09 i Särkullbarn
FRÅGA |Hej. Jag vill ha svar på arvskifte efter makar med särkullsbarn.Makarna ägde vid hustruns dödsfall en fastighet med 50% vardera.Hustrun har 2 st särkullsbarn.Fastigheten har nu sålts för 200.000:-Hur fördelas arvet?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Min utgångspunkt i svaret till dig är att arvet kommer ske enligt den legala arvsordningen och att inget testamente finns som stadgar annat. Regler om arv finns i Ärvdabalken, ÄB. I samband med att hustrun gick bort ska en bodelning göras. Min utgångspunkt är att det enda som finns att fördela är köpeskillingen om 200.000 kronor (i realiteten torde det finnas mer än så som ska fördelas dock). De 200.000 kronorna kommer i sådana fall att fördelas mellan makarna med 100.000 kronor var.Närmsta arvingar till den avlidna kvinnan är hennes barn (de s.k. bröstarvingarna), (2 kap. 1 § ÄB). Om kvinnan var gift är huvudregeln att kvarlåtenskapen ska tillfalla den efterlevande maken och att eventuella gemensamma barn ärver först den dag den efterlevande maken avlider. Om det finns särkullbarn har däremot dessa rätt att ärva sin avlidna förälder direkt (3 kap. 1 § ÄB). I ert fall innebär det att de 100.000 kronor som utgör kvarlåtenskap efter den avlidna kvinnan ska fördelas mellan hennes två särkullbarn med 50.000 kronor var.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Särkullsbarns arvsrätt

2019-05-25 i Särkullbarn
FRÅGA |Hej!Jag undrar följande: Min man och jag är gifta. Jag har barn sedan tidigare äktenskap. Min man har inga barn men syskon (som har barn). Jag vet att om jag dör först har mina barn rätt till att ärva mig direkt eller så kan de välja att vänta att ta ut sin del tills min man går bort. Ärver min mans syskon hans del eller går allt till mina barn? Om min man istället dör före mig, ärver jag allt eller har hans syskon rätt till arv?Tack på förhand.Med vänlig hälsning
Patrik Olsson |Hej!Tack för din fråga.Du har rätt i att dina barn har rätt att ärva dig direkt eller vänta med att ta ut sitt arv till din man gått bort, 3:1 Ärvdabalk. Ifall din man har legala arvingar vid sin död, syskon (och deras arvingar), föräldrar, samt deras föräldrar och syskon (kusiner kan inte ärva), så ärver de din mans del. Finns inga så ärver dina barn allt, endast ifall de avstått att ta ut sitt arv vid din bortgång, enligt NJA 2016 s. 442. Vill ni att dina barn garanterat ska ärva efter din man så går det att skriva ett testamente. Så länge man inte har bröstarvingar (barn) så kan man testamentera relativt fritt.Din mans arvingar (i andra o tredje arvsklassen, 2:2 ärvdabalk) har inte rätt att ta ut hans arv när han dör, endast särkullsbarn har möjlighet att göra det, 3:1 andra meningen ärvdabalk.Hoppas du fått svar på dina frågor.MVH

Arv till utländsk medborgare

2019-05-14 i Särkullbarn
FRÅGA |Om jag gifter mig med min sambo från Thailand (tillika svensk medborgare), blir hennes vuxna barn i Thailand då enligt svensk lag att betrakta som särkullebarn med rätt att kräva sin del i dödsboet vid ett ev dödsfall?
Jacqueline Björklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du säger kommer hennes vuxna barn att anses som särkullbarn i enlighet med svensk lag - även om de inte är svenska medborgare. Det innebär att dessa barn har rätt till hennes framtida arv (2 kap. 1 § ärvdabalken). Det innebär också att om hon avlider före dig så kommer hennes kvarlåtenskap efter bodelning att tilldelas hennes barn direkt (3 kap. 1 § ärvdabalken). Med andra ord så skulle inget så kallat efterarv aktualiseras, vilket det gör för barn som föds inom det äktenskap som upplöstes på grund av dödsfallet.Med vänlig hälsning,