gift med make som har särkullbarn

2020-03-25 i Särkullbarn
FRÅGA |Hej ! Vi är gifta och äger hälften var av villan vi äger. Vi har bilar och båt och de står på maken. Vi har 3 gemensamma barn och maken har ett särkullebarn. Vad händer om maken skulle avlida före mig. Tänker mest på eftersom han har ett särkullebarn.
Jakob Westling |Hej och tack för att ni valde Lawline med er fråga!Jag tolkar det som att du helt enkelt vill veta hur ett potentiell arvsituation skulle kunna se ut. Detta är förutsatt att ni inte har ett testamente.Först och främst så skulle en bodelning ske 9:1 Äktenskapsbalken, där ni delar upp ert gifträttsgods. Det som mäts upp till att bli den avlidnas halva ses som arvet.Enligt Ärvdabalken 2:1 så ärver barnet först vid dödsfall, och sedan föräldrar, och om de är bortfallna syskon 2:3 ÄB. Dock finns det ett undantag för par som är gifta, 3:1 ÄB. Det betyder att om paret är gifta och endast har gemensamma barn så övergår arvet till efterlevande make med friförfogningsrätt. Dock hittar vi ännu ett undantag här, som gäller just för särkullbarn. Då har särkullbarnet rätt att få ut sin del av arvslotten direkt. Det innebär ¼ av det totala arvet. Särkullbarnet har även rätt till att avstå att ta ut arvet direkt och få ut det vid efterlevandes makes dödsfall.Hoppas det svarade på frågan!

Ärva hus trots omgift förälder?

2020-03-19 i Särkullbarn
FRÅGA |Mina föräldrar var förlovade men aldrig gifta och relationen tog slut för mer än tio år sen.Pappa har nu gift om sig, och jag och min syster undrar båda hur arvet blir med pappas egendom då han dör. Har vi rätt till huset, vårt barndoms hem, efter hans död, eller kommer det gå till hans fru? De har inga gemensamma barn och kommer troligen inte få några med tanke på deras ålder. Han har inget testamente så vitt jag vet, och troligen inget äktenskaps förord heller.
Anna Johannesson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer i mitt svar utgå ifrån att faderskapet har bekräftats rent juridiskt (eftersom det inte finns någon faderskapspresumtion då dina föräldrar inte var gifta. Jag tänker också utgå från att huset ifråga utgör giftorättsgods för din pappa och hans nuvarande fru och att inget äktenskapsförord finns. Relevanta bestämmelser finns i ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB). BodelningEftersom er pappa är gift, måste det allra först göras en bodelning då han går bort. Allt giftorättsgods delas då upp. Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB) och då det enligt frågan inte framgår att någon enskild egendom finns, får allt som din far och hans fru äger ses som giftorättsgods. Hans fru får efter bodelningen behålla sin hälft av det de äger. Det som tilldelas er far vid bodelningen, är vad hans arvingar ärver från honom. Vem ärver?De som i första hand ska ärva är de i första arvsklassen (bröstarvingarna) dvs släktingar i rakt nedstigande led (barn, eller om barnen inte längre finns i livet så blir det barnbarnen osv). (2 kap. 1 § ÄB) Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt. (3 kap. 1§ ÄB) Detta innebär att det är du och din syster ärver din far. Då hans fru inte är er mor, har ni rätt att få ut ert arv direkt. Vad händer med huset?Vid bodelningen har er fars fru rätt till hälften av värdet av giftorättsgodset. En möjlighet är att frun får annat giftorättsgods som motsvarar värdet av huset och att huset då tillfaller er far och därmed får ni ärva det. En annan möjlighet är att ni köper ut henne. Vad kan göras för att påverka detta?Då det är arvet efter er far frågan gäller, så kan han på olika sätt påverka utgången.En möjlighet är att han och hans fru avtalar om att huset ska vara hans enskilda egendom. Den kommer då inte ingå i en bodelning, utan ni kommer få ärva hela huset.Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur skall ett testamente skrivas för att särkullbarn ska ha rätt till arv efter efterlevande makes död?

2020-03-15 i Särkullbarn
FRÅGA |HejJag är gift och har ett barn, min make har inga barn. Vi har skrivit äktenskapsförord och nu håller jag på att skriva mitt testamente.Den kvarlåtenskap som min make ärver efter mig vill jag ska tillfalla min son den dagen min make dör. Hur skriver jag detta rätt i ett testamente?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Vad gäller din fråga besvaras den utifrån Ärvdabalken (ÄB i fortsättningen).Du vill att kvarlåtenskapen ska tillfalla din son efter din makes bortgång.Din son är inte din makes barn, vilket innebär att din son är enligt successionsrätten ett särkullbarn.De närmaste arvingarna är arvlåtarens avkomlingar, bröstarvingar, se 2:1 ÄB. Din son är således bröstarvinge till din kvarlåtenskap.I de fall en make efterlever den döde ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken, 3:1 1st. 1m. ÄB. Paragrafens andra mening stadgar emellertid att om arvlåtaren (du) efterlämnar bröstarvingar som inte är den efterlevande makens bröstarvinge, gäller att maken endast kan få dennes lott om särkullbarnet har avstått sitt arv, 3:1 1st. 2m. ÄB.Om din son väljer att avstå sitt arv kommer kvarlåtenskapen att tillfalla honom regelrätt efter din makes frånfälle. Dock måste din son för att detta ska gälla avstå sitt arv enligt 3:9 ÄB.Du behöver, om följden blir som ovan, inte skriva något explicit i testamentet. Din son har alltid rätt till sin laglott, se 7:1 ÄB.Jag hoppas frågetolkningen gjordes rätt. Tveka inte att höra av dig igen om du har ytterligare funderingar, med vänliga hälsningar.

Efterlevande make/makas rätt till bostad vid särkullbarn

2020-03-08 i Särkullbarn
FRÅGA |Hur fungerar det om jag är gift med en man, vi bor i ett hus som han står på, och han avlider? Vi har inga gemensamma barn, men han har en son sen tidigare.Har jag rätt att bo kvar i huset?
Anna Månsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till en början kommer jag redogöra för hur arvsordningen ser ut, det vill säga vem som har rätt att ärva. Sedan kommer jag gå in på vilka möjligheter som finns för dig att ha kvar huset.Vem som har rätt att ärvaNär den ena maken dör görs en bodelning där era gemensamma tillgångar delas (9 kap. 1 och 5 § ÄktB). Hälften av tillgångarna blir din egendom och den andra utgör arv från din make. Egendom som var din makes enskilda kommer även utgör arv.När en person avlider ska dennes tillgångar delas upp. Det finns en arvsordning som reglerar vilka som har arvsrätt, så vida den avlidne inte skrivit ett testamente. Jag kommer utgå ifrån att ett testamente inte finns.De som i första hand ärver är den avlidnes avkomlingar, vilket är personens barn (2 kap. 1 § ÄB). I ditt fall blir det din makes son. Eftersom sonen inte är er gemensamma så är han ett så kallat särkullbarn. Efterlevande make/maka har enbart rätt att ärva före gemensamma barn. Reglerna gäller enbart gemensamma barn och inte särkullbarn. I ditt fall har din makes son rätt att ärva före dig eftersom han är särkullbarn (3 kap. 1 § ÄB).Sonen har då rätt till hela kvarlåtenskapen av din make. Han har rätt till det värdemässiga anspråket och inte viss egendom. Det medför att du kan välja att ge ut pengar eller annan egendom till sonen istället för specifik egendom som ägdes av din make. Till följd av det kan du bo kvar i huset så länge sonen får annan egendom som motsvarar värdet på arvet som han är berättigad.Du har däremot alltid rätt att få ut kvarlåtenskap så att den tillsammans med din egen egendom uppgår till fyra basbelopp (3 kap. 1 § stycke 2 ÄB). Ett basbelopp för år 2020 är 47 300 kr. Det gäller enbart om din egendom som är kvar efter makens död inte uppgår till värdet av fyra basbelopp. Om särkullbarn avstår sin arvsrättDin makes son kan däremot välja att avstå sin arvsrätt till förmån för dig (3 kap. 9 § ÄB). Han kommer då vara berättigad efterarv från sin far vid din död. Du kommer i så fall att ärva kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt. Det innebär att du bestämmer över egendomen och kan nyttja den samt även ge bort den. Däremot får du inte testamentera bort den delen av egendomen (3 kap. 2 § ÄB). Om sonen väljer att avstå arvet så kommer du kunna bo kvar i huset och förfoga över resterande egendom. Han kommer då få ut sin del av arvet först när du dör. Du behöver med andra ord inte ge sonen egendom som motsvarar värdet på hans berättigade arv från sin far.SammanfattningDin makes son har rätt att få arv efter sin far framför din rätt att ha kvar egendomen. Sonen kan välja att avstå från arvet och istället få ut det som efterarv vid din död. Om sonen väljer att avstå arvet kommer du kunna ha kvar huset och resterande egendom efter din make. Om sonen däremot väljer att få ut sin del av arvet direkt, så kan du ha kvar huset under förutsättning att han kan få ut värdet av arvet i pengar eller annan egendom.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hur påverkas en makes arvsrätt av särkullbarn?

2020-03-19 i Särkullbarn
FRÅGA |Gifta med särkullbarn. Inget äktenskapsförord eller testamente skrivet. Vid dödsfall hur fördelas tillgångarna efter bouppteckning- bodelning?
Ebba Meyer-Lie |Hej och tack för att du vänder dig till lawline! Jag tolkar din fråga som hur kvarlåtenskapen fördelas om en av parterna i äktenskapet dör och båda parterna endast har barn utanför äktenskapet.Regler om arvsrätt finns i Ärvdabalken (ÄB). Makes arvsrätt:Enligt 2 kap 1 § ÄB utgör arvlåtarens, alltså den avlidnes, barn den första arvsklassen. Efterlevande make ärver före gemensamma barn. Särkullbarn (barn utanför äktenskapet) har dock rätt att få ut sin del av arvet genast vid sin förälders död. De behöver inte vänta tills den andra maken eller makan dör, till skillnad från gemensamma barn, 3 kap 1 § ÄB.Exempel 1: För att förenkla svaret så säger vi att den avlidne maken kallas A och den efterlevande maken kallas B. A har ett särkullsbarn, C. Först görs en bodelning där giftorättsgodset delas lika efter avdrag för skulder. Det som hamnar på A:s sida i bodelningen går sedan direkt till hans särkullbarn C, eftersom särkullbarn har rätt att få ut sitt arv genast. B ärver alltså ingenting från A, trots att de var gifta. Detta kan förstås ändras, se nedan. Testamente: Makes arvsrätt kan dels ändras med hjälp av ett testamente.Särkullsbarn avstår från sin rätt:Särkullbarn kan även välja att avstå sin rätt att direkt få ut sitt arv efter en avliden förälder till förmån för sin styvförälder, 3 kap 9 § ÄB. Den efterlevande maken får då arvet med fri förfoganderätt innebär att kvarlåtenskapen får spenderas fritt av den efterlevande maken med inskränkningen att denne inte får testamentera bort den (3 kap 2 § ÄB) eller ge bort det gåva (3 kap 3 § ÄB). Exempel 2 från lagen.nu: A och B är gifta. A har ett särkullbarn, C. B har också ett särkullbarn, D. A och B har inga gemensamma barn och inga testamenten. När A dör är boet värt 100. Bodelningen ger B 50 med full äganderätt och C 50. C väljer att inte ta ut sitt arv direkt, till förmån för B som då har A:s 50 med fri förfoganderätt. När B sedan dör är boet värt 120. Boet ska då delas mellan C och D enligt 2 § vilket resulterar i att C får 60 och D får 60 (så länge inte något av undantagen i 3 kap. blir aktuella, givetvis).Basbeloppsregeln:Före testamente och eventuella särkullbarn finns en rätt för den efterlevande maken att, om möjligt, få ut ett värde motsvarande fyra prisbasbelopp (den s.k. basbeloppsregeln). I det här värdet inkluderas dock det den efterlevande maken erhållit genom bodelning och det som utgörs av den efterlevande makens enskilda egendom, 3 kap 1 § ÄB. Skulle ett särkullbarn på grund av basbeloppsregeln inte få ut sin arvslott får särkullbarnet efterarvsrätt enligt 3 kap 2 § ÄB, i enlighet med exempel 2 (se ovan).Sammanfattning: Utan ett testamente ärver efterlevande maken ingenting som huvudregel, om det inte är så att maken har rätt till ersättning enligt basbeloppsregeln. Särkullbarnet kan även skjuta upp sin rätt till förmån för den efterlevande maken. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Särkullbarns laglott

2020-03-16 i Särkullbarn
FRÅGA |Min man har avlidit. Vi var gifta. Min egendom var enskild. Hans kvarlåtenskap är 800.000 efter avdrag av skulder mm. Vi hade inbördes testamente att vi skulle ärva allt efter varandra, förutom att hans två särkullbarn skulle erhålla sin lag lott och inte mer. Vad blir det för uppdelning av arvet?
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Relevanta arvsregler i ditt fallEnligt 3 kapitlet 1 § ärvdabalken är huvudregeln att den efterlevande maken ska erhålla hela kvarlåtenskapen, det vill säga du i det här fallet. Men det finns ett undantag i den här paragrafen, vilket innebär att särkullbarn har rätt att erhålla sin laglott om de inte väljer att avstå från denna. Det finns ingenting i din fråga som tyder på att särkullbarnen har valt att avstå från sin laglott. Det framgår även av ert testamente att de två särkullbarnen har rätt till sin laglott. De två särkullbarnen har alltså rätt till sin laglott, och särkullbarns laglott är 50% av kvarlåtenskapen. Eftersom det är två barn, så har de rätt till 25% vardera.Uppdelning av arvetEftersom din mans två särkullbarn har rätt till 25% vardera kommer de alltså erhålla 200 000kr var av kvarlåtenskapen, och resterande 400 000kr går till dig.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur mycket ärver särkullbarn?

2020-03-10 i Särkullbarn
FRÅGA |vi är 3 barn + ett barn som pappa hade från ett tidigare förhållande hur mycket ärver det tidigare barnet.Delas arvet på 4 och sedan det tidigare barnets del på 4?Våran mamma är bortgången sedan tidigare.
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline! Hur mycket ärver ett särkullbarn?Reglerna kring arv regleras i ärvdabalken (ÄB). Ett särkullbarn är ett barn från ett tidigare förhållande. Barn ärver i första hand efter arvlåtaren (den som gått bort) (2 kap 1 § ÄB). Man delar arvet i lika många delar som det finns barn, i ditt fall fyra. Detta utgör arvslotten och är normalt vad varje barn ärver. Finns det ett testamente så kan det dock vara så att testamentet gör så att det inte finns tillräckligt mycket egendom kvar för att att alla barn ska få ut sin arvslott. Det finns därför en "skyddad" del som varje barn har rätt att ärva, denna kallas laglott och är hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Det innebär att om din pappa efterlämnar 400 000 kronor så delas det på er fyra barn vilket gör att arvslotten är 100 000 kronor. Hälften av arvslotten är således 50 000 kronor och denna summan har varje barn rätt till. Det går alltså inte att testamentera bort egendom så att inte alla barn får ut sin laglott. Föreligger det inget testamente så är det bara ni fyra barn som ärver efter er pappa. Då delar man arvet i fyra lika stora delar eftersom varje barn har rätt till lika stor arvslott. Alla barn ärver alltså lika mycket.Hoppas du fått svar på din fråga!

Kan makes sälkullsbarn ärva mig?

2020-03-04 i Särkullbarn
FRÅGA |Hej!Min man hade när vi gifte oss två barn från sitt första äktenskap. Dessa barn fick ut sitt fars-arv 2014 när min man/deras far avled.Ska dessa särkullbarn ärva mig den dagen jag avlider?(Vi har dessutom två gemensamma barn.)
Elin Giding |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! När det kommer till arv är det enbart dina efterlevande som ärver av dig. Det är alltså era gemensamma barn som är arvingar och har rätt till arv från dig (2 kap. 1§ ÄB) och efterarv av din avlidne make (3 kap. 2 § ÄB). Din tidigare makes särkullsbarn är inte del av arvsordningen och har därmed ingen arvsrätt från dig, utan de har redan fått sin del av arvet från din make i samband med hans bortgång. Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor. Med vänlig hälsning,