Vad händer om ena sambon går bort?

2019-03-30 i Sambo
FRÅGA |Hej!Jag är sambo med en man som har två barnVi har saker som vi har skaffat ihop och annat som är bara mittHan äger huset och han har skrivit testamente men jag vet inte vad som står på denJag har inte testamenteVad gäller då om han går bort?Tacksam för svar.
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar att hänvisa till både sambolagen och ärvdabalken, du hittar dem här och här. BodelningI det fall att din sambo går bort bör du begära att en bodelning mellan er två sker. I den ska er samboegendom delas lika mellan er. Din sambos halva blir hans kvarlåtenskap. Samboegendom utgörs av egendom som ni har köpt med avsikt att använda tillsammans. Exempelvis huset kan vara samboegendom även om din sambo står som ägare, om han köpte det i nära anslutning till inledandet av ert samboförhållande och med syftet att ni tillsammans skulle bo i det. Notera där också att sådant du själv har köpt eventuellt ska ingå i bodelningen om du köpte det för er gemensamma användning. Sådan egendom du eller din sambo fått i exempelvis arv eller gåva med villkor att det är enskild egendom ska dock inte ingå i bodelningen. Ni kan självklart redan nu komma överens om att viss egendom inte ska undantas en bodelning genom ett s.k. samboavtal. Egendom som inte anses vara samboegendom behåller respektive sambo för sig själv. När bodelningen har skett ska din sambos kvarlåtenskap fördelas. (se 2-9 §§ sambolagen)ArvSambos ärver enligt lagen inte varandra. Det krävs därför ett testamente för att en sambo ska få ta del av den andre sambons kvarlåtenskap. Detta innebär att det enligt lag är din sambos barn som ärver honom i det fall han går bort. Då han har skrivit ett testamente kan han ha ändrat den arvsordning som lagen föreskriver. Han kan tex ha testamenterat sin kvarlåtenskap till dig eller någon annan. Observera dock att hans barn har rätt till en viss del av hans kvarlåtenskap, den så kallade laglotten, även om testamentet helt skulle utesluta dem från arv. (se 2 kap 1 §, 7 kap 1 och 3 §§ ärvdabalken, se även 9-11 kap i samma balk om testamente)Sammanfattning och rådOm din sambo går bort kommer du först att få hälften av er samboegendom samt behålla egendom du äger och som inte anses vara samboegendom. Som sambo har du dock inte rätt att ärva en viss del av din sambos kvarlåtenskap, utan lagen föreskriver att hans barn ärver den. Du kan dock göras till arvtagare genom testamente, vilket din sambo eventuellt har gjort. Jag vill särskilt lyfta fram att din boendesituation kan komma att förändras i det fall att din sambo går bort. Detta eftersom du inte har rätt att ärva huset, så länge din sambos testamente inte säger det motsatta. Hoppas du har fått svar på din fråga! Vill du har mer omfattande rådgivning kring detta är du varmt varmt välkommen att ta hjälp av någon av våra jurister genom att boka tid här. Med vänliga hälsningar,

Arv och önskemål

2019-03-21 i Sambo
FRÅGA |Hej20180308 dog mina barns pappa. Inget testamente skrevs. Däremot skrev han andra papper om sina önskemål om tillhörigheter o bankmedel. Jag fd sambo skulle få hälften av bankmedel ca 220.000 kr enligt önskemål. Jag tyckte då att vi kan dela på tre. Yngste son som bor m mig har jag fått ca 70.000 men andra sonen behåller min del...bara bråkar vill inte dela med sig till sin mamma. Vad göra?
Christoffer Edvardsson |Hej och tack för din fråga!Jag vill börja med att beklaga dödsfallet. Utgångspunkten är att sambor inte ärver varandra utan istället finns möjligheten att skriva testamente utefter vissa särskilda formkrav beskrivna i 10 kap ärvdabalken. Om det saknas ett testamente faller det tillbaka på den legala arvsordningen. Den avlidnes barn ska då dela lika på arvet (2 kap 1 § ärvdabalken). En efterlevande sambo har ingen möjlighet att kräva att barnen delar med sig av sin arvslott. I din fråga skriver du att ni varit före detta sambos. Vid upphörandet av ett samboförhållande går det att begära bodelning inom ett år (8 § sambolagen). I bodelningen fördelas samboegendom som utgörs av bohag och bostad som förvärvats för gemensamt bruk (3 § sambolagen). Efter att skulder avräknats ska värdet av egendomen delas lika (14 § sambolagen). Om du fortfarande känner dig osäker på hur du ska gå tillväga är min rekommendation att söka hjälp av en erfaren jurist. Inom Lawline finns möjlighet att boka ett möte eller ställa frågor över telefon. Det går att läsa mer på https://lawline.se/boka.Med vänlig hälsning,

Sambors arvsrätt

2019-03-13 i Sambo
FRÅGA |Vårt barn är sambo sedan 6 år och har ett barn på 5 år tillsammans med sin tjej, sedan ett tidigare samboförhållande har hon två barn som hon har delad vårdnad om, de äger ett hus med hälften var. Vad bör de upprätta för handlingar, samboavtal, inbördes testamente eller?
Sara Göransson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Jag tolkar din fråga som att du vill veta vilka handlingar som ska upprättas för att ert barn ska kunna ärva av sin sambo. Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB) och för sambor finns även vissa regler i sambolagen (SamboL). För att mitt svar ska bli så tydligt som möjligt kommer jag först att förklara lite generellt vad som gäller om en sambo avlider. Därefter kommer jag att knyta an till din fråga. Vad säger lagen?Huvudregeln i svensk arvsrätt är att sambor inte ärver varandra. I samband med att någon av samborna avlider anses däremot samboförhållandet upphört (2 § 1 st. 3 p. SamboL). Den efterlevande sambon har då rätt att begära bodelning, i vilken samboegendom ska ingå (8 § SamboL). Vad som utgör samboegendom framgår av 3 § SamboL. Där sägs att bostad och bohag utgör samboegendom om egendomen har förvärvats för gemensam användning. I samband med bodelningen ska värdet av samboegendomen delas lika mellan samborna (14 § SamboL). Som jag sa tidigare så ärver inte sambor av varandra, till skillnad från makar. Detta innebär att om en sambo avlider kommer hennes eller hans kvarlåtenskap (dvs. halva samboegendomen om det gjorts en bodelning och eventuell övrig egendom) att fördelas i enlighet med allmänna arvsordningen. Enligt 2 kap. 1 § ÄB är det i första hand barn som ärver. Vad gäller i ditt fall?Utifrån frågan framgår att ert barn har ett barn tillsammans med sin sambo. Ert barns sambo har även två barn från tidigare förhållande. Enligt huvudregeln ärver således inte ert barn när dennes sambo avlider. Istället är det ert barnbarn och sambons tidigare barn som blir arvsberättigade. Om ert barn och sambo vill ärva av varandra kan de upprätta ett testamente som reglerar detta. Testamentet gäller nämligen före den allmänna arvsordningen. Viktigt att notera är dock att barn alltid har rätt att få ut sin laglott av arvet (7 kap. 3 § ÄB). En sambo kan med andra ord inte testamentera bort sina barn helt från arvet genom ett testamente till sin sambo, däremot kan barnen själva välja att avstå att ta ut sin laglott. I ert fall tolkar jag huset som samboegendom, då ert barn och sambo äger det hälften var. Skulle någon av dem avlida har den efterlevande sambon rätt till bodelning i vilken huset ska ingå. Med hjälp av ett testamente kan de reglera möjligheten för den efterlevande av dem att få bo kvar och behålla huset. Viktigt att notera är dock att testamentet inte får inskränka barnens laglott. Om ert barns sambo skulle avlida, varpå ett testamente tilldelar ert barn deras gemensamma hus kan det innebära en inskränkning av barnens laglott. Om så är fallet behöver däremot inte ert barn sälja huset utan det räcker med att man löser ut barnen med motsvarande summa som laglotten innebär. Min rekommendation till dig är att ert barn och sambo skriver ett testamente om de vill ärva av varandra vid någons bortgång. Beroende på vad de vill ska utgöra samboegendom kan det även vara aktuellt att upprätta samboavtal. Behöver ni hjälp med att upprätta ett testamente eller samboavtal kan Lawline hjälpa er med detta, se här. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Med vänliga hälsningar,

Arvsrätt sambor

2019-03-12 i Sambo
FRÅGA |Hej! Jag är sambo med en man som är 75 år. Själv är jag 69 år. Vi äger en villa men har mycket skulder. Vi står skrivna till hälften var av villan. Vi har en gemensam son som vi vill skall ärva alla våra ev. tillgångar . Min sambo har en son sedan tidigare. Vi vill veta hur vi ska begränsa hans arvsrätt. Samt också hur jag skall kunna bo kvar i villan om min sambo dör före mig.
Amanda Alwall |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.I Sverige har sambor ingen legal arvsrätt. Eftersom det bara är gemensam bostad och bohag som omfattas av bodelningen så är det därför viktigt att ha rett ut vad som tillhör vem innan en eventuell bodelning. Detta kan regleras på lite olika sätt, antingen genom ett samboavtal eller ett testamente. Frågor rörande sambos regleras i sambolagen. Bodelning vid sambor är alltid begränsat till bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning av samborna enligt 3 och 8 §§ SamboL. Detta kallas samboegendom. Huruvida en bodelning ska göras eller ej när sambo avlidit avgörs av den efterlevande sambon, se 8 § 2 st. och 18 § SamboL.Efter att bodelningen gjorts görs ett arvskifte enligt 23 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB). Enligt 2 kap. 1 § ÄB är det till att börja med bröstarvingar som ärver (alltså barn) om inget annat följer av testamente.Er bostad utgör samboegendom enligt 5 § SamboL då ni köpt den tillsammans för gemensamma ändamål. Med andra ord kommer den ingå i bodelningen och du kommer kunna bo kvar i bostaden om din sambo skulle avlida innan.Enligt 2 kap. 1 § ÄB är det till att börja med bröstarvingar som ärver (alltså barn) om inget annat följer av testamente.För att reglera hur er egendom ska fördelas om någon av er avlider så är min rekommendation att ni skriver ett testamente. Huvudregeln när egendom testamenteras är att testamentstagare övertar egendomen med full äganderätt. Testamentstagaren kan då använda och omsätta egendomen som den behagar. Grundtanken på området är att testators vilja ska efterföljas så långt det går enligt 11 kap. 1 § ÄB. Testamente upprättas skriftligt enligt 10 kap. 1 § ÄB, och testator ska underteckna i närvaro av två vittnen. Den som anges som testamentstagare får inte vittna enligt 10 kap. 4 § 2 st. ÄB. Inte heller den som i rätt upp- eller nedstigande led är släkt med testator 10 kap. 4 § 1 st. ÄB.Dock kommer ni aldrig kunna testamentera bort barnens arvsrätt. Ni kan skriva in era önskningar och hur ni vill att egendomen ska fördelas etc. Men testators barn är alltid laglottsberättigad. Hälften av den arvslott som skulle tillkommit en bröstarvinge utgör laglotten enligt 7 kap. 1 § ÄB. Så även om ni skulle skriva in i ett testamente att den sambon som avlider först ska ärva kvarlåtenskapen med full äganderätt så har bröstarvingar alltid rätt till sin laglott.Så absolut går det att begränsa arvsrätten genom att testamentera bort egendom, men laglotten går inte att testamentera bort. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Arv och fri förfoganderätt

2019-03-30 i Sambo
FRÅGA |Hej skulle vilja veta vad detta innebär för oss som särkullsbarn att vänta med vårt arv efter faderns bortgång.Han levde som sambo och i testamentet står det så här:Den av oss som överlever den andre skall med fri förfoganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap. Den efterlevande skall således inte ha rätt att testamentariskt förfoga över kvarlåtenskapen.Efter bådas vårt frånfälle skall kvarlåtenskapen vid den sist avlidne sambons död enligt lag fördelas mellan å ena sidan den först avlidne makens arvingar och å andra sidan den sist avlidne sambos arvingar..innebär detta att om vi väntar med vårt arv att hon inte kan skänka bort eller slösa vårt arv under tiden.Att vi får ut vårt arv efter sambons bortgång sen.
Carl Lohmander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv finns i Ärvdabalken (ÄB).Först ska sägas att som bröstarvinge har ni alltid rätt att få ut halva kvarlåtenskapen som laglott (vilket sedan ska delas lika mellan alla bröstarvingarna) (7 kap 1 +3 §§ ÄB). Den resterande delen av arvet är er far fri att testamentera som han vill. Den andelen som tillfaller er fars sambo genom testamentet ska ni, precis som är föreskrivet i testamentet, få efter att hon gått bort. Generellt är fri förfoganderätt ganska fri, men det finns vissa begränsningar, om hon utan tillbörlig hänsyn orsakar västvänlig minskning av egendomens värde har ni rätt till ersättning för värdeminskningen, generellt brukar det krävas en minskning av värdet på 25% eller mer för att det ska bli tillämpligt (3 kap 3 § ÄB + NJA 1995 s. 303).Ni kan alltså i vart fall få ut er laglott direkt när er far går bort, men måste vänta på den resterande delen, vilken er fars sambo får använda fritt, med vissa mindre begränsningar.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Har särkullbarn rätt till arv trots testamente?

2019-03-20 i Sambo
FRÅGA |Hej! Min sambo har skrivit ett testamente. Så här står det i det. Jag namn förklarar härmed följande vara min yttersta vilja. Allt ska tillfalla min sambo namn. Min sambo ska ärva allt med fri förfogande rätt. Har jag då rätt att ärva allt? Eller har hans 3 särkullbarn ändå rätt till arvet? Hur stor det i så fall har dom rätt till att få?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vem har rätt till arv?Barn har alltid rätt att få ut ett arv, de kan inte göras arvslösa. Enligt den legala arvsordningen är barnen de närmsta arvingarna och har rätt till arvet (2 kap. 1 § ÄB). Sambor ärver inte varandra enligt lag. Om den avlidne skrivit testamente kan däremot förutsättningarna förändras. Med testamentsförordnande helt till förmån för annan än barn leder till att barnen inte har rätt till så stort arv som lagen föreskriver att de skulle få utan testamente, men de har rätt till sin laglott. Laglotten utgör hälften av vad barnen skulle ärvt enligt lag (7 kap. 1 § ÄB). I ert fall skulle de tre barnen enligt lag ärva allt eftersom sambor inte ärver varandra enligt lag. Deras arvslotter skulle då vara 1/3 vardera av kvarlåtenskapen. Med testamente inskränker man barnens arvslotter till laglotter vilket i detta fallet resulterar i att barnen har rätt till 1/6 vardera av kvarlåtenskapen. Hur blir arvet i mitt fall?Särkullbarnen har trots testamentet rätt att få ut 1/6 vardera av kvarlåtenskapen eftersom detta utgör deras respektive laglott. Detta beror på att man inte kan göra barn arvslösa i svensk rätt. Resterande halva av arvet fördelas enligt testamentet till dig. För att barnen ska få ut sina respektive laglotter måste dock var och en av dem begära jämkning av testamentet inom sex månader, annars fördelas arvet helt enligt testamentet (7 kap. 3 § ÄB).Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Avstå arv för efterlevande sambo?

2019-03-12 i Sambo
FRÅGA |Hej jag och min sambo ska skriva ett inbördes testamente och vi har tre gemensamma barn. Nu undrar jag om det finns något man kan skriva som gör att barnen inte kan ta ut sin laglott innan vi båda har avlidit? Är det nåt med "incitament till barnen" eller betyder det nåt annat?
Amanda Alwall |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Dessa frågor gällande arv och testamenten regleras i Ärvdabalken (ÄB). Eftersom du och din sambo inte var gifta har du (utan ett testamente) ingen arvsrätt efter honom, se 3 kap 1§ ÄB. Kvarlåtenskapen tillfaller utan ett testamente barnen vilket är de närmaste arvingarna, enligt 2 kap 1§ ÄB. Ett särkullbarn till ett gift par har möjlighet att avstå sitt arv till förmån för efterlevande make, enligt 3 kap 9§ ÄB. Någon sådan möjlighet finns dock inte för särkullbarn till par som lever i ett samboförhållande. Däremot kan ni skriva en önskan i testamentet om att barnen tar ut sin laglott efter det att efterlevande sambo dör, men enligt lag har bröstarvingar rätt att få ut sin laglott som enligt 7 kap. 1 § ÄB är hälften av arvslotten. Dock brukar testamenten i de allra flesta fall följas eftersom det är den avlidnes önskan. Däremot är det inget som säger att syskonen kan komma överens om att inte göra som det står i testamentet eftersom de som sagt enligt lag har rätt att få ut sin laglott. Hade ni varit gifta hade kvarlåtenskapen gått i arv till den kvarlevande maken enligt 3 kap 1§ ÄB och barnen hade först efter den kvarlevande makens död fått ut sitt arv. Med andra ord är det väldigt stor skillnad på skyddet för makar och för sambor gällande arv. Därför är det så viktigt att skriva ett inbördes testamente om man är sambor. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Sambos rätt till makens arv

2019-03-07 i Sambo
FRÅGA |Hejmin far har just gått bort han levde ihop med sin sambo i en köpeslägenhet och vi är 4 särkullsbarn.2 barn till min avlidne far och 2 barn till hans sambo.Jag och min bror vill vänta med arvslotten så att min fars sambo kan bo kvar och få ut den vid ev flytt eller hon avlider.Min fråga är om vi väntar med vår arvslott från lägenheten kan hon skuldsätta sig eller belåna lägenheten så att det inte finns nåt arv kvar till oss sen eller är min pappas del av lägenheten låst till oss
Jakob Westling |Hej!Tack för att du valde Lawline med din fråga! Som jag tolkar din fråga rätt så funderar du över hur din fars sambo (sambon) kan förfoga ert arv från er far. Då detta handlar om arv så är det i Ärvdabalken (ÄB) vi ska titta i för att lösa problemet.Arv kan endast bröstarvingar och om de inte finns föräldrar till den avlidne få, 2:1, 2:2 ÄB.Enligt 3:1 ÄB så ärver en make den avlidnas arv, så länge de endast har gemensamma barn. Har paret särkullbarn, vilket har rätt att få ut sitt arv, så gäller regeln endast om de avstår sitt arv enligt 3:9 ÄB. Problemet som vi märker av här är att denna regel endast gäller för par som är gifta. Det finns alltså ingen liknande regel för personer i samborelationer. Gällande Arv för sambos gäller de tidigare huvudreglerna att det är ni bröstarvingar som får arvet. Sambon har alltså ingen rätt att erhålla någon egendom,utöver halva samboegendomen, vid din fars dödsfall. Många par i samborelationer förebygger dock problemet med att upprätta testamenten som ger sambon kvarlåtenskapet i arv. Det är svårt för mig, utan testamentet, att göra en djupare bedömning. Generellt kan sägas att ett testamente kan konstrueras på samma sätt som regeln i 3:1 ÄB. Detta föreskrivs enligt 12:1 ÄB. Skulle ni befinna er i en sådan situation så kommer ni bröstarvingar ha rätt till ett efterarv från sambon. Detta innebär att hon innehar er fars arv med fri förfoganderätt. Det betyder att hon får använda all egendom som om det hade varit hennes egna. Dock när hon avlider så ska hennes arv delas upp proportionerligt till hur mycket hon erhöll från er fars arv. Exempelvis om din far och sambon ägde exakt 50% var av all egendom, och hon ärver allt från er far, så ska ni få 50% av all egendom i hennes arv.Till detta kommer då även en rätt för henne att spendera hennes egendom som hon vill. Det betyder att hon kan skuldsätta sig själv och därmed riskera faderns arv genom att det inte finns några pengar kvar. En tredje dimension till denna fråga är ifall det i testamentet inte finns en konstruktion som ger er rätt till efterarv. Då har ni som bröstarvingar alltid rätt till er laglott, 7:1 ÄB. Regeln medger att bröstarvingar alltid har rätt till hälften av sin laglott. Ni, då ni är två bröstarvingar betyder det att du har rätt till 25% av arvet oavsett vad. Det finns tyvärr mycket som jag inte kan svara på,då jag behöver veta mer om det finns ett testamente och hur det är skrivet. Det är även komplicerade regler, så om du har någon fråga så är det bara att kommentera! Hoppas det besvarade din fråga!