Kan samboskap påverka arv och hur kan det hindras?

2019-04-27 i Sambo
FRÅGA |Hej! Min pappa är 83 år och hans fru, min mamma, gick bort 2004. Nu har min pappa på äldre dagar träffat en livskamrat och de ska bli sambos. De kommer att bo i pappas hus. Hon är jättefin mot pappa och vi alla tycker om henne. Nu när hon flyttar in till pappa, behöver man skriva något då så om pappa skulle avlida före sambon. Inget arv, huset etc ska tillfalla sambon.På pappas sida är vi tre barn och pappas sambo har tre. Tack på förhand!
Joar Lindén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Allmänt Din fråga fordrar enbart ett kort men förhoppningsvis ändock givande svar. Sambos har ingen arvsrätt utan i det fall din pappa avlider kommer arv direkt att fördelas på "ordinarie" arvingar oaktat eventuellt samboförhållande. Det som eventuellt kan påverka är en bodelning med anledning av samboförhållandets upphörande, vilket kan aktualiseras vid isärflyttning eller ena sambons avlidande (se 2 § sambolagen, hädanefter SamboL). För att bodelning ska ske måste detta begäras av efterlevande sambo senast ett år efter upphörandet, dock senast när bouppteckning förrättas (se 8 § andra stycket SamboL). Den avlidnes dödsbo kan inte begära bodelning (18 § första stycket SamboL). Även om bodelning sker har denna dock begränsad effekt då enbart samboegendom delas, vilket avser endast bostad och bohag som har förvärvats för gemensamt bruk (3 § SamboL). Din pappas hus och sådana möbler som redan fanns däri ingår således inte i samboegendomen. Inte heller bil eller liknande omfattas då det inte faller under begreppet "bohag", vilket istället avser möblemang och diverse attiraljer i hemmet. Lilla basbeloppsregelnVid fördelningen råder dock enligt den så kallade "lilla basbeloppsregeln" att efterlevande make har rätt till minst två prisbasbelopp (totalt 93 000 kronor för 2019) så långt som samboegendomen räcker (18 § andra stycket SamboL). Regeln ger alltså aldrig rätt att få även annan egendom än samboegendom om beloppet inte i enbart samboegendom uppnås. Denna bestämmelse är tvingande förutsatt att bodelning sker. Däremot är det möjligt för sambos att avtala om att någon bodelning inte ska ske, vilket kräver skriftligt upprättande och bägge sambos undertecknande för giltighet (9 § SamboL). Något krav på bevittnande finns inte. Gemensam bostadUndantagsvis kan efterlevande sambo även överta den gemensamma bostaden (din pappas fastighet) även om den inte ingår i samboegendomen. Eftersom att de inte har några gemensamma barn krävs dock att synnerliga skäl talar härför, vilket i princip uteslutande avser fall då den efterlevande är gravid. (22 § SamboL). Det får således te sig mycket osannolikt att sådant övertagande skulle aktualiseras. Om övertagande ändock anses berättigat ska ersättning för värdet utbetalas, och ni som arvtagare lider således ingen ekonomisk förlust (22 § tredje stycket). SammanfattningSammantaget kan konstateras att det som utgångspunkt inte kräv att ni skriver något särskilt avtal för att säkra att sambon inte övertar egendom till nackdel för eventuellt arv. För att undgå "lilla basbeloppsregeln" måste avtalas att någon bodelning inte ska ske över huvud taget, vilket är ett skriftligt avtal som enbart kan ingås mellan sambos själva. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänlig hälsning,

Testamente mellan sambor: särkullbarns laglott och efterlevande make

2019-04-24 i Sambo
FRÅGA |Min sambo och jag fick 1998 skrivet ett testamente som säger att "Den av oss, som överlever den andre, skall få all den avlidnes egendom inkl" den fastighet jag och min sambo förvärvat tillsammans "med fri förfoganderätt. Efter den sist avlidnes död skall kvarlåtenskapen fördelas mellan våra gemensamma arvingar i lika delar". Gäller detta testamente idag så att bara våra gemensamma barn får ärva oss? Min sambo har ett barn från ett tidigare förhållande som min sambo vill ska hållas utanför allt arv om så är möjligt. Vilken blir den eventuella skillnaden om jag dör före min sambo resp om min sambo dör först?
Ida Ljungberg |Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om det här hittar du i ärvdabalken (ÄB). Är testamentet fortfarande gällande och gäller det i så fall endast för gemensamma arvingar?Så länge testamentet uppfyller formkraven (skriftligt och bevittnat av två vittnen) samt inte har återkallats genom förstörande av testamentet eller motsvarande viljeuttryck så är det fortfarande gällande (10 kap. 1 och 5 §§ ÄB). Enligt ordalydelsen gäller testamentet enbart era gemensamma arvingar och omfattar således inte särkullbarnet från det tidigare förhållandet.Vad gäller för särkullbarnet (barnet från det tidigare förhållandet)?En bröstarvinge (ett barn) kan inte göras helt arvlös utan har alltid rätt till sin så kallade laglott. Laglotten utgör hälften av arvslotten, dvs. den del som hade tillkommit särkullbarnet om testamentet inte hade upprättats och fördelning alltså hade skett enligt den legala arvsordningen (7 kap. 1 § ÄB). För att särkullbarnet ska kunna få ut sin laglott krävs dock att denne påkallar jämkning i testamentet inom 6 månader (7 kap. 3 § ÄB).Vilken blir den eventuella skillnaden beroende på vem av er som avlider först?Skulle din sambo avlida först kan det få följden att hennes särkullbarn påkallar jämkning av testamentet så att hen får ut sin laglott direkt, vilket minskar den egendomsmassa som skulle ha utgått till dig enligt testamentet. Utan mer information om egendomsförhållandena är det tyvärr svårt att säga exakt hur det t.ex. skulle kunna påverka fastigheten. Skulle däremot du avlida först kan särkullbarnet få ut sin laglott först när din sambo avlider och tar då del av arvet efter din sambo men inte efterarvet efter dig.Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor. Ta också gärna kontakt med oss här om ni skulle vilja ha hjälp med någon ändring av testamentet. Med vänlig hälsning,

Komplettering, sambors arvsrätt

2019-03-31 i Sambo
FRÅGA |Fråga 2. är inte besvarad.Betr. våra önskemål: Kan dom uppfyllas genom att skriva ett nytt testamente?Kostar det 950 kr?
Megi Xukthi |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Fråga 2 Sambolagen aktualiseras i det konkreta fallet. Detta innebär att när en sambo går bort, genomförs bodelningen i enlighet med reglerna i sambolagen. Enligt sambolagen (2003:376) 8 § ska samboegendom ingå i bodelningen. Vad som utgör samboegendom framgår av sambolagen 3 §. Där sägs att bostad och bohag utgör samboegendom om egendomen har förvärvats för gemensam användning. Detta innebär att efter bodelningen skulle hälften av samboegendomen (bostad och bohag) tillfalla den efterlevande sambon och hälften skulle ingå i den avlidnes kvarlåtenskap. Beträffande eran önskemål om att den efterlevande sambon ska förfoga över bostad och bohag livet ut finns tyvärr inget sätt att garantera detta (eran önskemål skulle inte uppfyllas genom ett nytt testamente). Bröstarvingarna har rätt att få ut deras arvslott och denna rättighet kan inte inskränkas. Dock kan de själva välja att inte få ut deras laglott och inte påkalla jämkning i testamente, vilket skulle innebära att hela kvarlåtenskapen skulle tillfalla testamentagaren, dvs. den efterlevande sambon. Om bröstarvingarna begär ut deras laglott genom att påkalla jämkning i testamente, och om det inte finns andra tillgångar som kan teckna bröstarvingarnas laglott kommer den efterlevande sambon att behöva sälja bostaden och bohaget. Den efterlevande sambon kan även erbjuda att köpa ut bröstarvingarna för att undvika försäljningen av bostaden, dock bestäms fördelningen av kvarlåtenskapen vid bouppteckningen och går inte att bestämma i förväg.Angående kostnaderna för att upprätta ett nytt testamente var vänlig kontakta vår kundtjänst. Med vänliga hälsningar,

arv efter sambo

2019-03-31 i Sambo
FRÅGA |Har en fråga om arv och särkullbarn... Om jag och min särbo bestämmer oss för att köpa ett hus gemensamt och flytta ihop så menar jag på att vi borde gifta oss och/eller skriva testamente för att skydda oss båda två mot särkullbarnen, han har 4 barn sen innan och jag har 2, det finns inga gemensamma barn. Han däremot anser att barnen har rätt att ärva sin förälders del och vill inte skydda sig/mig från särkullbarn, han tycker att har man inte råd att lösa ut särkullbarnen vid en ev. bortgång så är det bara att sälja och flytta. Vilket ju är lätt för honom att säj och genomföra som tjänar betydligt mer än mig trots att han inte jobbar heltid vilket jag gör, så med sin inkomst har han betydligt lättare att kunna lösa ut mina barn om jag går bort än tvärtom. Är det vanligt att ers klienter tänker så och vad rekommendera ni mig? Själv så anser jag att jag inte bör köpa nått hus med denna mannen.
|Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om jag förstår din fråga rätt, så undrar du hur man som sambo vid köp av gemensamt hus kan bli ''skyddad'' vid sambons eventuella död. För att besvara din fråga tänkte jag först berätta lite om hur arvsreglerna ser ut vid samboende. Regler som gäller samboförhållande finns i sambolagen (här) och regler för arv återfinns Ärvdabalken (ÄB - här) SamboegendomSom samboegendom räknas sambors bostad och bohag ifall egendomen förvärvats för gemensam användning. (3 § sambolagen). I ditt fall så utgör huset samboegendom, eftersom ni har tänkt köpa det tillsammans för gemensamt bruk. Vad händer med huset om din sambo avlider? Enligt svensk lag så har sambo ingen arvsrätt. När en sambo avlider kan dock den andra sambon begära en bodelning, där samboegendomen fördelas mellan dödsboet och sambon. Begäran om bodelningen måste dock framställas senast när boteckningen förrättas. (8§ och 18§ sambolagen) Eftersom sambor inte ärver av varandra kommer din sambos del av egendomen fördelas efter arvsordningen i ÄB, och huset kommer i första hand gå till din sambos barn och deras respektive närmaste arvingar (2 kap. 1§ ÄB). Som du själv påpekat ovan kommer du i såfall i värsta fall vara tvungen att lösa ur särkullbarnen. Vad kan man göra i ditt fall? För att undvika situationen när du tvingas att lösa ur din sambos barn, hade jag personligen rekommenderat att upprätta ett testamente.Det kan vara värt att nämna till din sambo, att även om han testamenterar bort sin del av huset till dig, så får han aldrig kränka sina barns laglott. Hans barn har nämligen alltid rätt till hälften av den arvslott som de enligt lag har rätt till (7 kap. 1§ ÄB). Hans barn kommer alltså aldrig att stå utan arv, även om han väljer att testamentera bort sin del av huset till dig. Behöver ni hjälp med att upprätta ett testamente, så kan jag tipsa er om att boka en tid med en av våra jusrister (klicka här för mer information ) Hoppas du fick svar på din fråga, Mvh,

Sambors rätt till arv

2019-04-25 i Sambo
FRÅGA |HejHar en fråga angående sambolagen. Min mamma och hennes sambo köpte en bostadsrätt för ca 20 år sedan som de flyttade in i gemensamt. Nu har sambon avlidit och min fråga är här min mamma rätt att bo kvar i den. De har inga gemensamma barn men sambon har tre barn. Kan de kräva ut sin arvsrätt på bostadsrätten. De har inte skrivit några papper dem emellan. Min mamma är 87 och sambon var 92 när han avled.
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv hittas i ärvdabalken och för sambor finns vissa regler i sambolagen.I mitt svar kommer jag först att förklara allmänt om arv mellan sambor för att sedan besvara frågan om vad som gäller i din mammas fall.Arv mellan samborHuvudregeln i svensk arvsrätt är att sambor inte ärver varandra utan det är makar, bröstarvingar (barn eller barnbarn), syskon och föräldrar som har arvsrätt (2-3 kap ärvdabalken).Däremot, när en sambo avlider har den efterlevande sambon rätt att begära bodelning (8 § och 18 § sambolagen) om han/hon vill. Det innebär att den egendom som klassas som samboegendom (gemensam bostad och gemensamt bohag) ska delas lika mellan den efterlevande sambon och dödsboet efter den avlidne. Här kan också den efterlevande sambon få bostaden och bohaget på sin lott efter avräkning mot annan egendom (16 § SamboL). Det som händer med den avlidne sambons del är att dennes arvingar ärver det.Vad gäller i din mammas fall?Kan barnen kräva ut sin arvsrätt på bostadsrätten?Din mamma har ingen arvsrätt eftersom att dom var sambos och en sambo har ingen arvsrätt. Det är istället sambons barn som har arvsrätt efter sin förälder. Barnen har alltså rätt att ärva allt som deras pappa ägde, vilket innebär att barnen kan kräva ut sin arvsrätt på bostadsrätten om deras pappa ägde hela eller del av den. Däremot, om din mamma äger 100 % av bostadsrätten så har sambons barn ingen rätt att kräva ut sin arvsrätt på bostadsrätten.Har din mamma rätt att bo kvar i bostadsrätten?Om det är så att din mamma inte ägde lägenheten till 100 % och barnen har arvsrätt på bostadsrätten så kan hon begära bodelning. En bodelning är fördelaktigt för henne om hon äger en mindre andel av bostaden och bohaget. En bodelning innebär att hon har rätt till 50 % av bostaden och bohaget oavsett vem av samborna som har köpt vad. Bodelningen innebär också att hon har rätt att få bostaden på sin lott, vilket innebär att hon får bo kvar om hon kan betala barnen. Barnen till sambon kommer ha rätt till de resterande 50 %. Om din mamma vill behålla bostaden behöver hon antingen betala barnen i pengar eller bohag motsvarande värdet av 50 %.Hoppas du fått svar på din fråga!

Vem har rätt att ärva efter min sambo?

2019-04-24 i Sambo
FRÅGA |gifta och 3 barn , skilda i 3 år sedan sambo och förlovade i 14 år när 1 sambo dör . Vad gäller
Natalie Accord |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som vilka regler som aktualiseras när egendom ska fördelas efter din sambos bortgång. I mitt svar utgår jag ifrån att du varit gift med en person, som du har 3 barn med och som du sedan skilde dig ifrån, och att du tre år senare träffade en annan person som var din sambo i 14 år innan denne gick bort. De relevanta reglerna hittar du främst i Ärvdabalken (ÄB). Har det någon betydelse att du varit gift innan?Till att börja med vill jag nämna att ditt tidigare äktenskap saknar betydelse för hur din sambos egendom ska fördelas efter dennes bortgång. När du skilde dig från din make så upplöstes det avtalsmässiga band ni hade mellan er, vilket gör att det inte påverkar ditt nya förhållande. Inte heller har det någon betydelse att du har barn från ett tidigare äktenskap. Ärver sambos varandra?Utgångspunkten är att du som sambo inte har någon lagstadgad arvsrätt. Att du och din sambo var förlovade förändrar tyvärr ingenting. Det är först när två personer är gifta som de har en rätt att ärva efter varandra (ÄB 3:1). Det enda sättet en sambor kan ärva varandra är om de upprättar ett testamente där det framgår att de har för avsikt att efterlämna sin egendom till varandra i händelse av någons bortgång. Den begränsning som behöver tas hänsyn till här är att det inte går att göra sina barn arvslösa genom att testamentera bort all egendom till sin sambo. Barnen har nämligen alltid rätt att kräva ut sin laglott, vilket utgör hälften av vad de hade haft rätt till om något testamente aldrig skrivits (ÄB 7:1). Vem har rätt att ärva efter din sambo?Eftersom sambor inte ärver varandra så aktualiseras den vanliga arvsordningen. Om din sambo hade några egna barn så får de dela på kvarlåtenskapen (ÄB 2:1), och om sambo inte hade några egna barn så ärver dennes föräldrar och därefter syskon (ÄB 2:2). Jag hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Sambors arvsrätt

2019-03-31 i Sambo
FRÅGA |I vårt Testamente står det: "Undertecknade V och R, som "Sammanlever under äktenskapsliknande former" förordar härmed ..... I Testamentet står vidare att "den av oss som överlever den andra SKALL MED FRI FÖRFOGANDERÄTT ÄRVA ALL DEN AVLIDNES KVARLÅTENSKAP".Fråga 1: I Sambolagens §1, står det: "Med sambor avses två personer som "Stadigvarande bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden och har gemensamt hushåll""Denna lag gäller endast sådana samboförhållanden där ingen av samborna är gift. Lagen gäller sambornasgemensamma bostad och bohag". Fråga 2. Har vi "reglerat äganderätten till bohag och bostad med anledning av den enes bortgång"? Vi äger nu halva bostaden var. Vi vill: 1. att sambolagen skall gälla. 2.att den efterlevande skall skall ha "Nyttjanderätt" livet ut. 3. att först då skall bostaden säljas och dess värde då dess skulder avdragits tillfalla våra respektive särkullsbarn /arvingar i efterarv.
Megi Xukthi |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! När en sambo går bort, genomförs först med begäran av den efterlevande sambon, en bodelning. Enligt sambolagens (2003:376) 8 § ska samboegendom ingå i bodelningen. Vad som utgör samboegendom framgår av sambolagens 3 §. Där sägs att bostad och bohag utgör samboegendom om egendomen har förvärvats för gemensam användning. Efter bodelningen är genomförd ingår hälften av samboegendomen plus annan egendom som den först avlidne sambon ägde, i dennes kvarlåtenskap. Huvudregeln i svensk rätt är att sambor, till skillnad från makar ärver inte varandra. Dock har ni i det konkreta fallet ett testamente som har företräde till den allmänna arvsordningen. Det framgår av frågan att enligt testamentet ska den efterlevande sambon ärva den andra med fri förfoganderätt. Dock inskränker detta bröstarvingarnas rätt till deras laglott. Bröstarvingar (den avlidnes barn) har, oavsett vad som framkommer i testamentet, alltid rätt att få ut halva kvarlåtenskapen som laglott (som sedan ska delas lika mellan alla bröstarvingar) genom att påkalla jämkning i testamente (7 kap. 1 § och 3 § ÄB). Detta innebär att oavsett det upprättade testamentet, när ena sambon går bort, har dennes barn (gemensamma eller särkullbarn) rätt att omedelbart få ut sina laglott. Den andra halvan av kvarlåtenskapen ska sedan enligt testamentet tillfalla den efterlevande sambon med fri förgoganderätt. När även den efterlevande sambon har gått bort, ska denna andel gå tillbaka till den först avlidne sambos barn i enlighet med testamentet. Med Vänliga Hälsningar,

Vad gäller vid arv i ett tidigare samboförhållande?

2019-03-31 i Sambo
FRÅGA |Min bror köpte för ett antal år sedan en lägenhet tillsammans med en tjej, men sen gjorde de slut och hon flyttade och han köpte ut henne ur lägenheten. Efter ett år kom hon tillbaka och bodde hos honom en tid, sen köpte hon en lägenhet i en annan stad och fick jobb där, men de är fortfarande tillsammans och hon står skriven på hans adress. Vad gäller vid arv av min bror? Ingen av dem har barn.
Lovisa Sjöstedt |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Då det verkar som att de levt i ett samboförhållande tillämpar jag Sambolagen. Om man köper en bostad för gemensamt bruk blir den samboegendom, vilket innebär att man äger den tillsammans (3 § SamboL). Flyttar man isär kan man dela upp tillgångarna genom att göra en bodelning (8 § SamboL). Då din bror köpte ut sin f.d. sambo ur lägenheten har en bodelning skett. Det innebär att han är ensam ägare till lägenheten. Att hon är skriven på hans adress gör inte att hon får någon äganderätt till lägenheten då den upphörde i och med bodelningen.Vem som ärver regleras annars i Ärvdabalken. Sambos finns inte med i arvsordningen och ärver därför som utgångspunkt inte. Undantag är dels om ett testamente upprättats (9 kap. 1 § ÄB), dels det minimumbelopp som ska utgå till en sambo vid bodelning i den mån samboegendomen räcker till det (18 § andra stycket SamboL). För att över huvud taget räknas som ett samboförhållande måste man dock bo tillsammans och ha ett gemensamt hushåll (1§ SamboL), vilket gör att hon i vilket fall inte kan ses som en sambo då hon bor i en annan stad, även om hon fortfarande är skriven på hans adress.Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,