Vem ärver i samboförhållanden?

2020-10-18 i Sambo
FRÅGA |Hej,Jag undrar angående vad jag har rätt till som barnvid dödsfall av min pappa. Sambon är inte förtjust i oss, hans döttrar, och vill oss inte väl.Han och hans sambo som han är förlovad till bor i en villa som jag antar att han äger o står på då hans sambo inte har några pengar.Behöver jag oroa mig om vad som händer den dagen pappa väl går bort? Har hans sambo rätt till hans arv på något sätt och har hon någon rätt till huset? Hon har också egna barn som inte är med min pappa, dem har väl på något sätt inte rätt till hans pengar på något vis?Ska jag be honom skriva testamente för att vara säker på att det inte blir problem den dagen han går bort?Hon kommer ta all chans hon får till att få allt, vilket jag är rädd för. Vad är det som gäller och vad har jag och min syster rätt till?
Natascha Beck Hansen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna kring arvsrätt hittar vi i Ärvdabalken (ÄB) och reglerna kring vad som gäller i samboförhållanden hittar vi i Sambolagen (SamboL). Jag kommer i mitt svar både behandla det fall att er pappa var i samboförhållande vid hans dödfall, och det fall att han har gift sig med sambon vid dödsfallet.Vem har arvsrättArvsordningen delas upp i 3 olika arvsklasser. I den första arvsklassen befinner sig den avlidnas barn, de är så kallade bröstarvingar och har först rätt till den avlidnes egendom (2 kap. 1 § ÄB). I den andra arvsklassen hittar vi den avlidnes föräldrar och, om dessa inte är i livet, den avlidnes syskon (2 kap. 2 § ÄB). I den tredje och sista arvsklassen hittar vi den avlidnes mor- och farföräldrar och om dessa inte är i livet, så träder fastrar, farbröder, mostrar och morbröder in i deras ställe (2 kap. 3 § ÄB).Dödsfall i samboförhållandeHuvudregeln i svensk arvsrätt är att sambor inte ärver varandra – för att de ska ärva varandra krävs det att man skriver ett testamente. När ett samboförhållande upphör genom dödsfall så har den efterlevande sambon rätt att begära bodelning (8 § SamboL), detta innebär att den egendom som införskattats för gemensamt bruk under samboförhållandet, också kallat samboegendom, ska delas lika mellan den efterlevande sambon och dödsboet (den avlidnes arvingar) (3 § och 14 § SamboL). För bostaden spelar det roll ifall er pappa ägde denna innan samboförhållandet eller om villan köptes för att de skulle bo där tillsammans. Köptes bostaden för att de skulle bo där tillsammans, utgör den samboegendom och ska ingå i bodelningen vilket innebär att er pappas sambo har rätt till hälften av bostaden. Om bostaden däremot köptes innan samboförhållandet så kommer den inte ingå i bodelningen och den efterlevande sambon har i det fallet inte någon rätt till villan.När ett samboförhållande upphör genom dödsfall har den efterlevande sambon ett visst skydd genom den s.k. "lilla basbeloppsregeln". Denna innebär att sambon har rätt till egendom som motsvarar två prisbasbelopp (18 § andra stycket SamboL) – dvs. att om sambon efter bodelningen får ut mindre än detta så har denna rätt till att ur dödsboet få ut det som behövs för att komma upp till två prisbasbelopp som år 2020 är 94.600 kr.Om sambor gifter sigOm din pappa däremot gifter sig med hans sambo innan han går bort förändras situationen lite. Huvudregeln om den avlidna var gift vid dödstillfället är att den efterlevande maken ärver allt med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § första stycket ÄB) – dock gäller inte detta om den avlidna har barn utanför äktenskapet, vilket er pappa har. Ni kommer alltså fortfarande vara de enda som ärver er pappa. Dock finns det även här en skyddsregel för den efterlevande maken, som innebär att denne alltid har rätt att få ut egendom till ett värde om 4 prisbasbelopp inklusive det som denne fått ut genom bodelning – det är alltså det dubbla av skyddsregeln för sambor (3 kap. 1 § andra stycket ÄB).För att sammanfatta så ärver sambor inte varandra, förutom den egendom de får genom bodelning eller genom testamente. Det är istället du och din syster, som bröstarvingar, som ärver eran pappa i det fall han skulle gå bort – även i det fall att han gifter sig med sin sambo. Testamente behöver ni alltså inte upprätta eftersom att det främst är till för att frångå arvsreglerna som är skrivna i lagen.Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.Med vänliga hälsningar,

Arvsrätt för sambor

2020-10-02 i Sambo
FRÅGA |Min mor har varit sambo i över fyrtio år. De bor i ett hus som sambon förvärvade för oss alla att bo i. Mor hade tre barn innan de träffades och fick två barn med sambon. De bor fortfarande tillsammans. Vad händer när någon av dem dör? Ärver min mor något?
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Reglerna om samboförhållanden finns i sambolagen (SamboL) och det är därför hit jag kommer att hänvisa mina svar. Ett samboförhållande upphör när en av samborna avlider (2 § 1 st. 3 p. SamboL). När ett samboförhållande upphör av denna anledning ska bodelning ske (8 § SamboL). Sambornas gemensamma bostad och bohag är samboegendom, om det har införskaffats för gemensamt bruk (3 § SamboL). Som jag förstår det har din mors sambo införskaffat huset för gemensamt bruk och det är därför samboegendom. Vid bodelning ska sambornas andelar i samboegendomen beräknas (12 § SamboL). Här kan man alltså komma fram till att din mors sambo äger hela huset om han är den enda som har betalat för huset. Om det är så att både din mor och hennes sambo bidragit till kostnaderna av huset föreligger dock "dold samäganderätt" och din mor har rätt till hälften av huset. Ovan är dock inte "arv" i strikt juridisk mening, utan det innebär egentligen bara att din mor får det hon har äganderätt till. Sambor har inte arvsrätt i strikt juridisk mening och "övertar" således inte något som den andra sambon äger vid en eventuell död av andra. En sådan arvsrätt föreligger endast för makar (och stadgas i 3 kap. ärvdabalken). Om sambor önskar ärva varandra kan de upprätta testamente till förmån för den andra. Ett sådant testamente får emellertid inte strida mot laglotten som en sambos bröstarvingar har rätt till. Har du frågor om testamente eller laglott ber jag dig återkomma med en sådan fråga då jag inte vill att svaret ska "glida ifrån" ämnet. Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Om möjlighet att överta bostad efter avliden sambo

2020-09-23 i Sambo
FRÅGA |Min bror bor ihop med sambo som avlidit, sambon äger huset.Hur länge har min bror rätt att bo kvar ?
Madelen Henriksson |Hej, kul att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!Det framgår inte om din bror och hans sambo införskaffade bostaden gemensamt eller inte. Då du däremot väljer att berätta att sambon äger huset, utgår jag ifrån att sambon hade bostaden redan innan de valde att flytta ihop. För att kunna svara på din fråga kommer vi behöva att kika på sambolagen (SamboL) och ärvdabalken (ÄB).Bodelning kommer att skeDå din brors sambo har avlidit så kommer det att ske en bodelning enligt sambolagens regler (SamboL 8 §). I bodelningen kommer endast samboegendomen att fördelas mellan din bror och hans sambos arvtagare. Samboegendom är bland annat gemensam bostad och bohag. För att något däremot ska anses utgöra samboegendom och på så vis kunna bli föremål för en bodelning krävs det att det har köpts med avsikten att det ska användas av båda samborna gemensamt (SamboL 3 §). Vad jag har förstått det som utifrån din formulering så äger sambon huset och hade det redan innan de flyttade ihop. Bostaden är därför inte samboegendom och kommer inte att ingå i en bodelning.Möjlighet att överta bostadDet finns en regel i sambolagen som kan ge den ena sambon rätt att överta bostaden. För att regeln däremot ska kunna användas krävs det mycket. Finns det barn med i bilden och det kan anses vara skäligt för din bror att ta över bostaden kan det vara en möjlighet. Har din bror och hans sambo däremot inte haft barn tillsammans krävs det dock synnerliga skäl för att han ska kunna överta bostaden (SamboL 22 § stycke 1). Det kan därför vara svårt för din bror att överta huset med hjälp av den paragrafen.Rätt att bo kvarEftersom huset inte kommer bli föremål för en bodelning så kommer det istället att bli en del av sambons dödsbo. Dödsboet är bland annat det som den avlidna personen ägde. Det är sambons arvingar som därför kommer att överta bostaden (ÄB 2 kap). Exempel på arvingar är sambons barn, föräldrar och syskon. Som sambo saknar man arvsrätt vilket innebär att din bror inte har möjlighet att ärva.Arvingarna kommer bli så kallade dödsbodelägare. Med det menas att de har rätt till arv direkt. Detta för det är de som har hand om förvaltningen av dödsboet. Som dödsbodelägare bestämmer de när och hur arvet ska fördelas. Det är med andra ord din brors sambos arvingar som bestämmer hur länge din bror kommer att få bo kvar i huset ( ÄB 18 kap. 1 §).Sammanfattningsvis så är det din brors sambos arvingar som bestämmer hur länge han kan bo kvar i huset. Detta förutsatt att huset inte införskaffades med avsikten att de skulle bo gemensamt i det.Med vänliga hälsningar,

Vem ärver min gåva, sambo eller mina barn?

2020-09-09 i Sambo
FRÅGA |Är sambo sedan 26 år och vi har tre gemensamma barn 20,24,26 år.Jag har tagit över mina föräldrars sommarstuga som gåva . Vem ärver när jag går bort ? Behöver jag skriva testamente ? Kan våra barns respektive göra anspråk på sommarstugan och de är gifta eller sambo ?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Sambor har i Sverige ingen lagfäst arvsrätt. Istället kan sambor ge varandra en sådan rätt genom ett upprättande av testamente. Även om sambos inte ärver varandra har de fortfarande rätt att genomföra en bodelning om det inte finns ett samboavtal som stadgar annat, 8 § Sambolagen. Bodelningen innebär att den gemensamma samboegendomen dvs bostaden och bohaget, delas lika mellan den efterlevande sambon och dödsboet. Den gemensamma samboegendomen utgörs av bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning, 3§ Sambolagen. I samboegendomen ingår inte sådant som den ena sambon fått i gåva av någon annan, med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda egendom, 4§ p. 1 Sambolagen. Vad gäller bostad förutsätts till och med att det rör sig om eran permanentbostad vilket sommarstugan inte gör, 5§ Sambolagen. Men hänsyn till dessa omständigheter är sommarstugan således inte att betrakta som samboegendom och ska därför inte räknas med i bodelningen. Vad gäller dina barn har de alltid rätt till sin laglott. Laglotten utgör hälften av arvslotten, 7 kap. 1§ Ärvdabalken (ÄB). Denna del kan du inte inskränka genom testamente.Sammanfattning: Din sambo kommer inte per automatik ärva dig eftersom sambor inte har någon lagfäst arvsrätt. Önskar du att din sambo ska ärva dig råder jag därmed dig att upprätta ett testamente. För mer information om hur du upprättar en sådan se här. Jag vill erinra dig om att bara för att du väljer att upprätta ett testamente så har du inte fria tyglar att testamentera bort vad du vill. Dina barn kommer alltid ha rätt till sin laglott. Då bröstarvingar ingår i första arvsklassen kommer dina barn ha rätt till hela din kvarlåtenskap, såvida du inte testamenterat om något annat, 2 kap. 1§ ÄB. Alltså kommer dina barn ärva sommarstugan ifall du ej uppför något testamente. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Måste vi gifta oss för att ärva varandra?

2020-10-04 i Sambo
FRÅGA |Hej Jag och min sambo väntar vårt första barn.Vi äger ett hus tillsammans.Har börjat fundera på vem som ärver vad vid en bortgång.Om någon av oss går bort så har jag förstått att vårt barn ärver hälften av huset och alla tillgångar till den avlidne, men om vi är gifta så är det någon av oss som ärver allt.Men om vi då tecknar vars en livförsäkring, är det tillräckligt för att någon av oss ska ärva allt vid en bortgång och vårt gemensamma barn ingenting? Eller måste vi gifta oss ändå för att någon av oss ska ärva allt?
Klara Zethraeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur arv fördelas när man är sambos och hur du och din sambo kan säkra er ekonomiska ställning om en av er avlider.Frågor om arv regleras främst i Ärvdabalken (ÄB) och frågor om sambo i Sambolagen (SamboL).Precis som du säger så stämmer det att sambos inte ärver varandra, och att om man är gift så ärver man. Att man ärver allt som gift är en sanning med modifikation. Det finns andra regler som kan ändra fördelningen så som äktenskapsförord, enskild egendom och vissa typer av försäkringsersättningar. Men huvudregeln är att man ärver sin partner och att eventuella barn får ett "efterarv" när den kvarvarande maken avlider.Om man tecknar en livförsäkring så påverkar inte det rätten till arv oavsett om man är sambo eller gift. En livförsäkring är bara en ersättning som betalas ut till den kvarvarande som kan användas för att säkra en ekonomisk trygghet eller liknande.Om man vill ärva sin sambo gäller istället att man måste upprätta ett testamente. Där kan man styra att man t.ex. vill att bostaden ska ärvas av sambon. Däremot kan testamentet inskränkas av ert framtida barns rätt till laglott. Laglotten innebär att man som barn har rätt till en viss del av arvet oavsett vad testamentet säger, det handlar om 50% av hälften av arvet. Om bostaden då "tar" för stort utrymme av arvet kan man hamna i en situation där barnet lagligt kan kräva sin del.Om man istället är gift så ärver man indirekt sin make. Egentligen tar man hand om arvet som lämnats till barnet. Man ärver nämligen inte makens egendom med full äganderätt utan med något som kallas för fri förfoganderätt. Det innebär att man får bruka det man ärvt, men inte skänka eller testamentera arvet till någon annan. Det innebär helt enkelt att man ska kunna bo kvar i huset, leva med ungefär samma levnadsstandard man haft tidigare, men man får inte göra precis vad man vill med det man ärvt. När den kvarvarande maken avlider fördelas allt till eventuella barn eller andra arvingar om man inte testamenterat på något annat sätt. Här ska dock noteras att man inte får testamentera bort något av det arv som kommer från den tidigare maken.Om målet är att den efterlevande först ska ärva allt och barnet när den kvarvarande maken avlider är giftermål den enda vägen.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning

Kan man tilldela sambo hela dödsboets kvarlåtenskap?

2020-09-30 i Sambo
FRÅGA |Två sambor har levt tillsammans i mer än 50 år.De har 2 gemensamma och vuxna barn.När mannen avlider vill barnen att modern ska tilldelas/överta hela den efterlämnade kvarlåtenskapen.En bodelning omfattar ju enbart gemensam bostad och gemensamt bohag.Kan man i bodelning ändå tilldela den efterlevande sambon dödsboets hela kvarlåtenskap, bestående av fast egendom, bankmedel och värdepapper?
Minna Grahn |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Svaren på din fråga finns i Ärvdabalken (ÄB) och Sambolagen (SamboL).Huvudregeln enligt svensk rätt är att sambor inte ärver varandra utan det är endast makar, bröstarvingar (barn eller barnbarn), syskon och föräldrar som har arvsrätt vilket regleras i ÄB. När en sambo avlider har dock den efterlevande sambon rätt att begära bodelning, 8 § (här) och 18 § SamboL (här). I bodelningen kommer endast gemensam bostad och bohag delas upp.Ett sätt att fördela arvet så att sambon får hela dödsboets kvarlåtenskap är genom testamente där man kan testamentera bort hela sin egendomen till sin sambo. Bröstarvingar har dock alltid rätt att, genom jämkning av ett testamente, få ut sin laglott av arvet, 7 kap. 3 § ÄB (här). Laglotten utgörs av halva arvslotten som enligt lag tillkommer bröstarvingen, 7 kap. 1 § ÄB (här). Även om en sambo testamenterar hela sin egendom till sin sambo går det alltså inte att tilldela den efterlevande sambon hela dödsboets kvarlåtenskap.Barnen kan välja att inte klandra testamentet och därmed avstå att få ut sin laglott om de vill att modern ska få hela kvarlåtenskapen. I sådant fall får den efterlevande sambon hela kvarlåtenskapen.Hoppas att detta gav svar på din fråga!

Kan min sambos barn tvinga mig flytta från hans hus om han dör?

2020-09-14 i Sambo
FRÅGA |Jag planerar att flytta till mitt särbos hus. Han äger huset och han har två barn. På vilket sätt kan jag skydda mig för att hans barn inte kan tvinga mig att flytta från huset om det händer att min särbo går bort före mig?
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag använda mig av ärvdabalken (förkortas ÄB).Som du möjligen är medveten om ärver inte sambos varandra. Din sambos barn kommer därför ärva huset om han går bort innan dig. För att skydda sig från en sådan situation kan ni antingen gifta er, då kommer du nämligen ärva din partner först (3 kap. 1 § ÄB), eller så föreslår jag att din sambo skriver ett testamente. Din sambo kan alltså testamentera så stor del av huset som möjligt till dig. Här ska dock påpekas att hans barn har rätt till sin laglott (7 kap. 1 § ÄB). Är situationen sådan att din sambos egendom enbart eller framförallt utgörs av huset så kommer du sannolikt inte kunna få möjlighet att äga detta själv genom ett testamente, utan hans barn kommer få äga sin del genom deras arvsrätt som bröstarvingar.Vill ni ha hjälp att skriva ett testamente så rekommenderar jag varmt att ni använder er av Lawlines avtalstjänst. Där får ni en mall som god vägledning i skrivandet av testamentet, dessutom till ett fast och förmånligt pris, klicka på följande länk för att komma till sidan: https://new.lawline.se/products/1Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Har syskon till avliden sambo rätt att ärva samboegendom?

2020-09-09 i Sambo
FRÅGA |Jag äger en villa till 100 procent min sambo dog har hennes syster rätt at ärva mina tillgångar och villan
Madelen Henriksson |Hej! Tack för att du har valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga.Jag vill börja med att beklaga sorgen. Utifrån det du har skrivit tolkar jag din fråga som att du undrar om din sambos syster har rätt till en del av dina tillgångar i och med din sambos bortgång. Vidare förstår jag det som att villan utgjorde er bostad. Detta kommer vara utgångspunkterna när jag svarar på din fråga.Aktuell lagstiftningFörhållandet mellan sambos regleras i sambolagen ( förkortat SamboL) och vi kommer därför att titta i den.Bodelning vid sambos bortgångVillan, möbler och liknande bohag i villan är något som utgör så kallad samboegendom (3 § SamboL). Ett krav som ställs upp för att något ska anses utgöra samboegendom är dock att egendomen har införskaffats för gemensam användning. Har inte bostaden införskaffats för gemensamt bruk, det vill säga om du hade villan redan innan planer på att samboförhållandet skulle ingås, så är den inte samboegendom. Egendom som däremot har förvärvats för gemensamt bruk kommer att delas lika genom bodelning om någon av de samboende begär det (8 § SamboL). Vid en bodelning skulle således all samboegendom att delas lika mellan dig och din sambos syster.Vem kan kräva bodelning? För att din sambos syster ska ha rätt till villan samt dina tillgångar skulle det krävas att du som efterlevande sambo begär en bodelning. Bodelning vid ena sambons dödsfall är något som enbart efterlevande sambo kan kräva. Systern har därför inte möjlighet att kräva en sådan (18 § SamboL). Du har ingen skyldighet att begära en bodelning och kan därför välja att inte göra det. Sammanfattningsvis Skulle det vara så att du väljer att begära en bodelning så kommer ni dela på all samboegendom. Väljer du att inte begära en bodelning så kommer inte en hälftendelning att ske av samboegendomen. Du kommer då att få behålla din egendom du har införskaffat medan din sambos syster har rätt till den egendom som din sambo har införskaffat. Med vänlig hälsning,