Skillnaden mellan arvsrätten för gifta och sambos

2021-09-07 i Sambo
FRÅGA |Jag och min sambo har ett barn ihop. Vi är inte gifta. Vad händer med min egendom om jag dör? Vi äger en lägenhet ihop, och jag har även investeringar i fonder.Om jag dör vill jag att min egendom går till min sambo, och eventuellt delar av den till mitt barn. Styr jag detta genom att skriva ett testamente? Bör jag anlita en jurist för att skriva testamentet?
Victoria |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar arvsrätten vilket regleras i ärvdabalken (ÄB) och jag kommer vidröra hur ert samboskap påverkar arvsrätten. För att besvara frågan om vad som händer med din egendom vid bortgång så måste jag ge en överblick av den svenska arvsrätten.Ett viktigt påpekande är att arvsmöjligheterna för en sambo i jämförelse med en make står i stark kontrast mot varandra inom svensk rätt. Jag kommer skildra detta förhållande nedan.Hur ser arvsrätten ut i Sverige?Hur arvet efter någon fördelas regleras i 2 kap. ÄB och kallas för den legala arvsordningen. Däri uppställs en prioriteringsordning mellan olika arvsberättigade som kallas för olika arvsklasser. Den första arvsklassen ärver före den andra arvsklassen och den andra arvsklassen före den tredje.För sambos (som gäller i ditt fall)Den första arvsklassen omfattar avkomlingar till den avlidna (2 kap. 1 § ÄB). Dessa kallas för bröstarvingar och kommer ärva kvarlåtenskapen efter den avlidna jämnt fördelat. Exempelvis så har du och din sambo ett gemensamt barn – då kommer detta barn ärva dig i helhet. Det finns två ytterligare arvsklasser men eftersom ert barn ärver dig så kommer all din kvarlåtenskap tillfalla denne.För äkta makarHär gäller fortfarande att det är den första arvsklassen (bröstarvingar; ert barn) som ärver dig. Däremot, förutsatt att det äkta paret har ett gemensamt barn, så kan den efterlevande maken ärva all egendom som barnet skulle ha ärvt, se 3 kap. 1 § ÄB. Barnet får i stället ut arvet från den avlidna maken efter att den efterlevande maken också har gått bort.Vad händer med din egendom vid bortgång?Detta innebär att den efterlevande partnern endast ärver den avlidna maken (enligt svensk arvsrätt) om dessa är gifta. Ifall man är sambos så omfattas man inte av regeln (se 3 kap. 1 § ÄB ordvalet "maken").Om du skulle gå bort så skulle alltså inte din sambo ärva dig (och motsatta förhållande gäller om din sambo gick bort) – all egendom skulle ärvas av ert gemensamma barn.Hur kan du se till så att din egendom fördelas mellan din efterlevande sambo och ert gemensamma barn?Precis som du påpekat i din fråga så kan detta ske genom ett upprättande av testamente. Genom ett upprättande av ett sådant så åsidosätts de svenska arvsreglerna. På detta sätt så kan du också fördela särskild egendom mellan din efterlevande sambo och ert gemensamma barn.För att upprätta ett testamente så måste flera formkrav uppfyllas: (10 kap. 1 § st. 1 ÄB).1. Testamentet ska upprättas skriftligt2. Testatorn ska underteckna testamentet och detta ska bevittnas av två personer3. Dessa vittnen ska även skriva under handlingen4. Vittnena ska förstå att handlingen som upprättats är ett testamenteDärutöver så gäller flera regler som komplicerar förfarandet: exempelvis så måste vittnena vara över 15 år gamla och får inte stå med som testamentstagare i testamentet (10 kap. 4 § st. 1 ÄB). För att undvika att missa ett formkrav (som medför att testamentet blir rättsligt ogiltigt) så skulle jag rekommendera dig att boka en tid hos en jurist. Du kan boka en tid med en av våra jurister på Lawline på denna länk.Jag hoppas du fick svar på din fråga,

Vem ärver i ett samboförhållande?

2021-08-17 i Sambo
FRÅGA |En man 55 år begick självmord efter hans dotter tog sitt han var sambo med ny kvinna i 2 år och har nu bara föräldrar o syskon kvar. Han hade skrivit en vanlig lapp att han ville att sambon ärver allt men lappen var ej bevittnad så hur är lagen då ? Ärver hon hus m m förr hon äger inte där varken hus eller bil men den tog dom direkt. Tack på förhand. Mvh.
Natascha Beck Hansen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar hur det fungerar med arv i samboförhållanden. Jag kommer i mitt svar börja med att redogöra för arvsordningen enligt lagen, sedan kommer jag gå igenom vad som gäller för dödsfall i samboförhållanden. Reglerna kring arvsrätt hittar vi i Ärvdabalken (ÄB) och reglerna kring vad som gäller i samboförhållanden hittar vi i Sambolagen (SamboL).Arvsordningen Arvsordningen delas upp i 3 olika arvsklasser. I den första arvsklassen befinner sig den avlidnas barn, de är så kallade bröstarvingar och har först rätt till den avlidnes egendom (2 kap. 1 § ÄB). I den andra arvsklassen hittar vi den avlidnes föräldrar och, om dessa inte är i livet, den avlidnes syskon (2 kap. 2 § ÄB). I den tredje och sista arvsklassen hittar vi den avlidnes mor- och farföräldrar och om dessa inte är i livet, så träder fastrar, farbröder, mostrar och morbröder in i deras ställe (2 kap. 3 § ÄB).Dödsfall i samboförhållandeHuvudregeln i svensk arvsrätt är att sambor inte ärver varandra – för att de ska ärva varandra krävs det att man skriver ett testamente. När ett samboförhållande upphör genom dödsfall så har den efterlevande sambon rätt att begära bodelning (8 § SamboL), detta innebär att den egendom som införskattats för gemensamt bruk under samboförhållandet, också kallat samboegendom, ska delas lika mellan den efterlevande sambon och dödsboet (den avlidnes arvingar) (3 § och 14 § SamboL).För att ett testamente ska anses vara giltigt enligt lag så ska flera formkrav vara uppfyllda. Först så måste testamentet vara skriftligt, därutöver måste det vara undertecknat av både testatorn (d.v.s. den som skriver testamentet) och två vittnen som ska vara närvarande samtidigt (10 kap. 1 § ÄB). Eftersom att det framgår av din fråga att lappen som mannen hade skrivit inte var bevittnad, så kan denna lapp inte utgöra ett testamente.Skydd för efterlevande sambo – lilla basbeloppsregelnNär ett samboförhållande upphör genom dödsfall har den efterlevande sambon dock ett visst skydd genom den s.k. "lilla basbeloppsregeln". Denna innebär att sambon har rätt till egendom som motsvarar två prisbasbelopp (18 § andra stycket SamboL) – dvs. att om sambon efter bodelningen får ut mindre än detta så har denna rätt till att ur dödsboet få ut det som behövs för att komma upp till två prisbasbelopp som år 2021 uppgår till 95.200 kr.För att sammanfatta så ärver sambor inte varandra, förutom den egendom de får genom bodelning eller genom testamente. Eftersom att det inte finns något testamente i detta fall så är det i stället den avlidne mannens föräldrar som ärver kvarlåtenskapen efter honom enligt arvsordningen då det inte finns några bröstarvingar.Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.Med vänliga hälsningar,

Har min pappas sambo, tillika fästmö, rätt att ärva honom?

2021-08-08 i Sambo
FRÅGA |Hej! Min mamma dog 2014 och pappa bor kvar i deras bostad (villa värderad till 2,4 miljoner), bil, motorcyklar och har kvar aktieportfölj på ett par miljoner + sparpengar osv. (jag och min syster har alltså inte fått ut arv efter mamma då pappa (79år) fortfarande lever) Det finns dessutom mycket i husen (2 hus) som är från våra mor- och farföräldrar förutom alla saker, möbler, smycken osv som är från våra föräldrar.För ca 3 år sedan träffade han en ny kvinna och de är idag sambor och förlovade. Hon flyttade till pappa i huset. Hon hade inte mycket utan bodde i en 2:a och tog med sig en del därifrån till huset. Hon har börjat prata mycket om att hon inte har något, att hon inte kommer att ha råd att flytta den dagen pappa dör osv. Nu senast kom det dessutom upp att hon inte tycker att pappa ska ligga i vår familjegrav. Men framförallt mycket prat om att hon inte äger något och att hon inte har pengar. Vår rädsla är att hon kan ärva honom och att vi då förlorar hus och ägodelar från honom och mamma. Pappa har inte skrivit något testamente. Kan hon ärva honom som det ser ut idag? Kan hon och hennes barn få del i pappas och mammas hus och ägodelar? (pengarna är inte lika viktiga) Både jag och min syster vill behålla huset då det är pappas mormor och morfars gamla hus. Och alla saker de har, har stort affektionsvärde för oss.
Casper Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att din pappa inte har förordnat om sin kvarlåtenskap genom testamente och att du undrar om hans sambo, tillika fästmö, har rätt att ärva honom. Frågan regleras dels i ärvdabalken (ÄB), dels i äktenskapsbalken (ÄktB) och dels i sambolagen (SamboL).Efterlevande fästman/fästmö saknar arvsrätOm arvlåtaren (d.v.s. den avlidne) var gift, ska kvarlåtenskapen tillfalla hans eller hennes efterlevande make (3 kap. 1 § första stycket första meningen ÄB). Med makar förstås två personer som har ingått äktenskap med varandra (1 kap. 1 § ÄktB), varför den ovannämnda bestämmelsen inte riktar sig till efterlevande fästman och/eller fästmö. Din pappas fästmö har alltså inte rätt att ärva honom enbart på grund av deras förlovning.Sambor ärver inte varandra – men den efterlevande sambon har rätt att begära bodelning Av din fråga framgår även att din pappa och hans fästmö är sambor. Sambor ärver i regel inte varandra. Vid den ena sambons död har den efterlevande sambon dock rätt att begära bodelning, i vilken den s.k. samboegendom ska delas lika mellan den efterlevande sambon och den avlidne sambons dödsbo (8 § och 18 § SamboL). Samboegendomen utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag (3 § SamboL).Vad utgör sambornas gemensamma bostad? För att en bostad ska anses som sambornas gemensamma måste den innehas av någon av dem (5 § SamboL). Det avgörande är alltså inte vem av samborna som äger bostaden. Även om enbart den ena sambon har betalat för bostaden, ses den som sambornas gemensamma, om:- den har förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL)- den är avsedd som sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål (5 § SamboL).När anses bostaden vara förvärvad för gemensam användning?Bostaden anses vara förvärvad för gemensam användning om samborna vid förvärvet hade för avsikt att den skulle användas gemensamt. Vanligtvis anses därför inte en bostad vara förvärvad för gemensam användning om den förvärvades innan samborna träffades.Vad utgör sambornas gemensamma bohag? Med sambornas gemensamma bohag förstås möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet (6 § SamboL). Precis som med sambornas gemensamma bostad (Se ovan) krävs inte att bohaget ägs av båda samborna, men det måste ha förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Vad gäller i ditt fall? Slutsatsen är att din pappas fästmö inte har rätt att ärva honom enbart på grund av att de är sambor och förlovade med varandra. Eftersom de är sambor har hon emellertid rätt att begära bodelning vid din pappas frånfälle. Vid bodelningen ska i så fall deras gemensamma bostad och bohag delas lika. I och med att din pappa inte har förvärvat huset och ägodelarna i fråga för att använda gemensamt med sin nya fästmö kommer det dock inte att ingå vid en eventuell bodelning. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Ärver min sambos barn även mig?

2021-08-02 i Sambo
FRÅGA |Jag är sambo men har inga egna barn. Min sambo har 2 barn ifrån tidigare förhållande.Om min sambo dör före mig, ärver hennes barn även pengar på mitt bankkonto? Mina föräldrar är avlidna. Har 2 syskon.Mvh
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det korta svaret är att din sambos barn inte har arvsrätt efter dig och att de därmed inte kommer att ärva något från dig, inte heller pengar på ditt bankkonto. När ett samboförhållande upphör på grund av att en av samborna avlider kan dock det på begäran genomföras en bodelning vilket kan innebära en egendomsförflyttning och likadelning mellan samborna vilket kan påverka vad som går i arv till sambons barn. Jag beskriver förfarandet mer ingående nedan, både hur det går till när en sambo avlider och vem som har arvsrätt. Vad händer om min sambo avlider innan mig?När ett samboförhållande upphör på annat sätt än att samborna ingår äktenskap kan en bodelning genomföras förutsatt att någon av samborna begär det (8 § sambolagen). När samboförhållandet upphör genom att en av samborna avlider är det dock endast den efterlevande sambon som har rätt att begära bodelning (18 § sambolagen).En bodelning innebär att sambornas gemensamma bostad och bohag delas upp och fördelas mellan samborna. I bodelningen ska endast samboegendom ingå vilket utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag förutsatt att det förvärvats för gemensamt bruk (3 § sambolagen). Egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål utgör exempelvis inte samboegendom (7 § sambolagen). Inte heller sambornas banktillgångar utgör samboegendom eftersom det varken är bostad eller bohag.Om en bodelning genomförs beräknas först sambornas andelar i samboegendomen och avdrag för skulder görs. Vad som då återstår av samboegendomen läggs samman och delas sedan lika mellan samborna (12-14 § sambolagen). Det som den avlidna sambon erhåller i bodelningen utgör tillsammans med dennes enskilda egendom dennes kvarlåtenskap och det som går i arv till arvingarna.Vem har rätt till arv när man avlider?I Sverige finns en legal arvsordning som tillämpas när den avlidne inte upprättat något testamente. Sambor ingår inte i den legala arvsrätten och har därmed ingen arvsrätt av varandra om det inte finns ett testamente som föreskriver arvsrätt. Enligt den legala arvsordningen är det i första hand den avlidnes bröstarvingar, dvs barn, som har rätt till arv. Varje bröstarvinge ärver lika stor andel, så om man har två bröstarvingar ärver de 50 % av kvarlåtenskapen vardera (2 kap. 1 § ärvdabalken). Om den som avlider inte har några bröstarvingar går arvet istället till den avlidnes föräldrar. Är föräldrarna avlidna går arvet istället vidare till den avlidnes syskon som ärver sin förälders andel av arvet (2 kap. 2 § ärvdabalken).Om den avlidne varken har bröstarvingar, föräldrar, syskon eller syskonbarn går arvet till dennes mor- och farföräldrar och/eller deras barn, dvs den avlidnes morbröder, mostrar, farbröder och fastrar (2 kap. 3 § ärvdabalken).Om din sambo avlider skulle således hennes barn ärva hennes kvarlåtenskap i egenskap av bröstarvingar. Om du avlider skulle ditt arv istället gå till dina syskon enligt den legala arvsordningen. Vill man ändra vem som ärver en när man avlider kan man upprätta ett testamente. SammanfattningOm din sambo avlider innan dig har du rätt att begära bodelning om du vill. Gör du inte det genomförs ingen bodelning och vardera sambo behåller sitt eget. Om din sambo inte upprättat något testamente är det hennes barn som ärver hela hennes kvarlåtenskap. Barnen har endast arvsrätt från henne och inte från dig såvida du inte har adopterat barnen eller testamenterat till dem. Din sambos barn kommer alltså inte att ärva från dina banktillgodohavanden. Det som skulle kunna påverka barnens arv är om du begär bodelning och er gemensamma samboegendom omfördelas och delas lika mellan er. Det som den avlidna sambon erhåller i en bodelning utgör en del av dennes kvarlåtenskap och går därför i arv till barnen. Banktillgodohavanden ingår dock inte i en bodelning mellan sambor eftersom det inte utgör varken bostad eller bohag. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Räknas gåva till sambo som förskott på arv?

2021-08-20 i Sambo
FRÅGA |Hej, Jag har en fråga om arvsrätt och gåva av fastighet. Min pappa som nu är pensionär skiljde sig för många år sedan, då jag var barn. Han bodde kvar i huset och min mamma flyttade ut. Jag och min bror bodde växelvis hos mamma och pappa. Efter några år träffade pappa en ny kvinna som flyttade in i huset och efter ytterligare ett par år dom ett barn. Ca 10 efter att pappas nya kvinna flyttat in i huset skrev han över halva huset som en gåva till sin nya kvinna men valde att stå kvar på alla lån själv. Dom är sambo. Min pappa är äldre än sin sambo. Min fråga är vad som gäller om min pappa skulle gå bort. Hur påverkar min pappas gåva av halva huset arvet? Kan gåvan räknas som ett arv i förtid till sambon och ska isåfall värdet på gåvan räknas från hennes tillgångar den dag hon går bort och då gå tillbaka till mig och min bror som arv från pappa? Vad gäller för de lån som han valde att stå kvar på? Ska halva värdet av lånen också räknas av hennes tillgångar? MVH undrande särkullbarn
Moa Lundqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arvsrätt vid samboskap?Till skillnad från makar så har sambos ingen arvsrätt efter varandra vilket innebär att din pappas arv enligt lag kommer att gå till dig och din bror då barn tillhör den första arvsklassen och därmed har den första rätten till arv (2 kap. 1 § ärvdabalken). Denna lagregel gäller så länge det inte finns något testamente som anger annat. Eftersom sambos saknar arvsrätt enligt lag betraktas inte gåvan som ett förskott på arv. Skulder vid dödsfallNär någon avlider så övertar dödsboet dennes tillgångar och skulder. Det är sedan tillgångarna i dödsboet som ska betala skulderna. Om skulderna inte kan täckas så kommer dessa att skrivas av. Detta innebär att hans sambo inte kommer att bli betalningsskyldig för lånen när han avlider. SammanfattningSambos har ingen arvsrätt vilket innebär att gåvan inte anses vara ett förskott på arv. En sambos arv går först till dennes barn. En efterlevande sambo kan erhålla en del av arvet om det finns ett testamente som anger detta. Den avlidnes skulder övertas av dödsboet och dessa betalas med dödsboets tillgångar, även om sambon ärver så kommer hon inte att behöva betala skulderna.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Kan min pappas partner med stöd av sambolagen göra anspråk på hans bostadsrätt?

2021-08-14 i Sambo
FRÅGA |Min pappa har gått bort och därför har det uppstått frågor gällande bostadsrätten som han äger. Hans partner valde att flytta in och folkbokföra sig i hans lägenhet ca 6-7 veckor innan han gick bort. Hon står fortfarande folkbokförd 6 veckor efter hans bortgång på hans adress och har nycklar till hemmet men hon har inte bott sovit i hans lägenhet sen han avlidit. Dom har aldrig bott ihop tidigare utan hon har en egen lägenhet och dom träffas bara 3 dagar i veckan. Det är min pappa som står som ägare till lägenheten och han har inget testamente som säger något annat. Det jag undrar är om hon kan på något sätt försöka få en ägarandel i lägenheten pga sambolagen? Samt har jag behörighet att byta lås på lägenheten då hon vägrar ge tillbaka nycklarna?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Min bedömning utifrån den information som framgår av ditt brev, är att bostadsrätten tillfaller dig i arv efter din pappa. Nedan följer en förklaring.Är sambolagen tillämpligFör att sambolagen ska kunna tillämpas måste din pappa och hans partner vara sambos. Med sambos avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande, se 1 § sambolagen. I ditt brev framgår det att de tidigare inte levde tillsammans mer än tre dagar i veckan, och att partnern flyttade in sex till sju veckor innan din pappa gick bort.Med stadigvarande menas att de ska ha bott tillsammans i minst sex månader. Trots det har det i tidigare rättsfall ansetts föreligga ett samboförhållande då tiden varit kortare och annat boende funnits. En sammantagen bedömning av olika omständigheter kan då bli avgörande. Exempelvis om de är folkbokförda på samma adress och har gemensamma barn, anses de troligtvis vara sambos. Jag tolkar ditt brev som din pappa inte hade några barn tillsammans med partnern. Har partnern dessutom haft eget boende talar det för att de inte hade gemensam ekonomi. Den korta tiden de bodde tillsammans, samt att inga andra starka skäl som testamente, ömsesidig förmånstagarförordnande till livförsäkring eller samboavtal finns, talar det för att de inte är sambos. De omfattas troligen därför inte av sambolagen. Skulle det mot förmodan anses att de var sambos måste det utredas om bostaden var samboegendom.SamboegendomSamboegendom är den bostad och det bohag som förvärvats för gemensamt bruk, oavsett vem som har betalat bostaden eller bohaget, se 3 § sambolagen. Din pappa har haft bostadsrätten redan innan de blev sambos, vilket innebär att bostadsrätten inte är samboegendom. Hon kan därmed inte göra anspråk på bostadsrätten. En sambo ärver inte efter den avlidne sambon om det inte finns ett testamente.Det finns dock ett undantag för övertagande av bostaden. Trots att bostaden inte är samboegendom kan det om det föreligger synnerliga skäl finnas möjlighet för den andra sambon att ta över bostaden. Typiskt sett rör det sig om att partnern är gravid med din pappas barn, se 22 § sambolagen. Denna lag tillämpas restriktivt. Skulle det finnas sådan möjlighet måste partnern lösa ut dig ur bostadsrätten, eftersom det är du som ärver den.BröstarvingeDu som barn till din pappa räknas som bröstarvinge. Det innebär att du är närmsta arvinge efter honom, se 2 kap 1 § ärvdabalken. Även om din pappa skulle ha testamenterat bort lägenheten till hans sambo, skulle du kunna klandra testamentet, och kräva åtminstone hälften av arvet efter din far. Hälften av din arvslott kallas för laglott, se 7 kap 1 § ärvdabalken.I ditt fall förekommer det inget testamente vilket innebär att du ärver all kvarlåtenskap efter din pappa. Därmed även bostadsrätten. När arvsskiftet är klart efter din pappa måste partnern lämna bostaden. Annars kan du kontakta kronofogden för avhysning.SammanfattningMed stor sannolikhet var din pappa och hans partner inte sambos enligt sambolagen. Skulle de mot förmodan räknas som sambos, utgör inte bostaden samboegendom, eftersom den inte förvärvades för gemensamt bruk. En sambo ärver inte efter den avlidne sambon. Du är bröstarvinge och ärver därför hela kvarlåtenskapen efter din pappa. Om du behöver hjälp med att genomföra ett arvskifte, är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Vad ingår i lösöre vid dödsfall som sambo?

2021-08-03 i Sambo
FRÅGA |Min sambo dog och jag ärver halva hans hus och lösöret.Hans söner ärver resten.Vad ingår i lösöre?Jag förstår att porslin, möbler och sådana saker ingår. Min sambo hade en massa cigarrer - dessa har sönerna och jag redan delat på. Han samlade även på sprit. Är detta lösöre? Givetvis ska de få ta del av hans whiskysamling så klart. Vill bara veta?Tror inte att grabbarna är giriga - men har hört kommentaren. "Pappa gav ju dig halva huset och halva bohaget". Obehagligt att ha hört! Vi har levt ihop i 13 år - han dog så snabbt...
Daniel Högström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är såklart tillåtet att fritt dela upp egendom som ni kommer överens om, men jag har i mitt svar utgått från hur lagen är utformad i händelse av att ni inte kommer överens. Först vill jag bara förtydliga att sambo ärver inte varandra, om det inte finns ett testamente. Lösöre är en bred term som innebär alla lösa saker. Från sambolagens utgångspunkt så nämns bohag, vilket inte är samma sak som lösöre utan en snävare term. T.ex. är en bil lösöre men en bil utgör inte bohag. Lösöre är inte en term som används vid bodelning för sambo. Om en sambo avlider ska, om den andra sambon kräver det, en bodelning göras och samboegendomen fördelas (8 § sambolagen). Som samboegendom räknas bostad och bohag som är införskaffat för gemensamt bruk (3§).Det innebär alltså att egendom som inte inköpts under samboförhållandet och inte varit avsett att nyttjas gemensamt ingår inte i en bodelning. T.ex. möbler som ena parten haft med sig från tidigare bostäder innan samboförhållandet räknas inte som samboegendom eftersom det inte är köpt för gemensamt bruk.Proslin, möbler och saker för ett gemensamt hem räknas vanligtvis som samboegendom, om det är köpt under samboförhållandet (6 §). För att avgöra om cigarr- och spritsamlingen ska räknas som samboegendom måste en bedömning av syftet med köpen av samlingarna göras. Därför behöver en bedömning göras av omständigheterna i just ditt fall, men generellt är min uppfattning att om syftet med en samling är gemensamt och en samling för båda parterna så utgör en samling samboegendom. Om syftet med en samling är tydligt att samlingen bara tillhör en av parterna är min bedömning att samlingen inte utgör samboegendom och då inte ingår i bodelningen.Sammanfattningsvis kan alltså sägas att sambor ärver inte varandra men vid ett dödsfall kan en bodelning göras där all samboegendom fördelas. Som samboegendom räknas som huvudregel bara bostad och bohag som är inköpt för gemensamt bruk och/eller till det gemensamma hemmet.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Efterlevande sambos rätt till den gemensamma bostaden

2021-07-30 i Sambo
FRÅGA |Om man äger ett fritidshus tillsammans och har delat på alla kostnader, vem har då rätt till huset vid dödsfall och behöver man lösa ut sambons barn?
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att utgå från bestämmelserna i sambolagen (2003:376) och för att besvara din fråga. Sambor har som utgångspunkt ingen arvsrätt gentemot varandra utan den rätten tillhör endast arvlåtarens arvingar. Förutsatt att testamente inte finns kommer arvlåtarens barn ha full rätt till dennes kvarlåtenskap. Vid ena sambons bortgång så upphör samboförhållandet (2 § sambolagen). Efterlevande sambo kan då begära bodelning (8 § sambolagen) där samboegendomen delas lika mellan de två parterna. Som samboegendom räknas den gemensamma bostaden och bohaget (3 § samboegendomen). Med gemensamma bohaget menas möbler och liknande. Detta resulterar i att hälften av fritidshuset går till efterlevande sambon medan andra halvan går vidare till dödsboet för att senare gå till arvlåtarens barn. Efterlevande sambo har en möjlighet att överta bostaden om det kan anses skäligt, men om bostadens värde överstiger den efterlevande sambons andel av samboegendomen måste denne ersätta dödsboet för det (16 § 2 stycket sambolagen). Så i grund och botten måste den efterlevande sambon för att få behålla bostaden ersätta dödsboet med värdet på den avlidnes andel av bostaden. Detta kan göras genom att tillgodose dödsboet med egendom ur samboegendomen. Det som räknas till denna egendomen är som jag nämnde tidigare det gemensamma bohaget, alltså möbler osv. Ifall det inte räcker till måste resterande del betalas med pengar (17 § sambolagen). Värt att nämna är att arvtagarna även kan bli delägare i fritidshuset enligt reglerna i samäganderättslagen. Arvingarna kommer då att gå in i arvlåtarens position och således bli delägare i fritidshuset. Ett samtycke från alla delägare kommer då att krävas vid förvaltning av huset (2 § samäganderättslagen). Slutsats Slutsatsen blir således att vid ena sambons bortgång går halva andelen av fritidshuset till dödsboet och arvingarna. Efterlevande make har möjligheten att överta fritidshuset ifall det anses skäligt. Men för att detta ska ske måste denne ersätta dödsboet med den övertagna andelens värde. Detta kan göras med bohaget som tillhör efterlevande sambo genom bodelningen, men om bohaget inte räcker till (vilket det med största sannolikhet inte gör) måste efterlevande sambo betala motsvarande belopp i pengar, med andra ord lösa ut barnen.Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!