Ogift sambopar och arv

Hej! Vi är ett ogift sambopar som bara har särkullebarn. Kan vi på något sätt skriva papper för att skydda varandra vid ev dödsfall? Är det skillnad om vi gifter oss? Vi äger hus gemensamt Tack på förhand 

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! 


Till skillnad från makar har sambor inte arvsrätt i förhållande till varandra. Istället fördelas arvet i enlighet med den legala arvsordningen, 2 kap. 1-3 Ärvdabalken (1958:637) (ÄB). En efterlevande sambo kan vid den andres död få är hälften av den samboegendom som tillfallit denne vid en påkallad bodelning, 2 §, 8 § och 14 § sambolag (SL). Med samboegendom avses sambornas gemensamma bostad och bohag som har införskaffats för gemensamt bruk, 3 § SL


Skillnaden blir således att, om ni gifter er, tillfaller vid bodelningen mer av den avlidne makens egendom den andre eftersom det föreligger en presumtion om giftorättsgods, vilket är det som fördelas vid bodelningen (jfr 1 kap. 5 §, 9 kap. 1 § och 10 kap. 1 § Äktenskapsbalk ((ÄktB)), samt att den efterlevande maken också har arvsrätt, se 3 kap. 1 § ÄB


Eftersom du beskriver att ni endast har särkullbarn blir däremot situationen lite annorlunda! Särkullbarnen, i form av barnen till den avlidne maken, har nämligen rätt att få ut sitt arv direkt vid sin förälders bortgång, 3 kap. 1 § ÄB. De behöver alltså inte, som gemensamma barn till makar, avvakta med uttaget av sitt arv först vid den efterlevande makens bortgång (s.k efterarv), jfr 3 kap. 2 § ÄB. Det finns emellertid en möjlighet för särkullbarn att efterge sin rätt att få ut arvet direkt och alltså, likt gemensamma barn, få det först vid den efterlevandes bortgång, 3 kap. 9 § ÄB


För såväl makar, som sambor, finns emellertid möjligheten att skriva testamente. Genom ett tecknande av ett testamente kan man göra avsteg från den lagstadgade arvsordningen. I ett testamente kan således ni, som såväl makar eller ogifta sambor, skriva testamenten där ni föreskriver vilken egendom ni vill ska tillfalla den andre i händelse av ett dödsfall. Notera dock att man i Sverige inte helt kan testamentera bort sina barns (2 kap. 1 § ÄB) arvsrätt. Oavsett hur ni testamenterar er egendom till varandra har era respektive barn alltid rätt att av sin förälder ärva halva sin arvslott (s.k laglott) som denne skulle tilldelats om testamentet inte fanns, 7 kap. 1 § ÄB. Det innebär alltså att halva kvarlåtenskapen (dvs egendomen som tillhör den avlidne) kan testamenteras bort.


För att en person ska kunna testamentera krävs enligt 9 kap. 1 § ÄB att denne är 18 år fyllda. Testamentet ska vara skriftligt, undertecknat av testamentsgivaren (jfr rättsfallet NJA 1937 s. 221) och bevittnat av två vittnen, 10 kap. 1 § ÄB. Det finns även vissa krav för att få vara ett vittne, se 10 kap. 4 ÄB. 


För att teckna ett testamente skulle jag råda er att kontakta en jurist som kan hjälpa er. På så vis kan ni få hjälp att genom testamentet skydda varandra så mycket som möjligt och undvika fel! 


Hoppas din svara blev besvarad! 

Med vänlig hälsning. 

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning