Efterlevande sambos rätt till den gemensamma bostaden

2021-07-30 i Sambo
FRÅGA |Om man äger ett fritidshus tillsammans och har delat på alla kostnader, vem har då rätt till huset vid dödsfall och behöver man lösa ut sambons barn?
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att utgå från bestämmelserna i sambolagen (2003:376) och för att besvara din fråga. Sambor har som utgångspunkt ingen arvsrätt gentemot varandra utan den rätten tillhör endast arvlåtarens arvingar. Förutsatt att testamente inte finns kommer arvlåtarens barn ha full rätt till dennes kvarlåtenskap. Vid ena sambons bortgång så upphör samboförhållandet (2 § sambolagen). Efterlevande sambo kan då begära bodelning (8 § sambolagen) där samboegendomen delas lika mellan de två parterna. Som samboegendom räknas den gemensamma bostaden och bohaget (3 § samboegendomen). Med gemensamma bohaget menas möbler och liknande. Detta resulterar i att hälften av fritidshuset går till efterlevande sambon medan andra halvan går vidare till dödsboet för att senare gå till arvlåtarens barn. Efterlevande sambo har en möjlighet att överta bostaden om det kan anses skäligt, men om bostadens värde överstiger den efterlevande sambons andel av samboegendomen måste denne ersätta dödsboet för det (16 § 2 stycket sambolagen). Så i grund och botten måste den efterlevande sambon för att få behålla bostaden ersätta dödsboet med värdet på den avlidnes andel av bostaden. Detta kan göras genom att tillgodose dödsboet med egendom ur samboegendomen. Det som räknas till denna egendomen är som jag nämnde tidigare det gemensamma bohaget, alltså möbler osv. Ifall det inte räcker till måste resterande del betalas med pengar (17 § sambolagen). Värt att nämna är att arvtagarna även kan bli delägare i fritidshuset enligt reglerna i samäganderättslagen. Arvingarna kommer då att gå in i arvlåtarens position och således bli delägare i fritidshuset. Ett samtycke från alla delägare kommer då att krävas vid förvaltning av huset (2 § samäganderättslagen). Slutsats Slutsatsen blir således att vid ena sambons bortgång går halva andelen av fritidshuset till dödsboet och arvingarna. Efterlevande make har möjligheten att överta fritidshuset ifall det anses skäligt. Men för att detta ska ske måste denne ersätta dödsboet med den övertagna andelens värde. Detta kan göras med bohaget som tillhör efterlevande sambo genom bodelningen, men om bohaget inte räcker till (vilket det med största sannolikhet inte gör) måste efterlevande sambo betala motsvarande belopp i pengar, med andra ord lösa ut barnen.Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Tolkning av testamente mellan sambor

2021-07-14 i Sambo
FRÅGA |Hej, Min far gick nyligen bort och efterlämnade ett testamente. undrar därför vad som gäller för min del. Min far hade ett hus tillsammans med hans sambo. Testamentet: Undertecknande, XXX och XXX som Sammanbor under äktenskapsliknande förhållande förordnar härmed som vår yttersta vilja och vårt testamente att den av oss som överlevt den andre skall erhålla all den avlides kvarlåtenskap med fri förfoganderätt med undantag av särkullbarns laglott. Efter bådas bortgång skall den då varande egendomen fördelas mellan arvingar dem emellan enligt lag. Med avdrag för vad som eventuellt erhållits pga laglottsanspråk. Den egendom, jämte avkastningen därav, som testamentshållare erhåller genom detta testamente skall vara den enskildes egendom. Mina frågor är. -vad innebär laglott och är det min pappas ev besparingar, fonder etc eller en del av husets värde? - om jag väljer att ta ut min laglott har jag fortfarande rätt till min del av huset när kvarlevande gått bort? -hur påverkas testamentet om hon skulle sälja huset innan hennes bortgång? -tillfaller alla min fars personliga egendomar hans sambo nu. Eller har jag rätt till något av det?
Alejandra Vasquez |Hej, tack för din frågaJag kommer att svara på dina frågor var för sig så att det blir lättare att hänga med. Vad menas med laglott?Enligt lag så får man inte testamentera bort sina bröstarvingars, det vill säga sina barns laglott. Andra arvingar som till exempel syskon och föräldrar går att göra arvlösa genom testamente. Med laglott menas hälften av andelen av arvet som enligt lag tillkommer bröstarvingen (se 7 kap. 1 § Ärvdabalken). Om ett testamente kränker bröstarvingarnas laglott kan bröstarvingarna begära jämkning av testamentet för att utfå laglotten inom sex månader från att de har delgivits testamentet (7 kap. 3 § Ärvdabalken). Det innebär alltså att laglotten är hälften av värdet av allt din far ägde, det vill säga hälften av värdet av fonderna, din fars besparingar, husets värde m.m. och det värdet ska fördelas lika mellan dig och dina syskon (se 2 kap. 1 § ärvdabalken).Om jag väljer att ta ut min laglott har jag fortfarande rätt till min del av huset när kvarlevande gått bort?Ja, det har du eftersom av testamentet framgår det att du och dina syskon har rätt att få ut era laglott direkt efter er fars bortgång. Resterande del av arvet kommer ni få efter din fars sambos bortgång med avdrag för vad ni har erhållit på grund av laglottsanspråk. Under tiden din fars sambo lever kommer hon att erhålla all din fars kvarlåtenskap med undantag för laglotten med fri förfoganderätt. Med fri förfoganderätt menas att personen får förbruka egendomen eller sälja egendomen som den vill. Dock finns det vissa undantag, man får till exempel inte ge bort en stor del arvet i gåva eller testamentera bort egendomen. Det har att göra med att arvet efter den först avlidne ska fördelas till dennes arvingar efter att den som har ärvt med fri förfoganderätt har avlidit. Hur påverkas testamentet om hon skulle sälja huset innan hennes bortgång?Då det framgår av testamentet att efter bådas bortgång skall den då varande egendomen fördelas mellan arvingarna dem emellan enligt lag, med avdrag för vad som eventuellt erhållits på grund av laglottsanspråk, så kommer det som är kvar av det hon får från försäljningen av huset vid hennes bortgång fördelas mellan arvingarna på vardera sida. Enligt testamentet har alltså du och dina syskon bara rätt till en viss summa pengar och inte till en viss egendom.Tillfaller alla min fars personliga egendomar hans sambo nu eller har jag rätt till något av det? Eftersom det framgår av testamentet att den efterlevande sambon har rätt att erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt med undantag av särkullbarns laglott så tillfaller även din fars personliga egendomar hans sambo. Du och dina syskon har som sagt inte rätt att utfå en viss egendom utan ni har bara rätt till en viss summa pengar. Ni har dock som sagt rätt att utfå så mycket av er fars egendomar direkt att det motsvarar laglotten eller en summa pengar som motsvarar laglotten. Och efter din fars sambos bortgång har du och dina syskon rätt att utfå det som är kvar av arvet efter din far.Sammanfattningsvis så innebär testamentet att du och dina syskon kommer få hälften av den andelen som tillkommer er enligt lag direkt. Resterande del av arvet efter din far kommer din fars sambo få fritt förfoga över, det vill säga att hon får förbruka egendomen eller sälja egendomen som hon vill men inte testamentera bort egendomen eller ge bort en stor del av egendomen i gåva. Efter bådas död kommer det som är kvar av kvarlåtenskapen efter de fördelas mellan båda parternas arvingar på vardera sida.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till ossVänligen

Bodelning vid samboförhållandets upphörande

2021-06-30 i Sambo
FRÅGA |Hej!Person A och B bor tillsammans och person B avlider Dem anses som sambo men att bostadsrätten står på ABehöver då A dela upp bostaden med B:s arvingar eller har dem ingen rätt förens A ansöker om bodelning
Leo Pizarro Vargas |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på frågan finns det reglering i sambolagen (SamboL) som måste beaktas. Begär bodelningRätten att begära bodelning tillfaller endast efterlevande sambo (18 § SamboL). Den avlidnes arvingar kan således inte påkalla en bodelning. Om efterlevande sambo begär bodelning ska den gemensamma samboegendomen fördelas mellan samborna (14 § SamboL). Samboegendom utgörs av bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk (3 § SamboL). Hälften av samboegendom tillfaller således den avlidne sambons arvingar. Detta för att sambos i regel inte ärver varandra, förutom om det upprättas ett testamente. Inget från omständigheterna tyder på att det har upprättats ett testamente så jag bortser detta. Däremot om bodelning begärs har arvingarna till avlidne sambo rätt till minst två prisbasbelopp (2021=47 600). Alltså totalt upp till minst 95 200 kr. Utgör samboegendomen efter skulder har räknats bort till mindre än det beloppet måste efterlevande sambo tillskjuta den delen som saknas för att uppnå beloppet. Begär inte bodelning Om efterlevande sambo väljer att inte begära bodelning så tillfaller allt som har förvärvats eller på annat sätt införskaffats till den som är ägare till det föremålet. Han aktualiseras däremot samäganderättsfrågor. Det är sällan så enkelt som att det finns en enskild ägare, ibland betalas saker av tillsammans och då har man någon form av äganderätt. Samäganderätt regleras i samäganderättslagen. Detta har lett till att det föreligger en presumtion om att hälften av samboegendomen faktiskt ägs hälften var. Presumtionen går däremot att bryta om man kan bevisa att viss egendom faktiskt har varit ägnad för den ena sambon enbart.SlutsatsDet är svårt att utifrån omständigheterna ange ett konkret svar till frågan. Avgörande blir om bostaden avses utgöra samboegendom, enbart för att A står för bostadsrätten medför inte per automatik att det är han som kommer tilldelas den som egendom. Det finns en tidsfrist på ett år att föra talan om bodelning annars förbrukas den rätten (8 § andra stycket. SamboL). Hoppas detta svara på din fråga, har du frågor eller ytterligare funderingar är det bara att kontakta Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Har pappas sambo företrädesrätt till deras bostad efter hans bortgång?

2021-06-29 i Sambo
FRÅGA |Hej, Min pappa har gått bort och har ägt en bostadsrätt sedan 18år, för 13 år sedan blev han sambo med en kvinna som nu bor kvar i bostadsrätten. Under bodelning har det framkommit att min pappa gett bort 50% av bostaden i ett gåvobrev, detta gjort hos bostadsföreningen så vi antar att det då är giltigt så att kvinnan äger halva bostadsrätten och att jag och min syster som enda barn ärver pappas del. Har kvinnan förtur att bo kvar och får köpa ut oss, eller kan vi säga att vi också vill köpa lägenheten och går hon inte med på detta så måste lägenheten ut till försäljning på marknaden om vi inte kan komma överens? Eller har hon förturen?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I svensk rätt ärver inte sambor varandra. I sambolagen finns dock vissa bestämmelser som ska vara till förmån för en efterlevande sambo, ifall förhållandet upphör genom att den ena avlider. Har en efterlevande sambo företrädesrätt till gemensamma bostaden?Till att börja med är bostaden i ert fall inte en gemensam bostad som ska ingå som samboegendom, eftersom din pappa hade den sedan tidigare och den inte har införskaffats för gemensamt bruk (3 § och 5 § sambolagen). Vidare, finns det särskilda förmånsregler i 18 § sambolagen som säger att om ett samboförhållande upphör till följd av att den ene har avlidit, har den efterlevande sambon rätt att begära bodelning samt rätt att ta över bostad och bohag. En bodelning behövs för att dela upp den gemensamma egendomen mellan samborna, och i en sån delning ska en sambo som bäst behöver bostaden kunna ha rätt att överta den under förutsättning att det är skäligt (16 § 2 st). När det gäller bostad som inte är samboegendom gäller samma rätt till övertagande enligt 22 § om förutsättningarna är uppfyllda. Den sambo som övertar bostaden måste dock ersätta den andra för värdet av bostaden, antingen genom jämkning med annan samboegendom eller med betalning av pengar. Vad gäller för er? Enligt reglerna i sambolagen har kvinnan en företrädesrätt att ta över bostaden. Dock måste det kunna visas att hon behöver den bäst och att det är skäligt, samt kommer hon behöva köpa ut er pappas del. Om ni inte kan komma överens, kan frågan om en sambos rätt att överta bostaden kan beslutas av domstol (30 §). Jag hoppas att detta besvarade din fråga!Vänligen,

Överlåta arv till mamma som var sambo med avliden pappa

2021-07-26 i Sambo
FRÅGA |Barnen vill överlåta allt arv till sin mamma som var sambo med pappan som avlidit
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv finns främst i ärvdabalken (ÄB) och det är således hit jag främst hänvisar mina svar.Som utgångspunkt har inte sambor någon arvsrätt gentemot varandra. Gifta makar ärver dock varandra med "fri förfoganderätt" (3 kap. 1 § ÄB). Detta innebär förenklat att den överlevande maken ärver kvarlåtenskapen under dennes livstid, men att arvet när den överlevande maken avlider kommer tillfalla bröstarvingarna. Ditt fall gäller som sagt ett samboförhållande och någon sådan arvsrätt finns alltså inte. Lösa problemetDet finns dock lösningar på problemet. Jag tolkar din fråga som att pappan redan har avlidit. Om pappan fortfarande är vid liv är det dock möjligt för honom att skriva ett testamente där hela kvarlåtenskapen ska tillfalla sambon. Ett sådant testamente skulle strida mot laglotten (jfr 7 kap. 1 § ÄB), men så länge barnen väljer att inte klaga på testamentet så kommer testamentet vara gällande ändå (jfr 7 kap. 3 § 1 men. ÄB). En annan lösning som fungerar även om pappan redan avlidit är att barnen helt enkelt skänker arvet som en gåva till mamman. Gåvan är i så fall skattefri (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Barnen har sedan rätt att ärva mammans kvarlåtenskap när hon avlider, förutsatt att hon inte testamenterar bort egendomen till någon annan. Barnen har i så fall dock alltid rätt till sin laglott. Jag hoppas detta löser ditt problem på ett tillfredsställande sätt. Gör det inte det är du varmt välkommen att kontakta vår juristbyrå. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Med vänliga hälsningar,

Vad händer med bostadsrätten om ens sambo dör?

2021-07-14 i Sambo
FRÅGA |Hej. Jag och min sambo har två barn tillsammans och jag har en son sedan tidigare förhållande. Vi bor i en bostadsrätt som min sambo köpte innan vi blev tillsammans. Vad händer om min sambo plötsligt dör. Vem ärver honom? Vad händer med lägenheten? Barnen är omyndiga. Kan jag sälja lägenheten för att köpa något större/annat till mig och barnen eller är pengarna och bostadsrätten låst till barnen?
Alejandra Vasquez |Hej, tack för din frågaJag kommer att svara på dina frågor var för sig så att det blir lättare att hänga med. I mina svar kommer jag utgå ifrån att det inte finns ett samboavtal som reglerar hur bodelningen ska gå till eller ett testamente som reglerar vad som händer om en av er avlider först. Jag kommer avsluta med att ge dig råd angående vad ni bör göra i ert situation.Ärver jag något av min sambo när hen går bort?Sambor ärver inte varandra. Det som händer istället är att den efterlevande sambo har rätt att begära bodelning (Se 2 § sambolagen och 18 § sambolagen). Begäran om bodelning ska då framställas inom ett år från dödsfallet (8 § sambolagen). Om man är den som äger det mesta av samboegendomen är det mest förmånliga att inte begära bodelning som efterlevande sambo. Däremot om man är den som äger minst av samboegendomen så bör man begära bodelning dels eftersom man har då rätt till hälften av samboegendomen efter avdrag för skulder oavsett vem som äger samboegendomen (se 12-13 §§ sambolagen). Dels så har också den efterlevande sambo rätt att vid bodelning få ut så mycket av samboegendomen efter avdrag för skulder att det motsvarar två gånger vid tiden för dödsfallet gällande prisbasbeloppet, som framgår av 2 kap. 6–7 §§ socialförsäkringsbalken (se 18 § sambolagen). Med samboegendom menas bohag och bostad införskaffad för gemensamt bruk (se 3 § sambolagen). Allt annat som inte är samboegendom är var och ens enskilda egendom och den avlidnes enskilda egendom tillsammans med dennes andel av samboegendomen ska gå till den avlidnes arvingar. I det här fallet är era gemensamma barn din sambos arvingar och båda ska få lika stor del av kvarlåtenskapen efter din sambo (se 2 kap. 1 § ärvdabalken).Vad händer med lägenheten?Av din fråga framgår att din sambo köpte bostadsrätten innan ni blev tillsammans. Det innebär att i och med att bostadsrätten inte införskaffades för gemensamt bruk så räknas inte bostadsrätten som samboegendom (se 3 § sambolagen). Dock kan man som efterlevande sambo överta bostadsrätten även om den inte utgör samboegendom om man har stor behov av bostaden, vilket du lär ha i och med att ni har barn tillsammans och om du dessutom kan betala ett marknadsmässig pris till dödsboet (se 18 § sambolagen och 22 § sambolagen). Kan jag sälja lägenheten för att köpa något större/annat till mig och barnen eller är pengarna och bostadsrätten låst till barnen?Eftersom båda era gemensamma barn är underåriga är du vårdnadshavare (10 kap. 1 § Föräldrabalken). En förmyndare förvaltar den omyndiges tillgångar och företräder denne i angelägenheter som rör tillgångarna (12 kap. 1 § Föräldrabalken). Med detta menas att om situationen skulle vara sådan att din sambo avlider innan era barn hinner fylla 18, kommer du vara förmyndare och fatta beslut avseende barnens andel av arvet, så länge det inte är olämpligt att du gör det. I det fall kan någon annan förordnas som förmyndare (10 kap. 3 § 2 stycket Föräldrabalken). Dock om barnens andel av arvet överstiger åtta prisbasbelopp (380 800 kr för 2021 ) så krävs överförmyndarens samtycke till vissa placeringar till exempel i aktier och försäkringar. Placering i de flesta fonder kräver dock som regel inte samtycke av överförmyndaren. Om barnens andel av arvet överstiger åtta prisbasbelopp är du skyldig att anmäla detta till överförmyndaren och du är redovisningsskyldig till överförmyndarnämnden. Dessutom gäller att om barnet får pengar genom arv och beloppet är högre än ett prisbasbelopp ska utbetalaren sätta in pengarna på ett spärrat konto på banken. Överförmyndarens tillstånd krävs både för att sälja bostadsrätten och för att köpa en ny bostadsrätt.Vad bör ni göra?Det bästa vore om ni gifter er. Det eftersom om ni är gifta så spelar det ingen roll att din sambo köpte bostadsrätten innan ni blev tillsammans, den ingår i bodelningen vid hans död om ni inte skriver ett äktenskapsförord och du har då rätt till hälften av värdet av bostadsrätten efter avdrag för skulder vid bodelningen efter hans död (se 7 kap. 1-2 §§ Äktenskapsbalken och 11 kap. 1-2 §§ Äktenskapsbalken). Dessutom så ingår inte bara bostaden och bohaget som din man har köpt in i bodelningen utan det är allt hans egendom. Och när det gäller dina barns andelar av arvet efter honom så har du fri förfoganderätt om ni gifter er och dina barn får ärva när båda har dött. Med fri förfoganderätt menas att personen får förbruka egendomen eller sälja egendomen som den vill. Dock finns det vissa undantag, man får till exempel inte ge bort en stor del arvet i gåva eller testamentera bort egendomen. Det har att göra med att arvet efter den först avlidne ska fördelas till dennes arvingar efter att den som har ärvt med fri förfoganderätt har avlidit. Ett annat alternativ är att ni skriver ett testamente, dock enligt lag så får man inte testamentera bort sina bröstarvingars, det vill säga sina barns laglott. Andra arvingar som till exempel syskon och föräldrar går att göra arvlösa genom testamente. Med laglott menas hälften av andelen av arvet som enligt lag tillkommer bröstarvingen (se 7 kap. 1 § Ärvdabalken). Det ni också kan göra är att teckna en livförsäkring och göra varandra till förmånstagare.Behöver du hjälp med att upprätta ett testamente eller samboavtal rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till ossVänligen

Bröstarvingars rätt till sin laglott

2021-06-30 i Sambo
FRÅGA |Hej . Min far gick bort 2018 . Min far köpte en fastighet för ca 40 år sedan , han å hans sambo flyttade in i huset tillsammans, först han sedan sambon efter något år . Min far har byggt om hela huset samt byggt ett hus på tomten som de hyrt ut .När han dog hade dom skrivit över allt på sambon . Bilar hus mm. Hon har varit svår att nå å varje gång jag påtalat att de skrivit över allt säger hon att han varit inneboende hos henne . Vet ej när de skrevs men har funderat om de gick rätt till . Sambon har egna barn som kommer få ärva allt efter henne , känns inte så sjyst mot oss då vi vet att vår far gjort allt på huset samt förmodligen betalat det med. Har vi ingen rätt till något.
Ebba Kristensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De aktuella reglerna går att finna i ärvdabalken (ÄB).Bröstarvingars rätt till sin laglottSom jag har förstått frågan har din pappa skrivit över sina tillgångar och fastigheten på hans sambo när han levde. En person är fri att förfoga över sina tillgångar under sin livstid så det är tillåtet för din pappa att skriva över sina tillgångar. Det finns dock undantag för gåvor som kan likställas som testamente (7 kap. 4 § första stycket ÄB). Några exempel på sådana situationer skulle kunna vara när man ger bort en fastighet eller "skriver över den" på en närstående men fortsätter att nyttja fastigheten. Du som bröstarvinge kan då be om att jämkning av gåvan ska ske för att ni ska kunna få ut er laglott (7 kap. 3 § första stycket ÄB).Bröstarvingarna måste dock väcka talan vid domstol 1 år från det att bouppteckningen avslutas (7 kap. 4 § andra stycket ÄB). Det framgår inte hur lång tid sedan ni avslutade bouppteckningen men i och med att din pappa dog 2018 kanske detta är för sent för dig. I så fall är jag ledsen att jag inte kunde hjälpa dig mer. Du kan såklart kontakta Lawline om du vill boka en tid med en jurist för att gå igenom dina omständigheter mer djupgående.Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!Med vänliga hälsningar,

Ärver jag min mammas hundar?

2021-06-20 i Sambo
FRÅGA |Min mamma bor med en sambo och hennes 5 hundar som är skriven på min mamma. Nu har hon gått bort, har jag rätt att hämta hundarna?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vem ärver hundarna i ett samboförhållande?Först ska konstateras att sambor inte har arvsrätt efter varandra enligt svensk lag. Däremot finns rätt för en efterlevande sambo att begära bodelning för att få ut sin del av gemensamt bohag eller en gemensam bostad enligt 18 § i Sambolagen. Vad som ska ingå i bodelningen är sambornas samboegendom, vilket definieras som deras gemensamma bostad och bohag som har förvärvats och använts för gemensam användning (3 § sambolagen). Enligt 6 § sambolagen innefattar gemensamt bohag saker som möbler, hushållmaskiner och annat som tillhör och används i hemmet. Även om hundar anses som saker i juridisk mening, så tillhör de inte kategorin saker som ska innefattas i en bodelning mellan sambor då de inte tillhör hemmet. Dessutom ska saker som i första hand används av enbart ena sambon inte heller omfattas i en bodelning. Sammanfattningsvis, en hund ingår inte i en bodelning mellan sambor. Dessutom om fallet är så att hundarna tillhörde din mamma sedan innan hon blev sambo, så ska hundarna definitivt räknas som hennes egendom. Oavsett lär utfallet bli att hennes sambo inte har automatiskt övertaganderätt över hundarna, utan de ska anses vara egendom som delas mellan hennes arvingar istället. Har du rätt att hämta hundarna hos hennes kvarlevande sambo?Enligt 2 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) har bröstarvingar (barnen) första arvsrätt. Den avlidnes egendomar ska delas lika mellan dennes barn. Nu vet jag inte hur er situation ser ut, men om du är enda barnet kommer du således att ärva all din mammas egendom. Detta med undantag för om hon har ett eventuellt testamente som föreskriver något annat, plus det bohag som sambon har rätt till genom en bodelning. Mitt svar på din fråga är att du som hennes barn har en arvsrätt till hundarna, vilket inte den efterlevande sambon har. Då det handlar om levande djur, är min personliga åsikt att den bästa lösningen måste vara att den som bäst kan ta hand om hundarna bör ha dem tills allt är uppklarat gällande din mammas kvarlåtenskap. Om du är ensambarn och med det ensam arvsrätt, kommer hundarna mest troligt hamna hos dig oavsett. Därför ser jag inte att det skulle vara något problem att du redan hämtar hundarna, sålänge det också anses vara det bästa beslutet enligt hundarna och den efterlevande sambon. Jag hoppas detta besvarade din fråga! Med vänliga hälsningar,