Sambor vill att de ska kunna bo kvar i huset när någon av de dör

2021-06-18 i Sambo
FRÅGA |HejMin sambo och jag äger 50/50 huset. Nu till frågan: om någon av oss går bort kan den andra bo kvar i huset och hur länge samt vem betalar fastighetsskatten på dödsboets del under tiden som man bor i huset?Vi kommer att upprätta samboavtal. Är det någon specifik detalj man bör ha med i samboavtalet utifrån min fråga? Vår önskan är att den andre ska kunna bo kvar i huset om den andre avlider. Vi båda har barn i tidigare äktenskap.Tackar på förhand
Franck Olofsson |Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Reglering av vad som händer efter ens död görs genom ett testamente. Genom samboavtal kan ni bestämma att sambolagens regler om bodelning inte ska gälla mellan er. Samboavtal påverkar i normalfallet inte situationen så mycket då sambor redan äger halva huset var. Sambor ärver inte varandra. Om en sambo vill att ens egendomen ska gå till den andre sambon efter ens död måste den förordna om detta i ett testamente. Barn till sambor har dock alltid rätt till så kallad laglott (7 kap. Ärvdabalken). Laglotten är halva arvslotten. Det betyder att även om man genom testamente förordnar att den andra halvan av huset ska gå till den andre sambon så kommer ändå halva den halvan gå till den dödes barn. Ett råd i en sådan här situation är därför att båda samborna ser till att ha tillräckligt med tillgångar eller kreditvärdighet för att kunna köpa loss den sista fjärdedelen av huset från barnen. Det finns också en möjlighet att ta livförsäkring och på det sättet finansiera den sista fjärdedelen. En alternativ eller komplement är att skriva i testamentet att den andre sambon ska få nyttjanderätt till den dödes del i fastigheten. Nyttjanderätten, alltså rätten att få bo kvar i huset, kan bestå till den efterlevande sambon dör. Tänk på att den efterlevande sambon då blir samägare med den som tillskiftas fastighets-andelen. En samägare kan när som helst begära att fastigheten säljs i sin helhet (6 § Samäganderättslagen). Enligt ett intressant avgörande från Högsta Domstolen NJA 2004 s. 14 har dock två sambor som ägt en halv del var i sin bostad testamenterat nyttjanderätten till varandra och domstolen ansåg då att rätten för den ägande testamentstagaren att begära försäljning av hela fastigheten enligt 6 § Samäganderättslagen inte kunde användas. Detta är alltså en klart framkomlig väg. Hur nyttjanderätten ska vara utformad och vilka löpande kostnader som t ex. fastighetsavgift som ska betalas och av vem kan formuleras i testamentet. Sammanfattningsvis så finns det olika sätt att hantera den här situationen för sambor. I huvudsak handlar det om att förordna om ägande och nyttjande i testamente. Jag rekommenderar såklart att ni tar hjälp av jurist när ni upprättar testamentet så att allt blir rätt.

Vad händer med bohag vid en sambos död?

2021-05-15 i Sambo
FRÅGA |Mina föräldrar har skänkt sitt hus till mig och min syster mot att de fick bo kvar. Jag har på min systers begäran köpt ut henne. Min mor är nu död och min far vill flytta till äldreboende. Jag vill sälja huset snarast möjligt. Hur gör man med bohaget?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Svaret beror lite på om dina föräldrar var gifta eller inte varför jag kommer skriva två svar, läs bara det som är relevant för er. 1. Om de var gifta Ifall dina föräldrar var gifta innebär din mors död att äktenskapet upplösts (ÄktB 1:5). Detta innebär att bodelning ska ske, som vid skilsmässa (ÄktB 9:1 1st). Bodelning innebär att dina föräldrars egendom ska delas lika mellan dem, eller i detta fall mellan din far och din mors dödsbo (ÄktB 9:1). Det är det s.k "giftorättsgodset" som ska delas lika, dvs allt som inte är enskild egendom genom t.ex äktenskapsförord eller villkor i gåvobrev/testamente (ÄktB 10:1 j. 7:1-2). Eftersom inget framkommer om att någon egendom skulle vara enskild utgår jag från att allt är giftorättsgods. Bodelningen går till på så vis att din far och din mors dödsbo får göra avdrag av så mycket av deras respektive egendoms värde att det täcker deras respektive skulder som inte hänför sig till enskild egendom (ÄktB 11:2). Värdet av det som återstår räknas samman och delas lika mellan dem (ÄktB 11:3). Därefter ska den faktiska egendom fördelas mellan dem utifrån denna likadelning (ÄktB 11:7). Vem som tar vad spelar ingen större roll eftersom så länge särkullbarn och testamente saknas så kommer din far ärva allt efter din mor (ÄB 3:1 1st). Jag utgår från att så är fallet. Detta innebär alltså att allt bohag tillfaller din far. Det är upp till honom vad han vill göra med det. Han kan ge bort det till dig och din syster eller någon annan, sälja/slänga det, etc… Jag hoppas det besvarar din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline. 2. Om de var sambor Ifall dina föräldrar var gifta innebär din mors död att samboskapet upphört (SamboL 2§ 3p). Detta innebär att bodelning ska ske ifall din far begär detta (SamboL 8§ 1st j. 18§ 1st). Detta måste göras senast vid bouppteckningen (SamboL 8§ 2st). Begär din far inte bodelning måste ni (dvs du, din syster och din far) avgöra vem som äger vad av bohaget som en del av bouppteckningen (ÄB 20:4 j. 18:1). Mycket kommer förmodligen anses vara samägt dock. Din far blir ägare av det som ansågs vara hans egendom och det som ansågs vara din mor ingår i dödsboet och ärvs av dig och din syster såsom bröstarvingar, förutsatt att inget testamente finns (ÄB 2:1) Begärs istället bodelning går den till på så vis att din far och din mors dödsbo får göra avdrag av så mycket av deras respektive bohags värde att det täcker deras respektive skulder som hänför sig till bohaget - det kan t.ex röra sig om att din far har en skuld för att ha köpt en TV på kredit. Värdet av det som återstår räknas samman och delas lika mellan dem (SamboL 12-14§§). Därefter ska det faktiska bohaget fördelas mellan dem utifrån denna likadelning (SamboL 16§). Det som din far får är hans egendom. Det är upp till honom vad han vill göra med den. Han kan ge bort den till dig och din syster eller någon annan, sälja/slänga den, etc… Det som tillfaller din mors dödsbo ärvs av dig och din syster förutsatt att testamente itne finns (ÄB 2:1 1st). Jag hoppas det besvarar din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Ärver sambos varandra om det finns ett testamente?

2021-05-05 i Sambo
FRÅGA |Kan sambo ärva hälften av kvarlåtenskap när den ena går bort och testamente är skrivet med fri förfogande rätt av all kvarlåtenskap?Gäller det fordon också?
Julia Hellquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina fråga!Om testamenteSom huvudregel har en efterlevande sambo ingen arvsrätt efter en avliden sambo, till skillnad från makar som enligt 3 kapitlet 1 § ärvdabalken (ÄB) ärver varandra. Det finns dock möjlighet att upprätta ett inbördes testamente till förmån för varandra. Testamentet ska enligt 10 kapitlet 1 § ÄB uppfylla vissa formkrav vilket innebär att det ska upprättas skriftligen och undertecknas av två vittnet som ska vara närvarande samtidigt och vara medvetna om att det är ett testamente som undertecknas. Vittnena får inte vara en släkting, under 15 år eller lida av någon psykisk störning.Om det inte finns barn med i bildenOm det inte finns några barn inblandade har båda parter i samboförhållandet rätt att testamentera sin kvarlåtenskap på det sätt den själv önskar. Då finns det inget som hindrar att låta den efterlevande sambon ärva all den avlidnas kvarlåtenskap med fri förfogande rätt. Om det finns barn med i bildenOm den avlidna sambon däremot har barn eller om samboparet har gemensamma barn går det inte att genom testamente testamentera bort hela kvarlåtenskapen till den efterlevande maken. Bröstarvingar, dvs barn, har alltid rätt att få ut sin laglott direkt, 7 kapitlet 1 § ÄB. Laglotten är hälften av arvslotten och arvslotten är det som arvingarna hade haft rätt till om inget testamente varit upprättat. Resterande del av kvarlåtenskapen, när laglotterna fördelats, kan den efterlevande maken ärva med fri förfoganderätt, om det enligt testamentet är testatorns vilja. Så för att mer konkret svara på din fråga så finns det inget som hindrar att en efterlevande sambo ärver den avlidne sambons kvarlåtenskap om det inte finns några barn inblandade och om det finns ett testamente där det framgår att den avlidna sambon önskade detta. Den efterlevande sambon har alltså inte bara rätt till hälften av kvarlåtenskapen efter den avlidna om det framgår av testamentet att denne ska ärva all kvarlåtenskap. Det finns ingen särskild regel som anger något om fordon, vilket innebär att även dessa ingår i kvarlåtenskapen.Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att återkomma!

Måste syskonet godkänna mitt testamente till förmån för min sambo?

2021-04-16 i Sambo
FRÅGA |Jag är sambo. Vi har inga barn, varken gemensamt eller särkullsbarn. Jag har skrivit ett testamente till förmån för min sambo samt olika välgörenhetsorganisationer. Har förstått att mitt syskon måste godkänna mitt testamente den dag jag går bort trots att hen inte står med i mitt testamente. Stämmer det? Undrar också om jag och min sambo gifter oss, måste mitt syskon fortfarande godkänna testamentet eller räcker det om min sambo/blivande make gör det?
Erica Lager |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Testamente och arvsordningen regleras i Ärvdabalken (ÄB).Vem behöver godkänna mitt testamente?Då du inte har några barn (så kallade bröstarvingar) är föräldarna nästa arvtagare och sen dina syskon enligt 2 kap. 2 § ÄB. Som sambo har man ingen arvsrätt. Men en person kan genom ett testamente förordna om sin kvarlåtenskap så som den vill, exempelvis att egendomen ska tillfalla sin efterlevande sambo (9 kap. 1 § ÄB). Om det finns ett testamente ska detta delges till arvingarna vid testamentsgivarens död. I ditt fall ska testamentet visas upp för ditt syskon, då hen skulle annars ärvt din kvarlåtenskap ifall inget testamente fanns. Om arvingen redan har godkänt testamentet behöver det inte ske någon delgivning. Detta står i 14 kap. 4 § ÄB. Syftet med delgivningen och godkännandet är att arvingen ska ha möjlighet till klandertalan mot att testamentet skulle vara giltigt på något sätt. Dock ifall arvingen inte gör sådan klandertalan inom 6 månader från delgivningen, blir testamentet gällande mot denne (14 kap. 5 § ÄB). Det innebär att om det inte ges något godkännande men inte heller en klandertalan inom klandertiden, blir testamentet ändå giltigt. Vad händer om vi gifter oss?Om den som går bort är gift, får den efterlevande maken all egendom enligt 3 kap. 1 § ÄB. Då fördelas inte egendomen enligt arvsordningen av släktingar utan stannar kvar hos efterlevande make tills även hen går bort. Det innebär i sin tur att ditt syskon inte längre har första arvsrätt och därmed inte behöver godkänna ditt testamente. Jag hoppas att du fick svar på dina frågor! Med vänliga hälsningar,

Sambo och testamente gällande barn

2021-05-31 i Sambo
FRÅGA |Sambos som ska skriva testamente, där tanken är att vi testamenterar den samägda fastigheten till varandra = hälften av arvslotten till sambo, laglott till barnen, och övriga tillgångar till respektive barn.Våra två gemensamma är i 5årsåldern, hans två barn sedan tidigare är i 20-25 årsåldern, fast sambon o jag är lika gamla. Vi ska skaffa livförsäkring, eftersom vi vill skydda varandra till att kunna bo kvar i huset om ngn av oss dör. Jag vill kunna lösa ut arvslotten direkt, särskilt till mina vuxna Bonusbarn, som ju skulle behöva de pengarna Nu när de startar egna familjer etc. om min sambo skulle gå bort = vill ej be dem att vänta. Men hur ska vi göra med " fri förfoganderätt" kontra " full äganderätt"? Älskar alla barnen, och vill ha en fortsatt bra relation, men mina barn har bara mig, medan bonusbarnen har en bra mamma på sin sida...hur ska jag tänka och göra?Vill behålla god sämja bland alla barnen, och mig o dem, etc, samtidigt som jag tror att det skulle kännas jobbigt med fri förfoganderätt för min del, eftersom jag lätt kan tänka att de då skulle gå o vänta på efterarvet ... Vill känna mig fri, OM det hemska skulle hända, om ni förstår. Att JAG sedan skulle kunna upprätta ett eget testamente där jag innefattar dem också, Den möjligheten finns ju, om jag skulle vilja.Jag skulle dock vilja att våra gemensamma barn får en andel av arvet av huset även efter mig, vilket väl möjliggörs genom att sambon ärver mig med fri förfoganderätt. Har ngn a
Kajsa Svensson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Som jag förstår din fråga så vill du veta hur det ser ut med arv om någon av er dör och full äganderätt respektive fri förfoganderätt. Det är fråga om arv och då använder man sig av ärvdabalken, ÄB.TestamenteSom vuxna personer kan ni skriva testamenten och det viktiga är att ni uppfyller de formkrav som finns, bla. att det måste bevittnas. Annars finns risken att testamentet blir ogiltigförklarat. Så långt som det går ska testators, din respektive din sambos, vilja respekteras. Det framgår direkt av lagen (11 kap. 1 § ÄB).LaglottBröstarvingar har alltid rätt till sin laglott (7 kap. 1 § ÄB). Laglotten kan man inte testamentera bort vilket innebär att de regler som rör laglotten kommer trumfa testamente som går emot reglerna. Ni måste alltså inte föra in någonting gällande laglott i testamentet eftersom det ändå inte blir avgörande. Det innebär att både sambons särkullbarn och era gemensamma kommer bli garanterade ett visst arv. Era gemensamma barn kommer ärva av er båda.Full äganderätt resp. fri förfoganderättEnkelt förklarat blir skillnaden att din sambos särkullbarn, de barn ni inte har gemensamt, kan få efterarvsrätt om ni använder er av fri förfoganderätt. Det innebär att personen som är efterlevande inte kan göra exakt vad med egendomen och barnen har rätt att ta del av egendomen när den som är efterlevande avlider.Med full äganderätt blir egendomen den personens. Om din sambo testamenterar hans halva av huset till dig med full äganderätt har hans särkullbarn ingen rätt att få del av huset när du avlider.ArvslottDu nämner att du vill lösa ut din sambos särkullbarns arvslott direkt. Det är ingenting du måste göra om ni testamenterat egendomen på så sätt att du får allt förutom deras laglott. Om ni vill hålla bra stämning så kan du, som du nämner, testamentera så att de får ut sin fulla arvslott efter att du avlidit.Om det enda viktiga för er är att huset övergår till den efterlevande så kan ni göra en värdering av huset och era andra tillgångar för att göra en preliminär beräkning. Utifrån det kan ni se om era andra tillgångar motsvarar deras arvslott. I så fall kan ni testamentera den egendomen till särkullbarnen och huset med full äganderätt till den efterlevande sambon.SammanfattningDet finns olika sätt man kan göra det på. Det svåra är att man inte exakt vet vad arvslotten exakt är förrän en av er avlider. Vill ni vara väldigt precisa så kommer du behöva testamentera om arvslotten när den är fastställd. Annars kan ni göra en uppskattning för att försöka göra det jämt fördelat.Dina barn kommer få allt från dig och arvslott eller laglott från din sambo när ni avlider.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Sambo avlider - vem får bostaden?

2021-05-08 i Sambo
FRÅGA |Hej. En fråga angående arv. Vi kan kalla dem för Adam o Eva. De är sambos utan några papper emellan sig. Adam har nu gått bort.De bor i en fastighet som Adam hyrde från början. Eva köpte fastigheten av ägaren och Adam fortsatte att hyra den. Sedan blev de sambos flera år efteråt. Adam köpte fastigheten från Eva för 3 år sen och vid Adams dödsfall nu så var de fortfarande sambos.Vem ärver fastigheten? De har inga gemensamma barn
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar utgå ifrån att personerna i fråga var att anses som sambos i lagens mening, när "Adam" gick bort. Jag tolkar även din fråga som att det inte finns några papper mellan parterna, alltså att det varken finns samboavtal eller testamente. Kort kan sägas att sambor inte har någon arvsrätt, men det finns vissa omständigheter som kan göra att efterlevande sambo dels kan ha rätt till en del av värdet av bostaden (genom bodelning), dels ha rätt att överta bostaden (bättre rätt). En bodelning fördelar värdet av parternas samboegendom, men påverkar inte ägarförhållandet. Det som Adam äger, äger han ensamt, men en sambo kan ha rätt till värdet av halva, om egendomen ingår i bodelningen. Arvsrätten utgår också från värdet av den avlidnes kvarlåtenskap, men även fördelningen av egendomen mellan arvtagarna utifrån värdet som ingår i den avlidnes kvarlåtenskap. Man måste alltså först genom en bodelning fördela värdet av gemensam egendom, och därefter kan egendomen i sig fördelas mellan arvingar. Vad ska ingå i en bodelning? Ett samboförhållande anses upplöst när en av de sammanboende går bort (2§ 3p. sambolagen). Bodelning behöver inte göras, men om den efterlevande sambon begär det, så ska bodelning göras (8§ sambolagen). Det är genom bodelning som egendomens värde ska fördelas, utifrån egendomsförhållandet vid samboförhållandets upphörande. Om bostaden utgör samboegendom, ska den ingå i en eventuell bodelning, och då ska värdet av bostaden delas lika mellan samborna vid samboförhållandets upphörande.Vad som ska ingå i bodelningen beror i första hand på eventuella avtal mellan samborna. Finns inget sådan, så ska den så kallade samboegendomen ingå i bodelningen (3§ sambolagen). Detta är bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning. Den gemensamma bostaden ska som utgångspunkt alltså ingå i bodelningen, om den förvärvats för gemensamt bruk (5§ sambolagen). Gemensam bostad omfattar både fast egendom, bostadsrätt och hyresrätt som är avsedd för sambornas gemensamma hem och som innehas huvudsakligen för detta ändamål. Utgångspunkten är dock att endast bostad som var avsedd att utgöra gemensamt hem, ska utgöra samboegendom. Det som en sambo har förvärvat föra samlevnaden anses normalt inte ha förvärvats för gemensam användning, utan endast om förvärvet skett i nära anslutning till samlevnaden, exempelvis i syfte att lytta ihop i bostaden. Om jag utgår ifrån att Adam inte förvärvat hyresrätten i syfte att flytta ihop med Eva, så är utgångspunkten att den inte utgör samboegendom och därför inte ska ingå i bodelningen. Jag skulle dock säga att den rådande situationen är ganska komplicerad, då Eva sedan köpt fastigheten och därefter sålt den till Adam efter de blivit sambos. I ett fall där egendom som endast var den ena sambons byts ut mot egendom som utgör gemensam, ska den utgöra samboegendom. När en hyresrätt istället ombildas till en bostadsrätt under sambotiden, ansågs den inte utgöra samboegendom (NJA 2013:242). I ett rättsfall övergick en bostadsrätt till att bli friköpt fastighet, och då menade Hovrätten att det var samma tillgång, även om ägandeförhållandena hade ändrats, och att bostaden förblev intakt (Hovrätten över Västra Sverige, målnummer 3291-18). De ansåg att man inte skulle tolka sambolagen för brett, och således ansågs bostaden i detta fall inte vara förvärvad för samboende och utgjorde inte samboegendom.Om bostaden skulle anses utgöra samboegendom, ska bostaden efter bodelningen lottas till en av parterna. Utgångspunkten är att den som äger den får den, men Eva kan göra anspråk på att få bo kvar, om det kan anses skäligt uifrån omständigheterna (16§ 2st sambolagen).Det är alltså en ganska komplicerad situation som råder, och jag kan inte säga med säkerhet om bostaden kommer ingå vid en eventuell bodelning eller inte, då jag inte heller vet alla omständigheterna kring förhållandet, exempelvis vem som bekostat hyra, lån, andra levnadskostnader, hur länge de varit tillsammans och liknande. Men om man ska tolka sambolagen snävt, så utgör bostaden sannolikt inte samboegendom och ska då inte ingå i en eventuell bodelning. Att fastigheten inte ingår i bodelningen innebär helt enkelt att Eva inte har något anspråk på värdet av den. Vem ärver?Utgångspunkten i arvsrätten är att sambor inte har någon arvsrätt om det inte finns något avtal mellan parterna. Den avlidnes kvarlåtenskap ska helt enkelt då gå till dennes legala arvingar, som i första hand är dennes barn och barnbarn (2 kap. 1§ ärvdabalken, ÄB). Om det inte finns några barn till den avlidne, går arvet till dennes föräldrar, och om de inte heller finns i livet går det till eventuella syskon till den avlidne (2 kap. 2§ ÄB). Om ingen i denna arvsklass lever, ärver far och morföräldrar, och eventuella föräldrars syskon (2 kap. 3§ ÄB). Det är dock den sista arvsklassen, så finns inga av dessa personer heller i livet, så går arvet till den så kallade allmänna arvsfonden. Vem ärver fastigheten i ovan situation?Rätten till arv ger anspråksrätt till värdet av den avlidnes egendom som utgångspunkt, inte egendomen i sig. Egendomen fördelas enligt lite andra regler, men ska som utgångspunkt tillfalla den som ägde den. En eventuell bodelning ska göras innan arvet skiftas, och bodelningen kan då reglera värdet av kvarlåtenskapen. Om bodelning inte begärs så går Adams fastighet som utgångspunkt direkt till hans arvtagare, då han äger fastigheten vid hans bortgång (alltså inte till sambon). Men om Eva skulle begära bodelning, ska värdet av bostaden delas lika mellan dem om bostaden utgör samboegendom enligt ovan resonemang. Hon kan då begära att få överta bostaden om det anses skäligt utifrån omständigheterna (16§ 2st sambolagen). Denna rätt tillfaller endast efterlevande sambo, och inte Adams arvtagare. Eva är alltså den enda som har rätt att bo kvar i bostaden, men hon måste då lösa ut Adams arvtagare ur värdet på bostaden. Om bostaden inte skulle anses utgöra samboegendom, ska den inte ingå i bodelningen. Då ska Eva som utgångspunkt inte kunna överta den. Eva kan dock göra anspråk på hyresrätt eller bostadsrätt, om hon behöver den bättre och om det utifrån omständigheterna i övrigt om det finns synnerliga skäl (22§ sambolagen). Även denna rätt tillfaller endast efterlevande sambo. Övertaganderätten är dock väldigt restriktiv. Sammanfattningsvis Det enkla svaret på din fråga är alltså att sambos ärver inte varandra om det inte finns testamente, och därför ska Adams arvtagare enligt ovan som utgångspunkt ärva Adams kvarlåtenskap, alltså fastigheten och dess värde. Adams barn ärver i första hand (och så vidare enligt ovan). Men Eva kan dock göra anspråk på själva bostaden, då den utgör hennes hem. Om hon begär bodelning och den anses utgöra samboegendom, kan hon få den på sin lott om det kan anses skäligt (16§ 2st sambolagen). Då måste Eva lösa ut Adams arvingar till halva bostadens värde.Om bostaden inte skulle anses vara förvärvad för gemensamt boende, ingår den inte i bodelningen. Men Eva kan ändå ha rätt att bo kvar om det är en hyresrätt eller bostadsrätt, och hon kan anses behöva den bättre (22§ sambolagen). Dock ska hon då lösa ut Adams arvtagare till hela bostadens värde. Utgången blir alltså att Eva är den enda som har rätt att göra anspråk på bostaden i sig, även om det är Adam som äger den. Denna rätt är dock ganska restriktiv, och hon är också skyldig att lösa ut Adams arvtagare ur bostaden. Jag har utifrån bästa förmåga och utifrån informationen jag fått försökt ge ett så bra svar jag kan och hoppas att du fått någon vägledning i dina frågor. Det är som du märker många faktorer som påverkar utgången. Om du önskar vidare vägledning eller vill komma i kontakt med vår juristbyrå, som kan hjälpa dig vidare att utreda situationen, är du välkommen att återkomma till mig. Jag nås för ändamålet på sara.pedersen@lawline.seVänligen,

Vad händer med min bostadsrätt om jag blir sambo och sedan går bort?

2021-05-02 i Sambo
FRÅGA |HejOm jag blir sambo i min bostadsrätt vad händer om jag går bort?Kan min barn då kräva att min sambo flyttar ut för att kunna få arvet?Med vänlig hälsning,
Nora Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du just nu äger en bostadsrätt ensam, och att du undrar vad som händer om en person skulle flytta in i din lägenhet så att ni blir sambos och du skulle gå bort. Samt hur dina barn, som jag tolkar utifrån frågan är enbart dina barn och inte din eventuellt framtida sambos, påverkas av att du har en sambo.Frågor om samboskap regleras i Sambolagen (SamboL) och frågor om arv i Ärvdabalken (ÄB)Vad händer med egendom vid ena sambos bortgång?I Sverige saknar sambos legal arvsrätt. Det kan dock bli aktuellt med bodelning vid en sambos frånfälle om den efterlevande sambon vill det, 8§ och 18§ 1 st SamboL. Det som då tas med i bodelningen är den gemensamma bostaden samt samboegendom, 3§ och 8§ SamboL. Även om båda bor i bostaden, så ses den inte som gemensam bostad och därmed en del av samboegendomen. Det krävs att syftet vid förvärvet, alltså köpet, var att ni skulle bo i bostaden gemensamt 5§ SamboL. I ert fall, är det du som äger bostadsrätten och du hade den innan du blev sambo. Detta innebär att bostaden inte ingår i samboegendomen och är inte med i en bodelning. Det som ingår i samboegendomen, delas lika mellan sambosarna enligt 14§ SamboL. Vid dödsfall tillfaller den avlidna sambons del de legala arvingarna 2 kap 1 § ÄB.Barnen, sambon och bostadenI händelse att du skulle avlida, skulle med hänsyn till vad som redogjorts ovan, dina barn ärva bostaden direkt och sambon vara tvungen att flytta till följd av att bostaden inte ses som gemensam bostad. Eftersom sambon inte har någon legal arvsrätt, skulle barnen få all kvarlåtenskap i arv förutom det som sambon vid en bodelning har rätt till.SammanfattningSambos har ingen legal arvsrätt, vilket innebär att dina barn kommer ärva bostaden om du går bort. Detta gäller under förutsättningen att du köpt bostadsrätten innan du blev sambo. Om du köpt bostadsrätten själv, men i syfte att bo med din sambo, ses den som gemensam bostad och den kommer ingå i bodelningen.Vänligen,

Är en sambo dödsbodelägare när sambolagen avtalats bort?

2021-04-13 i Sambo
FRÅGA |Är en sambo dödsbodelägare när sambolagen har avtalats bort och det inte finns något testamente?
Elmer Mårtensson Wallhult |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!En sambo kan inte bli dödsbodelägare såvida inte testamente eller egendom som omfattas av sambolagen finns. Som sambo till den avlidne har man ingen legal arvsrätt. Vilka som blir dödsbodelägare bestäms således av den legala arvsordningen. Det innebär att arvet fördelas utifrån reglerna i 2 kap ärvdabalken (ÄB). Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor, tveka inte på att höra av dig igen om något dyker upp eller är oklart. Vänligen