Ärver sambo varandra?

Den svenska arvsordningen skulle vara av intresse vid samboförhållande i 22 år. Arvingen har 2 vuxna barn. Arvsobjektet är hus och bil, samt kontanter. Hur stor andel ärver sambon? Hur bevisar man sitt samboförhållande? (Den avlidne hade ett osignerat testamente där han namngav de två barnen som enda arvingar.)

Lawline svarar

 Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledning 

När du i din fråga skriver ”Arvingen har 2 vuxna barn.” så antar jag att du menar arvlåtaren och inte arvingen. Arvinge är den som tar emot ett arv. Arvlåtare är den som ”ger ifrån sig” sitt arv. Arvlåtaren är med andra ord den som avlidit.

Eftersom det rör sig om ett samboförhållande och att en av samborna har avlidit, så är främst sambolagen (SL) och i viss mån ärvdabalken (ÄB) tillämpliga. Jag förstår frågan fokusera på arvsrätten ur samboförhållandets perspektiv. Mitt svar är alltså mer utförligt avseende just samboförhållandet. 

Vem ärver den avlidne?

Som utgångspunkt ärver barn sina föräldrar (2 kap. 1 § ÄB). I ert fall så innebär det att de vuxna barnen ärver den avlidne. Barnen delar lika på det som den avlidne efterlämnar (2 kap. 1 § ÄB). 

Sambor i Sverige ärver inte varandra. Önskar två sambor ärva varandra ska de gifta sig eller upprätta ett testamente. Men – med det sagt – kan efterlevande sambo begära bodelning enligt SL. Den efterlevande sambon går alltså – kan man säga – inte tomhänt ur samboförhållandet. 

Upphörande av samboförhållande och begäran av bodelning

Ett samboförhållande upphör när en av samborna avlider (2 § SL). Om den sambo som fortfarande lever begär det ska samboegendomen fördelas dem emellan genom bodelning (8 § första stycket och 18 § första stycket SL). Det är värdet av samboegendomen efter avdrag för vissa skulder som ska fördelas samborna emellan (13 § och 14 § SL). Begäran om bodelning ska göras senast ett år efter samboförhållandets upphörande och innan bouppteckningen förrättas (8 § andra stycket SL). 

Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag, om det har förvärvats för gemensam användning (3 § SL). 

Med gemensamma bostad menas, helt enkelt, den bostad som samborna har bott i tillsammans (se 5 § SL). 

Med bohag menas möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hushållet. Bilar och kontanter räknas inte som bohag, och är därför inte samboegendom.

Med förvärvats för gemensam användning menas att endast egendom som köpts eller skaffats för samboförhållandet är samboegendom. Skulle exempelvis den ena sambon ha flyttat in i huset innan personerna var sambor, så är huset inte samboegendom. Skulle huset vara köpt innan personerna har flyttat ihop, men syftet med husköpet är att de ska bo där tillsammans som sambor, så är huset samboegendom. 

Den sambo som bäst behöver bostaden har rätt till den i avräkning på sin lott (16 § SL). Eftersom den ena sambon är avliden gäller denna rätt endast den efterlevande maken (18 § första stycket SL).

Avslutningsvis, gällande bodelningen, vill jag säga följande. Efterlevande sambo har rätt att vid fördelningen av samboegendomen som sin andel alltid få ut så mycket av den behållna egendomen – i den mån den räcker – att det motsvarar två prisbasbelopp (18 § andra stycket SL). Prisbasbeloppets storlek år 2022 är 48’300 kr. Två prisbasbelopp är alltså (48’300 x 2 =) 96’600 kr. 

Hur bevisar man ett samboförhållande?

1 § SL definierar sambor som två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och gemensamt hushåll. 

Eftersom samborna bott tillsammans i 22 år, så är det ingen tvekan om att de stadigvarande bott tillsammans.

Med parförhållande menas ett förhållande vari det normalt ingår sexuellt samliv. 

Med gemensamt hushåll menas att samborna delar på sysslor och utgifter som hänför sig till hushållsgemenskapen. 

För att bevisa ett samboförhållande krävs inte registrering eller att man uppvisar något typ av ”avtal om att samboförhållande föreligger”. Utdrag ur folkbokföringen är ett sätt att bevisa samboförhållandet. Har samborna i fråga nära och kära som kan intyga samboförhållandet, så är det ett bra bevis.

Testamente

Den som upprättar ett testamente kallas testator. 10 kap. 1 § och 10 kap. 4 § andra stycket ÄB ställer upp några s.k. formkrav för att testamentet ska vara giltigt. Dessa krav är följande: 

- Ett testamente ska skrivas under av testatorn och 

- bevittnas och skrivas under av två personer som inte är sambo, make, syskon, förälder eller barn till testatorn. 

Vittnen får heller inte vara testamentstagare – alltså ha rätt, enligt testamentet i fråga, till det som testamenteras bort. 

Är testamentet inte underskrivet av testatorn, bevittnat och underskrivet av vittnen, så är testamentet ogiltigt. Eftersom sambon i din fråga inte skrivit under testamentet, är testamentet ogiltigt och har ingen verkan. 

Sammanfattning

Eftersom samborna inte var gifta eller testamenterat sin kvarlåtenskap till varandra, så ärver barnen den avlidne. Dock kan bodelning göras på begäran av den efterlevande sambon. En sådan begäran ska göras inom ett år från den avlidnes bortgång och innan bouppteckningen förrättas.

Jag hoppas jag svarat på din fråga! 

Johan EkstrandRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”