FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTSambo29/06/2022

Har jag rätt till visst arv efter min sambo?

Hej, jag flyttade in till min sambo för 8 år sen. Jag betalar hyra och mat eftersom han betalar mest pga det hans huset. Men han nämnde någon gång att jag skulle få 10% arv om han skulle gå bort före mig. Vi har inte gemensamma barn, han har 3 barn och jag 1. Jag tyckte att det var för lite med 10%, så han sa 20%, men om det skulle hända någonting med oss ,så skulle hans barn får allt, sa han. Obs vi är förlovade. Hur mycket kan jag enligt lagen få som sambo ? Tack

Lawline svarar

Hej, 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Arvsrätten 

Du som sambo har ingen lagstadgad arvsrätt utan arvet går till hans barn om han inte skriver annat i sitt testamente (Ärvdabalken 2 kap. 1 § och 9 kap. 1 §). 

Vad är ett giltigt testamente?  

För att ett testamente ska vara giltigt ska det som huvudregel vara skriftligt och ha upprättats med två vittnen. Testatorn, i detta fall din sambo, ska skriva under eller vidkänna sin underskrift i vittnenas närvaro. Båda vittnena måste närvara samtidigt. Vittnena kan dock skriva under utan det andra vittnets närvaro (Ärvdabalken 10 kap. 1-2 §§).  

Vittnena måste inte veta innehållet men de måste veta att det rör sig om ett testamente.  

Bodelning  

När en av samborna avlider upphör samboförhållandet (Sambolagen 2 §). När samboförhållandet upphört kan den kvarlevande sambon inom ett år begära en bodelning av samboegendomen (Sambolagen 8 §).   

Till samboegendom räknas bohag, t.ex. köksmaskiner och möbler, samt eventuell gemensam bostad som ni införskaffat för gemensam användning (Sambolagen 3 §). I detta ingår dock inte gåvor och arv givet till sambon som är avsedda att vara sambons egna (Sambolagen 4 §). Viss egendom kan ha undantagits från samboegendomen om ni avtalat om detta skriftligen (9 § Sambolagen).  

Från din fråga tolkar jag det som att bostaden köpts innan ni inledde er samborelation och att den således inte införskaffats för gemensamt bruk, alltså är det främst halva värdet av ert gemensamma bohag som blir aktuellt. Även här förutsätter det dock att bohaget införskaffats för erat gemensamma bruk och inte ursprungligen endast till en av er.  

När en sambo avlidit har den efterlevande sambon även rätt till så mycket av er samboegendom som motsvarar två gånger av prisbasbeloppet (Sambolagen 18 § 2 stycket).  

Om ni gifter er 

Arv 

Eftersom barnen inte är gemensamma tillfaller arvet hans barn direkt om dessa inte avstår sin rätt tills efter din död (Ärvdabalken 3 kap. 1 §). En make kan genom testamente göra dig arvslös även om ni har gemensamma barn, med undantag för basbeloppsregeln

Bodelning 

Om du är gift med din make när han avlider ska bodelning förrättas innan arvskiftet (Ärvdabalken 23 kap. 1 § 2 stycket). Vid bodelning för äktenskap delas giftorättsgodset (Äktenskapsbalken 10 kap. 1 §).  Giftorättsgodset inkluderar mer än bara det som samboegendomen innefattar. I lagen skriver man att giftorättsgods är det som inte är enskild egendom (Äktenskapsbalken 7 kap. 1 §). Giftorättsgods är alltså inte sådant som gjorts enskilt enligt äktenskapsförord, egendom erhållen genom gåva, testamente, eller arv med villkoret att egendomen ska vara enskild, livförsäkring som maken varit förmånstagare för, och egendom som trätt i sådan egendoms ställe (Äktenskapsbalken 7 kap. 2 §).  

Basbeloppsregeln 

Basbeloppsregeln innebär att den kvarlevande maken har rätt att ur kvarlåtenskapen få ut 4 gånger prisbasbeloppet, dock inräknas det maken redan fått i bodelningen. Inte heller kan enskild egendom användas för att uppnå basbeloppsregeln (Ärvdabalken 3 kap. 1 § 2 stycket).  

Vad gör jag nu? 

Du får som make eller maka ett bättre skydd än vad du har som sambo, detta kan dock även uppnås genom att din sambo skriver ett giltigt testamente. Ni kan för ett fast pris få hjälp med att upptätta ett testamente från oss här på Lawline.  

Den absolut bästa lösningen vore om ni kom överens om något som ni båda känner er bekväma med då din sambo i stor utsträckning har rätt att bestämma över vad som ska hända med hans egendom. 


Jag hoppas att du fått hjälp med din fundering!  

Vänligen, 

Lin ToftRådgivare