FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTSambo29/05/2022

Hur fördelas arvet när min sambo avlider och det finns särkullbarn och testamente?

Jag och min killeSeanboddetillsammans som sambos flera åri en lägenhet som vi köpt och investerat i tillsammans, med oss bodde också hans två barn, Sören och David. Vi hade planerat att gifta oss till sommaren men endag i vintras omkom Sean när han åkte skidor i alperna. Jag är såklart förkrossad, det var mitt livs kärlek och nu finns han inte kvar. Mitt i all sorg börjar Jeans föräldrar att bråka om arvet. De påstår att de har rätt till hela Seans arv och att jag inte får bo kvar i lägenheten. Vår lägenhet är värderad till 7000000 och hans övriga egendom uppgår till 800000. Vi har skrivit ett testamente där det framgår att vi äger hela lägenheten av varandra om någon skulle gå bort. Dessutom framgår det i testamentet att jag har rätt till 100000 som legat. Vad bråkar mina svärföräldrar om? Kan ni hjälpa mig att fördela arvet? Hade det blivit någon skillnad om vi varit gifta i stället för sambos? Gärna lagrum tack

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sambor ärver som huvudregel inte varandras tillgångar (se 2 kap Ärvdabalken). Vad som dock kan tillfalla den efterlevande sambon är samboegendom. Till samboegendom räknas bostad och bohag, det vill säga bostad samt möbler, hushållsmaskiner, etc, som införskaffats för att användas gemensamt (3 § Sambolagen). I ditt fall har ni ett testamente, vilket innebär att vad som sägs i testamentet går före huvudregeln att sambor endast ärver samboegendom.

Har föräldrarna rätt till arv?

De som i första hand ärver då den avlidne inte var gift vid dödsfallet är arvlåtarens bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). Med bröstarvinge avses den avlidnes barn, i ditt fall hans två barn. Om en arvlåtare avlider utan att efterlämna några barn eller andra avkomlingar går arvet till arvlåtarens föräldrar (2 kap. 2 § ÄB). Att den avlidnes föräldrar skulle ha rätt till arv skulle alltså bara bli aktuellt om han inte hade haft några barn (och inget testamente). I ert fall har föräldrarna alltså ingen rätt till arv, utan det är barnen som skulle få dela lika på kvarlåtenskapen om ni inte hade haft ett testamente.

Testamente mellan sambor

Att observera är att barn alltid har rätt till sin laglott trots testamente. Laglotten är hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att hans barn kommer ha rätt till hälften av det som de skulle haft rätt till om inget testamente upprättades. I ert fall finns det två barn som vanligtvis skulle ha rätt till 1/2 vardera av den avlidne sambons kvarlåtenskap. Deras respektive laglott blir då 1/4. Utan testamente skulle barnen alltså få dela på hela egendomen, 3 500 000 (halva lägenheten) + 800 000 = 4 300 000, det vill säga 2 150 000 kr var. Eftersom ni har ett testamente som säger att du ska ärva hans del av lägenheten (3 500 000 kr) + 100 000 kr kommer barnens arvsrätt att inskränkas. Trots att ni har ett testamente har barnen som ovan nämnts alltid rätt till sin laglott, vilket i ert fall blir 1 075 000 kr vardera (¼ istället för ½). Barnen har alltså tillsammans rätt till 2 150 000 kr av den totala kvarlåtenskapen på 4 300 000 kr, resterande 2 150 000 kr kommer sedan att tillfalla dig pga testamentet. För att barnen ska få sina respektive laglotter krävs dock att barnen begär jämkning av testamentet inom sex månader, annars fördelas arvet helt enligt testamentet (7 kap. 3 § ÄB).

Arvskifte

När det är dags att skifta tillgångarna mellan dödsbodelägarna (du och de två barnen) görs ett arvskifte. Arvskiftet är det sista steget innan dödsboet upphör. Tillgångarna (exempelvis bostad, pengar på en bank, bil, aktier, etc) delas upp mellan dödsbodelägarna så som ni själva önskar eller enligt vad som står i testamentet. Om barnen inte begär jämkning av testamentet kommer du att ha rätt till hela bostaden samt 100 000 kr. Jämkas testamentet har du rätt till tillgångar motsvarande 2 150 000 kr, dvs inte hela bostaden. En arvskifteshandling ska upprättas som sedan kan skrivas under av alla dödsbodelägare. När det är gjort upphör dödsboet att existera.

Skillnad om ni varit gifta

Om ni skulle varit gifta skulle situationen inte förändras så mycket. Som gift har man arvsätt efter maken, men särkullbarnen har samtidigt rätt att få ut sitt arv direkt (3 kap. 1 § ÄB). Särkullbarn kan dock välja att avstå sitt arv till förmån för den efterlevande maken. Då har särkullbarn sedan rätt att få ta del av sitt arv när båda makarna har avlidit, så kallat efterarv (3 kap. 9 § ÄB). Samma problematik hade alltså kunnat uppstå även om ni varit gifta, om särkullbarnen inte valt att avstå sitt arv till förmån för dig.

Avslutande råd

Sammanfattningsvis kan sägas att din avlidna sambos föräldrar inte kommer att ha rätt att ärva din sambo. Barnen har rätt till sin laglott, vilket är 1 075 000 kr var, förutsatt att de begär jämkning av testamentet inom sex månader. Begärs jämkning har du rätt till tillgångar motsvarande 2 150 000 kr. Begär barnen ingen jämkning fördelas arvet enligt testamentet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Linnéa HanssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?