Kan samboskap påverka arv och hur kan det hindras?

Hej! Min pappa är 83 år och hans fru, min mamma, gick bort 2004. Nu har min pappa på äldre dagar träffat en livskamrat och de ska bli sambos. De kommer att bo i pappas hus. Hon är jättefin mot pappa och vi alla tycker om henne.

Nu när hon flyttar in till pappa, behöver man skriva något då så om pappa skulle avlida före sambon. Inget arv, huset etc ska tillfalla sambon.

På pappas sida är vi tre barn och pappas sambo har tre. Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt

Din fråga fordrar enbart ett kort men förhoppningsvis ändock givande svar.

Sambos har ingen arvsrätt utan i det fall din pappa avlider kommer arv direkt att fördelas på "ordinarie" arvingar oaktat eventuellt samboförhållande. Det som eventuellt kan påverka är en bodelning med anledning av samboförhållandets upphörande, vilket kan aktualiseras vid isärflyttning eller ena sambons avlidande (se 2 § sambolagen, hädanefter SamboL). För att bodelning ska ske måste detta begäras av efterlevande sambo senast ett år efter upphörandet, dock senast när bouppteckning förrättas (se 8 § andra stycket SamboL). Den avlidnes dödsbo kan inte begära bodelning (18 § första stycket SamboL).

Även om bodelning sker har denna dock begränsad effekt då enbart samboegendom delas, vilket avser endast bostad och bohag som har förvärvats för gemensamt bruk (3 § SamboL). Din pappas hus och sådana möbler som redan fanns däri ingår således inte i samboegendomen. Inte heller bil eller liknande omfattas då det inte faller under begreppet "bohag", vilket istället avser möblemang och diverse attiraljer i hemmet.

Lilla basbeloppsregeln

Vid fördelningen råder dock enligt den så kallade "lilla basbeloppsregeln" att efterlevande make har rätt till minst två prisbasbelopp (totalt 93 000 kronor för 2019) så långt som samboegendomen räcker (18 § andra stycket SamboL). Regeln ger alltså aldrig rätt att få även annan egendom än samboegendom om beloppet inte i enbart samboegendom uppnås. Denna bestämmelse är tvingande förutsatt att bodelning sker. Däremot är det möjligt för sambos att avtala om att någon bodelning inte ska ske, vilket kräver skriftligt upprättande och bägge sambos undertecknande för giltighet (9 § SamboL). Något krav på bevittnande finns inte.

Gemensam bostad

Undantagsvis kan efterlevande sambo även överta den gemensamma bostaden (din pappas fastighet) även om den inte ingår i samboegendomen. Eftersom att de inte har några gemensamma barn krävs dock att synnerliga skäl talar härför, vilket i princip uteslutande avser fall då den efterlevande är gravid. (22 § SamboL). Det får således te sig mycket osannolikt att sådant övertagande skulle aktualiseras. Om övertagande ändock anses berättigat ska ersättning för värdet utbetalas, och ni som arvtagare lider således ingen ekonomisk förlust (22 § tredje stycket).

Sammanfattning

Sammantaget kan konstateras att det som utgångspunkt inte kräv att ni skriver något särskilt avtal för att säkra att sambon inte övertar egendom till nackdel för eventuellt arv. För att undgå "lilla basbeloppsregeln" måste avtalas att någon bodelning inte ska ske över huvud taget, vilket är ett skriftligt avtal som enbart kan ingås mellan sambos själva.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Joar LindénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”