Vad ärver min sambo?

2019-06-07 i Sambo
FRÅGA |Lever i samboförhållande. Jag har 3 barn, min sambo inga. Vi har ett gemensamt fritidshus, där jag äger 2/3 och min sambo 1/3 av fastigheten. Vad händer om: 1) Jag går bort först och ändå vill att min sambo ska ha tillgång till fritidshuset? Mina barn har ju rätt till sin laglott. 2) Min sambo går bort först - hans närmsta anhöriga är 3 syskon? 3)Vad blir skillnaden om vi gifter oss?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att dela upp mitt svar i tre delar efter dina frågeställningar.1. Gällande samboende och arv finns regler i Sambolagen (SamboL) och i Ärvdabalken (ÄB).Det som händer då ett samboförhållande upplöses är att en bodelning kan göras men det är bara den efterlevande sambon som avgör om detta ska ske eller ej (SamboL 18 §). Vid en bodelning ingår så kallad samboegendom. Vad som utgörs av samboegendom är sådant ni löpt in för gemensamt bruk (SamboL 3 och 8 §§). Eftersom fritidshuset är gemensamt ingår det som samboegendom och i en bodelning hade det delats lika på. Det som var och en får efter bodelningen blir för den bortgångna sambon kvarlåtenskapen. Denna kommer att fördelas till bröstarvingarna (barnen). Som sambo har en ingen arvsrätt(ÄB 2 kap), därför hade ett testamente varit bättre för att försäkra sig om att han får tillgång till fritidshuset. Då kan du testamentera bort det till honom med "fri förfoganderätt" så att dina barn vid hans frånfälle får ärva huset. Fri förfoganderätt innebär att han kan förfoga över egendomen men ej exempelvis testamentera bort den. Ett annat alternativ är att testamentera nyttjanderätten till din sambo men äganderätten till dina barn som exempelvis kan tillfalla vid nyttjanderättshavarens (din sambo) bortgång (ÄB 12 kap 2-9§§).2. Om din sambo går bort före dig gäller fortfarande att en bodelning kan ske om du begär det, där samboegendom ingår. Eftersom samboende inte har arvsrätt så kommer hans arv att följa arvsordningen, om inget testamente upprättats(ÄB 2 kap). Det innebär att arvlåtarens (din sambo) föräldrar får häften var av arvet (ÄB 2 kap 2 §). Är dessa ej i livet går arvet till arvlåtarens syskon (ÄB 2 kap 2 §).3. Den största skillnaden är att du inte behöver upprätta något testamente för att din då make ska få ärva. Efterlevande make har arvsrätt (ÄB 3 kap 1 §). Dock har dina barn som särkullbarn rätt att få ut deras laglott direkt vid ditt frånfälle. Det finns däremot en möjlighet dem att välja att låta efterlevande make ärver deras del. Barnen kommer då att få efterarvsrätt och ärva den procentuella del som din kvarlåtenskap utgjorde av din makes tillgångar vid hans bortgång (ÄB 3 kap 9 § och 2 §). SammanfattningJag skulle råda dig att upprätta ett testamente för att försäkra dig om att din sambo får tillgång till huset vid ditt frånfälle. Jag hoppas att du fick svar på dina frågor, hör gärna av dig igen annars!

Ärver min sambo mitt hus om jag dör?

2019-05-20 i Sambo
FRÅGA |om jag köper ett hus och jag och min sambo bor på en hyresrätt, kan min sambo ärva om jag huset om jag dör ?
Emelie Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga handlar om arvsrätt som sambo. Regler om arv finns i Ärvdabalken och regler om sambor finns i Sambolagen.Samboegendom? Du skriver att du och din sambo bor i en hyresrätt och att du köper ett hus. Den första frågan som behöver besvaras är frågan om huset blir samboegendom eller inte, eftersom detta påverkar hur husets värde ska fördelas mellan er vid eventuell bodelning.Under förutsättning att ni inte flyttar in i huset blir det inte samboegendom, och ska därför inte delas mellan er vid en eventuell bodelning mellan er (3§ Sambolagen). Skulle ni däremot flytta in där tillsammans, så att det blir er gemensamma bostad, kommer det ses som samboegendom. Ses huset som samboegendom ska det delas lika mellan er vid en eventuell bodelning (3§ och 14§ Sambolagen). Detta innebär att din sambo får rätt till hälften av husets värde.Vad som händer med huset om du avlider är alltså beroende på om ni flyttar in tillsammans i huset så att det blir er gemensamma bostad. Antingen blir det inte samboegendom, och då ärver dina arvingar hela huset, eller så blir det samboegendom, och då ärver dina arvingar halva huset. För att det ska bli lättare att förstå mitt svar kommer jag utgå från att ni flyttar in i huset tillsammans och det blir ert gemensamma hem, och att det alltså ska delas lika mellan er vid eventuell bodelning.Arv I Sverige finns ingen rätt att ärva som sambo (2 kap. Ärvdabalken). Din del av huset kommer gå till dina arvingar, vilket alltså inte inkluderar din sambo. Din sambo har alltså ingen rätt att ärva din del av husets värde.Om du vill att din sambo ska ärva din del av huset har du möjligheten att testamentera det till din sambo. Då går det som huvudregel till din sambo om du avlider.Undantaget till detta är att du inte kan testamentera bort eventuell bröstarvinges laglott. Barn kallas bröstarvingar, och de har alltid rätt att få ut sin laglott. En laglott är hälften av det barnet skulle haft rätt att ärva om det inte fanns testamente (7 kap. 1§ Ärvdabalken). Har du barn kan detta alltså påverka din rätt att testamentera bort din del av huset till din sambo. Har du annan egendom som kan täcka barnets laglott kan din sambo få huset som testamenterats, annars inte.Sammanfattningsvis Antingen kommer huset delas lika mellan er vid eventuell bodelning, och då ärver dina arvingar hälften av huset, eller så kommer huset inte delas mellan er och då ärver dina arvingar hela huset. Detta beror på om det blir er gemensamma bostad eller inte. Din sambo kommer inte ärva din del av huset om du dör, så vida du inte testamenterar det till din sambo. Detta kan påverkas av eventuella barn.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Har en avlidens sambos barn rätt till efterarv när den efterlevande sambon avlider?

2019-05-02 i Sambo
FRÅGA |Hej! Min svärmor dog 1990. Min svärfar har aldrig gift om sig men har varit sammanboende med en kvinna i ett antal år på 2000-talet. Hon avled dock 2005. Hon hade två vuxna barn. De hade inga gemensamma barn. Min svärfar har sedan dess suttit i "orubbat bo", dvs inget arvskifte har skett efter henne. Min fru har en syster. Båda systrarna har två barn. Svärfar är nu svårt sjuk och planerar sitt frånfälle. Under åren som gått har han lyckats spara ihop en ansenlig förmögenhet där merparten är placerad i aktier. Såvitt vi vet så kommer alltså de två barnen till hans avlidne sambo att ha ett krav på dödsboet, dvs arv efter mamman, som utgår ifrån dödsboets tillgångar när han dör. Om vi förstått det hela rätt så har de alltså rätten till 25% av de tillgångar min svärfar lämnar efter sig. Dessa två pojkar har sedan deras mammas bortgång inte haft kontakt med honom en enda gång, och det är hans absoluta vilja att de inte ska ha mer än vad som fanns i dödsboet vid mammans död. Frågan är nu om han kan minska sina tillgångar utan att det räknas som förtida arv genom att skänka kapital till sina barnbarn eller till sina döttrars makar (vilka är de han själv anser har den fulla rätten till sin kvarlåtenskap), och därigenom få ner tillgångarna till en nivå som bättre stämmer med vad som fanns 2005? Eller räknas den kvarvarande arvslotten på annat sätt än vi antagit?
Natalie Accord |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till skillnad från makar så har sambor ett väldigt svagt skydd för sin egendom i lagstiftning. Makar ärver varandra, men det gör inte sambor. För att din svärfar skulle haft någon rätt att sitta i orubbat bo så hade ett testamente krävts. Jag tolkar din fråga som att du undrar hur arvet efter honom ska fördelas, med tanke på att hans avlidne sambo har arvingar som inte begärt att få ut sitt arv efter henne ännu. Det framgår inte av din fråga om något testamente upprättades mellan din svärfar och hans sambo, så jag kommer dela upp mitt svar i två olika scenarion: 1. Vad som gäller om din svärfar och hans sambo upprättat ett testamente.2. Vad som gäller om något testamente inte finns. De regler som är relevanta i er situation och som jag kommer att hänvisa till i mitt svar hittar du främst i Ärvdabalken (ÄB). En bouppteckning bör ha upprättatsTill att börja med vill jag nämna bouppteckningens betydelse i er situation, och då särskilt bouppteckningen efter din svärfars sambo. När en person går bort så måste en bouppteckning upprättas senast tre månader efter dödsfallet (ÄB 20:1), och sedan registreras hos Skatteverket (ÄB 20:8). Av bouppteckningen ska framgå vilka tillgångar och vilka skulder som den döde hade vid sin bortgång (ÄB 20:4). Om din svärfar begärde en bodelning efter sin sambos död så ska även deras gemensamma bostad och eventuellt bohag också ha antecknats. Skatteverket ser till att en bouppteckning görs och kan i värsta fall förordna att en lämplig person tar hand om det (ÄB 20:9). Jag kommer att utgå ifrån att det finns en registrerad bouppteckning efter din svärfars sambo hos Skatteverket som kan användas som underlag, vilket jag kommer gå in på närmare nedan. 1. Testamente med fri förfoganderättOm sambor upprättar ett testamente där det framgår att den efterlevande sambon ska ärva all egendom med fri förfoganderätt så kan de uppnå i stort sett samma skydd som om de vore gifta. Det innebär att när en sambo går bort så ärver den efterlevande sambon all egendom och får i stort sett spendera egendomen fritt under sin livstid. Först när även den efterlevande sambon går bort har barnen till den först avlidne sambon rätt att ta del av sina arvslotter genom ett så kallat efterarv (jfr ÄB 3:2). Efterarvet utgörs av en kvotdel i den efterlevande sambons kvarlåtenskap enligt följande:Exempel 1: Låt oss säga att din svärfars sambo hade egendom till ett värde om 100 000 kr när hon avled. Din svärfar hade egendom till ett värde om 300 000 kr. Hans totala egendomsvärde skulle då bli 400 000 kr, varav han ärver 100 000 kr från sin sambo med fri förfoganderätt. Kvotdelen som arvingarna har rätt att ärva genom efterarv är 100 000/400 000 = 25 %. Exempel 2: Låt oss säga att din svärfars sambo hade egendom till ett värde om 500 000 kr när hon gick bort och din svärfar hade egendom till ett värde om 600 000 kr. Hans totala egendomsvärde skulle då bli 1 100 000 kr, varav han ärver 500 000 kr med fri förfoganderätt. Kvotdelen som arvingarna har rätt till genom efterarv är 500 000 / 1 100 000 = 45,5 %. Om din svärfars sambos egendom utgjorde 25 % av hans totala egendomsmassa så har sambons barn rätt till 25 % av hans egendom även när han går bort. Med det sagt så innebär ett arv med fri förfoganderätt att den efterlevande får göra nästan vad som helst med egendomen, till och med spendera den under sin livstid. Din svärfar får dock inte testamentera bort kvotdelen till någon annan, och får inte heller ge bort gåvor eller liknande av betydande värde strax innan sin död. Om han gör detta kan sambons barn ha rätt till ersättning, eller i värsta fall kräva att gåvorna ska gå tillbaka. Med det sagt finns den så kallade förkovransregeln som används för makars arvsrätt som eventuellt skulle kunna bli tillämplig (ÄB 3:4). Enligt denna regel så kan kvotdelen minskas om boet ökat mycket i värde sedan den första sambons död, om boets ökning berott på den efterlevandes eget förvärvsarbete. Aktiesparande går dock sannolikt inte in under denna regel. Jag vill även nämna att ett testamente med fri förfoganderätt till en sambo aldrig kan hindra barnen att kräva ut sina laglotter genom att begära jämkning i testamentet (ÄB 7:1 och 7:3). Detta verkar dock inte vara fallet i er situation, eftersom något arvskifte inte ännu har gjorts. 2. Om din svärfar levt i oskiftat boOm något testamente inte finns, utan din svärfars sambos barn endast låtit bli att skifta arvet så blir frågan en annan. Det finns nämligen ingen tidsfrist inom vilken arvet måste skiftas, utan detta ska göras när arvingarna är överens om hur skiftet ska ske. Eftersom din svärfar juridiskt sett aldrig haft rätt till sin sambos egendom så kan det inte heller bli tal om att hennes söner ska ärva en kvotdel av hans egendom. Det går nämligen inte möjligt att ingå ett bindande avtal om att sambons arvingar avstår till dess att även efterlevande sambo avlidit. De enda rättsligt bindande handlingarna är ett fullständigt avsägande av arvet, eller att begära ut sin arvslott. Möjligheten för efterlevande och den avlidnes arvingar att komma överens på detta sätt gäller bara för makar – och alltså inte för sambos. Hennes söner kan begära att arvet skiftas när som helst, men utgångspunkten för arvsskiftet ska då vara den bouppteckning som upprättades 2005 när din svärfars sambo gick bort. Sammanfattning och hur du går vidareSammantaget så kan er situation se väldigt olika ut rättsligt, beroende om din svärfar och hans sambo upprättade något testamente där det framgick att de skulle ärva varandra. Om ett sådant fanns aktualiseras i stort sett samma regler som gäller för makar, vilket ger sambons söner en rätt till efterarv när din svärfar går bort, som ska motsvara den kvotdel som deras mammas egendom utgjorde i hans totala egendomsmassa efter hennes död. Fri förfoganderätt innebär att din svärfar fått spendera egendomen som han ville under sin livstid, däremot får han inte testamentera bort kvotdelen eller ge gåvor inför sin död som kan jämföras med testamente. Han måste alltså respektera sönernas rätt till efterarv, för annars finns risk att din fru och hennes syster, som är hans arvingar, behöver ersätta sambons söner för det värde de gick miste om. Situationen är dock lite knepigare om något testamente aldrig upprättades. Jag ser dock att detta skulle kunna vara möjligt i praktiken, eftersom det inte finns någon tidsbegränsning för när ett arvskifte måste företas. Bouppteckningen brukar normalt läggas till grund för arvskiftet, men eftersom det rör sig om ett avtal mellan dödsbodelägarna så finns stora friheter kring fördelningen så länge de är överens. Enligt min bedömning finns det dock ingen möjlighet för sambons söner att kräva en kvotdel av din svärfars egendom när han går bort, eftersom det inte rör sig om något efterarv. Jag har dock inte lyckats hitta ett mycket tydligare svar än så, då det inte verkar vara en helt vanlig situation. Eftersom det finns stora oklarheter kring vilka överenskommelser som egentligen gjorts mellan din svärfar och hans sambo samt med sambons söner är det svårt för mig att ge dig något konkret på din fråga eller ge någon handfast vägledning kring hur ni bör tänka. Min rekommendation är därför att ni tar hjälp av en professionell jurist som kan ge er vägledning som är specifik för er situation. Lawlines juristbyrå kan hjälpa er med detta och om du skulle vara intresserad av ett prisförslag från dem så kan du höra av dig till mig på natalie.accord@lawline.se. Jag hoppas att jag i alla fall gjort rättsläget lite klarare för er och hoppas att situationen löser sig!Vänliga hälsningar,

Arvsrätt vid särkullbarn make/sambo

2019-04-29 i Sambo
FRÅGA |Hej!Jag äger 1/1 i den fastighet jag och min sambo + vårat gemensamma barn, 6år.Jag har två särkullebarn varav en är myndig.Om jag avlider, hur blir uppdelningen av fastigheten?Om vi gifter oss, hur förändrar det arvet?Om vi skriver över hälften av huset på min sambo redan nu, hur påverkar det i så fall?Med vänlig hälsning, Patrik.
Victor Strömwall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Angående första frågan om fastigheten finns det reglerat i Sambolagen. Genom Sambolagens 22 § regleras att när ett samboförhållande upphör, t.ex vid sambos död "har den andra sambon rätt att överta den när samboförhållandet upphör, om den sambon bäst behöver bostaden och ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt." Att ni har barn tillsammans är ett skäl för detta och det skulle leda till att din sambo skulle få överta fastigheten. Dock skulle detta leda till ett kompensationskrav till ditt dödsbo från dennes sida, vilket i praktiken skulle betyda att om ni inte har samboegendom av stort värde skulle denne tvingas betala kontant ersättning till ditt dödsbo. Begreppet samboegendom är relativt snävt och omfattar bara bostad och bohag som är inköpt för gemensamt bruk. Vid äktenskap skulle all er egendom bli gemensam (med undantag från sådant som är enskild egendom enligt villkor) och därmed även fastigheten. Fördelningen av egendomen vid en bodelning skulle därmed vara enklare eftersom all er egendom skulle kunna användas för att balansera över fastighetens värde om huset läggs på partnerns "lott". Varför ditt dödsbo kommer behöva kompenseras i båda fall är eftersom dina särkullbarn skall få ut sin lott när du avlider. För vidare rådgivning tycker jag att du skall vända dig till en verksam jurist, det går bland annat att göra via denna länk! Hoppas detta var svar på din fråga!

Lilla basbeloppsregeln

2019-05-30 i Sambo
FRÅGA |Hej. Hur fungerar det rent praktiskt med samboegendom vid dödsfall? Min sambo har avlidit och jag vet att det är hans barn som ärver. Han och jag bor i en hyresrätt på 70 kvm som står i mitt namn, och våra saker är en blandning av det vi valt ut tillsammans från våra tidigare hushåll med avsikt att det nu är vårt gemensamma bohag och hem. Vi äger ingenting av högre värde eller annat i övrigt än vårt hushåll. Min fråga: har hans barn rätt att lagligen kräva enskilda saker från vårt hem som dom påstår är sin fars? Kan jag bli tvungen att "lösa ut" saker från vår samboegendom om jag anser att det är vårat gemensamma? Jag har förlorat min livskamrat och vill inte även förlora allt som är "vi"...
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Låt mig först beklaga sorgen. När ett samboförhållande upphör för att den ena parten dör så kan den efterlevande sambon begära en bodelning enligt sambolagen (SamboL) 8 §. Denna begäran ska framställas till dödsboets företrädare. Det är även viktigt att komma ihåg att denna framställan ska göras senast vid bouppteckningen enligt samma lagrum. Den efterlevande sambon har rätt till samboegendom, alltså bohag som införskaffats för gemensamt bruk, precis som det du beskriver. Värdet på detta får uppgå till efter avdragna skulder på din sida, två prisbasbelopp vilket just nu är ca 45 000 kr (multiplicerat med två) om värdet på samboegendomen räcker till, allt enligt SamboL 18 §. Detta kallas lilla basbeloppsregeln. Detta räknas alltså från samboegendomen som enligt SamboL 6 § innefattar möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Undantagen här är saker som tydligt använts enbart av den ena sambon eller för fritidsändamål enligt 7 §. Såklart blir det en svår situation när en anhörig går bort. Förhoppningsvis kommer ni överens om hur din sambos kvarlåtenskap ska fördelas i förhållande till er bodelning och dina två prisbasbelopp! Hoppas hur som helst att vi hjälpt dig på vägen och lycka till!

Sambors arvsrätt

2019-05-08 i Sambo
FRÅGA |HejMin mamma äger en bostadsrätt som hon köpt ensam. 15 år senare flyttade hennes sambo in i den lägenheten.Dom är inte gifta och dom har inga gemensamma barn eller han har inga barn sedan tidigare heller. Dom har köpt gemensamma saker och under även pantsättning på lägenheten till vissa andra lån tillsammans.Jag är det enda barnet till min mamma. Vem ärver lägenheten och skulderna på deras gemensamma lån pantsättning på lägenheten och vissa bohag möbler osv? Kan man urskilja vad vem som står för lånen , är det bara på min mamma då hon äger lägenheten? Han är inte ärlig med vad som dom köpt tillsammans enligt honom så äger han alla möbler och står inte på några gemensamma lån till lägenheten.Hur löser man detta?
Amanda Alwall |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.I Sverige har sambor ingen legal arvsrätt. Eftersom det bara är gemensam bostad och bohag som omfattas av bodelningen så är det därför viktigt att ha rett ut vad som tillhör vem innan en eventuell bodelning. Detta kan regleras på lite olika sätt, antingen genom ett samboavtal eller ett testamente. Frågor rörande sambos regleras i sambolagen.Bodelning vid sambor är alltid begränsat till bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning av samborna enligt 3 och 8 §§ SamboL. Detta kallas samboegendom. Huruvida en bodelning ska göras eller ej när sambo avlidit avgörs av den efterlevande sambon, se 8 § 2 st. och 18 § SamboL.Enligt 2 kap. 1 § ÄB är det till att börja med bröstarvingar som ärver (alltså barn) om inget annat följer av testamente.Bostaden som din mamma köpt bör inte räknas som samboegendom enligt 5 § SamboL eftersom hon köpte lägenheten redan innan hon blev tillsammans med hennes sambo, och han kom in i bilden i efterhand. Därför skulle lägenheten inte ingå i en bodelning, utan den skulle istället tillfalla dig eftersom du är bröstarvinge enligt 2 kap. 1 § Ä, om inget annat står i testamente. För att reglera hur er egendom ska fördelas om någon av dem skulle avlida så är min rekommendation att de skriver ett testamente. Huvudregeln när egendom testamenteras är att testamentstagare övertar egendomen med full äganderätt. Testamentstagaren kan då använda och omsätta egendomen som den behagar.Grundtanken på området är att testators vilja ska efterföljas så långt det går enligt 11 kap. 1 § ÄB.Testamente upprättas skriftligt enligt 10 kap. 1 § ÄB, och testator ska underteckna i närvaro av två vittnen. Den som anges som testamentstagare får inte vittna enligt 10 kap. 4 § 2 st. ÄB. Inte heller den som i rätt upp- eller nedstigande led är släkt med testator 10 kap. 4 § 1 st. ÄB.Eftersom det verkar som att de köpt visst bohag för gemensam användning så är det vissa saker av bohaget som kommer att ingå i en bodelning, men det kan vara skönt att få det svart på vitt vad som är vems! Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Bodelning efter sambos död

2019-04-30 i Sambo
FRÅGA |Min son har avlidit var sambo sen 3 år tillbaka har ett hus som dom äger halva var här lån på huset vad händer med min sons del? Ska vi som föräldrar ha hans del och i så fall hur går vi tillväga om hon säljer det vi har ingen kontakt med henne och kan hon sälja huset utan vår vetskap? Hoppas på svar tack
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att det du önskar få svar på är vad som kommer att hända med din sons arv efter hans död, samt hur stor del av detta som dennes sambo är berättigad till. Det framgår inte av er fråga om det fanns ett testamente efter er son, jag kommer dock i mitt svar att utgå från att så inte är fallet. Finns det ett testamente kommer dock den legala arvsrätten, som mitt svar utgår ifrån, att sättas ur spel till förmån för testamentet. Denna fråga rör sambor vilket regleras i sambolagen. Jag kommer nu att redogöra för hur uppdelningen ska göras enligt gällande rätt.Hur ska uppdelningen göras?Om en sambo avlider har endast den efterlevande sambon rätt att välja om denne vill begära bodelning eller inte, dödsboet kan alltså inte begära bodelning, 8 och 18 § sambolagen. Om er sons sambo väljer att begära bodelning kommer endast samboegendomen att delas lika mellan henne och dödsboet. Samboegendom utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning enligt 3 § sambolagen. Eftersom att er sons sambo äger halva fastigheten har hon även rätt till halva fastigheten vid er sons bortgång om hon väljer att göra en bodelning. Detta innebär att om hon vill bo kvar i fastigheten så kommer hon att behöva köpa ut er sons del eftersom att denna tillhör dödsboet. Väljer kvinnan att sälja fastigheten gäller samma sak, då har dödsboet till hälften av köpeskillingen. Lilla prisbasbeloppsregeln I sambolagen finns dock den så kallade "lilla prisbasbeloppsregeln" som innebär att den efterlevande sambon alltid har rätt att vid fördelning av samboegendomen, som sin andel, få ut så mycket av den behållna egendomen efter avdrag för skulder, att det motsvarar två gånger det vid tiden för dödsfallet gällande prisbasbeloppet, 18 § sambolagen. Detta gäller i den mån samboegendomen räcker för att täcka två prisbasbelopp, vilket dock inte bör vara ett problem i detta fall med beaktande av att det ingår en fastighet i samboegendomen. År 2019 uppgår prisbasbeloppet till 47 400 kr. Detta innebär att er sons sambo kommer att ha rätt till minst 94 800 kr, men som sagt bör värdet efter bodelningen uppgå till ett högre belopp och då är det detta belopp som kvinnan kommer att ha rätt till. Det framgår dock inte av er fråga om det fanns några lån på fastigheten, om så är fallet så kommer dessa att dras av gentemot bostaden innan den delas upp. Finns det efter avdrag för skulder mindre än 94 800 kr kvar kommer er sons sambo således att vara berättigad till hela det beloppet. Mitt råd till erLite mer konkret innebär detta att er sons sambo har rätt till halva fastigheten, förutsatt att hon väljer att göra en bodelning. Det är ni som föräldrar som kommer att få ärva er son, detta innebär att den halva fastigheten tillhör er. Det ni kan göra är att ta hjälp av den som fördelar arvet, troligen en begravningsentreprenör eller en jurist, för att låta denne uppmärksamma er sons sambo kring hennes arvsrätt. Om kvinnan väljer att inte lyssna så har ni rätten på er sida och kan stämma henne i domstol. Finns det möjlighet för er att lösa detta på annat sätt så rekommenderar jag er att göra så. Hoppas att ni fått svar på er fråga, annars ska ni inte tveka att höra av er igen! Med vänlig hälsning

Sambo har ingen arvsrätt

2019-04-28 i Sambo
FRÅGA |Hej. Vi är 3 syskon som undrar hur det blir när vår mamma kommer gå bort. Hon bor i dagsläget i ett hus som hon köpte tillsammans med våran far för massa år sedan. Idag bor hon med en sambo och de har inga gemensamma barn. Men vi tror att hennes sambo har lagt lite pengar på huset för utbyggnad av huset, men det är inget vi är helt säkra på. Jag har några frågor; Vad har min mammas sambo rätt till vid eventuellt dödsfall? Om våran mamma skulle sälja sitt hus innan hon har avlidit och hon köper/hyr en lägenhet, och vår mor betalar lägenheten men sambon flyttar in samtidigt. Vad har vår mammas sambo för rättigheter då? Jag bor tillsammans med en sambo (inga gemensamma barn, men han har barn sedan tidigare) hen köpte sitt hus i tidigare äktenskap. Om hen skulle gå bort har då hens barn rätt till mina pengar jag ärvt av mina föräldrar?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Du har ställt flera frågor så jag kommer att svara på dem en i taget. Din första fråga är vilken rätt din mammas sambo har ifall hon skulle avlida. Som sambo har man inte någon arvsrätt. Istället kan sambon begära en bodelning inom ett år från dödsfallet (8 § sambolagen). I en bodelning ska bostad och bohag som har förvärvats för gemensamt bruk ingå, detta kallas för samboegendom (3 § sambolagen). I och med att din mamma redan ägde huset då hon blev tillsammans med sin sambo utgör huset inte samboegendom och ska därför inte ingå i en eventuell bodelning. Det är du och dina syskon som kommer att ärva huset istället.Ifall din mamma däremot skulle sälja huset och köpa en lägenhet till sig och sin sambo kommer lägenheten anses vara förvärvad för gemensamt bruk. Vid en bodelning kommer därför lägenheten att ingå. Vid en bodelning ska egendomen delas lika mellan samborna och din mammas sambo har därför rätt till hälften (14 § sambolagen). Det kan även vara så att din mammas sambo har rätt att ta över lägenheten om han är i behov av att få bo kvar, men i så fall måste han betala ersättning till dödsboet för din mammas halva (16 § sambolagen). Om din sambo skulle gå bort gäller samma som tidigare, d.v.s. att du inte har någon arvsrätt. I och med att huset är köpt i din sambos tidigare äktenskap ska huset inte heller ingå i en bodelning utan det blir sambons barn som får ärva huset. Din sambos barn har dock ingen rätt att kräva något av dig. De har inte någon arvsrätt efter dig och i och med att du inte är deras förälder är du inte underhållsskyldig. Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar