Det går att ärva "temporärt" genom testamentering om fri förfoganderätt

2019-06-30 i Sambo
FRÅGA |Min mamma och hennes sambo har en bostadsrätt som står på min mamma men betaldes av hennes sambo. Om jag förstått det rätt så äger de ändå hälften var av denna. Vid den enas bortgång kommer då den som lever kvar vara tvungen att "köpa ut" de släktingar som ärver. Min mamma har tre barn, hennes sambo har inga barn. Han har heller inga syskon eller föräldrar i livet utan närmaste släkt är syskonbarn vilka inte har automtisk laglott.Hur ska de formulera sitt testamente för att1. Den som överlever den andre ska kunna bo kvar i bostadsrätten så länge denna önskar och ev arv fås ut när bostadsrätten säljs eller den andre avlider så det blir bouppteckning.
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga aktualiserar i första hand bestämmelser om arv och testamente som du finner i ärvdabalken (ÄB), men jag kommer även ta upp den oskrivna regeln om dolt samägande i mitt svar.Vanligt med dold samäganderätt i gemensamt införskaffad egendomI första hand kan snabbt fastställas något du egentligen redan konstaterat – att din mammas sambo borde vara en hälftenägare till bostadsrätten trots att han inte är skriven som det. Det följer av principen av dolt samägande, som växt fram genom olika prejudicerande rättsfall just för att utgöra ett skydd för makar och partners som varit med och bekostat ett inköp, utan att nedtecknas som formella ägare. Inledningsvis gällde dold samäganderätt endast i fastigheter, men principen har sträckts ut till att gälla även i lös egendom, vilket bostadsrätter räknas som. Det som enligt praxis krävs för att dold samäganderätt ska föreligga är (1), ena maken köpt egendomen i eget namn men för bådas räkning, och (2) att den andra maken bidragit ekonomiskt till förvärvet, om det kan antas att det fanns en önskan om samäganderätt (vilket man i princip kan räkna med att det finns i dessa fall). Ibland har det framhållits krav på att en gemensam avsikt om samägande, men detta krav har i senare praxis anses överspelat. Om inget annat sagts – vilket det av förklarliga skäl sällan har i fall av dold samäganderätt – presumeras att samägarna äger en hälft av egendomen var (lag om samäganderätt 1 §). För att sammanfatta,eftersom din mammas sambo uppenbarligen har betalt för har din mammas lägenhet, och antagligen i vart fall önskat sig en mer eller mindre uttalad samäganderätt till denna, borde dold samäganderätt föreligga till hälften av lägenhetens värde.Om man inte har barn eller barnbarn får man testamentera sin egendom frittDu nämner vidare att din mammas sambos närmaste arvingar är syskonbarn. Som du mycket riktigt poängterar saknar dessa rätt till laglott (se ÄB 2 kap. 1 § motsatsvis). Vad det innebär är alltså att din mammas sambo är fullständigt fri att testamentera över sin egendom hur helst han vill. Din mamma är däremot skyldig att låta minst hälften av sina tillgångar tillfalla er som arv, och kan endast testamentera fritt över resterande hälft (ÄB 7 kap. 1 §). Notera att du och dina syskon dock kan välja att skjuta upp ert morsarv till förmån för er mammas sambo, och istället få det först när även han gått bort (ÄB 3 kap. 9 §).Det går att ärva "temporärt" med fri förfoganderättEn direkt möjlighet din mamma och hennes sambo har för att få bo kvar efter den andres frånfälle – och utan att behöva köpa ut släktingar – är att helt enkelt testamentera sin hälft till den andre. Detta går onekligen för din mammas sambo, men för att även din mamma ska kunna göra detta krävs alltså att lägenheten är värd mindre än hälften av hennes samlade tillgångar. På så vis kommer den i paret som överlever den andre överta hela äganderätten till lägenheten.Men detta drabbar förstås antingen din mammas eller hennes sambos arvingar, då åtminstone "ena sidan" (beroende på vem som får överta äganderätten) kommer förlora en del av sitt arv till den "andra sidan". Om ni istället vill att lägenhetens värde – efter båda sambors bortgång – ska tillfalla "arvssidorna" till hälften var (samma fördelning lägenhetens värde som ni har nu) rekommenderar jag att din mamma och hennes sambo borde testamentera sin egendom till varandra med fri förfoganderätt. Detta innebär alltså att den överlevande av dem får överta den avlidnes egendom och bruka denna som sin egen fram till sin död. Den enda begränsningen i den fria förfoganderätten är att mottagaren inte får testamentera egendomen. När väl båda sambor gått bort kommer arvingarna (alltså du och dina syskon, samt din mors sambos syskonbarn) ärva sina släktingars egendom enligt vanliga arvsregler, utan att någon förändring av äganderätten mellan samborna – och i förlängningen deras arvingar – skett. Värt att notera är att HD i ett rättsfall slagit fast att det inte går att testamentera specifik egendom (ex. lägenhet X) med fri förfoganderätt, utan att testamenteringen görs över en ideell andel av testatorns tillgångar (% av egendomsvärdet). För att vara säker på att lägenheten ingår i den fria förfoganderätten bör din mor och hennes sambo alltså testamentera över all (hälften för din mor, då hon är tvungen att utge laglotter till er) sin egendom med fri förfoganderätt för den andre.Sammanfattningsvis anser jag alltså att ett inbördes testamente där all din mors och hennes sambos egendom testamenteras till den andre med fri förfoganderätt skulle uppnå de önskningar du framfört.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Kan mina barn ärva bostadsrätten medan sambon får bo kvar?

2019-06-24 i Sambo
FRÅGA |Hur kan jag trygga för min sambo att vid behov få bo kvar i vår bostadsrätt som jag köpte för egen del innan vi blev ett par, ifall jag dör före honom? Jag tänker mig att mina 3 barn ska ärva mina tillgångar. Kan jag formulera något avtal för sambon om att kunna bo kvar eventuellt under viss tid? Mvh Sara
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar att hänvisa till ärvdabalken, du hittar den här. Testamente med nyttjanderätt till din samboI det fall att du går bort före din sambo och du inte har något testamente kommer dina barn att ärva din bostadsrätt. Detta eftersom sambos inte ärver varandra. För att dina barn ska ärva bostadsrätten samtidigt som din sambo får bo kvar i den under en viss tid rekommenderar jag att du skriver ett testamente med dessa villkor. Detta är en ensidig handling, dvs det krävs inte någon överenskommelse mellan dig, dina barn och din sambo. Som huvudregel gäller egentligen att en testamentstagare ärver egendomen med full äganderätt. Detta innebär att testamentstagaren kan råda över egendomen så som denne önskar. Det står dig dock fritt att skriva att din sambo ska ha nyttjanderätt till bostadsrätten under antingen en viss begränsad tid eller tillsvidare. Det är då detta villkor som gäller då det är din sista vilja som ska vara styrande för hur din egendom ska fördelas och användas. Din sambo kommer då ha rätt att bo kvar i bostadsrätten efter din bortgång. Om du inte föreskriver något annat kommer dina barn inte kunna sälja bostadsrätten utan din sambos samtycke. (se 12 kap 6 § ärvdabalken)Formkrav för testamenteObservera att det finns krav för hur ett testamente ska upprättas för att det ska vara giltigt. Det är därför viktigt att ditt eventuella testamente uppfyller dessa krav: testamentet ska vara skriftligt två vittnen ska skriva under testamentet och båda två måste göra det vid samma tillfälle (se 10 kap 1 § ärvdabalken) Sammanfattning och rådSammanfattningsvis kan du alltså genom ett testamente förordna så att bostadsrätten tillfaller dina barn men att din sambo får bo kvar under en viss period. Det är viktigt att testamentet i så fall upprättas på ett korrekt sätt och att du är tydlig med vad du vill för att undvika tolkningssvårigheter och konflikter. Skulle du vilja ha hjälp med att skriva ett sådant testamente är du varmt välkommen att ta hjälp av någon av våra jurister genom att boka en tid här. Hoppas du har fått svar på din fråga och att det blivit klarare kring hur du ska gå tillväga!Med vänliga hälsningar,

Gemensamt testamente mellan sambor med gemensamma barn. Fråga om skillnaden mellan fri förfoganderätt och full äganderätt.

2019-06-18 i Sambo
FRÅGA |Jag och min sambo har två gemensamma barn. I vårt inbördes testamente har vi skrivit följande:Inbördes testamente mellan.................. och...................som sambor med varandra. Vi är överens om och bestämmer följande:Den av oss som överlever den andra, skall med full äganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap. Efter den sist avlidne, ska kvarlåtenskapen ärvas av våra gemensamma barn. Vidare vill vi, att den efterlevande föräldern ska stå som barnens förmyndare, till dess de uppnår myndig ålder.Fråga: Är osäker om det skall stå "med full äganderätt" eller "fritt förfogande" med tanke på barnens bästa. Vad händer om den efterlevande föräldern i framtiden gifter sig, med tanke på giftorätten?Är det säkrare att skriva "fritt förfogande"? Eller... ska arvet efter avlidna föräldern delas mellan barn och förälder?
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Denna fråga regleras i princip i sin helhet av ärvdabalken (ÄB). De regler som är särskilt relevanta i denna situation är de som berör efterlevande sambos möjlighet att förfoga över arv genom testamente från den första avlidne sambon samt reglerna om efterarv.Skillnaden mellan full äganderätt och fri förfoganderättFull äganderättSkillnaden mellan dessa begrepp har fastslagits flertalet gånger i praxis. Om någon genom testamente ärver någonting med full äganderätt föreligger inga inskränkningar i testamentstagarens rätt till egendomen. Denne kan då göra vad hen vill med egendomen, och ett förordnande om att någon ska ärva egendomen efteråt har i princip ingen verkan. Användandet av uttrycket full förfoganderätt gör alltså att den som ärver får göra precis vad hen helst vill med egendomen, som att testamentera den till någon helt annan efter sin egen död. Testamentstagaren har alltså, enligt ordalydelsen, fått absolut, full äganderätt, utan inskränkningar.Den enda garantin som barnen då har att utfå något arv är laglotten. Denna kan de kräva ut vid två tillfällen. För det första vid den första förälderns död. De kan då kräva att de ska ha totalt hälften av arvet direkt så att den efterlevande sambon endast får halva förordnandet som testamentet bestämt. För det andra kan de utkräva laglotten vid den sista förälderns död. Detta behöver dock endast göras om den sista föräldern har testamenterat bort mer än hälften av sin egendom till någon utomstående, annars ärver ju barnen allting från föräldern enligt den vanliga arvsordningen (se 2:1 ÄB). Notera att rätten till laglott är någonting man måste kräva, och den utfås alltså inte automatiskt (se 7:3 ÄB).Fri förfoganderättFri förfoganderätt innebär, till skillnad från fulläganderätt, en enda inskränkning i rätten till egendomen. Den som ärver med fri förfoganderätt får använda, konsumera, sälja, ge bort och helt enkelt disponera över egendomen under sin livstid hur hen vill. Men det som hen inte får göra är att testamentera bort den till någon annan. Användandet av begreppet fri förfoganderätt brukar vid testamentering åtföljas av ett förordnande om efterarv. I detta fall vill ni upprätta ett testamente där era barn är efterarvinge till den först avlidne, så att arvsordningen blir à efterlevande sambo à barnen. Jag ska förklara närmare vad detta innebär och hur det fungerar i praktiken.Vi ställer upp den hypotetiska situationen att din sambo genom testamente ärver din kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Då ska man först och främst jämföra hur stor andel av kvarlåtenskapen efter dig utgör av hens totala förmögenhetsmassa. Det kan se ut såhär: Vi säger att du efterlämnar 600.000 och din sambo vid din död har 400.000 i nettoförmögenhet. Detta innebär att 60% av hens totala förmögenhetsmassa är kvarlåtenskapen hen ärvt från dig, med fri förfoganderätt. Detta innebär i sig att hen då endast kan testamentera bort 40% av den totala förmögenhetsmassan, eftersom 60% av den ska gå till barnen enligt din vilja i testamentet. Detta kan hen kan ändra på. Om hen senare vid sin död har 2.000.000 som total förmögenhet ska fortfarande 60% av detta ärvas som efterarv från dig, och alltså gå till barnen (vilket blir 1.200.000), medan din efterlevande sambo hypotetiskt sätt kan ha upprättat ett nytt testamente med att exempelvis hälften av hens arv ska gå till någon helt annan.Mot bakgrund av vad som sagts kan sägas att era barn oavsett situation kommer att ha ett visst skydd med hänsyn till laglotten. Utöver detta uppfattar jag det som att ni helst vill uppnå det resultat som man uppnår genom användandet av begreppet "fri förfoganderätt". På detta sätt kan den efterlevande sambon inte ändra den först avlidne sambons önskan, eftersom att den andel som ärvs med fri förfoganderätt "låses" in och kan inte testamenteras bort till någon annan. Detta gäller även om den efterlevande sambon skulle gifta om sig. Att den efterlevande sambon gifter sig påverkar inte arvet för era gemensamma barn. Egendomen kommer alltså tillfalla de efterarvingar som bestämdes i den först avlidne sambons testamente, vilket i detta fall är barnen. Min rekommendation är alltså att ni använder uttrycket "fri förfoganderätt", eftersom detta verkar passa bäst med er nuvarande gemensamma önskan.Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har några följdfrågor angående mitt svar kan du maila mig på Joel.Herrault@Lawline.se.Med vänlig hälsning,

Lilla basbeloppsregeln

2019-05-30 i Sambo
FRÅGA |Hej. Hur fungerar det rent praktiskt med samboegendom vid dödsfall? Min sambo har avlidit och jag vet att det är hans barn som ärver. Han och jag bor i en hyresrätt på 70 kvm som står i mitt namn, och våra saker är en blandning av det vi valt ut tillsammans från våra tidigare hushåll med avsikt att det nu är vårt gemensamma bohag och hem. Vi äger ingenting av högre värde eller annat i övrigt än vårt hushåll. Min fråga: har hans barn rätt att lagligen kräva enskilda saker från vårt hem som dom påstår är sin fars? Kan jag bli tvungen att "lösa ut" saker från vår samboegendom om jag anser att det är vårat gemensamma? Jag har förlorat min livskamrat och vill inte även förlora allt som är "vi"...
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Låt mig först beklaga sorgen. När ett samboförhållande upphör för att den ena parten dör så kan den efterlevande sambon begära en bodelning enligt sambolagen (SamboL) 8 §. Denna begäran ska framställas till dödsboets företrädare. Det är även viktigt att komma ihåg att denna framställan ska göras senast vid bouppteckningen enligt samma lagrum. Den efterlevande sambon har rätt till samboegendom, alltså bohag som införskaffats för gemensamt bruk, precis som det du beskriver. Värdet på detta får uppgå till efter avdragna skulder på din sida, två prisbasbelopp vilket just nu är ca 45 000 kr (multiplicerat med två) om värdet på samboegendomen räcker till, allt enligt SamboL 18 §. Detta kallas lilla basbeloppsregeln. Detta räknas alltså från samboegendomen som enligt SamboL 6 § innefattar möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Undantagen här är saker som tydligt använts enbart av den ena sambon eller för fritidsändamål enligt 7 §. Såklart blir det en svår situation när en anhörig går bort. Förhoppningsvis kommer ni överens om hur din sambos kvarlåtenskap ska fördelas i förhållande till er bodelning och dina två prisbasbelopp! Hoppas hur som helst att vi hjälpt dig på vägen och lycka till!

Hur ärver sambor varandra? Och vad blir konsekvenserna om man gifter sig men inte har gemensamma barn?

2019-06-28 i Sambo
FRÅGA |Hej! Min sambo har 2 barn, jag inga. Vi äger ett hus gemensamt men har inte skrivit nånting så vad händer om han går bort, får jag inget? Om vi gifter oss är det så att vi då hade delat hans halva del på huset på 3? Ärver isf hans barn även pengar som jag har på mitt egna bankkonto? Jag har betalt mer av möbler o dyl men får jag behålla det? Många frågor o funderingar....
Linn Lindelöf |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Din fråga är av arvsrättslig karaktär och regleras i ärvdabalken (ÄB), sambolagen, och äktenskapsbalken (ÄktB). Om din man skulle gå bortOm man är gift och har gemensamma barn ärver maken barnens arvslotter med fri förfoganderätt och barnen får sedan rätt till efterarv när den efterlevande maken dör (3 kap. 1 § och 3 kap. 2 § ÄB). Om man är gift och inte har gemensamma barn ärver dock inte den efterlevande maken utan det är i första hand bröstarvingarna, alltså barnen, till den avlidne som får ärva (2 kap. 1 § ÄB). För sambor gäller att de inte ärver varandra överhuvudtaget. I detta fallet kommer alltså din mans barn att ärva honom om han skulle avlida. Du skriver att ni gemensamt äger huset, alltså är enbart halva huset hans egendom. Detta innebär att vid ett dödsfall kommer hans barn att få ärva hans halva av huset medan du fortfarande står som ägare till den andra halvan. Barnen kan ju bara ärva hans egendom, inte din. Det finns dock en möjlighet för dig i egenskap av sambo att få ut två prisbasbelopp av samboegendomen vid ett eventuellt dödsfall (18 § andra stycket sambolagen). Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag om de inköpts för gemensamt bruk (3 § sambolagen). Om ni skulle gifta erOm ni gifter er blir det som jag beskrev ovan fortfarande så att hans barn kommer ärva honom eftersom ni inte har några gemensamma barn (2 kap. 1 § ÄB). Det innebär dock inte att de får tillgång till din egendom, de ärver bara hans egendom. De kommer alltså få hans del av huset, hans banktillgodohavanden osv. Din egendom är fortfarande din egendom. Om ni är gifta måste dock en bodelning göras vid dödsfallet (23 kap. 1 § ÄB). Vid en bodelning delas giftorättsgodset lika mellan makarna (9 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgodset är allt som inte är enskild egendom och det är det som ingår i en bodelning (7 kap. 1 § och 10 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan göras enskild genom äktenskapsförord eller genom villkor i gåva eller testamente (7 kap. 2 § ÄktB). Den egendom som tillkommer din man efter bodelningen kommer ingå i arvsskiftet. Om du har mer egendom än din make (som är giftorättsgods) kommer alltså en viss del av din egendom tillfalla arvet efter din man. Om du vill vara på den säkra sidan att detta inte ska inträffa är det en bra idé att upprätta ett äktenskapsförord som gör egendomen enskild. BasbeloppsregelnDu har som efterlevande make rätt att få behålla fyra prisbasbelopp ur kvarlåtenskapen (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Man räknar då ihop vad man fått ut från bodelningen och vad man har som enskild egendom och har man inte kommit upp i över fyra prisbasbelopp då så får man erhålla det ur kvarlåtenskapen efter den avlidne maken. SammanfattningSom sambo ärver du ingenting, du kan dock få behålla samboegendom till ett värde av två prisbasbelopp. Där har du en möjlighet att exempelvis behålla möbler och dylikt. Inte heller om ni skulle gifta er har du arvsrätt eftersom ni inte har några gemensamma barn. Det är din mans barn som kommer ärva hans egendom. Huset äger ni gemensamt och den praktiska lösningen blir antagligen att du kommer få köpa ut hans barn för att kunna bo kvar, alternativt försäljning av huset och du tvingas flytta samt att ni delar på försäljningsintäkten. Om ni gifter er och din man skulle avlida kommer en bodelning att göras först där all egendom som är giftorättsgods delas lika mellan dig och din man. Din mans del tillfaller sedan dödsboet och kommer ingå i arvsskiftet. Avslutande rådFör att komma runt den legala arvsordningen kan man upprätta ett testamente där man föreskriver annat. Där kan man exempelvis skriva in att ens sambo ska ärva ens andel av bostaden och bohaget. Det finns vissa formkrav vid upprättande av testamente (10 kap. 1 § ÄB). Dessa är bl.a:Skriftlighet.Två vittnen bevittnar testamentsskrivandet samtidigt.Underskrift av testatorn.Det finns även vissa begränsningar i vem som får bevittna ett testamente, man får exempelvis inte vara under 15 år, lida av psykisk störning eller vara den som testamentet är till förmån för (10 kap. 4 § ÄB). Hoppas detta var till hjälp för dig. Har du fler funderingar kan du kontakta vår juristbyrå. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08 533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00.

Ärver sambos varandra?

2019-06-19 i Sambo
FRÅGA |Fråga om arv.Min far är sedan många år sammanboende med en kvinna som inte är min mor. De är alltså inte gifta men bor tillsammans i hennes bostadsrätt. Far har en bostadsrätt som ingen bor i. Han har inte skrivit något testamente. FRÅGA: Vad händer om far dör innan hans sambo dör? Utgår arv även till henne?
Johan Tivéus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt svensk arvsrätt har efterlevande sambo ingen arvsrätt efter en avliden sambo. Till skillnad från makar har därmed sambor inte rätt att ärva varandra vid dödsfall om de inte skrivit ett inbördes testamente. I och med att din far inte skrivit något testamente kommer arvet efter honom att följa den legala arvsordningen enligt 2 kap. ärvdabalken, varvid bröstarvingar tillhör den första arvsklassen.Vänligen

Vad ärver min sambo?

2019-06-07 i Sambo
FRÅGA |Lever i samboförhållande. Jag har 3 barn, min sambo inga. Vi har ett gemensamt fritidshus, där jag äger 2/3 och min sambo 1/3 av fastigheten. Vad händer om: 1) Jag går bort först och ändå vill att min sambo ska ha tillgång till fritidshuset? Mina barn har ju rätt till sin laglott. 2) Min sambo går bort först - hans närmsta anhöriga är 3 syskon? 3)Vad blir skillnaden om vi gifter oss?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att dela upp mitt svar i tre delar efter dina frågeställningar.1. Gällande samboende och arv finns regler i Sambolagen (SamboL) och i Ärvdabalken (ÄB).Det som händer då ett samboförhållande upplöses är att en bodelning kan göras men det är bara den efterlevande sambon som avgör om detta ska ske eller ej (SamboL 18 §). Vid en bodelning ingår så kallad samboegendom. Vad som utgörs av samboegendom är sådant ni löpt in för gemensamt bruk (SamboL 3 och 8 §§). Eftersom fritidshuset är gemensamt ingår det som samboegendom och i en bodelning hade det delats lika på. Det som var och en får efter bodelningen blir för den bortgångna sambon kvarlåtenskapen. Denna kommer att fördelas till bröstarvingarna (barnen). Som sambo har en ingen arvsrätt(ÄB 2 kap), därför hade ett testamente varit bättre för att försäkra sig om att han får tillgång till fritidshuset. Då kan du testamentera bort det till honom med "fri förfoganderätt" så att dina barn vid hans frånfälle får ärva huset. Fri förfoganderätt innebär att han kan förfoga över egendomen men ej exempelvis testamentera bort den. Ett annat alternativ är att testamentera nyttjanderätten till din sambo men äganderätten till dina barn som exempelvis kan tillfalla vid nyttjanderättshavarens (din sambo) bortgång (ÄB 12 kap 2-9§§).2. Om din sambo går bort före dig gäller fortfarande att en bodelning kan ske om du begär det, där samboegendom ingår. Eftersom samboende inte har arvsrätt så kommer hans arv att följa arvsordningen, om inget testamente upprättats(ÄB 2 kap). Det innebär att arvlåtarens (din sambo) föräldrar får häften var av arvet (ÄB 2 kap 2 §). Är dessa ej i livet går arvet till arvlåtarens syskon (ÄB 2 kap 2 §).3. Den största skillnaden är att du inte behöver upprätta något testamente för att din då make ska få ärva. Efterlevande make har arvsrätt (ÄB 3 kap 1 §). Dock har dina barn som särkullbarn rätt att få ut deras laglott direkt vid ditt frånfälle. Det finns däremot en möjlighet dem att välja att låta efterlevande make ärver deras del. Barnen kommer då att få efterarvsrätt och ärva den procentuella del som din kvarlåtenskap utgjorde av din makes tillgångar vid hans bortgång (ÄB 3 kap 9 § och 2 §). SammanfattningJag skulle råda dig att upprätta ett testamente för att försäkra dig om att din sambo får tillgång till huset vid ditt frånfälle. Jag hoppas att du fick svar på dina frågor, hör gärna av dig igen annars!

Ärver min sambo mitt hus om jag dör?

2019-05-20 i Sambo
FRÅGA |om jag köper ett hus och jag och min sambo bor på en hyresrätt, kan min sambo ärva om jag huset om jag dör ?
Emelie Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga handlar om arvsrätt som sambo. Regler om arv finns i Ärvdabalken och regler om sambor finns i Sambolagen.Samboegendom? Du skriver att du och din sambo bor i en hyresrätt och att du köper ett hus. Den första frågan som behöver besvaras är frågan om huset blir samboegendom eller inte, eftersom detta påverkar hur husets värde ska fördelas mellan er vid eventuell bodelning.Under förutsättning att ni inte flyttar in i huset blir det inte samboegendom, och ska därför inte delas mellan er vid en eventuell bodelning mellan er (3§ Sambolagen). Skulle ni däremot flytta in där tillsammans, så att det blir er gemensamma bostad, kommer det ses som samboegendom. Ses huset som samboegendom ska det delas lika mellan er vid en eventuell bodelning (3§ och 14§ Sambolagen). Detta innebär att din sambo får rätt till hälften av husets värde.Vad som händer med huset om du avlider är alltså beroende på om ni flyttar in tillsammans i huset så att det blir er gemensamma bostad. Antingen blir det inte samboegendom, och då ärver dina arvingar hela huset, eller så blir det samboegendom, och då ärver dina arvingar halva huset. För att det ska bli lättare att förstå mitt svar kommer jag utgå från att ni flyttar in i huset tillsammans och det blir ert gemensamma hem, och att det alltså ska delas lika mellan er vid eventuell bodelning.Arv I Sverige finns ingen rätt att ärva som sambo (2 kap. Ärvdabalken). Din del av huset kommer gå till dina arvingar, vilket alltså inte inkluderar din sambo. Din sambo har alltså ingen rätt att ärva din del av husets värde.Om du vill att din sambo ska ärva din del av huset har du möjligheten att testamentera det till din sambo. Då går det som huvudregel till din sambo om du avlider.Undantaget till detta är att du inte kan testamentera bort eventuell bröstarvinges laglott. Barn kallas bröstarvingar, och de har alltid rätt att få ut sin laglott. En laglott är hälften av det barnet skulle haft rätt att ärva om det inte fanns testamente (7 kap. 1§ Ärvdabalken). Har du barn kan detta alltså påverka din rätt att testamentera bort din del av huset till din sambo. Har du annan egendom som kan täcka barnets laglott kan din sambo få huset som testamenterats, annars inte.Sammanfattningsvis Antingen kommer huset delas lika mellan er vid eventuell bodelning, och då ärver dina arvingar hälften av huset, eller så kommer huset inte delas mellan er och då ärver dina arvingar hela huset. Detta beror på om det blir er gemensamma bostad eller inte. Din sambo kommer inte ärva din del av huset om du dör, så vida du inte testamenterar det till din sambo. Detta kan påverkas av eventuella barn.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,