Sambos har ingen legal arvsrätt

2019-02-26 i Sambo
FRÅGA |Hej jag undrar vad som gäller min son har avlidit var sambo sen 2 år tillbaka dom har köpt ett hus har lån vad händer med hans del om hon säljer det? Tack för svar
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Som jag har förstått det på din fråga har de tillsammans köpt huset och därmed äger också det tillsammans. I och med att du inte har skrivit något om ett testamente kommer jag i mitt svar utgå från att det inte finns något. En sambo har ingen s.k. legal arvsrätt. Din sons sambo kommer alltså inte att ärva något efter din son. Det är den avlidnes barn och eventuellt barnbarn som i första hand har arvsrätt (2 kap 1 § ärvdabalken). Ifall din son inte hade några barn är det istället du och din sons andra förälder som ska ärva (2 kap 2 § ärvdabalken). Om den andra förälder också skulle vara avliden är det syskon till din son som har arvsrätt i förälderns ställe. Om din son inte har några syskon får du istället ärva allt. Hur stor del av huset som du har rätt att ärva beror på hur stor del av det som din son ägde. Vid samboförhållanden brukar det presumeras att man äger halva huset var och står för halva lånet var, vilket i så fall innebär att du och den andra föräldern har rätt till hälften av värdet på huset efter att man har räknat av för lånet. Det kan så klart vara så att din son äger mer eller mindre än hälften av huset, men då måste man kunna visa det på något sätt. Det kan också vara värt att nämna att det finns en skyddsregel för sambos som kallas för den lilla basbeloppsregeln. Ifall din sons sambo begär en bodelning har hon rätt att få ut egendom motsvarande två stycken prisbasbelopp (18 § sambolagen). Prisbasbeloppet i år, 2019, är 46 500 kr vilket skulle innebära att sambon har rätt till åtminstone 93 000 kr efter avdrag för skulder. Det prisbasbelopp som man ska utgå från är det som gällde det år din son dog. Ifall huset är värt en del kommer skyddsregeln alltså aldrig till användning utan det är först om hennes del av huset inte täcker 93 000 som hon eventuellt kan ha rätt till pengar från din sons andel av huset. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad har min mammas sambo rätt till vid bouppteckning och arvsskifte?

2019-02-13 i Sambo
FRÅGA |Hej! Min mamma har dött och jag är hennes enda arvinge. Hon levde med en sambo innan hon dog, men vad jag vet har inget testamente skrivits. Är det jag eller hennes sambo som ska ta tag i bouppteckningen? När juristen får fullmakt för att göra en bouppteckning (det är väl obligatoriskt, eller?) , gäller den fullmakten då enbart att ta reda på skulder och inkomster? Eller får juristen rätt att spendera pengarna på min döda mammas konto också, ex föra över till hennes sambo utan min vetskap? Några dagar innan min mamma dog så tog hennes sambo hennes bil, värd ca 200 000 kr, för att sälja, men pengarna har inte satts in på hennes konto då hon hann dö innan. Kan jag kräva att de pengarna ingår i min arvslott, eller får sambon och hennes son behålla de 200 000 kronorna? Då min mamma hade mycket pengarna på sitt konto, så undrar jag vad jag ska göra om de pengarna är borta vid bouppteckningen? Orsaken till min fråga är för att min mamma upprepade gånger uttalade rädsla att de skulle göra detta. Vad mer behöver jag tänka på inför kommande bouppteckning och arvsfördelning? Vore väldigt tacksam för svar! Vänlig hälsning, en orolig dotter.
Jesper Kröger |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag har valt att dela upp frågan i olika rubriker för att enklast kunna besvara den på ett sätt som du förstår utan problem. Initiera bouppteckning:Arv regleras i ärvdabalken (ÄB). När en person avlider uppkommer ett dödsbo. Dödsboet betraktas som en juridisk person där samtliga dödsbodelägare har en andel. Vilka som är dödsbodelägare framgår av 18 kap. 1 § ÄB. Enligt nämnda paragraf är efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare dödsbodelägare. Således är alltså du och din mammas sambo dödsbodelägare och vem som helst av er kan dra igång bouppteckningsprocessen. Förvaltningen av dödsboet sker gemensamt och juristen kan inte föra över pengar till din mammas sambo utan ditt samtycke. Det enda som din mammas sambo har rätt till är pengar från bodelningen, mer om detta nedan. Ang din fråga om fullmakt kan jag tyvärr inte svara på om det behövs eller inte. Kommer ni inte överens om hur dödsboet ska förvaltas kan du ansöka hos tingsrätten om att en boutredningsman ska sköta förvaltningen, detta enligt 19 kap. 1 § ÄB. Bodelning sambo vid dödsfallHuvudregeln vid ett samboförhållande är att om någon går bort ska den egendom som skaffat för gemensamt bruk under förhållande (sk. samboegendom) ingå i en bodelning, se SamboL 8 § st. 1. Samboegendom innefattar både bostad och bohag, med kravet att det förvärvats för gemensamt och permanent bruk, se SamboL 3 § och 7 §. För att bodelning ska bli aktuellt dödsfall krävs att den andre sambon begär bodelning senast vid bouppteckningen enl. SamboL 8 § st. 2. När fördelning av samboegendom sker efter dödsfall har efterlevande sambo rätt att få ut två x prisbasbeloppet (2 x Aktuellt prisbasbelopp) efter att skulder räknats av och i den mån egendomen räcker, se SamboL 18 § st. 2.Bilen som du nämner bör inte falla in under samboegendom så den ska du ha rätt till vid arvskiftet efter din mamma. Om pengarna är borta vid bouppteckningen kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten eller stämma i domstol. Arvsrätt sambo:Till att börja med har en sambo ingen arvsrätt överhuvudtaget om det inte framgår av något testamente. Det är alltså endast du som bröstarvinge som har rätt att ärva enligt 2 kap. 1 § ÄB. Efter bouppteckningen är klar kommer inte din mammas sambo ha någon rätt till kvarvarande egendom.SlutligenDitt ärende verkar komplicerat och jag skulle råda dig att söka hjälp av en verksam jurist för att allt ska gå rätt till. Detta för att du inte ska förlora något som du egentligen har rätt till. Hoppas du fick svar på din fråga!

Hur skriver vi testamente som sambos med gemensamt barn?

2019-02-07 i Sambo
FRÅGA |Jag och min sambo äger vår villa gemensamt hälften var, och har gemensamt lån på den. Vi har ett gemensamt barn. Den ene sambon äger dessutom ett fritidshus. Vi vet att sambos inte ärver utan att det är vår dotter som ärver allt når någon av oss går bort. Vi skulle vilja skriva i ett testamente, att den kvarvarande sambon ska ärva den andres del av villan, men att övrigt ärvs av barnet. Kan man te x skriva "Den av oss som överlever den andre skall med fri förfoganderätt erhålla fastigheten {beteckning }och det gemensamt anskaffade lösöret i denna. Det vi vill undvika är alltså att kvarvarande sambo måste lösa ut hälften av huset från barnet.
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Gifta par med gemensamma barn. Gifta par med gemensamma barn ärver varandra om den ene dör (Ärvdabalk 3:1), barnen ärver sedan båda sina föräldrar när båda har gått bort. SamborUtgångspunkten är precis som du säger, att sambos inte ärver varandra, så er dotter ärver den av er som går bort (Ärvdabalk 2:1). Har ni inte skrivit något mellan er ärver er dotter allt (Ärvdabalk 7:1). Ni kan skriva ett testamente, men er dotter har rätt att få ut sin laglott, den utgör 50% av av förälderns tillgångar (Ärvdabalk 7:1). Resten kan ni testamentera till varandra.Fri förfoganderätt eller full äganderättOm ni skriver in att ni ärver varandra med fri förfoganderätt betyder det att den kvarvarande sambon kan göra vad denne vill med egendomen förutom att testamentera över den. Om ni istället skriver med full äganderätt får sambon göra vad den vill med arvet, och kan sedan testamentera detta till någon annan. Er situationOm ni har tillräckligt mycket egendom utanför villan så kan ni skriva ett testamente om att den andre ärver er del med fri förfoganderätt. Dottern får då ut det värde hon har rätt till ur övrig egendom, och när ni båda är borta får dottern ut resten av sitt arv. Om egendomen inte räcker till detta kan ni överväga att gifta er, när ni gifter er kan ni skriva ett äktenskapsförord som reglerar era egendomsförhållanden, om ni inte vill att all egendom ska bli gemensamt giftorättsgods. Det finns ingen möjlighet för sambos att sitta kvar i orubbat bo, så som gifta parter kan. Ni kan alltså inte som sambos komma runt att er dotter har rätt att få ut sin laglott. Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04Vi besvarar samtal måndag till fredag 10:00-16:00

Testamentera nyttjanderätt till sambo

2019-02-06 i Sambo
FRÅGA |Hej!Har en bostadsrätt jag själv köpt för 27 år sedan. Har en sambo sedan 25 år Han har inga barn. Jag har 2 vuxna barn, Vi har inga gemensamma. Jag vill att han ska fortsätta bo i lägenheten om jag går bort först.Kan mina barn kräva att han flyttar eller löser ut dem? Bör vi gå till Jurist? MVHBodil
Amanda Alwall |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Sambor har ingen legal arvsrätt. Eftersom det bara är gemensam bostad och bohag som omfattas av bodelningen så är det därför viktigt att ha rett ut vad som tillhör vem innan en eventuell bodelning. Detta kan regleras på lite olika sätt, antingen genom ett samboavtal eller ett testamente. Efter att bodelningen gjorts görs ett arvskifte enligt 23 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB). Enligt 2 kap. 1 § ÄB är det till att börja med bröstarvingar som ärver (alltså barn) om inget annat följer av testamente.Eftersom du vill att din sambo ska fortsätta bo kvar i lägenheten om du går bort så skulle ett alternativ kunna vara att testamentera själva nyttjanderätten till din sambo, alternativt testamentera lägenheten till din sambo med full äganderätt (om det inte är så att lägenheten är gemensam bostad som köpts för gemensamt bruk enligt 5 § 1 st. 1 p. SamboL, för då ingår den i bodelningen). Huvudregeln när egendom testamenteras är att testamentstagare övertar egendomen med full äganderätt. Testamentstagaren kan då använda och omsätta egendomen som den behagar. Ett testamente kan dock också föreskriva vissa villkor. Grundtanken på området är att testators vilja ska efterföljas så långt det går enligt 11 kap. 1 § ÄB. Man kan till exempel testamenteras egendom med fri förfoganderätt. Att testamentera bort egendom med fri förfoganderätt innebär att den som mottar arvet får spendera/sälja egendomen men då med vissa undantag. Det är inte tillåtet att skänka bort en stor del av arvet i gåva och inte heller att testamentera bort egendomen. Detta eftersom arvet efter den först avlidne ska fördelas till dennes arvingar när den som ärvt med fri förfoganderätt sedan går bort.En annan begränsning i den fulla äganderätten kan utgöras av en nyttjanderätt. Testamentstagarna ärver då med full äganderätt, men med förbehållet att nyttjanderätten ska tillfalla någon annan. Vad detta innebär regleras främst av testamentet. Nyttjanderätten kan till exempel endast avse viss del av egendomen, eller under en begränsad tid. Som sagt gäller det att i så lång utsträckning som möjligt följa testators vilja enligt 11 kap. 1 § ÄB. Med andra ord så skulle du kunna testamentera bort äganderätten av lägenheten till dina barn, men nyttjanderätten till din sambo. Detta reglerar du alltså genom testamentet hur du vill. Testamente upprättas skriftligt enligt 10 kap. 1 § ÄB, och testator ska underteckna i närvaro av två vittnen. Den som anges som testamentstagare får inte vittna enligt 10 kap. 4 § 2 st. ÄB. Inte heller den som i rätt upp- eller nedstigande led är släkt med testator 10 kap. 4 § 1 st. ÄB. Sammanfattningsvis är det mycket viktigt att upprätta ett giltigt testamente om du är mån om att få din vilja igenom, för om lägenheten inte utgör samboegendom kommer lägenheten att tillfalla dina barn eftersom de är dina bröstarvingar enligt 2 kap. 1 § ÄB. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Fördelning av fastighet vid sambos död

2019-02-23 i Sambo
FRÅGA |Hej! Jag är sambo och har lite funderingar kring pengar, om jag vinner pengar och köper och bygger hus samt att detta står på mig, kan då hans barn begära bodelning av huset utifall han går bort innan mig?!? Kam de då sätta mig på " bar mark" så att säga?
My Öhman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vem har rätt till huset?Enligt Sambolagen består sambos gemensamma egendom av bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk (5 § Sambolagen). Det är sambos gemensamma egendom, samboegendom, som blir föremål för bodelning som samboskapet upplöses (8 § Sambolagen).Huset som du beskriver räknas som gemensam bostad om ni tänkt använda det som gemensamt bostadshus (5 § Sambolagen). Det räknas alltså inte som samboegendom det köpts som t.ex. sommarhus (7 § Sambolagen).Vad händer då om sambon går bort?Förutsatt att huset räknas som samboegendom så ska dess värde delas på hälften vid en eventuell bodelning. Men vid en sambos bortgång så är den efterlevande sambon den enda som har rätt att begära en bodelning (8 § sambolagen). Din sambos barn kan alltså inte kräva detta. Det som då händer i praktiken när en bodelning inte begärs är att egendom som är din sambos (trots att det egentligen skulle klassas som samboegendom t.ex. möbler som köpts i hans namn) ärvs av din sambos barn (2 kapitlet 1 § Ärvdabalken). Huset kan de inte göra anspråk på eftersom det står på dig. Men då ingen bodelning genomförs så går du miste om annan gemensam egendom som du och din sambo har och som står på din sambo.Om du är orolig över vad som skulle hända med er gemensamma egendom vid separation eller dödsfall så rekommenderar jag att ni sätter upp samboavtal och testamente. För mer information så kan du kontakta info@lawline.se, vi hjälper dig vidare. Hoppas du fått svar på din fråga!

Min sambo står som lagfaren ägare till gemensamma huset, vad gäller när sambo går bort?

2019-02-09 i Sambo
FRÅGA |Jag och min sambo sedan 20 år, inga gemensamma barn men båda har från tidigare förhållanden.Vi kommer nu att bygga ett gemensamt hus. Tomten inköptes härom dagen och i köpekontraktet står min sambo som ägare. Nästa steg är fastighetens lagfart. Vad gäller när sambon står som ägare av tomt och lagfart och avliderVi har inte skrivit något samboavtal eller testamente.
Paula Reich Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Frågor om sambos rättigheter regleras av bestämmelserna i Sambolagen (SamboL).Bestämmelser om arv och fördelning av arv regleras av bestämmelserna i Ärvdabalk (ÄB). Jag kommer först att redogöra för vad som händer med egendomen vid ena sambos bortgång, för de arvsrättsliga konsekvenser därtill och slutligen vad ni kan göra för att stärka efterlevande sambos ställning i kvarlåtenskapen. Vad händer med egendom vid ena sambons bortgång?Huvudregel i svensk rätt är det saknas legal arvsrätt för sambos. Istället är det den avlidnes bröstarvingar, barn, barnbarn, syskon och föräldrar som ärver den avlidnes kvarlåtenskap, se 2 kap ÄB. Vid en sambos bortgång, kan det dock bli aktuellt att göra en bodelning enligt Sambolagen. Det är dock inte obligatoriskt för sambos att bodela och det är endast den efterlevande sambon som kan begära att en bodelning ska genomföras, senast i samband med att bouppteckning efter den avlidne görs, se 8 § och 18 § SamboL. En sambos rätt att begära bodelning gäller dock inte om ni tidigare avtalat bort delningsrätten av samboegendomen, se 9 § SamboL. Jag kommer dock i mitt svar utgå från att du och din sambo inte avtalat om att lagens bestämmelser inte ska tillämpas.Vad omfattas av en bodelning mellan sambos?I en eventuell bodelning mellan sambos, ingår endast begränsad egendom, så kallad "samboegendom", 3 § och 8 § SamboL. Samboegendom är endast gemensam bostad och bohag, under förutsättning att egendomen har införskaffats för gemensam användning. Det avgörande är om avsikten med förvärvet var att egendomen skulle användas gemensamt. Undantag finns i 4 § och 7 § SamboL.Bostad och BohagDet är alltså bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning ska delas lika vid en bodelning, oavsett vem som är ägare, 3 § SamboL. Enbart tomtmark inte utgöra gemensam bostad, men eftersom du skriver att ni kommer att bygga ett gemensamt hus, kommer jag utgå från huset vid besvarandet av din fråga. Med bostad menas exempelvis fast egendom som samborna eller någon av samborna äger, om egendomen är avsedd som sambornas gemensamma hem och huvudsakligen innehas för detta ändamål, 5 § p 1 SamboL. Det avgörande för om bostaden ska ingå i en eventuell bodelning eller inte, är alltså om syftet med förvärvet har varit för för att du och din sambo skulle bo där tillsammans. Det spelar alltså ingen roll om bostaden förvärvats av din sambo och att din sambo står som ensam ägare till bostaden. Är bostaden att anse som samboegendom har du alltså rätt till hälften av värdet av bostaden vid en bodelning, den andra hälften tillfaller dödsboet. Bostad och bohag som förvärvats av bara ena sambon, kan alltså komma att ingå i en bodelning om egendomen var avsedd för gemensamt bruk. Efter att skulder har täcks, läggs samboegendomen samman och delas lika mellan samborna, 14 § SamboL. Skulle en hälftendelning av samboegendomen leda till ett oskäligt resultat med hänsyn till samboförhållandets längd, ekonomiska förhållanden, såsom insatser till den gemensamma ekonomin, samt omständigheter i övrigt kan bodelningen istället göras så att sambon med störst behållning får behålla mer av sin egendom, 15 § SamboL. Jämkningsregel gäller även till förmån för den avlidnes arvingar. Anmälan om gemensam bostad Om endast en av samborna är lagfaren ägare till den gemensamma bostaden, kan ni till inskrivningsmyndigheten anmäla att bostaden är gemensam, 5 § 2 st SamboL. Anmälan måste vara skriftlig och undertecknas av båda samborna. Inskrivningsmyndigheter gör då en anteckning i fastighetsboken. Anmälan får effekten att fastigheten ska ingå i en eventuell bodelning. Det blir också även en extra säkerhet, eftersom den sambo som äger fastigheten, inte utan samtycke, kan sälja eller pantsätta fastigheten. Eftersom bostaden då är att anse som samboegendom, kommer alltså efterlevande sambo ha rätt till hälften av värdet av bostaden vid en bodelning, den andra hälften tillfaller dödsboet. Fördelning av kvarlåtenskapen genom testamenteFör att försäkra er om att den efterlevande sambon ska få bo kvar i huset vid ena sambons bortgång, skulle jag rekommendera er att upprätta ett testamente för att skapa ett skydd för den som överlever den andre. Genom testamente kan ni bestämma hur kvarlåtenskapens ska fördelas och exempelvis föreskriva att den andre sambon får överta eller nyttja bostaden efter ett eventuellt dödsfall. Det är fullt möjligt att föreskriva att en testamentstagare ska få nyttjanderätt till en viss egendom, medan en annan får äganderätten till samma egendom. Äganderätten kan även vara "svävande" vilket innebär att äganderätten kan avgöras vid senare tidpunkt än vid testators död, som exempelvis att era respektive barn blir ägare till bostaden vid nyttjanderättshavarens, bortgång, se 12 kap 2-9 § ÄB. Ett testamente kan utformas på olika sätt. Behöver ni hjälp med att upprätta ett testamente eller är osäkra på något skulle jag rekommendera er att vända er till en verksam jurist för att få hjälp med att upprätta ett testamente i enlighet med era önskemål. Du elller ni är välkomna att vända er till vår avtalstjänst som du hittar här.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Arvsrätt sambos, testamente?

2019-02-06 i Sambo
FRÅGA |Om man vill ärva varandra som sambos är det samboavtal eller testamente som krävs? Och vad kostar det isf?
Anneli Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Sambos har inte någon legal arvsrätt, de ärver inte varandra (se 2 kap Ärvdabalk).Vill ni ärva varandra måste ni skriva ett testamente, annars ärver barn (eller om dessa inte finns, andra släktingar) hela kvarlåtenskapen. Har någon av er barn finns även en lagstadgad laglott som gör att barnen inte kan göras arvlösa. Barn har rätt till åtminstone sin laglott, vilken är halva arvslotten ("arvet") (2:1 Ärvdabalk).Som sambo har du dock rätt till halva värdet av bostad och bohag (samboegendom) om samboförhållandet på något sätt tar slut. Samboegendom är bostad som köptes i syfte för gemensamt användning, såväl som gemensamt bohag, (se 3§ sambolag). Syftet ska alltså ha varit att du och just din nuvarande sambo skulle bo där. Köptes bostaden av den ena sambon innan ni träffades utgör den alltså inte samboegendom. Gemensamt bohag är möbler, och annat inre lösöre som är till för det gemensamma hemmet. Till gemensamt bohag räknas inte sådant som uteslutande används av den ena sambon eller huvudsakligen för fritidsändamål (se 6§ och 7§ sambolag). Upphör samboförhållandet, exempelvis på grund av att ena sambon dör ska på begäran av den andre en bodelning av samboegendom ske. Sambor får avtala om att bodelning inte ska ske, ett så kallat samboavtal (se 9§ sambolag).Detta innebär alltså att utan testamente blir det enbart halva samboegendomen (halva värdet på bostad och bohag) som utgår till den efterlevande sambon (om egendomen utgör gemensam bostad och bohag som ovan beskrivet). Det är därmed ingen arvsrätt. Sammanfattningsvis krävs det ett testamente för att sambos ska få ärva varandra. Ett samboavtal reglerar istället att ni inte vill att sambolagens bestämmelser (några eller alla) ska gälla. Gällande kostnad för att upprätta ett testamente är min rekommendation att du kontaktar Lawlines jurister för att få hjälp med en bedömning på priset och eventuellt upprätta ett testamente.Jag hoppas detta har besvarat din fråga!Mvh

Sambo, särkullbarn och fördelning av arv

2019-01-30 i Sambo
FRÅGA |Min sambo´s mamma har avlidit, han är särkullbarn då mamman är omgift med en son i det äktenskapet. Dom har testamente skrivet och äger allt gemensamt. Vad blir då min sambo´s arv efter sin mamma? Dom äger en villa och har ett företag ihop.
Jenny Wärnerup |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Sambo och arvsrätt Sambo har ingen legalarvsrätt till skillnad från en efterlevande make. Den enda möjligheter för en sambo att ärva är genom att man upprättar ett testamente. Hur mycket en sambo kommer att ärva är därför helt beroende på vad som framgår av testamentet. Eftersom du inte anger i frågan vad för innehåll testamentet blir det svårt att ge ett klart svar på din fråga.Om testamentet anger att den efterlevande sambon ska tilldelas alltkan barnen klandra testamentet för att få ut sin respektive laglott. Laglotten är halva arvslotten, se 7 kap. 1 § ÄB. och är den del av arvet som man inte kan styra över med ett testamente utan bröstarvingarna har en lagstadgad rätt till denna del. Detta innebär att om det finns två barn dvs. bröstarvingar och kvarlåtenskap uppgår till 500 000 kronor. Arvslotten är då 500 000/ 2= 250 000 kronor och laglotten blir 250 000/2 = 125 000 kronor.Bröstarvingar måste dock kräva jämkning av testamentet för att få ut sin del. Görs inte detta inom 6 månader, se 7 kap. 3 § ÄB, går bröstarvingen miste om sin rättighet.I din fråga innebär detta att barnen har rätt till sin respektive laglott oavsett vad testamentet anger men får att få rätt till detta krävs jämkning (om testamentet inkräktar på laglotten) Sambon har endast rätt till det som anges i testamentet eftersom sambo inte ärver enligt lag. Skulle det inte finnas något testamente skulle hela moderns egendom delas mellan hennes barn, i denna situationen spelar det alltså ingen roll att det är ett särkullbarn och ett gemensamt barn med sambon. Vänligen,