Kan en förälder använda pengarna som ett minderårigt barn ärver efter den andra föräldern?

2020-12-18 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej Lawline.Min bror har två barn varav den ena inte har fyllt 18.Om min bror avlider vad händer då med arvet ?Kan barnens mor , dom har inte varit gifta och har separerat sedan många år sedan ,"lägga vantarna" på pengar mm som tillfaller barnet ?Hur gör man för att säkerställa att arvet inte kan nyttjas av modern ?
Hanna Ullerholt |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!Regler om arv finner du i ärvdabalken (ÄB) och regler om vem som råder över minderårigas egendom finns i föräldrabalken (FB).Det är i första hand den avlidnas bröstarvingar som ärver och har den avlidna flera barn ska arvet fördelas lika mellan dem (2 kap. 1 § ÄB). Det innebär att om din bror skulle avlida, så ska arvet fördelas lika mellan de två barnen. Huvudregeln är att underåriga barn, dvs. barn under 18 år, får inte själva råda över sin egendom (9 kap. 1 § FB). Om din brors barn står under vårdnad av båda föräldrarna, så är de barnets förmyndare och det är dem som får ta hand om barnets egendom (10 kap. 2 § första stycket FB). Om din bror skulle avlida är barnets mor ensam vårdnadshavare och även ensam förmyndare (10 kap. 2 § andra stycket FB). Utgångspunkten är då att hon bestämmer hur tillgångarna ska användas eller placeras (13 kap. 1 § första stycket FB). Om din bror inte vill att detta ska kunna hända kan han skriva ett testamente som säger att barnets arv ska stå under särskild överförmyndarkontroll. Det innebär att tillgångarna inte får tas ut från bankkontot utan att överförmyndaren har gett tillstånd för det. Om arvets värde överstiger ett prisbasbelopp spelar det dock ingen roll om det finns ett sådant testamente eller inte, eftersom det automatiskt sätter arvet under särskild överförmyndarkontroll (16 kap. 11 § första stycket FB). Prisbasbeloppet 2020 är 47 300kr.Om din bror vill skriva ett testamente är det viktigt att formkraven uppfylls för att testamentet ska vara giltigt. Testamentet ska vara skriftligt och det ska vara två vittnen närvarande vid upprättandet av det. Din bror ska skriva under testamentet och det ska även vittnena göra (10 kap. 1 § ÄB). Vittnena får inte vara under 15 år och de får inte heller vara släkt, sambo eller make till din bror (10 kap. 4 § första stycket ÄB).Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Hur fördelas arv mellan barn och barnbarn?

2020-11-30 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej!Min mormor har skrivit ett testamente där hon vill att sina 2 barn ska få sin laglott och att resterande kvarlåtenskap skall delas lika mellan sin dotters 2 barn.Nu har min mor gått bort.Har jag och min bror då rätt till 50% av arvet eller tillfaller automatiskt även vår mors arv oss, dvs 75% av arvet totalt?Mormor vill att 75% skall tillfalla mig och min bror, behöver hon göra någon förändring i sitt testamente?.Tacksam för svar
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.Vad är problemet? Jag tolkar det som att du undrar över hur arvet efter din mormor kommer att fördelas samt ifall någon ändring behöver göras i testamentet. Utifrån mitt svar nedan har jag enbart förhållit mig till de omständigheter som anges ovan, eftersom ytterligare omständigheter (exempelvis ifall din mor var gift) påverkar arvsfördelningen. När det kommer till frågor om arvs- och testamentsrätt är det ärvdabalken (ÄB) som är tillämplig lag. Utifrån texten har jag utgått ifrån att din mormor har en dotter (er mor) och en son (er morbror).Arvet efter din mor.Eftersom din mor avled innan din mormor är det lämpligare att börja med arvet efter henne först. Utifrån den information du har angett i frågan verkar det som att du och din bror är hennes enda barn. Jag har heller inte fått angivet om hon är gift eller har något testamente upprättat. I sådana fall får man vända sig till den legala arvsordningen i 2 kap. ÄB. Barn och barnbarn brukar benämnas för bröstarvingar i svensk arvsrätt och är alltså den arvsklass som först har rätt till arvet efter den avlidne (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Alltså kommer du och din bror dela på hela din mors kvarlåtenskap. Arvet efter din mormorNär din mormor avlider kommer det alltså finnas tre legala arvingar till henne; din bror, dig själv och er morbror. Ni alla är, som tidigare nämnts, bröstarvingar i förhållande till den avlidne. Dock är din morbror och din mor berättigade till arvet före än dig och din bror eftersom de är hennes direkta avkomlingar. Eftersom din mor nu är borta så träder du och din bror in i hennes ställe vad gäller arvet (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Detta kallas för att du och din bror har en istadarätt. Eftersom du och din bror tillsammans kommer ärva hela er mors kvarlåtenskap kan man tekniskt sett säga att er andel är "större" i förhållande till er moster, men för att klarlägga allting så kommer ni inte kunna ärva en större andel än er morbror när det kommer till er mormors kvarlåtenskap, eftersom hälften av hennes kvarlåtenskap utgör laglotten i detta fall. Utifrån den information jag fått angiven om hennes vilja i testamentet kommer laglotten i nuvarande fall tillfalla enbart din morbror dvs. 50 % av kvarlåtenskapen. Testamentet kan, rent omständighetsmässigt, skrivas om på så sätt att man enbart skriver att mostern får ut sin laglott och att du och din bror delar på resten. Så som jag uppfattar det rent juridiskt så sköter den legala arvsordningen redan detta. Testamentet i fråga hade varit mer relevant ifall din mor fortfarande var vid liv vid tiden då er mormor avlider. Sammanfattning- Du och din bror ärver tillsammans hela er mors kvarlåtenskap (100 %)- Du och din bror träder in i er avlidna mors ställe vad gäller er mormors kvarlåtenskap och ärver tillsammans 50 %. Eran morbror har en laglott på 50 % av arvet. Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/bokaHoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar,

Kan en förälder göra sitt barn arvslöst?

2020-11-26 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej! Jag har bråkat med mina föräldrar vilket fick mig att tänka på vad om det är möjligt för dom att göra mig arvlös. Är det möjligt att göra något sådant? Eller har man alltid rätt till någonting av det enligt lag. Tack på förhand!!
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En bröstarvinge är den primära arvtagaren enligt den legala arvsordningen, vilket följer av 2 kap 1 § Ärvdabalken (1958:637) (ÄB). Med bröstarvinge avses avkomlingar i nedstigande led, dvs. barn och barnbarn. En bröstarvinge har enligt huvudregeln rätt till att ärva i första hand. Detta kan begränsas med hjälp av ett testamente, enligt 9 kap ÄB. Det finns dock ett lagstadgat skydd för bröstarvingars rätt till arv, vilket stadgas i 7 kap 1 § ÄB. Där anges att bröstarvingen ska ha rätt till sin laglott, vilket utgör hälften av det arv denne skulle ha rätt till om det inte fanns något testamente. Om ett testamente står i strid med detta kan bröstarvingarna begära jämkning av testamentet för att få ut sin laglott. Detta enligt 7 kap 3 § ÄB. Av ovannämnda bestämmelser följer alltså att en förälder inte kan göra sina barn helt arvlösa. De kan visserligen testamentera bort pengar och egendom till andra, men inte i vilken utsträckning som helst. Barnen ska alltid ha rätt till sin laglott, dvs. hälften av arvet de skulle ha haft rätt till utan ett testamente. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur får efterlevande make förfoga över arv från den avlidna maken?

2020-11-13 i Bröstarvinge
FRÅGA |Vår far avled för en tid sedan och vår mor är efterlevande maka och ensam dödsbodelägare. Bouppteckningen är klar men nu inför arvskiftet säger vår mor att hon vill att vi tre barn får de tillgångar (banktillgodohavanden och aktier) vår far efterlämnat. Kan man göra så, eller måste tillgångarna först sättas in på vår mors konto?Vi är tre barn och inga särkullbarn finns.
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om arvsrätt återfinns i ärvdabalken, fortsättningsvis kallad ÄB.Efter din fars bortgång kommer din mor, såvitt inget annat var föreskrivet i ett testamente, ärva hela din fars kvarlåtenskap med så kallad fri förfoganderätt. Detta beror på att efterlevande makes arvsrätt går före gemensamma barns arvsrätt (3 kap. 1 § ÄB). Efterlevande barns arvsrätt aktualiseras först då även den efterlevande maken gått bort (3 kap. 2 § ÄB). Att din mor kommer ärva kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt innebär att hon under sin livstid inte genom testamente eller förmånstagarförordnande får förordna över pengarna, men att hon i övrigt är fri att disponera över dem som hon vill. Din mor får alltså ge bort de tillgångar hon ärver från er far till dig och dina syskon som hon vill så länge det ej görs genom ett upprättande av testamente eller genom ett förmånstagarförordnande.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Får gemensamma bröstarvingar mer arv än barn från tidigare äktenskap?

2020-12-08 i Bröstarvinge
FRÅGA |Har en fråga gällande arv:Min mor har gått bort nyligen och min far gick bort 2005. De var gifta och hade 2 gemensamma barn (jag och en avliden syster) Min mor har även sedan tidigare 2 barn. Delas tillgångarna som finns kvar nu lika mellan min mors barn eller har gemensamma barn med tidigare avlidne make större arvslott? Tack på förhand! Mvh Cecilia
Arina Chwich Dumitrascu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svensk arvsrätt bygger på bland annat principen om att skydda bröstarvingarnas rätt till arv från deras avlidna föräldrar. Med bröstarvinge avses arvlåtarens avkomlingar (barn, barnbarn m.m). När det finns flera bröstarvingar ska arvet delas lika mellan dessa. Dessa två utgångspunkter kommer till uttryck inom 2 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB), se både stycke 1 och 2. När det kommer till dina syskon från din mammas sida kommer alltså din mammas arv (kvarlåtenskapen av hennes tillgångar) delas jämt och lika mellan hennes bröstarvingar, dvs. både mellan dig och din syster men även mellan hennes barn från den tidigare äktenskapet. Detta förutsatt att ingen testamente finns. Situationen för dig och din syster skiljer sig dock åt från din mammas barn från det tidigare äktenskapet. Detta förutsatt att din mamma ärvde din pappa när han dog 2005 med stöd utav makes arvsrätt. Denna rätt återfinns i 3 kap 1 § Ärvdabalken och ger uttryck för att den efterlevande makens ska ärva den avlidna framför de gemensamma barnen. Om din mamma tog över din pappas tillgångar vid hans dödsfall, är du och din syster bröstarvingar till båda två. Detta innebär att det arvet ni får kommer vara från både din mamma och din pappa. På så sätt kommer storleken av arvet från din mamma skilja sig åt mellan dig och din syster och dina syskon från det tidigare äktenskapet. Hoppas detta svar var till hjälp! Uppkommer det fler frågor eller funderingar är du varm välkommer att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Ärva efter pappa som avlidit utomlands

2020-11-29 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej,min pappa var utländsk medborgare och bodde i Tyskland när han avled.Han har innestående svensk pension som pensionsmyndigheten inte har betalat ut till dödsboet då de ej har godkänt testamentet.Min fråga är då: vi som ä barn (vuxna), svenska medborgare och bosatta i Sverige, har vi inte rätt till vår arvslott ändå? Det vill säga 50% av kvarlåtenskapen. I detta fall den innestående pensionen.Mvh
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du skriver har barn rätt att ärva åtminstone 50 % av kvarlåtenskapen enligt svensk rätt (7 kap. 1 § ärvdabalken). Tyvärr hjälper inte de svenska arvsreglerna dig och dina syskon. Eftersom din pappa bodde i Tyskland när han avled ska hans arv fördelas enligt tyska regler. Det följer av en princip som heter hemvistprincipen.Eftersom det är tysk rätt som reglerar arvet har du och dina syskon bara de rättigheter som följer av tysk lag. Så blir det även om du och dina syskon är svenska medborgare och bosatta i Sverige. Jag rekommenderar att du tar kontakt med någon som kan tyska arvsregler för att få reda på vilka rättigheter du och dina syskon har. Tyskland har helt andra arvsregler än Sverige och därför kan jag tyvärr inte ge mer råd än så.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan icke-biologiska barn ärva?

2020-11-21 i Bröstarvinge
FRÅGA |Jag är osäker på om min dotter är min biologiska dotter. Om en DNA visar att hon inte är det. Hur fungerar då arvsrätten.Mvh
Ellinor Bäckström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar vad som skulle hända med ditt arv om det visade sig att din dotter inte var din biologiska. För att besvara detta kommer jag att använda mig av ärvdabalken (ÄB) och föräldrabalken (FB). Vilka barn är arvsberättigade?Enligt reglerna i ÄB är det den avlidnes bröstarvingar, det vill säga biologiska barn som i första hand ärver (2 kap. 1 § ÄB). Med biologiska barn likställs adopterade barn (4 kap. 21 § FB) samt barn som tillkommit genom t.ex. befruktning och insemination (se 1 kap. FB). Det innebär alltså att alla andra "barn" inte är berättigade till arv. Om den avlidne däremot rent juridiskt är registrerat som förälder till ett icke-arvsberättigat barn, kommer barnet ändå att ärva den avlidne. Sammanfattning och rådgivningOm du fortsatt kommer vara registrerad som pappa till din dotter, kommer hon att ärva dig även om hon inte är din biologiska dotter. Om faderskapet däremot hävs tar Skatteverket bort registreringen. Din dotter kommer då inte längre ha rätt till arv. Om du i det fallet ändå vill att hon ska ärva dig kan du skriva ett testamente till hennes fördel. Ett testamente går nämligen före den legala arvsordningen.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Har barnbarn rätt till arv efter morfar?

2020-11-05 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej.Barnbarn till en morfar, där mamman är avliden, kräver arv för en fastighetsaffär som gjordes för 9 år sedan. Köpare var morfarns hustrus barn. Affären upprättades av Sparbanken enligt konstens alla regler. Morfarn var vid försäljningen frisk & vid sina sinnens fulla bruk. Har barnbarnen rätt att kräva ut arv efter nämnda affär.
Victor Nilsson |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Har barnbarnen arvsrätt?Vilka som har rätt att ärva en avliden regleras i 2 kap. ärvdabalken (ÄB). De som i första hand har rätt att ärva är bröstarvingar, alltså den avlidnes barn (2 kap. 1 § ÄB). Jag utgår i mitt svar från att barnbarnens morfar inte hade något testamente, men oavsett så har en bröstarvinge rätt till sin laglott, som utgör hälften av vad den skulle ha ärvt utan att något testamente förändrar arvsförhållandena (7 kap. 1 § ÄB).I det här fallet har mamman, som är dotter till den avlidne, avlidit tidigare. När en bröstarvinge avlider träder dennes bröstarvingar i dess ställe (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Barnbarnen har alltså rätt att ärva det mamman skulle ha ärvt om hon levt.Har de rätt till arv efter fastighetsaffären?Jag uppfattar din fråga som att fastighetsaffären var giltig. Utgångspunkten är då att barnbarnen har rätt att ärva sin del av de pengar från affären morfadern hade kvar när han avled. Om köparen sålt fastigheten till underpris kan det dock anses vara en gåva.I 6 kap. ÄB regleras frågan om förskott på arv. Det den avlidne givit en bröstarvinge innan sin död presumeras vara förskott på arvet, medan som någon annan arvinge fått i gåva anses vara förskott på arvet om omständigheterna visar att det varit gåvogivarens avsikt (6 kap. 1 § ÄB). Som jag uppfattar din fråga är köparen av fastigheten dock inte ett barn till morfadern, och har ingen arvsrätt alls. Då är reglerna om förskott på arv inte tillämpliga.Barnbarnen har dock rätt till laglott. 7 kap. 4 § ÄB innebär att värdet på en gåva från den avlidne som går att likställa med testamente kan läggas till kvarlåtenskapen. För att en gåva ska kunna likställas med testamente krävs att gåvan syftar till att givaren ska ordna arvet efter sig (NJA 1998 s. 534). Jag uppfattar det som att det inte är fråga om något sådant fall här, utan snarare om ett helt vanligt fastighetsköp.Sammanfattningsvis har barnbarnen rätt till arv efter sin morfar, men arvets storlek påverkas inte av morfaderns fastighetsaffär.Jag hoppas du fått svar på din fråga.Med vänlig hälsning,