Ärver jag min pappa trots att han inte är min biologiska pappa?

2020-04-23 i Bröstarvinge
FRÅGA |Jag har ganska nyligen fått reda på att den pappa som jag trott var min pappa i snart 50 år inte alls är min biologiska pappa.Min pappa skrev på papper om faderskapet (eftersom han trodde att han var min pappa) för ca 50 år sedan och han registrerades som min pappa enligt folkbokföringen. Han står alltså registrerad som min pappa enligt Skatteverket sen ca 50 år tillbaks.Vi har inga som helst planer på att ändra på detta, men vi behöver veta hur det fungerar rent praktiskt när han avlider (hur hemskt det än låter). Han är inte min biologiska pappa, men kommer jag att få ärva honom ändå? Eller hur fungerar detta? Jag har ingen aning om vem som är min biologiska pappa eller om han ens lever.Jag har försökt att få ett RÄTT svar på detta, men får olika bud när det gäller om jag ärver eller inte. Jag förstår inte, för det borde väl bara finnas ett rätt svar?Hoppas att ni kan hjälpa mig eller vet vart jag kan vända mig.Tack på förhand.
Maya Hempel |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag hoppas kunna reda ut de frågetecken du har gällande din nya situation.Först och främst undrar du om du kommer få ärva din pappa (trots att det nyligen framkommit att han inte är din biologiska pappa). Eftersom din pappa rent juridiskt är registrerad som far till dig kommer du ärva honom så som han vore din biologiska pappa, trots att han inte är det. Den som är angiven som far är alltså den du ärver vid en eventuell bortgång. Detsamma gäller adopterade barn som ärver de som är angivna som föräldrar, det vill säga adoptivföräldrarna och inte de biologiska föräldrarna. Om du och din pappa är nöjda med att ha det så som ni alltid har haft det behöver du alltså inte göra någonting. Rent juridiskt kommer han även fortsättningsvis vara din pappa. Om du eller din pappa däremot vill ändra på att han ska vara angiven som din pappa kan du eller han väcka talan om hävande av faderskap.(3 kap föräldrabalken)Om ni häver faderskapet förlorar du arvsrätten till din pappa. Istället kan du väcka fastställande av faderskap om du får reda på och vill att din biologiska pappa även juridiskt sett ska vara din pappa. Detta kan man göra även om din biologiska pappa skulle vara avliden. Sammanfattningsvis ärver du din pappa som om han vore din biologiska pappa om inte du eller han vidtar åtgärder för att häva faderskapet. Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Vänligen,

Har jag rätt till arv från min pappa?

2020-04-11 i Bröstarvinge
FRÅGA |Innan min far avled sade han att jag inte få ärva någonting efter honom. När testamentet var skrivet var jag undantagen från arv. Han hade ju en hustru som naturligtvis ärver honom. Sedan har han testementerat till sina barnbarn exl. mig. Kan man göra så, har inte jag rätt till fadersarv?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv finns stadgade i ärvdabalken (ÄB). Vem ska ärva?Enligt den legala arvsrätten är ens bröstarvingar de närmsta arvingarna, dvs personens barn. Varje barn tar lika arvslott (2 kap. 1 § ÄB). Den legala arvsordningen tillämpas under förutsättning att det inte finns något giltigt testamente. Om det finns ett giltigt testamente sätts den legala arvsordningen ur spel. Har barn alltid rätt till arv?Enligt gällande svensk rätt kan man inte göra sina barn arvslösa. Bröstarvingar har alltid rätt till sin laglott oavsett om det finns testamente. Laglotten utgör hälften av arvslotten, dvs hälften av vad som skulle tillfallit barnen genom den legala arvsordningen (7 kap. 1 § ÄB). Om den avlidne exempelvis hade två barn skulle de enligt den legala arvsordningen ärvt 50 % vardera av kvarlåtenskapen. Deras laglott utgör hälften av det, det vill säga 25 % vardera. Laglotten har de alltid rätt att begära ut oavsett om det finns ett testamente som säger att de ska lämnas utan arv. Har jag inte rätt till fadersarv?Som din faders bröstarvinge har du alltid rätt att få ut din laglott. Laglotten beräknas genom att fördela arvet på alla din pappas bröstarvingar för att sedan halvera summan. Är du ensam bröstarvinge blir din laglott 50 %, är ni två bröstarvingar blir din laglott 25 %, och är ni tre bröstarvingar blir din laglott 16,6 % osv. För att få ut din laglott trots testamentet krävs att du påkallar jämkning av testamentet inom sex månader från det att det delgavs dig. Varje bröstarvinge som vill få ut sin laglott måste påkalla jämkning (7 kap. 3 § ÄB). Det finns inget som hindrar din pappa från att skriva ett testamente som exkluderar dig från arv, men du har rätt att påkalla jämkning av testamentet för att på så sätt få ut din laglott oavsett testamentets förordnanden. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vem träder i avliden bröstarvinges ställe?

2020-04-08 i Bröstarvinge
FRÅGA |jag är gift med min fru och har 2 barn. det första barnet flickan hade min fru med sig när vi träffades sen fick vi ett gemensamt barn pojke. jag har adopterat flickan för att vi ska kunna bli en kärn familj. sen avlider pojken 30 år gammal han hade ingen familj frugan o jag ärver honom.men min fråga vad händer om min svärmor dör hon har 6 barn alltså frugans syskon. min fru lever inte går jag in som arvinge efter frugan eller går frugans del till pojken å jag tar hans del hoppas på svar
Natascha Beck Hansen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om arvsrätt hittar vi i Ärvdabalken (ÄB) och regler om vad som gäller vid adoption finns i Föräldrabalken (FB) 4 kap.Jag förstår din fråga som att varken din son eller din maka är i livet, men att du har en adopterad dotter och sedan undrar vem som får arvet efter din svärmor. Kort om adopterade barnDet barn som adopteras anses därefter vara barn till den eller de som adopterat. Detta innebär att ett adopterat barn likställs med biologiska barn till de som adopterat - i detta fall har du adopterat din makas barn vilket gör barnet till ert gemensamma barn (4 kap. 21 § första stycket FB). Vem ärver din svärmor?Huvudregeln är att den avlidnes barn – också kallade bröstarvingar – ärver lika stor del efter den avlidne (2 kap. 1 § ÄB). I detta fallet har din svärmor 6 barn – det framgår inte om det är inklusive eller exklusive din fru – jag kommer i mitt svar utgå från att det är exklusive din fru och att din svärmor hade 7 barn totalt. Din svärmor har alltså 7 bröstarvingar.I denna situationen är inte din fru, som är en av bröstarvingarna, längre i livet – i sådana fall träder din frus barn i hennes ställe (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Det endast är personer som lever vid arvlåtarens död som kan ärva (1 kap. 1 § första stycket ÄB). Eftersom att er son inte heller är i livet, så är det enbart er dotter som kommer träda i din frus ställe – din dotter kommer alltså ärva den del som din fru skulle ärvt efter din svärmor.ExempelX avlider och lämnar en förmögenhet på 140.000 kr. X hade 7 barn, men vid dennes död är endast 6 barn i livet. Det avlidna barnet hade dock själv ett barn som fortfarande är i livet (barnbarn till X) – detta barn träder då i dess förälders ställe.Förmögenheten på 140.000 kr fördelas alltså lika mellan arvingarna och de får 20.000 kr vardera – barnbarnet kommer då ärva den del på 20.000 kr som föräldern hade ärvt. Om det avlidna barnet i stället skulle haft två barn i livet – skulle vardera barnbarn till X dela på den del som deras förälder skulle ärvt, dvs att det avlidna barnet syskon skulle fått 20.000 kr vardera och det avlidna barnets egna barn skulle dela på 20.000 kr.Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.Med vänliga hälsningar,

När får gemensamma barn ut arv efter att en förälder avlidit?

2020-03-31 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hejsan! Jag har en fråga jag hoppas kunna få hjälp med. Min far gick bort ifjol och lämnade fru och 4 gemensamma barn efter sig utan testamente. Hur ser arvsrätten ut för bröstarvingarna (vi 4 syskon). Ärver våran mor hela förmögenheten, och vi barn får inget i dagsläget och får ärva efter hon har avlidit? Eller har man nån som helst rätt till arv när man är bröstarvinge?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta när du och dina helsyskon får ut ert arv efter er pappa. Jag förstår det som att er pappa var gift med er mamma när han gick bort och att det inte fanns något testamente. Bröstarvingar får sitt arv i form av efterarvDet stämmer att all egendom tillfaller den efterlevande maken och att arvingarna till den först avlidna maken får sitt arv i form av efterarv. Reglerna om efterarv hittar du i ärvdabalken, ÄB, (här). Eftersom era föräldrar var gifta när er pappa gick bort tillfaller all hans kvarlåtenskap er mamma, se 3 kap 1 § ÄB (här). Enligt samma bestämmelse ärver gemensamma barn först när båda föräldrarna gått bort. Er mamma ärver egendomen med fri förfoganderätt vilket i princip innebär att man är fri att leva upp arvet, men det finns också vissa begränsningar.Det finns nämligen en regel i ärvdabalkens 3 kap 3 § (här) som syftar till att skydda efterarvingarna mot att deras rätt till efterarv går förlorad genom att den efterlevande maken skänker bort egendom. Det kan exempelvis röra sig om en större donation och andra gåvor, eller t.o.m att man tecknar försäkringar till vilkas maken insätter andra än efterarvingarna som förmånstagare. Er mamma får inte heller testamentera bort ert arv från er pappa, se 3 kap 2 § ÄB (här).Ersättning till efterarvingarnaEfterarvingarna kan ha rätt till ersättning om den efterlevande maken överskrider vad hen får göra med den först avlidna makens kvarlåtenskap. Det finns dock vissa kriterier som ska vara uppfyllda för att efterarvingarna ska ha rätt till ersättning på grund av den efterlevande makens ageranden. Det ska vara fråga om en gåva eller liknande handling som är en väsentlig minskning av egendomen, minskningen ska ha orsakats av den efterlevande maken och detta ska ha skett i syfte att utestänga efterarvingarna från arvet eller att maken inte haft tillräcklig hänsyn till efterarvingarna vid agerandet.SammanfattningDet finns alltså ingenting som ni bröstarvingar kan göra nu i förebyggande syfte för att tillvarata er rätt till arvet. Ni kan inte få ut ert arv från er pappa förrän er mamma gått bort.Vänligen,

Kan en förälder ge mer arv till ett av sina barn genom testamente eller gåvor?

2020-04-14 i Bröstarvinge
FRÅGA |Har 4a barn, skulle vilja ge mera till ett utav dom för att hen har hjälpt mig mycket, är det möjligt genom testa ment ,el måste jag ge innan min död?
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall du som förälder kan ge mer arv till ett av dina fyra barn genom antingen testamente eller genom gåvor. När jag besvarar din fråga kommer jag använda mig av ärvdabalken (ÄB). Barnen har rätt att få sin laglottHuvudregeln är att barnen ska ärva lika mycket vardera (ÄB 2 kap. 1 § andra stycket). Det går dock att ändra på denna fördelning till viss del genom testamente och gåvor. En princip som däremot gäller oavsett är att ett barn alltid har rätt till minst hälften av arvslotten, detta kallas för laglotten (ÄB 7 kap. 1 §). Laglotten är hälften av vad man skulle fått om det inte hade funnits ett testamente eller gåvobrev. För att illustrera detta med ett exempel så innebär det att om en förälder efterlämnar sig 160 000 kr så ska egentligen alla fyra barn ärva 40 000 kr vardera (enligt huvudregeln). Detta går som sagt att ändra på genom ett testamente eller gåvobrev. Oavsett har varje barn rätt till 20 000 kr var vilket är hälften av arvslotten (som ju är 40 000 kr i exemplet).Kan du ge mer arv till ett av dina barn genom testamente?Du har möjlighet att upprätta ett testamente där du fritt kan styra över hälften av arvet och bestämma att ett av dina barn ska ärva mer än de andra. Men du får inte upprätta ett testamente där dina barn får mindre än sin laglott. Om vi tar samma exempel som ovan så måste alltså alla dina barn minst få 20 000 kr vardera. Så länge inget barn får mindre än sin laglott så är det tillåtet att ge bort mer arv till ett av sina barn. Kan du ge mer arv till ett av dina barn genom gåvor? Du har också möjlighet att lämna gåvor till dina barn under din livstid vilket oftast är ett förskott på arv. Om du däremot inte har för avsikt att lämna ett förskott på arv ska denna så kallade viljeförklaring framgå vid gåvotillfället och i det fall ses det inte som ett förskott på arv (ÄB 6 kap. 1 § första stycket). Oavsett vad för gåvor det rör sig om får du ge mer till ett av dina barn om du vill så länge du ser till att de andra barnen inte blir arvlösa utan har rätt på minst sin laglott. Om du behöver hjälp med att upprätta ett gåvobrev finns vår avtalsrobot här på Lawline som kan hjälpa dig.SammanfattningDu kan både genom att upprätta ett testamente eller genom att ge gåvor göra så att ett av dina fyra barn får mer arv än de andra barnen. Detta får dock endast ske under förutsättning att dina andra barn i vart fall får minst sin laglott vilket är hälften av vad de skulle ärvt ifall det inte fanns ett testamente eller gåvobrev. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad händer med arvet om barnen är omyndiga?

2020-04-09 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej, Vad händer med mitt arv om jag dör innan mina barn fyllt 18 år, vi har gemensam vårdnad men lever inte tillsammans och har dem varannan vecka?
Liv Stålhammar |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om du skulle dö innan dina barn fyllt 18-år kommer de inte själva få ta hand om arvet (9 kapitlet 1 § föräldrabalken). Den som kommer ta hand om arvet är barnens förmyndare (12 kapitlet 1 § föräldrabalken). Barnens vårdnadshavare är deras förmyndare (10 kapitlet 2 § föräldrabalken). Eftersom ni har gemensam vårdnad innebär detta att arvet kommer omhändertas av den vårdnadshavare som finns kvar i livet (6 kapitlet 9 § föräldrabalken). Huvudregeln är att den kvarvarande föräldern kommer ta hand om arvet tills dess att barnen blir myndiga. Du kan dock genom testamente bestämma att någon annan ska ta hand om dessa pengar genom att skriva ett testamente om att egendomen ska stå hos särskild förvaltning hos någon annan än förmyndaren (12 kapitlet 1 § stycke 2 föräldrabalken). Då ska testamentet anges hur förvaltningen ska skötas, av vem och vid vilken tidpunkt egendomen tillfaller barnen. Jag hoppas du fick svar på din fråga. Med vänliga hälsningar,

Vad händer med arvet om jag DNA testar mitt barn?

2020-04-05 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej jag har en dotter som idag är 40 år. Nu har det framkommit att jag kanske inte är far till barnet. Om vi gör en DNA test och det visar sig att jag inte är fadern, vad händer då? Ärver hon honom? Har hon rätt till laglott från mig?
|Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag förstår det undrar du vad som gäller för arvsrätten om du DNA-testar ditt barn. De relevanta bestämmelserna i föräldrabalken (FB) och ärvdabalken (ÄB).Vad innebär mitt rättsliga faderskap för arvsrätten?Laglotten tillkommer bröstarvingar (7 kap. 1 § ÄB). Barn klassas som bröstarvingar och är alltså de närmsta arvingarna (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Med barn menas här de som den avlidna är rättslig fader eller moder till. Fader- och moderskap regleras i 1 kap. FB. Ett faderskap kan antingen presumeras, om barnet tillkommer under ett äktenskap mellan en man och kvinna, eller fastställas genom en faderskapsbekräftelse eller dom om den födande kvinnan var ogift (1 kap. 1 och 3 § FB). Faderskap är sedan en rättslig status som kräver ett beslut eller dom i domstol för att upphävas (3 kap. 1 § FB).Vad riskerar jag med DNA-test?Ett DNA-test i privat regi har ingen egen betydelse för din rättsliga ställning som fader. Skulle det vara så att du, i anslutning till DNA-testet, vill häva ditt faderskap, så skulle detta innebära att du inte är en förälder i lagens mening. Det är först då det får verkningar för arvsfrågan. Din dotter ärver alltså fortsatt av dig och för att hon skulle få ärva så som bröstarvinge av någon annan krävs det, förutom att ditt faderskap upphävs, en fastställelse av den andre som fader i domstol (3 kap. 5 § FB).Jag hoppas att detta svar hjälper dig!

Ärver särkullbarn och gemensamma barn lika?

2020-03-26 i Bröstarvinge
FRÅGA |Har två barn i mitt första äktenskap och ett i mitt nuvarande andra äktenskap. Ärver alla lika
Natascha Beck Hansen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB). Huvudregeln är att den avlidnes barn – också kallade bröstarvingar – ärver lika stor del (2 kap. 1 § ÄB). Samtliga barn delar alltså lika på den förmögenhet som du lämnar.I denna situationen görs det dock skillnad på när dina barn får ut just sitt arv. De två barnen som du har från ditt första äktenskap är så kallade särkullbarn och dessa får ut sitt arv direkt (3 kap. 1 § andra meningen). Efterlevande make ärver före gemensamma barnDet gemensamma barnet som du har i ditt nuvarande äktenskap kommer inte få ut sin del direkt, utan kommer istället få rätt till efterarv eftersom att den efterlevande maken ärver det gemensamma barnets andel med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att det gemensamma barnet först får ut sin del när den efterlevande maken har avlidit (3 kap. 2 § ÄB).Efterarvet som det gemensamma barnet har rätt till innebär inte en rätt att ärva viss egendom eller ett visst belopp, utan det innebär istället en rätt till en viss kvotdel av den efterlevande makens förmögenhet. Kvotdelen beräknas genom att arvsbeloppet efter den först avlidna, divideras med den efterlevande makens totala förmögenhet (inkl. arvet från maken).Eftersom att föräldern ärver med fri förfoganderätt innebär detta att storleken på arvet kan komma att ändras. Det kan minska om den efterlevande föräldern använder upp förmögenheten, men storleken på arvet kan även bli större om den efterlevande makens förmögenhet har ökat.ExempelX avlider och lämnar en förmögenhet om 120.000 kr samt 3 barn – 2 från ett tidigare äktenskap och 1 från det nuvarande äktenskapet. Förmögenheten fördelas lika mellan barnen och de har alltså rätt till 40.000 kr vardera. Barnen från det tidigare äktenskapet får i egenskap av särkullbarn ut deras arv direkt – kvar finns alltså 40.000 kr som det gemensamma barnet har rätt till. De resterande 40.000 kr som det gemensamma barnet har rätt till, kommer den efterlevande maken ärva med fri förfoganderätt. Om den efterlevande makens förmögenhet innan arvet uppgår till 80.000 kr, och efter arvet till 120.000 kr – blir det gemensamma barnets kvotdel 40.000/120.000 = 1/3. Det gemensamma barnet har sedan rätt att få ut 1/3 av den efterlevande makens förmögenhet när denne dör som ett efterarv från den först avlidna föräldern.Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.Med vänliga hälsningar,