Hur ärver barnbarn?

2021-02-28 i Bröstarvinge
FRÅGA |HejHar en fråga rörande arv. Min morfar är gift med sin fru sen många år som har gått bort. Nu är morfar illa däran. Hur funkar det med arvsrätten efter morfar efter som dem är gifta ? Har jag rätt till alla morfars pengar? Händer om det är gemensamt konto? Frågar för hans fru nog skrivit på hennes syster barnbarn men jag vill inte dela morfars arv med dem då dem inte har rätt till det enligt vad jag förstått av lagen. Normalt sett är det 50 procent men är ända bröstarvinge då mamma gått bort så bör vara 100 procent. MvhAlexander
Leo Pizarro Vargas |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arvrättslig vägledning återfinns i ärvdabalken (ÄB). Frågar kan konkretiseras till vem som har laglig rätt att ärva din morfar. Det du skriver är korrekt, du är bröstarvinge enligt s.k istadarätt (2 kap. 1 § ÄB).Det betyder att du tar din mammas plats i arvsordningen. Viktigt att poängtera är att det framgår att din morfar var gift vid tidpunkten för dödsfallet. Detta aktualiserar efterlevande makes rätt till kvarlåtenskapen efter din morfar (3 kap 1 § ÄB). Däremot har särkullsbarn rätt att få sin laglott direkt vid arvlåtarens död (3 kap. 1 § ÄB). Jag utgår från att din mor är särkullsbarn i detta fallet då du benämner efterlevande make som "morfars fru" och inte som "mormor". Detta betyder således att du har rätt att begära ut arvslotten direkt om omständigheterna stämmer överens med min bedömning. Dock finns det en regel, den s.k basbeloppsregeln (3 kap. 1 § andra stycket ÄB), där efterlevande make har rätt att erhålla egendom till värde av fyra prisbasbelopp (prisbasbeloppet 2021 är 47 600 kr, totalt 190 400). Om efterlevande make skulle åberopa denna regel får du ett efterarv i dennes dödsbo (3 kap. 2 § ÄB). Pengar som efterlevande make får genom denna regel är fri förfoganderätt, vilket leder till att efterlevande make kan nyttja dessa med vissa undantag. En av dessa begränsningarna är att efterlevande make inte kan orsaka en väsentlig minskning genom testamente, gåva eller annan därmed jämförlig handling (3 kap. 2–3 §§ ÄB). Slutsats Du har således rätt till hela din morfars arv, det kan däremot hända att du inte får ut att allt direkt. Skyddet för efterarvet hindrar således att efterlevande makes barnbarn tar del av arvet efter din morfar. Med vänliga hälsningar,

Göra barnbarnet arvlös?

2021-02-16 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej !Vi är två föräldrar som nyligen miste en av våra söner i femtio års ålder.Han har en dotter som lever hos sonens frånskilda hustru. Barnbarnet hade under många år ingen kontakt med sin far ej heller med oss. Det finns inget testamente.Barnbarnet har avyttrat många tillgångar som vår son lämnade efter sig och detta innan att en vederhäftig bouppteckning gjordes.Vi vill ingalunda att detta barnbarn tillskiftas något arv som härrör från min hustru och mig.Frågan är: Hur skall vi förfara för att så ske.
Liv Stålhammar |Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga. Arvingar inom svensk rättInom svensk rätt har s.k bröstarvingar en stark rätt att alltid få ärva. En bröstarvinge är vanligtvis barnet till den avlidne. Vad som avgör om man är en bröstarvinge eller ej är om släktskapet går i rakt nedstigande led. Det vill säga, barnet till den avlidne eller barnbarn om den avlidnes eget barn också är bortgånget. Detta innebär alltså att det barnbarn som ni inte har kontakt med är er bröstarvinge (2 kap. 1 § ärvdabalken). Kan barnbarnet göras arvlös?Så varför spelar det roll att barnbarnet är er bröstarvinge? Jo, det är så att inom svensk rätt har bröstarvingar ALLTID rätt till sin laglott (7 kap. § 1 ärvdabalken). Laglott är hälften av den arvslott som bröstarvingen automatiskt ärver. Ni skriver att en av era söner är bortgången. Därav tolkar jag er fråga som att ni har fler barn. För att räkna ut laglotten behöver ni först dividera hela värdet på ert arv på antalet barn. Den summan ni får fram kan ni dela på 2 för att komma fram till vad ert barnbarn har för laglott (antalet barn / arvets värde = arvslott /2 = laglott). Innebörden blir då att ert barnbarn har rätt till sin laglott. Varken du eller din hustru kan därför göra barnbarnet arvlöst. Kan ni minska arvet?Den möjlighet som kvarstår är att minska barnbarnets arv så att denne endast kan få ut sin laglott och inget mer av värde. För att säkerställa att barnbarnet inte ärver lika mycket som era andra barn bör ni båda skriva ett testamente (9 kap. 1 § ärvdabalken). På så sätt kan ni förordna så att arvet som lämnas efter er till barnbarnet åtminstone är så litet som möjligt. När ni skriver ett testamente kan ni skriva att barnbarnet endast kommer ärva en summa som motsvarar laglotten. Sammanfattande svarSom er bröstarvinge har barnbarnet rätt till sin laglott. För att räkna ut vad laglotten är kan ni ta hjälp av de instruktioner jag skrivit ovan. Det finns ingen möjlighet att göra barnet arvlöst eftersom denne har rätt till sin laglott. Däremot finns det möjlighet att minska arvet så att barnbarnet endast får ut sin laglott, genom att skriva ett testamente. Om inget testamente skrivs kommer barnbarnet automatiskt ärva lika mycket som era kvarlevande barn. Hoppas ni fick svar på er fråga.Med vänlig hälsning,

Om förälder avlider när får särkullbarnen tillgång till sitt arv?

2021-01-31 i Bröstarvinge
FRÅGA |hejMin biologiska mamma har avlidit jag har inte vuxit upp hos henne men är ej bortadopterad endast varit placerad i fosterhem hon var gift med en man som ej är min far. Ärver jag henne nu när hon avlidit, dom har en bostadsrätt tillsammans som är värd c:a 2.5 miljoner. Jag har också en bror som har en annan papap än den man mamma var gift med. Om jag är arvsberättigad hur gör man då med fördelning av bostadens värde? Måste hennes make lösa ut oss så vi får vårt arvMVH
Jessica Sarhede |Hej, tack för du vänder dig till Lawline med din fråga! Att du inte vuxit upp med din mamma har ingen betydelse för arvsrätten. Utan du och din bror är din mammas bröstarvingar och tillhör första arvsklassen och går aldrig att göra helt arvslösa, 2:1 ÄB. Utan ni har alltid rätt till er laglott. Eftersom hennes nuvarande make varken är din pappa eller din brors har ni som särkullbarn rätt att direkt få ut ert arv direkt efter er mamma avlidit, 3:1 ÄB. Sedan kan ni välja att avstå arvet till fördel för hennes nuvarande man och få ut arvet efter han avlidit, 3:9 ÄB. Har din mamma och hennes man inget äktenskapsförord, din mamma fått bostadsrätten i gåva eller ärvt den med villkoret att det ska vara hennes enskilda egendom, äger hon hälften av lägenheten då allt som undantagits som enskild egendom är giftorättsgods, och då äger din mamma och hennes man lika stor andel, 7:1-2 äktenskapsbalken. Du och din bror kan upprätta avtal tillsammans med er mammas man om han ska få nyttjanderätten tills det att han avlider, men att ni övertar ägandet där finns lite olika tillvägagångssätt. Som du själv nämner kan ni också komma överens om att han löser ut er från lägenheten för att kunna bo kvar. Hoppas detta var svar på din fråga. Med vänlig hälsning

Vilka ärver vad enligt lag?

2021-01-26 i Bröstarvinge
FRÅGA |En gammal vän har dött. 94 år. Ingen efterlevande man, inga barn. Inget testament. Men hon har syskonbarn som lever. Vem ärver henne? Vänligen Liselotte Fluhr
Ranya Eliassi |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om någon dör utan att efterlämna någon make, maka eller registrerad partner är det den avlidnas närmaste släktingar som är berättigade till arv enligt arvsordningen i ärvdabalken. Den avlidnas (arvlåtarens) arvsberättigade släktingar delas in i tre arvsklasser (parenteler). Arvsklasserna står i tur till arv efter varandra. Det innebär att så länge någon arvinge inom en klass lever och kan ta arv är arvingarna i en mer avlägsen klass uteslutna från arvet.Första ArvklassenDe närmaste arvingarna på grund av släktskap är arvlåtarens avkomlingar, de s.k. bröstarvingarna (2 kap. 1 § ÄB). Med bröstarvinge avses barn, barnbarn o.s.v.Andra ArvklassenOm en arvlåtare avlider utan att efterlämna några barn eller andra avkomlingar går arvet till arvlåtarens föräldrar och deras avkomlingar, d.v.s. syskon och deras avkomlingar (2 kap. 2 § ÄB).Tredje ArvklassenOm det inte finns några arvingar i andra arvsklassen ärver arvlåtarens far- och morföräldrar och deras barn, d.v.s. arvlåtarens fastrar, farbröder, mostrar och morbröder (2 kap. 3 § ÄB).Inga andra släktingar kan vara legala arvingar, vilket innebär att kusiner inte ärver enligt lag (2 kap. 4 § ÄB).Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller om du vill ha något i svaret förtydligat.Hälsningar,

Kan en bröstarvinge avsäga sig sin arvsrätt?

2021-02-16 i Bröstarvinge
FRÅGA |HejVi är 3 syskon i familjen, pappa och mamma är i liv. Pappa vill att endast en utav barnen skall ärva hela arvet,hur kan man gå tilllväga ? Kan de andra 2 barnen avsäga sin rätt till arv självmant om de inte funkar ?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En bröstarvinge är den primära arvtagaren enligt den legala arvsordningen, vilket följer av 2 kap 1 § Ärvdabalken (1958:637) (ÄB). Med bröstarvinge avses avkomlingar i nedstigande led, dvs. barn och barnbarn. En bröstarvinge har enligt huvudregeln rätt till att ärva i första hand. Detta kan begränsas med hjälp av ett testamente, enligt 9 kap ÄB. Det finns dock ett lagstadgat skydd för bröstarvingars rätt till arv, vilket stadgas i 7 kap 1 § ÄB. Där anges att bröstarvingen ska ha rätt till sin laglott, vilket utgör hälften av det arv denne skulle ha rätt till om det inte fanns något testamente. Om ett testamente står i strid med detta kan bröstarvingarna begära jämkning av testamentet för att få ut sin laglott. Detta enligt 7 kap 3 § ÄB. Det går alltså inte att testamentera bort bröstarvingars arvsrätt helt och hållet, utan det går enbart att begränsa den.En arvinge kan avsäga sig sin arvsrätt när arvlåtaren fortfarande är vid liv, vilket följer av 17 kap 2 § ÄB. Detta går till genom att en avsägelse görs skriftligen eller genom att arvtagaren godkänner ett testamente där det anges att denne inte längre har arvsrätt. Arvtagaren måste vara myndig för att detta ska vara giltigt. När det gäller bröstarvingar ser regleringen dock lite annorlunda ut. En bröstarvinge kan enligt huvudregeln inte frånsäga sig sin arvsrätt till fullo, eftersom de alltid ska ha rätt till sin laglott. En bröstarvinge kan dock avsäga sig sin laglott om denne får en skälig kompensation för det. Om ingen skälig kompensation har getts blir arvsavsägelsen inte giltig.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan man göra sitt barn arvlös med ett testamente?

2021-02-04 i Bröstarvinge
FRÅGA |https://lagen.nu/1958:637#K9Hej Lawline, Jag vill börja med att tacka för att ni finns till hjälp. Min fråga handlar om arvsrätt. Jag har en hel del kunskap inom ämnet men är osäker på en sak; är det möjligt att en person testamenterar bort sina barn från tidigare äktenskap och skriftligt medger att arvet ska gå till gemensamma barn som denne har med sin nuvarande fru. Med vänlig hälsning,A.Ö.
Pearl Yeuki Ku Chiu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arvsrätt och testamente finns i Ärvdabalken (ÄB).Inledningsvis kan det konstateras att det följer av 2 kap. 1 § ÄB att alla barn (bröstarvingar) till arvlåtaren är arvsberättigade och ska ärva lika mycket. Den del av kvarlåtenskapen som enligt lag ska tillfalla arvlåtarens arvingar kallas för arvslott. Arvslotten storlek beror på hur många arvingar arvlåtaren har och på vilket sätt de är arvsberättigade. Om arvlåtaren har två bröstarvingar och saknar testamente, är vardera barns arvslott hälften av den avlidnes kvarlåtenskap (kvarlåtenskapen är vad som finns kvar av tillgångarna efter att den avlidnes skulder är betalda).Utgångspunkten blir därmed att en persons kvarlåtenskap ska fördelas jämnt mellan hans bröstarvingar såvida inte annat föreskrivs i testamente. Personens gemensamma barn som denne har med sin nuvarande make får dock vänta tills båda föräldrarna är avlidna för att få ut sin andel av arvet (3 kap 2 § ÄB). Vilka möjligheter har arvlåtaren att förfoga över sin kvarlåtenskap genom testamente? Enligt 9 kap. 1 § ÄB kan den som fyllt 18 år förordna om sin kvarlåtenskap genom att upprätta testamente. Möjligheten för en arvlåtare att testamentera bort bröstarvingars rätt till arv är dock begränsat. Bröstarvingar kan aldrig göras arvslösa eftersom att de alltid har rätt till sin laglott, även om det finns ett testamente som säger annorlunda. Enligt 7 kap. 1 § är laglott en lagstadgad rätt för bröstarvinge att ärva hälften av sin arvslott. Om en arvlåtare skulle ha två bröstarvingar, är vardera bröstarvinges arvslott hälften av arvlåtarens kvarlåtenskap. Laglotten är hälften av arvslotten och därmed en fjärdedel av arvlåtarens kvarlåtenskap. Har laglotten kränkts genom testamente måste bröstarvingen påkalla jämkning av testamentet, 7 kap. 3 § ÄB. Om testamentet har flera mottagare ska universella testamentstagare dela med sig av det som testamenterats till dem. Om boet inte räcker till måste även en legatarie dela med sig av sitt legat. Som särkullbarn, dvs. barn som inte är gemensamma barn till arvlåtaren och dennes nuvarande make har man alltid rätt att få ut sin laglott direkt efter arvlåtarens bortgång. Av din bakgrundsinformation bör du som bröstarvinge alltid ha rätt att få ut din laglott, dvs. hälften av den del av arvlåtarens kvarlåtenskap som enligt lag bör tillfalla arvingen (arvslott). Om din laglott kränks genom testamente bör du påkalla jämkning av den. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Rätt till arv vid boende i familjehem

2021-01-28 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej! Jag undrar vad som händer om en person avlider som har barn men som personen inte haft vårdnaden om utan de har bott i familjehem. Blir barnen automatiskt personens arvingar ändå? Har barnen rätt att ärva exempelvis värdesaker, foton m.m som tillhört personen?
Ebba Frisk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vem som har vårdnad om barnen spelar ingen roll för arvsrätten utan man ärver av sina biologiska föräldrar alternativt adoptivföräldrar, 2 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB).Om de biologiska föräldrarna inte vill att barnen ska ärva kan ett testamente upprättas men bara hälften kan testamenteras bort då barnet/barnen alltid har rätt till sin laglott (7 kap. 1 § ÄB). Finns inget testamente ärver barnen allt som har tillhört personen. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Ärver arvingarna skulder?

2021-01-19 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej! Min pappa dog i november 2019. Han har en bil som står på en adress där han bodde för 7 år sedan. Bilen är bara skrot går inte att starta. Nu kräver markägaren att jag och min syrra måste flytta den och betala för det. Är vi skyldig till det ?
Marlene Zouzouho |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om du och din syrra som arvingar är skyldiga till att betala er pappas skulder nu när han har gått bort.AllmäntOm den avlidne står själv på alla lån/skulder och hen senare avlider ska skulderna lösas mot tillgångarna i dödsboet. Är skulden högre än dödsboets tillgångar kommer resterande skuldbelopp att skrivas av. Inom svensk rätt råder nämligen en princip om att skulder inte ska ärvas, såvida man inte har gemensamma lån/skulder - dessa ansvarar man solidariskt för. Detta gäller även om den avlidne har efterlevande arvingar och make/maka. Finns det skulder kvar som inte har täckts av tillgångarna i dödsboet blir inte arvingarna/efterlevande maken betalningsskyldiga för skulden.Du, som arvinge, kan däremot påverkas på så sätt att du inte får något arv från din pappa eftersom en förutsättning till att få ut sitt arv är att det faktiskt finns något att ärva. Den avlidnes tillgångar måste därmed täcka hens skulder för att det ska bli något kvar till arvingarna. Om det däremot är så att tillgångarna har hunnit fördelas till arvingarna innan skulderna är betalade är man skyldig att betala tillbaka det som krävs för att skulderna ska täckas.Ditt fallNär en person avlider bildas ett dödsbo med dennes tillgångar och skulder, och detta dödsbo är en självständig juridisk person. I normala fall sköts ett dödsbo genom att skulderna betalas (vanligtvis löpande räkningar) via den avlidnes bankkonto, och kvittona behålls för redovisning till dess att dödsboet slutligen avvecklats. Har detta inte redan gjorts för din far, ska det skötas och betalningen av dessa ska hanteras av hans dödsbo. Din syster och du ska således inte ärva hans skulder, bara hans tillgångar (om det finns några). Är det emellertid så att ni redan har ärvt din pappa och att detta precis dykt upp är ni skyldiga att lösa skulderna med det ni ärvts (inte mer än så – alltså ej med egna tillgångar).Hoppas att du har fått svar på din fråga! Hör av dig annars.Vänligen,