Hur går jag till väga för att mina pengar endast går till vårt gemensamma barn?

2019-10-27 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej! Jag är sedan våren gift med en man, vi har ett (omyndigt) gemensamt barn tillsammans. Han har också ett (myndigt) särkullbarn från ett tidigare förhållande. Vi har inget äktenskapsförord. I händelse av min död, hur kan jag sörja för att inget av min egendom hamnar hos hans särkullbarn? Även om jag skulle vidta åtgärder för att min egendom oavkortat skulle gå till vårt gemensamma barn så förstår jag att min man kommer att förvalta dessa pengar till vårt barn blir myndigt. Om min man kommer att dö innan vårt barn blir myndigt, kommer summan som skulle varit vårt barns pengar (alltså det som kommer från mig), delas mellan hans tidigare barn och vårt gemensamma barn? Alltså, hur går jag tillväga för att mina pengar endast går till vårt gemensamma barn? Tacksam för svar. //Den onda styvmodern
Cecilia Lindeborg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB). I äktenskapsbalken (ÄktB) finns bestämmelser om bodelning när ett äktenskap har blivit upplöst genom till exempel den ena makens död. I händelse av ena makens död ska bodelning ske enligt ÄktB. Makarnas egendom delas in i giftorättsgods och enskild egendom och det är således giftorättsgodset som blir föremål för bodelning. Vid bodelning dras först vardera av makarnas skulder bort och sedan läggs värdet av makarnas giftorättsgods samman för att delas in i två. Den enskilda egendomen är undantagen från bodelning och ska inte räknas in. Det som räknats fram genom en s.k. "hälftendelning" kallas vardera makens giftorättsandel och anger hur mycket vardera maken ska erhålla. Huvudregeln är att bröstarvingarna (den avlidnes barn) ska ärva (2 kap. 1 § ÄB). Enligt 3 kap. ÄB ärver make före gemensamma barn som sedan får vänta på s.k. efterarv (3 kap. 2 § ÄB). Barn som inte är gemensamma barn benämns särkullbarn och har alltid rätt att få ut sitt arv direkt. Enligt 3 kap. 9 § ÄB kan särkullbarn frivilligt avstå från sitt arv till förmån för efterlevande make och har sedan rätt till efterarv. I händelse av din död kommer först en bodelning att äga rum. Hälften (enkelt räknat) kommer bestå av din efterlevande makes giftorättsandel och den andra hälften utgör kvarlåtenskapen efter dig, och är således den andelen som omfattas av arvsreglerna. Eftersom ditt enda barn är ett gemensamt barn kommer din make erhålla arvet med fri förfoganderätt. Den efterlevande maken får fritt förfoga över egendomen men får inte testamentera bort den. När din make avlider har ert gemensamma barn rätt till efterarv, alltså det som kommer från dig. Ert gemensamma barn kommer därför ärva dels ditt arv, dels en del från din make. Det som kommer från dig kommer alltså gå till ert gemensamma barn och inte till hans barn. Hans barn ärver endast från din make.Vidare kan man upprätta ett inbördes testamente där man bestämmer hur kvarlåtenskapen ska hanteras, dels efter den förste makens bortgång, dels efter bådas bortgång. Man kan också genom ett äktenskapsförord bestämma om vilken egendom som ska vara giftorättsgods respektive enskild egendom. Det påverkar enbart själva bodelningen och inte vem som har rätt att ärva. I ditt fall skulle hursomhelst din enskilda egendom enbart gå till ert gemensamma barn. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Vem ärver min mor?

2019-10-15 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej. Det har efter 36 år dykt upp en person som eventuellt kan vara ett barn till mig. Min mor är på sista versen och jag tror uppdykandet kan ha med pengar att gör. Jag är ensamt barn, har två döttrar, mor lever ensam. Vad gäller? Så vitt jag förstår går mors tillgångar helt och fullt till mig. Mvh
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vem ärver min mor?I Sverige tillämpas den legala arvsordningen om inte den avlidne upprättat ett testamente som föreskriver annat. Enligt den legala arvsordningen är ens närmsta arvingar ens bröstarvingar, dvs barn, barnbarn, barnbarnsbarn osv (2 kap. 1 § ÄB). Är du det enda barnet till din mor och hon inte längre är gift med din far ärver du hela kvarlåtenskapen enligt den legala arvsordningen. Får mina barn del i arvet från min mor?Om du är enda barnet till din mor kommer du att ärva hela hennes kvarlåtenskap, och dina barn kommer inte att få ärva henne direkt. Dina barn har arvsrätt från dig och kommer enligt den legala arvsordningen ärva lika delar från dig. Detta går delvis att ändra genom testamente, men bröstarvingar kan inte göras helt arvslösa i svensk rätt (7 kap. 1 § ÄB). Men dina barn har inte direkt arvsrätt från din mor när hon avlider förutsatt att du är i livet. Avlider du innan din mor går hennes arv till hennes barnbarn, dvs dina barn. SammanfattningSom enda barn har du direkt arvsrätt från din mor. Dina barn har inte arvsrätt från din mor medan du är i livet så länge hon inte testamenterat om det. Om du avlider är dina barn din mors närmsta arvingar istället. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad kan jag göra när min far gett syskon dyr gåva?

2019-10-14 i Bröstarvinge
FRÅGA |min pappa dog för månader sedan i sjukdom och han skrev över ett radhus värt 1,6 miljoner till min syster för 2 år sedan har jag någon rätt till del av detta tack på förhand
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.När en förälder ger en gåva till ett av sina barn räknas gåvan som förskott på arv. Då har de andra barnen rätt att kompenseras för gåvan när arvet ska fördelas (6:1 ärvdabalk), om inte din pappa uttryckt att gåvan inte skulle räknas som förskott på arv. Du har alltid rätt att få ut din laglott i arv efter din förälder (7:1 ärvdabalk). Laglotten är hälften av det som din pappa ägde och din del är den halvan delat på antalet syskon ni är som ska ärva. Har din pappa gett bort så pass mycket att du inte kan få ut din laglott så kan du kräva att gåvan ska gå tillbaka till boet (7:4 ärvdabalk). Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Bröstarvingar och särkullbarn

2019-09-28 i Bröstarvinge
FRÅGA |Vår mamma har nyligen avlidit,har en halvbror samma mamma men olika pappor.Ett testamente finns skrivet, där vår mamma har lagt sin hsb lägenhet på min avrvslott. Jag får även ut min fars arv efter min mammas bortgång. Behöver jag lösa ut min bror ur lägenheten i detta fall?
Carl Lohmander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv finner man i Ärvdabalken (ÄB).Alla barn är bröstarvingar, bröstarvingar har rätt till laglott (2 kap 1 § ÄB). Som son till er mamma har din bror alltså rätt till sin laglott från er mamma. Laglotten är halva arvet som sedan ska delas på alla bröstarvingar. Eftersom att din mamma har två bröstarvingar är er laglott alltså ¼. Det finns inga regler om vad man ska ärva, laglotten garanterar bara ett vist värde på arvet. Om lägenheten är värt mer än ¾ av arvet efter din mamma måste du alltså köpa loss din bror från den del av lägenheten som han ärver (eftersom han har rätt till ¼ och det inte finns något annat sätt för honom att ärva så mycket måste han ärva en del i huset). Om lägenheten är värd mindre än ¾ behöver du inte köpa loss din halvbror, men han måste få tillgång värde ¼ av arvet oavsett husets värde.Arvet efter din far som du får ut nu är bara ditt och det behöver du inte dela med din halvbror. Vid beräkning av delar ska alltså bara det som kommer från er mamma användas. Arvet efter din far påverkar inte situationen.Hoppas du fått svar på din fråga,Vänligen,

Ärver barnbarnen om deras förälder gått bort när arvet ska fördelas?

2019-10-20 i Bröstarvinge
FRÅGA |Pensionärsparet har ett hus värt några miljoner. Vid arv fördelas värdet mellan de två barnen - ett barn med hygglig ekonomi, ett med MYCKET god ekonomi (en klar skillnad råder i dagsläget, men det kan ju förändras...). Enkelt såhär långt! MEN, om ett av barnen avlider innan arvet fördelas, kommer väl detta barns barn att helt gå miste om del i (mor-/farföräldrara-)arvet? Kan pensionärsparet redan nu skriva något om det i sitt testamente, att dom önskar att en del av framtida arv "skyddas" till förmån för barnbarnen i det fall att något av barnen avlider "i förtid"? Eller kommer det bara att vara upp till det överlevande barnets goda vilja att dela med sig?
Natalie Accord |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur ett pensionärspar kan säkerställa att deras arv går till barnbarnen i det fall deras egna barn avlider innan arvet fördelas. Reglerna om hur arv fördelas hittar du i Ärvdabalken (ÄB).Hur fördelas arvet enligt din legala arvsordningenDen legala arvsordningen är det sätt som arv ska fördelas på enligt lag. Om den som avlider har egna barn så är det i första hand de som ärver egendomen. Om den avlidne har flera barn så ska arvet fördelas lika dem emellan. Så om detta pensionärspar ar 2 barn så ska arvet efter dem delas i två lika stora delar. Efter barn så ärver barnbarn, barnbarnsbarn och så vidare. Ett barnbarn ärver sin förälders andel om förälderns gått bort innan mor- eller farföräldern som arvet kommer ifrån (ÄB 2:1). Detta kan illustreras med ett exempel:Låt säga att pensionärsparets barn heter A och B och att arvet efter dem uppgår till 100 000 kr. A har 2 barn och B 3 barn. - Om både A och B är i livet när båda föräldrarna avlidit, så ärver de hälften av egendomen, det vill säga 50 000 kr var.- Om A avlider före sina föräldrar så kommer A:s två barn att ärva A:s andel med lika delar. Arvet fördelas då istället så att B får 50 000 kr och A:s två barn får 25 000 kr var.- Om B avlider före sina föräldrar så kommer B:s tre barn att ärva sin förälders andel. Arvet fördelas då istället så att A får 50 000 kr och B:s barn 16 667 kr var.Den legala arvsordningen ser alltså till att barnbarnen ärver sin förälders del. Det är endast i de fall då det avlidna syskonet inte har några barn som det andra syskonet får hela arvet (ÄB 2:2). Makar ärver varandraI de flesta fall så avlider inte makar samtidigt, vilket innebär att arvet inte direkt fördelas till barnen. Makar ärver nämligen efter varandra i Sverige. Om A och B är pensionärsparets gemensamma barn så får de vänta på sitt arv tills båda föräldrarna avlidit. Undantaget från denna regel är om det finns barn från tidigare förhållanden, så kallade särkullbarn. De har nämligen rätt att få ut sitt arv direkt (ÄB 3:1). Eftersom ingenting i din fråga antyder att så skulle vara fallet kommer jag dock inte att gå in närmare på detta i det här svaret.SammanfattningsvisEnligt den legala arvsordningen så går arvet i ett rakt nedåtstigande led. Barn ärver sina föräldrar, vilket innebär att ett barnbarn ärver framför sin förälders syskon om föräldern avlider före mor- eller farföräldrarna. Pensionärsparet behöver alltså inte skriva något testamente för att åstadkomma en sådan fördelning. Det skadar dock aldrig att ha ett sådant dokument för att förtydliga vad deras vilja egentligen är, särskilt om de tänkt sig någon speciell uppdelning av egendomen mellan syskonen A och B.Med detta hoppas jag att du fått svar på din fråga.

Vad är bröstarvinge och vilken arvsrätt har de?

2019-10-14 i Bröstarvinge
FRÅGA |Vi hade 2 barn. Ett av barnen ( min son ) avled. Han hade 2 barnRäknas dessa 2 barn som bröstarving ?? Tacksamt för svar.
Felicia Fredin |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om arv regleras i Ärvdabalken (ÄB). Jag tolkar din fråga som att du funderar över om din sons barn räknas som bröstarvingar när han avlidit. Vad är en bröstarvinge? En bröstarvinge är barn till den avlidne. De räknas som närmsta arvingar när deras förälder avlider (2 kap. 1 § 1 st. ÄB). Kort om bröstarvinges rätt till arv Om den avlidne föräldern har mer än ett barn, ska barnen ärva lika mycket (2 kap. 1 § 2 st. ÄB). Om barnets föräldrar var gifta, förekommer dock ett undantag till bröstarvingens arvsrätt, eftersom den kvarlevande maken/makan då ärver istället (3 kap. 1 § ÄB). Barnen får då vänta på sitt arv till den andra förälderns bortgång (3 kap. 2 § ÄB)Det bör även sägas att den legala arvsordningen för bröstarvingar kan begränsas genom testamente. Man kan dock genom svensk lagstiftning inte göra ett barn helt arvslöst. En bröstarvinge har nämligen alltid har rätt till sin laglott. Laglotten utgör hälften av arvslotten, vilket blir 25 % för respektive barn om det finns två (7 kap. 1 § ÄB). Resterande del kan fritt testamenteras till vem man vill.Sammanfattat svarKort sagt räknas därmed din sons barn som bröstarvingar, och är närmsta arvingar till din son om han inte var gift. Hur mycket de ärver beror på om testamente finns. Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Hur ser arvsrätten ut för mina respektive min partners barn?

2019-10-02 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej,Jag och min pojkvän ska bli sambos och ska bygga hus på min tomt där han ska köpa in sig.Jag har två barn och han ett barn.Jag vill gärna att ett arv skall fördelas lika mellan alla tre barnen, att de blir tilldelade 1/3 var. Hur går man då tillväga?Vad innebär det för arvsrätten för barnen om vi gifter oss?Om jag förstått det hela rätt så blir annars arvet att syskonen får dela på en halva och det ensamma barnet får en halva?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv finns stadgade i ärvdabalken (ÄB). Vem ärver mig om jag avlider?När en avliden person inte upprättat något testamente fördelas dennes arv enligt den legala arvsordningen. Enligt den legala arvsordningen är ens bröstarvingar, dvs barn eller barnbarn, de närmsta arvingarna (2 kap. 1 § ÄB). Om du skulle avlida skulle ditt arv enligt den legala arvsordningen fördelas på hälften vardera till dina två barn. Eftersom din pojkväns barn inte är ditt biologiska barn har hen ingen arvsrätt efter dig enligt lag. Vem ärver om min pojkvän avlider?Om din pojkvän avlider och inte har skrivit något testamente kommer hela hans arv tillfalla hans enda barn. Eftersom dina barn inte är hans biologiska barn har de inte legal arvsrätt efter honom. Jag vill gärna att ett arv skall fördelas lika mellan alla tre barnen, att de blir tilldelade 1/3 var. Hur går man då tillväga?För att ändra hur ens kvarlåtenskap fördelas när man avlider kan man upprätta ett testamente. Ett testamente måste vara skriftligt och undertecknat av testatorn samt två samtidigt närvarande vittnen (10 kap. 1 § ÄB). I testamentet kan du föreskriva att du vill att din kvarlåtenskap ska fördelas lika på de tre barnen. Detta inskränker dina två biologiska barns arvsrätt som annars har rätt till 1/2 vardera, men möjliggör för din pojkväns barn att ärva som utan testamente saknar arvsrätt efter dig. Vad innebär det för arvsrätten för barnen om vi gifter oss?Att ni gifter er påverkar era inbördes förhållanden, men det kommer inte påverka barnens arvsrätt. Utan testamente kommer dina två barn att ärva dig och din pojkväns barn kommer att ärva honom. Ett giftemål påverkar bodelningen som görs mellan er vid dödsfall eller separation, men den påverkar inte själva arvsrätten eftersom ni inte har några gemensamma barn. Om ni skaffar gemensamma barn är det däremot skillnad på att vara sambor respektive gifta. Sambor ärver inte varandra enligt lag, utan arvet går direkt till ens barn. Om ni är gifta med gemensamma barn kommer den efterlevande maken att ärva de gemensamma barnens andelar med fri förfoganderätt. Detta innebär att icke gemensamma barn får ut sitt arv efter sin förälder direkt medan gemensamma barn får ut sitt arv först efter att även den andra föräldern avlidit (3 kap. 1 § ÄB). Jag hoppas du fick svar på din fråga! Undrar du något mer får du gärna ställa en till fråga eller skriva en kommentar här under. Med vänliga hälsningar

Arvsordning för gift par med gemensamma barn

2019-09-24 i Bröstarvinge
FRÅGA |Mina föräldrar var gifta, min pappa dog i en olycka nyligen. Dom har inget testamente skrivet! Min mamma tog alla försäkringspengar samt hans tillhörigheter. Har det gått rätt till? Dom har 3 gemensamma barn och jag är en utav dom.
Felicia Fredin |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att dina föräldrar har tre gemensamma barn och utgår i mitt svar nedan från att ingen av dem har andra barn från tidigare relationer (så kallade särkullbarn) Arvsrätt och testamente regleras i Ärvdabalken (ÄB). Vem ärver om den avlidne är gift? Om en person som avlider var gift, är huvudregeln att den efterlevande maken/hustrun ärver före bröstarvingar, om de är parets gemensamma barn (3 kap. 1 § ÄB). Efterlevande make/hustru ärver med så kallad fri förfoganderätt. Att ärva med fri förfoganderätt innebär en viss begränsning med den ärvda egendomen, då den till exempel inte får lov att testamenteras bort till någon annan, eller på annat otillbörligt sätt ges bort (3 kap. 3 § ÄB). I övrigt får arvtagaren göra vad denne vill med arvet, och behöver till exempel inte spara eventuella pengar. Vad har gemensamma barn rätt till? Om parets gemensamma barnen överlever den efterlevande föräldern, får de rätt till sitt arv när denne avlider. Det kallas för rätt till efterarv (3 kap. 2 § ÄB). Gemensamma barn måste därmed vänta tills båda föräldrarna är avlidna för att få ut sitt arv. Vad innebär det sammanfattat i ert fall? Eftersom dina föräldrar var gifta, har din mamma rätt till arvet efter din pappa. Hon ärver med fri förfoganderätt, och får därför till exempel inte lov att testamentera pengarna till någon annan, men i övrigt använda pengarna/egendomen som hon vill. Om du överlever din mamma, kommer du när hon avlider få rätt till ditt arv från henne och din pappa. Din mamma har därmed inte gjort något fel som "tagit" arvet efter din pappa. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,