Kan min förälder göra mig arvslös?

Kan min far göra mig arvslös?

Kommit till min vetskap att min far kontaktat en advokat och vill göra mig arvslös och sedan ett par år tillbaka börjat ge min bror samt min brors barn gåvor i form av aktier i företag,fastigheter både i Sverige men även utomlands, egendom m.m. Det ska finnas gåvobrev på allt detta och det står i dessa gåvobrev att det är en gåva och inte ett förskott på arvet. Så den dagen min far avlider äger han inget och detta är för jag inte ska ärva något?

Läst om jämkning av testamente,arvslott och förstärkta laglottskyddet men blir inte klok på det och vad som gäller?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vem ärver din far?

När en person avlider och det inte finns något testamente ärver personens bröstarvingar i första hand den avlidnes kvarlåtenskap. Med kvarlåtenskap avses all den egendom som den avlidne lämnar efter sig som arv. Bröstarvingar är den avlidnes barn eller, om dessa avlidit, barnbarn (2 kap. 1 § första stycket ÄB). I din fråga framkommer inte om din far är gift så jag kommer inte att utreda eventuell makes arvsrätt. Alltså i ert fall är det din bror och du som är er fars bröstarvingar vilket innebär att ni ärver först. Bröstarvingarna har alltid en laglig rätt till sin laglott som är hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Din far kan testamentera bort hälften av sin kvarlåtenskap hur han vill men den andra hälften utgör alltså din brors och din arvslott. Om din far inte upprättar ett testamente utgör all hans kvarlåtenskap er arvslott.

Vad gäller om en bröstarvinge har fått en gåva under arvlåtarens livstid?

Om en arvlåtare (din far) under sin levnadstid ger sin bröstarvinge tillgångar som exempelvis pengar eller fastigheter föreligger en presumtion att detta utgör förskott på arv (6 kap. 1 § ÄB). Detta gäller oavsett om det betecknas som "gåva". Ett undantag till den nämnda presumtionen är om arvlåtaren har föreskrivit något annat vid gåvotillfället eller om det med hänsyn till omständigheterna i övrigt är tydligt att det inte är ett förskott på arv. Här beaktas om arvlåtarens avsikt framgår genom gåvohandlingen eller i ett testamente. Avsikten kan även ha framkommit genom ett muntligt yttrande. Om gåvan härigenom inte ses som ett förskott på arv tar man inte hänsyn till gåvan vid arvsfördelningen. Eftersom du nämner att det finns gåvobrev och att det i dessa anges att gåvorna inte är att anse som förskott på arv tyder det på att det inte är förskott på arv.

Vad gäller om ett barnbarn har fått en gåva under arvlåtarens livstid?

I motsats till att gåvor till bröstarvingar som huvudregel anses vara förskott på arv presumeras inte gåvor till barnbarn vara ett förskott. När det gäller andra arvingar än bröstarvingar, exempelvis barnbarn, är presumtionen att gåvan inte ska betraktas som förskott på arv, om inte gåvogivaren uttryckt i en gåvohandling att gåvan ska anses som förskott på arv (6 kap. 1 § ÄB). Medan barnbarnets förälder, dvs din bror, fortfarande lever presumeras gåvor från far- och morföräldrar inte vara förskott på arv.

Vad gäller om gåvan ses som förskott på arv?

Om det arvlåtaren har gett anses vara ett förskott på arv ska man ta hänsyn till detta vid arvsfördelningen. När arvslotterna delas upp mellan bröstarvingarna läggs värdet på gåvan (förskottet på arvet) ihop med den avlidnes kvarlåtenskap (6 kap. 5 § ÄB). Den sammanlagda summan av kvarlåtenskapen och förskottet ska delas lika mellan den avlidnes bröstarvingar och sedan ska förskottets värde avräknas från arvslotten tillhörande den bröstarvinge som fått gåvan. Det är gåvans värde vid gåvotillfället som ska avräknas som förskott (6 kap. 3 § ÄB). Alltså kommer gåvotagarens andel minskas med vad denne har mottagit i förskott på arv.

Vad innebär det förstärkta laglottsskyddet?

Som huvudregel brukar en arvingen som mottagit ett förskott på arv inte återbetala någon del av detta även om förskottet är större än dennes arvslott (6 kap. 4 § ÄB). Ett undantag till detta är om gåvan gör att övriga bröstarvingar inte kan få ut sin laglott och syftet med gåvan går att likställa med testamente. Gåvan är att jämställa med ett testamente om givaren haft för avsikt att ordna successionen, till exempel om gåvan ges när givaren vet att denne kommer att avlida inom en snar framtid. Den bröstarvinge som inte får ut din laglott på grund av detta kan begära jämkning av gåvan. I sådana fall kan den arvinge som mottagit förskottet bli återbetalningsskyldig till den del att övriga bröstarvingar ska få ut sin laglott (7 kap. 4 § ÄB).

Hur kan jag som bröstarvinge begära jämkning och få ut min laglott?

Om du vill göra gällande din rätt till laglott måste du göra detta inom ett år från det att bouppteckningen upprättades (7 kap. 4 § ÄB). Som bröstarvinge är du dödsbodelägare och ska därmed kallas till bouppteckningen när din far avlider (18 kap. 1 § ÄB och 20 kap. 2 § ÄB). Du kan hävda att den andra bröstarvingen fått ett förskott på arv som inskränker din arvslott. Vanligtvis skulle din bror inte bli återbetalningsskyldig men om han inskränker på din laglott finns det möjlighet att kräva att han blir återbetalningsskyldig så att du får ut din laglott.

Här kan tilläggas att om din bror och du inte kan komma överens efter er fars bortgång kan ni ansöka om en boutredningsman eller skiftesman hos Tingsrätten. Denne övertar då ansvaret för arvskiftet.

Slutsats

Kort sagt kan din far inte göra dig arvlös då du som bröstarvinge har rätt till din laglott. Dock kan din far testamentera bort hälften av sin kvarlåtenskap så att din laglott blir mindre. Då jag utgår från att din bror och du är de enda bröstarvingarna är din laglott som minst ¼ av din fars kvarlåtenskap. Huruvida de gåvor som din far har givit till din bror anses vara förskott på arv kan jag inte med full säkerhet uttrycka mig om men gåvobreven tyder på att det inte är ett förskott. Om dessa gåvor dock inskränker din laglott kan din bror bli återbetalningsskyldig så att du får ut din laglott. Gåvorna till din brors barn antas inte utgöra förskott på arv. För att få rätt till din laglott krävs att du jämkar inom ett år från bouppteckningen.

Jag hoppas att du fick svar på dig fråga och lycka till! Jag rekommenderar att du tar hjälp av en jurist som kan tillvarata dina intressen. Lawline kan hjälpa dig med detta och du kan kontakta vår juristbyrå för tidsbokning.

Med vänliga hälsningar,

Izabella Bugsby de la VargaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bröstarvinge? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000